• Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

      Vedenie školy oznamuje všetkým študentom a ich zákonným zástupcom, že na stránke ministerstva školstva vyšli pokyny Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Týmto vás žiadame o ich preštudovanie a následné dodržiavanie. 

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

       

       

       

                                                                                                                    RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                          riaditeľka školy

                                                         

     • Dôležité pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, žiaci,

      dňa 2. septembra 2020  o 8.00 h sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v jednotlivých triedach.

      Žiaci prichádzajú do školy nasledovne:

      Cez študentský vchod

      8.00 h - 8. 10 h - triedy lll.B, ll.A, ll.B, Septima

      8.10 h - 8.20 h - triedy Tercia, Sekunda, Kvinta, Sexta, lll.A

      8.20 h - 8.30 h - triedy lV.A, lV.B, Kvarta, Oktáva

       

      Cez hlavný vchod

      8.20 h - 8.30 h - triedy Príma, l.A, l.B

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

      Okrem toho  žiak odovzdá vyplnené tlačivá

      Zdravotný dotazník zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka  - Dotaznik.docx

       

      Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / plnoletého  žiaka - Vyhlasenie_ZZ.docx

       

      Bez odovzdaných vyplnených tlačív vstup do budovy nebude možný.

       

      Prosíme o dodržanie času nástupu z dôvodu zabránenia zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí pred budovou školy.

       

       

       

       

    • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      Vážení rodičia, milí študenti!

      Začiatok školského roka 2020/2021 bude iný ako tie predchádzajúce, preto Vám dávame do pozornosti nasledovné informácie a pokyny k začiatku školského roka.

      Dňa 2. septembra 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v triedach za nasledovných podmienok:

      Zákonný zástupca

       

      1. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obe vyplnené tlačivá žiak odovzdá pri vstupe do budovy.                                        Zdravotny_dotaznik.docx                          Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx                                                                              
      2. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

       

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti  a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Žiaci školy

      1. Pri každom vstupe do školy si každý žiak dezinfikuje ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.
      2. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy

      Zákonným zástupcom nebude povolený vstup do budovy školy.

      Program otvárania šk. roka 2020/2021:

      8.00 h – 8.30 h príchod žiakov do školy

      8.30 h – príhovor riaditeľky školy

      8.45 h – 9.30 h – hodina s triednym učiteľom, základné pokyny a informácie k prvému týždňu

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje