• OFFICE 365
     • OFFICE 365

      Návod na prihlásenie do Office 365


      Navod_na_prihlasenie_sa_do_sluzobnej_mailovej_schranky.pdf​​​​​​​

      Milí študenti, vedenie školy pre vás vybavilo online licenciu OFFICE 365 zdarma. V tejto licencii máte k dispozícii aplikácie ako Word, Excel, Outlook, OneDrive, PowerPoint, Teams a ďalšie. Cez Teams bude prebiehať online vyučovanie. Vaše triedne profesorky vám pozasielali prístupové údaje potrebné k tomu, aby ste sa prihlásili na stránku office.com a mohli tieto aplikácie používať. K dispozícii máte tento návod, ktorý bol síce vypracovaný pre učiteľov, ale aj vám to podľa neho pôjde. Vy nemáte svoje kontá pomenované vašimi občianskymi menami kvôli GDPR. Takže keď nám budete posielať maily z vašich služobných mailových schránok, nezabudnite sa podpísať. Návod na prácu s MS Teams bude snáď čoskoro, len z vás musíme ešte povytvárať tímy po triedach. Takže hor sa do registrácie na office.com!

    • PRIDAJ SA K NÁM
     • PRIDAJ SA K NÁM

      Naša  škola je jediná svojho druhu v okrese Hlohovec. Ponúka štúdium v 5-ročnej, 4-ročnej  a 8-ročnej forme

      a Ty sa môžeš stať jej súčasťou. 

      Pre školský rok 2020/2021 prijímame:

       18 žiakov do 1 triedy osemročného gymnázia.

       31 žiakov do 1 triedy štvorročného gymnázia.

       19 žiakov do 1 triedy päťročného gymnázia

       

      Kritériá prijatia do 1. ročníka štvorročného a osemročného gymnázia zverejníme čoskoro.

       

       

    • 2% z dane z príjmu
     • 2% z dane z príjmu

       

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie vybavenia školy
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      Návod nájdete v sekcii O škole/ Rôzne/2% z dane

       

       

     • HODNOTENIE ŽIAKOV

      Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kupca oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety:

      Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Mediálna výchova a Regionálna výchova

       

      Aj pri neklasifikovaných predmetoch je potrebné reflektovať na pokyny vyučujúceho.

      Upozorňujeme žiakov, ktorí sa nezapájajú aktívne do dištančného vzdelávania, ktoré je realizované počas tohto obdobia na nižšie uvedené body z usmernenia MŠ.

      Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

      prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho

      ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania

      na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie

      je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní

      žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch

      a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do

      31.8.2020.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      Vzhľadom na súčasnú situáciu odporučujeme rodičom  zrušiť trvalé príkazy na platby stravného v školskej jedálni.  

      Stravníkom uhrádzajúcim stravu trvalým príkazom budú preplatky vrátené na účet najneskôr v mesiaci júl.

    • Informácie k prijímacím pohovorom
     • Informácie k prijímacím pohovorom

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

      Vážení rodičia,

      aj touto cestou sa Vám chcem znova poďakovať za Vašu trpezlivosť a pochopenie súčasnej situácie. Verím, že proces prijímania Vašich detí na našu školu spoločne úspešne zvládneme.

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

    • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL
     • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL

      Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo

       

      Minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

      "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

                                                      meno: ucebnica@iedu.sk

                                                      heslo: ucebnica

       

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019