Slovenský jazyk Predmetová komisia cudzích jazykov Aktivity PK slovenský jazyk Aktivity PK cudzích jazykov Úspechy PK slovenský jazyk Úspechy PK cudzích jazykov Aktivity PK cudzích jazykov od šk.r. 2018/2019

Aktivity PK cudzích jazykov

 

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 9.12.2014 sa konalo školské kolo ONJ. Žiaci súťažili vo 2 kategóriách:
2A (prváci, druháci, kvinta) a 2B (tretiaci, štvrtáci, septima).

Súťaž pozostávala z písomnej časti (čítanie a počúvanie s porozumením, gramatický test) a z ústnej časti (opis obrázkov, situačný rozhovor).

Odbornú komisiu tvorili vyučujúce NJ Mgr. Beláková a Mgr.Košťálová.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

1.miesto v kategórii 2A : Marek LUKŠIC   /2.B/
 
1.miesto v kategórii 2B : Lívia LUKŠICOVÁ   /4.B/
 

Želáme im veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy :-)

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku má na našom gymnáziu dlhú tradíciu. Veľa študentov má záujem vyskúšať si svoje jazykové znalosti a zručnosti a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Tí najlepší nás úspešne reprezentujú v okresných, krajských a aj na celoslovenskom kole olympiády. V tomto školskom roku sa školské kolo uskutočnilo dňa 8.12.2014 a zúčastnilo sa ho 28 študentov, ktorí súťažili v piatich kategóriách - 1A (Príma, Sekunda), 1B (Tercia, Kvarta), 2A (Kvinta, prváci a druháci), 2B (Septima, Oktáva, tretiaci a štvrtáci) a 2C2 (žiaci, ktorí boli na výmennom pobyte v anglicky hovoriacej krajine). Zúčastnení študenti najprv písali test, ktorý preveril ich gramatiku, slovnú zásobu a schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Potom nasledovala ústna časť súťaže, v ktorej študenti diskutovali na základe vizuálneho podnetu a cvičili sa v argumentácii počas riadených dialógov (tzv. "role plays"). Výkony študentov hodnotila odborná komisia zložená z pani profesoriek Konczovej, Lukáčovej a Škodovej.

Na najvyšších miestach sa v jednotlivých kategóriách umiestnili títo študenti:

Kategória 1A

1. miesto - Tamara Hladká (Sekunda)

2. miesto - Paulína Jančárová (Sekunda)

3. miesto - Andrej Morovics (Sekunda)

Kategória 1B

1. miesto - Ján Centko (Kvarta)

2. miesto - Nicol Polakovičová (Kvarta)

3. miesto - Eduard Roček (Kvarta)

Kategória 2A

1. miesto - Adam Brezoľubský (2.B)

2. miesto - Dominika Bezdeková (2.B)

3. miesto - Marcel Masaryk (Kvinta)

Kategória 2B

1. miesto - Tomáš Ševček (Septima)

2. miesto - Roman Sobkuliak (Septima)

3. miesto - Martin Toman (Oktáva)

Kategória 2C2

1. miesto - Martin Vidlička (Oktáva)

2. miesto - Zuzana Jantáková (3.B)

3. miesto - Sofia Findorová (Septima)

Návšteva z Kalifornie

Katarína Čuláková je študentkou Oktávy a minulý školský rok strávila na výmennom pobyte v USA. Do školy chodila v Kalifornii, kde bývala u Sandry Woods, ktorá je zároveň koordinátorkou agentúry EF sprostredkujúcej výmenné pobyty študentov. Sandra počas svojej cesty po Európe navštívila aj Hlohovec a naše gymnázium. 6. októbra porozprávala žiakom 2.A a 2.B o živote mladých ľudí v USA, o základných rozdieloch medzi našim a americkým systémom vzdelávania a najmä o tom, na čo si majú dávať pozor, ak uvažujú, že sa tiež zúčastnia študijného pobytu v USA.

Katka Čuláková a Sandra Woods

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

3. októbra sa žiaci 4.A, 4.B a Oktávy zúčastnili spolu s p. prof. Barekovou a p. prof. Lukáčovou anglického divadelného predstavenia. V bratislavskom Istropolise mali možnosť vidieť hru Frankenstein motivovanú románom Mary Shelley v podaní divadelnej spoločnosti American Drama Group Europe. Pre všetkých to bol hodnotný umelecký zážitok a zároveň príležitosť overiť si svoje znalosti angličtiny.

Fotografie sú zverejnené so súhlasom p. Svatopluka Schläfera, ktorý je zástupcom ADGE pre Českú republiku a Slovensko.

Európsky deň jazykov

 

Európsky deň jazykov sa oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Na Gymnáziu Ivana Kupca sme pre žiakov počas tohto dňa pripravili viacero zaujímavých aktivít. Na hodine nemeckého jazyka absolvovali žiaci 4.B pod vedením p. prof. Belákovej jazykový kvíz. Pre žiakov 4.A a 4.B pripravila p. prof. Lukáčová na hodine anglického jazyka kvíz o jazykoch vo svete, pozreli si krátky motivačný film o polyglotke (mladej žene, ktorá ovláda viacero jazykov) z Francúzska a oboznámili sa so zaujímavosťami o slovenčine a britskej i americkej angličtine. Výhercovia kvízov boli odmenení drobnými cenami. P. prof. Škodová sa na ekonomike zamerala na význam znalosti cudzích jazykov z ekonomického hľadiska - pre konkurencieschopnosť, pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, pre napredovanie EÚ, ale aj z hľadiska jazykovej diverzity v EÚ, pochopenia kultúry a na dôležitosť vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a tolerancie. Žiakom Septimy prezentovala základné informácie o projekte eTwinning, na ktorom budú v tomto školskom roku pracovať.

Žiaci nášho gymnázia sa pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov zapojili aj do súťaže Prelož a zaspievaj. Laura Adamkovičová, Martina Opetová, Martin Hradský a Roman Sobkuliak zo Septimy spolu s Barborou Vrtíkovou z Kvinty do angličtiny preložili a naspievali pieseň Mira Žbirku Bezchybná s anglickým názvom Flawless. flawless.mp3 Lívia Doležalová zo 4.B preložila a nahrala vlastnú pieseň pod názvom Day By Day. Day_by_day_master.mp3