Čitateľská gramotnosť Dopravná výchova JA učebnica ekonómie a podnikania Vzdelávacia kampaň „PRVÁ“ Generácia €uro KomPrax – Kompetencie pre prax Študentské voľby 2014 Zdravá škola Švédsko - medzinárodná výmena Centrum Slniečko - pomoc deťom Ekonomika Recyklohry Finančná gramotnosť Výchova k rodičovstvu Deň narcisov - zbierka Zelená škola 2014 - 2016 Global Education Week Web Rangers Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Projekty 2016/17

Čitateľská gramotnosť

Doba trvania: školský rok 2016/2017

Ukončenie a hodnotenie:  jún 2017

Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený Ministerstvom školstva SR za rok rozvoja čitateľskej gramotnosti, keďže slovenskí  žiaci a študenti sa opakovane umiestňujú na nelichotivej pozícii v rámci medzinárodného testovania PISA.

Preto koordinátorka projektu čitateľskej gramotnosti na Gymnáziu  Ivana Kupca v Hlohovci spolu s vedením školy vyhlasuje súťaž v čítaní. Cieľom tejto súťaže je podnietiť čítanie mládeže a motiváciou by malo byť okrem naštartovania a získania pravidelných čitateľských návykov aj záverečné hodnotenie vo forme poukážok na nákup kníh jednotlivo pre študentov osemročného gymnázia a štvorročného gymnázia:

1. miesto  -  25 eurová poukážka

2. miesto  -  15 eurová poukážka

3. miesto  -  10 eurová poukážka

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 30. septembra 2016 u p. prof. Kurekovej alebo u vyučujúcej slovenského jazyka. Založia si čitateľský denník, do ktorého si po prečítaní knihy                 ( celkový počet 8 kníh za obdobie od začiatku októbra do konca mája ) zaznamenajú:

1. meno autora

2. názov knihy ( v slovenčine a ak čítajú v origináli aj názov v jazyku originálu )

3. stručný obsah knihy

4 zaujímavé myšlienky vo forme citátov ( môžu byť aj v cudzom jazyku )

5. výtvarné stvárnenie myšlienok prečítaného diela

V mesiaci jún komisia vyhodnotí tieto čitateľské aktivity a najlepšie a najkrajšie denníky budú vystavené v budove školy a odmenené vyššie uvedenými cenami.

Študenti! Porozmýšľajte o pozitívach tejto súťaže a zapojte sa do nej, aby ste dokázali, že slovenská mládež rada číta a je čitateľsky gramotná.

Veľa dobrej vôle do čítania a neskutočné zážitky s dobrými knihami Vám praje koordinátorka projektu čitateľskej gramotnosti.