• Občianska náuka

    •  

     GALÉRIA NAŠICH ÚSPECHOV

      

     Vážení návštevníci, táto stránka je v procese tvorby. Ak zistíte, že  v našej galérii niekto chýba, alebo uvedené údaje nie sú kompletné, či presné, dajte mi to vedieť na: mariajuristova@centrum.sk                    

     Ďakujem.

      Školský rok 2020/2021        Olympiáda o Európskej únii 2020

     Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporadúva Olympiádu o Európskej únii.  Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

      Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a europoslanci Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Róbert Hajšel, Vladimír Bilčík a Eugen Jurzyca, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny. 

     Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

     Do 07.10.2020 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca ako dozoru prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Prihlásené tímy môžu nižšie na stránke nájsť požiadavky a odkazy na študijné materiály, ktoré sú odporúčanou  literatúrou. Do olympiády je možné prihlásiť neobmedzené množstvo tímov z jednej inštitúcie.

     Dňa 20.10.2020 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 27.10.2020. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

     Dňa 13.11.2020 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

     Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých miestach, sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny. 

     Naše súťažné tímy:

      

     Mgr. Mária Juristová, Mgr. Ľubica Nevydalová

      

      

                                                  Školský rok 2019/2020                                              

            

           VOĽBY 2020

     Link na súťažný formulár:

     https://docs.google.com/forms/d/1Dphg8bXyHgNQzIY4B8Y-RJFZSS5XB1Ze43zhOymEKb4/edit      

      

      

      11.11.2019

     Vedecká čajovňa – Vlastivedné múzeum Hlohovec – Spoločenské vedy

     Téma:   Výzvy pre demokraciu a ústavnosť. Načo nám je ústava?

     ¾     Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.

     ¾     Mgr. Katarína Kuklová, PhD.

     ¾     JUDr. Jakub Neumann

     ¾     PhDr. Dagmar Horná, PhD.

     ¾     PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.

     ¾     Mgr. Marta Jendeková, M.A.

           Workshop pre žiačky a žiakov 3.A, 3.B s SPT s inšpiratívnou osobnosťou:

     ¾     PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.

     ¾     Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD.

     Rovesnícke vzdelávanie - GIK Hlohovec

     ¾     „Nežná revolúcia“- rozhlasová relácia do školského rozhlasu; Michal Minarovsk  SPT,                                             Katarína Minarovská-T

     ¾     „Umenie sa nás dotklo“ : Adam Kováč, Michal Libant, Tomáš Varga, Valéria   

             Brunčáková, Katarína Minarovská, Linda Donovalová,  Karolína Kollárová,   

              Maximilián Kováč

     ¾     „Príbehy 20. storočia“ – Tí, ktorí prežili...Holokaust: Adela Hlavnová, Hedviga

              Hlavnová, Kristína Golkovská, Simona Bilková

     ¾     „Naša planéta“ - Tvorivé dielne - - Nicolas Arnold,  Barbora Poláková, Paulína

             Jančárová, Tamara  Hladká, Nela Štrbová pre triedy Príma, Sekunda, Tercia

     ¾     „Jeden svet na školách“ -, dokumentárny film Ďakujeme za dážď - workshop   

            Klimatické  zmeny: Natália Lesková

      

      https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:181

      

     12.11.2019 

     Spoločenské vedy

     ¾     Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.: Leopoldovská pevnosť

     ¾     Dušan Fischer,  MO SR - Bezpečnostná  a obranná politika SR

     ¾     Bc. Lívia Doležalová, Mgr. Lada Ďuricová, Regionálne médiá – HcTVMediálny tréning

     ¾     Mgr. Veronika Mladá, AISE Slovakia, Štúdium v zahraničí

     ¾     Milan Chovanec, InterStudy, Štúdium v zahraničí

     Rovesnícke vzdelávanie - GIK Hlohovec

     ¾      Rozhlasová relácia do školského rozhlasu: Michal Minarovský-SPT, Katarína Minarovská-T

     ¾      „Umenie sa nás dotklo“ : Adam Kováč, Michal Libant, Tomáš Varga, Valéria Brunčáková,

                Katarína Minarovská, Linda Donovalová,  Karolína Kollárová, Maximilián Ková                                       

     ¾      „Príbehy 20. storočia“ – Tí, ktorí prežili...: Adela Hlavnová, Hedviga Hlavnová, Kristína

                Golkovská, Simona Bilková

     ¾      „Jeden svet na školách“ -, dokumentárny film Ďakujeme za dážď - workshop Klimatické  

                zmeny: Natália Lesková,

     ¾     Ľudské práva: Maximilián Kováč, Karolína Kollárová

      

      https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:185

     13.11.2019

     Spoločenské vedy

     ¾     Veľvyslanec Jej veličenstva Kráľovnej Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Jeho excelencia pán Andrew Garth  a  britský vojenský pridelenec plk. David Catmur

     ¾     „ Škola v múzeu, múzeum v škole“  - Mgr. Jozef Urminský, riad. Vlastivedného múzea v Hlohovci; História Zámku v Hlohovci

     ¾     Marek Štítny - workshop  EuropeDirect Senica

     ¾     Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD., OZ Living Memory; November 1989

     ¾     JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., riaditeľ Odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidentky SR; Ľudské práva a Ústava SR

     ¾     Mgr. Dagmar Fillová, odbor legislatívy a milostí v Kancelárii prezidentky SR;  Ústavný súd SR

     Rovesnícke vzdelávanie - GIK Hlohovec

     ¾      Rozhlasová relácia do školského rozhlasu: Michal Minarovský-SPT, Katarína Minarovská-T

     ¾      „Umenie sa nás dotklo“ : Adam Kováč, Michal Libant, Tomáš Varga, Valéria Brunčáková,

              Katarína Minarovská, Linda Donovalová,  Karolína Kollárová, Maximilián Kováč                                          

     ¾      „Príbehy 20. storočia“ – Tí, ktorí prežili...: Adela Hlavnová, Hedviga Hlavnová, Kristína

               Golkovská, Simona Bilková

     ¾       „Jeden svet na školách“ -, dokumentárny film Ďakujeme za dážď - workshop Klimatické  

                zmeny: Natália Lesková,

     ¾      Ľudské práva: Maximilián Kováč, Karolína Kollárová

      

      https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:184

     http://https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:192

     14.11.2019

     Spoločenské vedy

     • Ing. Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality MV SR: Obchodovanie s ľuďmi
     • Dr. Alexandra Matejková, PhD.,  Interný doktorand, Sociologický ústav Slovenská akadémia vied: Rodová rovnosť a postavenie ženy v spoločnosti
     • Mgr. Nikola Tokárová, Rada mládeže Slovenska: Participácia
     • Divadelné centrum Martin, Divadelné predstavenie – November 1989
     • „ Škola v múzeu, múzeum v škole“ - Mgr. Andrea Kleimanová: Prehliadka Zámku Hlohovec

     Rovesnícke vzdelávanie - GIK Hlohovec

     • „Príbehy 20. storočia“ – Tí, ktorí prežili...: Adela Hlavnová, Hedviga Hlavnová, Kristína

              Golkovská, Simona Bilková

     • „Jeden svet na školách“ -, dokumentárny film Ďakujeme za dážď - workshop Klimatické  

             zmeny: Natália Lesková,

     •  Ľudské práva: Maximilián Kováč, Karolína Kollárová
     • „ Škola v múzeu, múzeum v škole“ - prehliadka expozícií Vlastivedného múzea na Zámku

             Hlohovec: študenti,lektori-Nicolas Arnold, Terézia Vančová,

     • Ľudské práva: Maximilián Kováč, Karolína Kollárová

      https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:193

     18.11.2019

     Spomienka  na November 1989

     10,00 hod. – 12,25 hod. Veľká telocvičňa

     Záverečný program k ukončeniu Týždňa globálneho vzdelávania

      

     https://gymhc.edupage.org/album/#photos:album:197

     Koordinátorka:Mgr. Mária Juristová

           Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia

      
      Dňa 9.10.2019 sa  školenia pedagógov a študentov pri príležitosti otvorenia XXII. ročníka Olympiády ľudských práv na Gymnáziu v Piešťanoch  zúčastnili Mgr. Mária Juristová a študent SPT Michal Minarovský.


     Prednášky a diskusie:  

     Rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru: prevencia radikalizácie mládeže.  

     Témy: Participácia vo verejnom priestore

     - Sloboda prejavu verzus extrémistické verejné prejavy: príklady prístupu súdov SR a ESĽP

     - 30. výročie Novembra – výzvy pre demokraciu

     - Dohovor o právach dieťaťa a nové Všeobecné komentáre (deti migrantov a detské práva v     digitálnom svete)

     - Snyderových 20 poučení z 20. storočia 

     Lektorský tím Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku:

     Ing. Viliam Figusch, CSc.; PhDr. Peter Guráň, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.; PhDr. Kálmán Petőcz, PhD. 
      
                                       Hosťovské prednášky a diskusie:  

     Prečo je vzdelávanie kľúčové pre 21. storočie?  Doc. Samuel Abrahám, PhD.; BISLA, rektor Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní  Dr. Barbara Lášticová, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

     pozvanka_OLP_GyPy-19.pdf

     Mgr. Mária Juristová     Propozicie_sutaze.docx

     Mgr. Mária Juristová      V sídle TT SK sa  21. októbra. 2019 uskutočnila súťaž „Rozhoduj o Európe -Staň sa na deň tvorcom európskej politiky“. Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci reprezentovali študenti  SPT - Hana Karasová, Michal Minarovský,  3.A. - Terézia Vančová ,Nicolas Arnold, Barbora Poláková, Christína Zelísková, Lucia Solčánska a 3.B. -  Dominika Vopátová. Vyskúšali si, aké je to vystupovať na pôde Rady EÚ alebo priamo v Európskom parlamente.

             

     RoE_Trnava.pdf

     Mgr. Mária Juristová     Olympiáda o Európskej únii.

      

     Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa rozhodla pokračovať v úspešnej tradícii a opäť usporadúva Olympiádu o Európskej únii.  Olympiáda je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Záujem a pochopenie základných princípov fungovania a hodnôt Európskej únie zo strany mladých ľudí pokladáme za zásadnú potrebu, ktorá môže do budúcnosti ovplyvniť vývoj členstva SR v EÚ.

     Partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskeho parlamentu na Slovensku a europoslanci Monika Beňová, Ivan Štefanec, Michal Šimečka, Peter Pollák a Róbert Hajšel, ktorí sa rozhodli do súťaže venovať viaceré zaujímavé ceny.

      

     Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

      

     Do 30.09.2019 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca ako dozoru prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý nájdete nižšie. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku súťažným otázkam. Do olympiády je možné prihlásiť aj viac tímov z jednej inštitúcie.

      

     Dňa 22.10.2019 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 29.10.2019. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

      

     Dňa 8.11.2019 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

      

     Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny. 

     Mgr. Mária Juristová

                                                  Školský rok 2018/2019                                              

     Mladý Európan 2019

      

     Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: voľby do Európskeho parlamentu, 15. výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prijatia spoločnej meny euro a Investičný plán pre Európu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2019, konkrétne Rumunsko a Fínsko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. Ďalej znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor solidarity, Erasmus + a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.

     Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Rumunsku, alebo o Fínsku, ktoré bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2019. Tento projekt treba poslať do 29. marca na mail  europedirect@senica.sk

     Dom kultúry v Senici v stredu 3. apríla 2019.

     Program:

     9:30 - 10:00 Registrácia

     10:00 - 10:15 Zahájenie vedomostnej súťaže

     10:15 - 12:30 Súťaž (po druhom kole 15 min. prestávka na občerstvenie)

     12:30 Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie diplomov a cien

     Marek Štítny
     Manažér Informačného centra EUROPE DIRECT SenicaMobil: +421915 454 630
     Web: www.europedirect.senica.sk

     FB: www.facebook.com/edsenica
     Instagram: www.instagram.com/europedirectsenica 

     Mgr. Mária Juristová, Mgr. Ľubica Nevydalová      

     Celoslovenské semifinále 1. ročníka súťaže Simulované rokovanie NR SR, 8.2.2019

      

     ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A ZAŽI SUPER DEŇ V NRSR

     Prodekan právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba vás všetkých pozýva na prvý ročník súťaže simulovaného rokovania NRSR. Súťaž je organizovaná v spolupráci s NRSR.

     ZAPOJ SA, PRETOŽE...

     Existujú problémy, ktoré je možné vyriešiť kvalitným zákonom. Naša Ústava zveruje právomoc prijímať zákony, ako aj právne predpisy vyššej právnej sily národnému parlamentu. V súťaži „Simulované rokovanie národného parlamentu“ majú mladí možnosť ukázať, ako by sa tejto právomoci chopili, ak by dostali príležitosť. Súťaž je otvorená pre 5-členné tímy zložené zo stredoškolákov v posledných troch ročníkoch a vysokoškolákov v prvom ročníku štúdia.

                            

      

     Náš školský tím: 

     Nicolas Arnold, Terézia Vančová z 2.A, Barbara Bučková, Dominika Vopátová z 2.B a Barbara Homolová z 3.A.

       Odbornou konzultantkou bola JUDr. Eva Arnoldová,            

     bývalá študentka nášho gymnázia.

     Ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a príkladnú reprezentáciu školy.

     Mgr. Mária Juristová

      

           XXI. ročník Olympiády ľudských práv

      

            7. februára 2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnil XXI. ročník  Krajského kola OĽP. Stretlo sa tu  24 študentov z 12 stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja.

             Našu školu reprezentovali  Michal Minarovský a Peter Preťo, študenti SXT.

      

                       

      

      

     Umiestnenie:

     Peter Preťo úspešný riešiteľ

     Michal Minarovský úspešný riešiteľ

     Obom úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

     https://gypy.edupage.org/news/?

     Mgr. Mária Juristová

           Víťazi literárnej súťaže rezortu obrany si prebrali ocenenia

      

      

      Víťazi 14. ročníka literárnej súťaže rezortu obrany si dnes prevzali ocenenia od ministra obrany Petra Gajdoša a generálneho tajomníka Služobného úradu MO SR Jána Hoľka. Tento rok bolo celkovo hodnotených 130 literárnych prác, ktoré na tému „Vplyv „osmičiek“ vojenských dejín na našu súčasnosť“pripravili študenti stredných a vysokých škôl. 

     „Mladí ľudia mali tentokrát možnosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa týkajú našich vojenských dejín, pretože v tomto roku sme si v tejto súvislosti pripomenuli významné okrúhle výročia. Oceňujem, že ich tieto témy oslovili a podelili sa o svoj pohľad,“ ocenil záujem študentov stredných a vysokých škôl minister obrany Peter Gajdoš.

     Ocenenie si dnes v priestoroch rezortu obrany prevzali Laura Belicajová z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa v kategórii vysoké školy umiestnila na 1. mieste. Na druhom mieste sa v rovnakej kategórii umiestnil Peter Kromka z Univerzity Komenského v Bratislave a na 3. mieste Martina Pomikalová z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

     Zo stredoškolskej kategórie si cenu za 1. miesto prevzala Christina Zelísková z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Cenu za 2. miesto získala Mária Cápayová  zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave a za 3. miesto Denisa Fujašová z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.


     Z prác študentov vysokých a stredných škôl vybrala  komisia rezortu obrany 4 práce v oboch kategóriách, za ktoré bolo možné hlasovať na sociálnej sieti. Hlasovania, ktoré trvalo od 24. novembra do 29. novembra do polnoci sa zúčastnilo celkovo 3 103 ľudí.

     Autor: MO SR - KOd, Foto: MO SR - Ivan Kelement - Dátum: 07.12.2018

     http://www.mosr.sk/43267-sk/vitazi-literarnej-sutaze-rezortu-obrany-si-prebrali-ocenenia/

      Video: Víťazi literárnej súťaže rezortu obrany si prebrali ocenenia

     http://www.mosr.sk/data/disk/video/181207_Ocenenie%20v%C3%AD%C5%A5azov%20liter%C3%A1rnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe%20rezortu%20obrany.mp4

      

      

      

                                                  Školský rok 2017/2018                                                   Návšteva sídla OSN v Ženeve

      

     Pri príležitosti 20. ročníka Olympiády ľudských práv udelila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže úspešným riešiteľkám a riešiteľom na 1. až 3. mieste krajských kôl špeciálnu cenu – návštevu sídla OSN v Ženeve. Sídlo Organizácie spojených národov v Ženeve je jedným zo štyroch riaditeľstiev OSN. Palác Národov (Palais des Nations) je centrálou a miestom rokovaní viacerých agentúr a programov OSN, ktoré sa zameriavajú na podporu a ochranu ľudských práv, predovšetkým Rady pre ľudské práva pri OSN či UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov).

     Návšteva Ženevy sa konala 30. apríla až 2. mája 2018. Na tomto trojdňovom vzdelávacom pobyte sme si ako účastníci rozšírili svoje poznatky týkajúce sa OSN, jej aktivít, právomocí, histórie a celkového pôsobenia vo svete. V Paláci Národov sme mali celodenný program nabitý prednáškami a prezentáciami súvisiacimi so životným prostredím, utečeneckou krízou, diskrimináciou a ľudskými právami. Neskôr sme sa presunuli do Wilsonovho Paláca (Wilson Palais), do budovy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), kde sme sa mali možnosť zúčastniť sa pozorovania  95. zasadnutia Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD).

     V rámci našej návštevy Ženevy nám zostalo aj trocha času na prehliadku Ženevy. Mohli sme spoznať historické centrum mesta, navštíviť historické pamiatky, či využiť plavbu loďou ako súčasť hromadnej dopravy po Ženevskom jazere. Taktiež sme mali možnosť navštíviť Múzeum Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

              

     Ján Centko, septima

            

      

     XX. ročník Olympiády ľudských práv

     Krajské kolo Olympiády ľudských práv má na našej škole už dlhoročnú tradíciu, za čo vďačíme najmä našej pani profesorke Mgr. Márii Juristovej, ktorá je krajskou koordinátorkou OĽP. Študentky a študenti stredných škôl z Trnavského kraja sa pravidelne stretnú na pôde našej školy, aby si zmerali vedomosti týkajúce sa ľudských práv, histórie, schopnosti argumentácie, znalostí politiky a aktuálneho diania vo svete. Pre študentov je to skvelá možnosť, ako sa dozvedieť niečo nové a získať nové vedomosti. V neposlednom rade je to príležitosť spoznať sa s ľuďmi s rovnakým zmýšľaním.

     Dvadsiaty ročník celoštátneho kola OĽP sa niesol v slávnostnom duchu s nosnou témou

     „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva.

     Záštitu nad celoštátnym kolom prevzala (ex-)ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Na celoštátnom kole v Omšení, ktoré sa konalo 11. – 13. apríla 2018, sa zišlo 64 súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska. Súťažné časti programu sa dopĺňali so zaujímavými diskusiami a workshopmi.

      

                     Všetci účastníci olympiády sú víťazmi. Pretože nie je dôležité vyhrať, omnoho dôležitejšie je zaujímať sa a debatovať na rôzne spoločenské témy, napríklad aj tie, ktoré sa rozoberajú práve na tejto olympiáde. Olympiáda ľudských práv je skvelým prostriedkom vzdelávania pre všetkých študentov, predovšetkým pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje obzory, ktorí sú naklonení k liberálnym hodnotám a pre tých, ktorí sa zaujímajú o spoločenské dianie doma, ale i vo svete.

            

      

     Ján Centko, septima

            

     Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú každoročne celoslovenskú súťaž Mladý Európan, ktorej poslaním je zvýšiť všeobecné povedomie a vedomosti o Európskej únii. Tohtoročná súťaž prebiehala už po 13 krát aj v meste Senica, kde si svoje vedomosti zmerali študenti z 13 stredných škôl z regiónu. Účasť na podujatí prijala i štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová a primátor mesta Senica Branislav Grimm, ktorí spoločne otvorili začiatok podujatia. Záštitu nad súťažou v tomto roku prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

     Súťaž pozostávala z testu o Európskej únii, jazykovej krížovky a obrázkového kvízu. Novou podmienkou účasti tímov na regionálnom kole súťaže bolo i odovzdanie stručného projektu, a to buď o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo o Rakúsku, ktoré bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018.

      

      

            

     KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

      

            8. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Branislav Korec,  študent 4.B triedy     a Ján  Centko, študent SPT

      

      

     Umiestnenie:

      

      

     JÁN CENTKO  - úspešný riešiteľ  - 2. miesto 

     Postúpil do celoštátneho kola OĽP a získal špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv.

      


      

                             

        

      

      

     BRANISLAV KOREC :    16.-18. miesto

           

     Obom študentom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a Jankovi želáme úspech v celoštátnom kole OĽP.

      

     Žiakov pripravovala Mgr. Mária Juristová

      

           OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII

      

      

     Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii.

     Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

     18.10.2017 sa uskutočnilo regionálne elektronické kolo, ktorého sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo GIK Hlohovec v zložení Ján Centko, Kristína Martinkovičová zo SPT a Lukáš Lehocký z 3.B.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Mgr. Mária Juristová

     Školský rok 2016/2017

      

      

     Súťaž o najlepšiu študentskú esej pre študentov stredných škôl na tému

      

     „EURÓPSKA VERZUS NÁRODNÁ IDENTITA“.

      

      

      

     Nemecká Nadácia Hannsa Seidela (Hanns Seidel Stiftung) podporuje od svojho založenia dialóg na otázky európskej verejnej politiky nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe. Na Slovensku rozvíja nadácia vlastný projekt od roku 1991, kde sa zameriava na výhody a výzvy európskej integrácie.

      

     V roku 2017 sa Nadácia Hannsa Seidela rozhodla v spolupráci s Centrom pre európske a severoatlantické vzťahy vyhlásiť Súťaž o najlepšiu študentskú esej pre študentov stredných škôl, aby sa s nami podelili o svoje myšlienky na tému 

     "EURÓPSKA VERZUS NÁRODNÁ IDENTITA".

      

     Slávnostné vyhodnotenie pre študentov, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, sa uskutočnilo dňa 20. októbra 2017 na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, kde si výhercovia súťaže mohli svoje certifikáty prevziať z rúk predstaviteľov Európskej únie a Veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky.

      

     Na túto recepciu bola pozvaná aj študentka Vašej školy, ALICKA STRUKOVÁ, ktorá prispela do tejto súťaže svojou vynikajúcou prácou. 

      

      

     Mgr. Katarína Kissová, LL.M.

     Riaditeľka zastúpenia

      

     Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

     Zastúpenie v Slovenskej republike

      

            

     CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

      
     5. – 7. 4. 2017 sa v Modre-Harmónii uskutočnilo CK OĽP
     Našu školu reprezentoval
      

     JÁN CENTKO
      
     študent  sexty
     Ďakujeme za vynaložené úsilie pri príprave a príkladnú reprezentáciu školy.

      
     olp_19._roc._plagat.pdf
      
                                                                                                                                                   Pripravila: Mgr. Mária Juristová

            

      

     KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

      

            8. februára 2017 sa uskutočnilo Krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali  Michaela Ingeliová,  študentka 3.A triedy  a Ján  Centko, študent SXT

      

      

     Umiestnenie:

      

      

     JÁN CENTKO  - úspešný riešiteľ  - 6. miesto  - postup do celoštátneho kola

      

      

               

      

     MICHAELA INGELIOVÁ úspešná riešiteľka  - 9. miesto

      

      

             

      

     Obom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a Jankovi želáme úspech v celoštátnom kole OĽP.

      

     Žiakov pripravovala Mgr. Mária Juristová

      

      

      

      

     Školský rok 2015/2016

        

     CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

      

      

     6. – 8. 4. 2016 sa v Modre-Harmónii uskutočnilo CK OĽP.

     Našu školu reprezentovala

      

      KRISTÍNKA JAŠICOVÁ 

      

     zo 4.B triedy.

     Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

      

      Plagat_XVIII_OLP_2016_fin.pdf

      

      Mgr. Mária Juristová

             KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

      

            4. februára 2016 sa uskutočnilo krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali študentky  4.B triedy           Kristína Jašicová a Monika Šuchová .

                                        

     Do celoštátneho kola OĽP z 2. miesta v krajskom kole postúpila

     Kristínka Jašicová.

           

     Srdečne blahoželáme.

     https://gymhc.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/65

                                                                  Mgr. Mária Juristová                                                            

      

     Školský rok 2014/2015

      

                                                                                                 KRAJSKÉ KOLO SOČ

                        Dunajská Streda, 27. marca 2015

     Na KK SOČ našu školu reprezentovali (zprava) Mgr. Ľ. Krajčováč, členka krajskej komisie-Chémia, Michal Patrnčiak-SPT, Tomáš Ševček-SPT,  Sofia Findorová-SPT, Andrej Pažitný-3.B, Magdaléna Biščová-3.A, Lukáš Janík-3.B, Matej Kašťák-3.B, Kristína Váryová-3.A,  Michaela Dziaková-3.A, Veronika Krajčovičová-3.B.

     Za reprezentáciu školy ďakujeme.

     https://gymhc.edupage.org/album/?#gallery/24

      

                Školské kolo SOČ, Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, 4. februára 2015

     4. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Školská komisia  hodnotila  odbornú úroveň teoretickej časti, výsledky praktickej časti práce a obhajobu práce SOČ. Spoločenské vedy budú v týchto odboroch reprezentovať:

     13 História, filozofia, právne vedy

     Michaela Dziaková z 3.A

     Sofia Findorová zo SPT

       

     17 Pedagogika, psychológia, sociológia

     Tomáš Ševček  zo SPT

      

     Blahoželáme!

      

     http://gymhc.edupage.sk/album/?#gallery/22

      

         

            

      

      

     Školský rok 2014/15

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Marek Belanský

     4. B

     Olympiáda ľudských práv

     13. miesto

     -

     Tomáš Ševček

     SPT

     SOČ

     Disociálna porucha osobnosti 

     účasť 

     - 

     Sofia Findorová

     SPT

     SOČ

     Týranie zvierat v cirkusoch

      

     účasť 

      

     -

     Michaela Dziaková

     3. A

     SOČ

     November 1989

     účasť 

     -

      

              

     Školský rok 2013/14

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Dominika Múdra

     3. A

     Olympiáda ľudských práv

     3. miesto

     účasť

     Zvláštne ocenenie

     Marek Belanský

     3. B

     Olympiáda ľudských práv

     4. miesto

     účasť

     Lívia Doležalová

     3. B

     SOČ

     Tvorba skladby        v domácom štúdiu

     1. miesto

     účasť

      

     Peter Pavlík

     Martin Remiaš

     3.A

     SOČ

     Vplyv sociálnych sietí na správanie a prospech žiakov

     účasť

     -

     Michaela Candráková

     SPT

     SOČ

     Mentálna anorexia

     účasť

     -

     Kristína Tomášiková

     SPT

     SOČ

     Investície v Trnavskom kraji

     účasť

     -

      

     Školský rok 2012/13

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Martin Piešťanský

     OKT

     Olympiáda ľudských práv

     2. miesto

     účasť

     Martin Vatrál

     SPT

     SOČ

     Náboženská diskriminácia

     1. miesto

     účasť

     Barbora Gajarská

     SPT

     SOČ

     Význam emócií v živote človeka

     1. miesto

     účasť

     Kristína Paulovičová

     SPT

     SOČ

     Humanitárne misie

     3. miesto

     -

      

     Školský rok 2011/12

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     krajské kolo

     celoslovenské kolo

      

     Lukáš PATRNČIAK  

      

     SPT

     EUSTORY

     Bulharská stopa v Hlohovskom regióne

     -

     6. miesto

      

     Tomáš Vančo

      

     SPT

     SOČ

     Interaktívna mapa mesta Leopoldov

     1. miesto

     účasť

      

      

     Školský rok 2010/11

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Lenka Kubatková

     4. B

     Olympiáda ľudských práv

     1. miesto

     „Veľké finále“

     12. miesto

     Zvláštne ocenenie

         Frankfurt

     Šimon Farkaš

     4. B

     TWIN SCHOL: Medzinárodná konferencia - Švédsko

     Edita Ďurovčíková

     SXT

      

      

     Školský rok 2009/10

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Lenka KUBATKOVÁ

     3. B

     Olympiáda ľudských práv

     5. miesto

     účasť

     Šimon FARKAŠ

     3. B

     Olympiáda ľudských práv

     11. miesto

     -

     Maroš BÍLIK           Ondrej BAČÍK

     3.B

     SOČ

     Rómovia na Slovensku

     Zvláštne ocenenie

     -

     Lenka REPKOVÁ       Mário MÓDER

     3.B

     SOČ

     účasť

     -

      

     Školský rok 2008/09

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské

     kolo

     Martina BARTOŇOVÁ

     Mária SMATANOVÁ

     SPT

     SOČ

     Väzenský systém

     1. miesto

     účasť

     Martin KOVÁČ

     OKT

     Olympiáda ľudských práv

     1. miesto

     „Veľké finále“

     12. miesto

     Daša  MIŠKAYOVÁ

     3. A

     Olympiáda ľudských práv

     účasť

     -

      

     Školský rok 2007/08

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Martin KOVÁČ

     SPT

     Olympiáda ľudských práv

     1. miesto

     Zvláštne ocenenie 

      Štrasburg

     Erika HRUŠOVSKÁ  

     3. B

     Olympiáda ľudských práv

     3. miesto

     Zvláštne ocenenie 

      Štrasburg

     Matúš  LOŠONSKÝ

     Zuzana LIBANTOVÁ

     3. B

     SOČ

     Regionálne médiá

     1. miesto

     účasť

     3. A

     Marek BÁLENT      

     3. B

     SOČ

     11. september 2001

     1. miesto

     účasť

     Jozef DĚD             Lukáš BEŇO

     3. B

     SOČ

     Šikana

     účasť

     -

     Vladimír KRAJČO       Stanislav LUKÁČIK

     SPT

     SOČ

     Spartak Trnava

     účasť

     -

     3. B

     Ľubomíra KÚDELOVÁ

     3. B

     SOČ

     účasť

     -

     Martin KOVÁČ       

     SPT

     SOČ

     1. miesto

     účasť

     Zuzana Libantová

      

     3. A

     EUSTORY

     Chémia- láska moja

     Vynálezca, vedec

     Jozef Nevydal

      

      - 

      

     účasť

      

     Školský rok 2006/07

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Katarína MOSNÁ

     3. A

     Olympiáda ľudských práv

     1. miesto

     účasť

     Ingrida GREGOVÁ

     3. A

     Olympiáda ľudských práv

     2. miesto

     pre chorobu sa

     nezúčastnila

     Martin KÁČER

     3. A

     SOČ

     Právna ochrana telesne postihnutých

     3. miesto

     -

     Hanka KOLNÍKOVÁ

     3. B

     SOČ

     Deti so zrakovým postihnutím

     1. miesto

     1. miesto

     Juraj ČIRČ          Ivana ČIRČOVÁ

     3. B

     SOČ

     Utečenci

     účasť

     -

     Veronika PAVLOVIČOVÁ

     3. B

     SOČ

     účasť

     -

     Matúš JANKOVIČ

     3. B

     SOČ

     Drogové závislosti

     1. miesto

     účasť

     Tomáš KMEŤ        Štefan GULA

     SPT

     SOČ

     Darfúr

     účasť

     -

                

      

     Školský rok 2005/06

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské kolo

     Tatiana KORMANOVÁ

     SPT

     Olympiáda ľudských práv

     1. miesto

     účasť

     Kristína LOŠONSKÁ

     3. B

     Olympiáda ľudských práv

     3. miesto

     účasť

     Tatiana KORMANOVÁ

     SPT

     SOČ

     Násilie páchané na ženách

     1. miesto

     3. miesto

     Kristína LOŠONSKÁ

     3. B

     SOČ

     účasť

     -

     Matúš KÚDELA           Ondrej MIHOČKA

     3. A

     SOČ

     Svetový terorizmus

     2. miesto

     1. miesto

     Lukáš PIŇÁK 

     3. A

     SOČ

     Politický systém

     1. miesto

     účasť

      

     Školský rok 2004/05

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské

     kolo

     Adam SVÍBA

     SPT

     Olympiáda ľudských práv

     účať

     -

     Lukáš LIŠČÁK

     SPT

     Olympiáda ľudských práv

      účasť

      -

      

     Školský rok 2002/03

     Študent/ka

     Trieda

     Názov súťaže

     Krajské kolo

     Celoslovenské

     kolo

     Petra Beňušová

     3. A

     SOČ

     Šikana

     1. miesto Zvláštne ocenenie

      

      
  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje