Čitateľská gramotnosť Čitateľská gramotnosť - aktivity Prevencia drogových závislostí Prevencia drogových závislostí - aktivity Výchova k manželstvu a rodičovstvu - plán koordinátora Výchova k manželstvu a rodičovstvu - aktivity Zdravá škola - projekt Finančná gramotnosť Finančná gramotnosť - aktivity „Medzinárodná výmena so Švédskom“ „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)“ „Vyučovanie CLIL na hodinách matematiky a fyziky“ CLIL - aktivity Enviromentálna činnosť Zelená škola aktivity 2016-18 Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva Global Education Week Global Education Week - aktivity "Spoločná krajina" "Spoločná krajina" - aktivity Ambasádorská škola Európskeho parlamentu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - aktivity „Mladý Európan 2017“ „Mladý Európan 2017“ - aktivity Medzinárodný projekt na podporu demokratických hodnôt Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru - aktivity Mladý digitálny Európan

Projekty 2016/17

Čitateľská gramotnosť

                                                                                                              

PROJEKT ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

 

Koordinátorka projektu: Mgr. Iveta Kureková

 

Čitateľská gramotnosť

Čitateľskú gramotnosť definuje model funkčnej gramotnosti ako schopnosť spracovať textové informácie. Spracovanie sa realizuje procesmi (činnosťami):

 • identifikovanie hierarchie informácií v texte,

 • odlišovanie dôležitých informácií od marginálnych,

 • hľadanie vzťahov medzi hlavnou myšlienkou a podpornými informáciami,

 • komprimovanie (stláčanie) textu,

 • vyvodenie záverov z textu,

 • extrahovanie explicitných a implicitných informácií (čítanie medzi riadkami),

 • hodnotenie využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií a kritická    reflexia.

 

V tomto modeli gramotnosti čitateľ nie je konzument textu, ale je jeho aktívnym spracovateľom. K porozumeniu textu sa čitateľ dostáva analýzou, syntézou a hodnotením informácií, čo môže významne pomôcť pri využití takto získaného informačného jadra textu pri jeho aplikácii na rôzne účely podľa potrieb čitateľa.

 

Rok 2016 bol Ministerstvom školstva SR vyhlásený za rok rozvíjania čitateľskej gramotnosti, keďže v testovaní PISA sa žiaci slovenských škôl umiestnili na posledných priečkach hodnotenia. Gymnázium Ivana Kupca sa zúčastnilo testovania PISA v roku 2009 a priemerná úspešnosť bola medzi 60% - 70%. 

Projekt čitateľskej gramotnosti sa realizuje v súčinnosti s vyučujúcimi predmetov: výtvarná výchova, slovenský jazyk a anglický jazyk a formou individuálnej práce   čitateľov.

 

Plán aktivít na školský rok 2016/2017

 

Mesiac

Plánovaná aktivita

Október

Zapojenie sa do 7 ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Október - Máj

Súťaž o najlepší čitateľský denník

Február

Otestujme sa v čitateľskej gramotnosti – triedy tercia a kvarta

Marec

Vytvorenie komiksu na základe prečítanej knihy – pre všetky ročníky

Apríl

Čítam aj v cudzom jazyku - rozprávanie o prečítanom diele / texte – trieda tercia a kvarta

Jún

Vyhodnotenie súťaže o najlepší čitateľský denník.

 

 

Vypracovala: Mgr. Iveta Kureková

V Hlohovci, 2. 9. 2016             

Schválila: PaedDr. Danica Bartoňová, riaditeľka