• Enviromentálna činnosť

    • Koncepcia environmentálnej činnosti

      

     šk.rok 2016/2017

      

     Koncepcia environmentálnej činnosti chápe študenta ako súčasť ekologickej a environmentálnej výchovy, s cieľom podporovať jeho environmentálne myslenie a vytvorenie, čo najvhodnejšieho životného prostredia v škole, v mieste bydliska, v meste, obci a pod..

     Kým cieľom ekologickej výchovy v škole je, aby sa žiaci zaoberali témou prírody a životného prostredia, environmentálna výchova zahŕňa obsahovo, metodicky aj didakticky poznatky z iných aplikovaných a spoločenskovedných odborov. Pojem „environment“ je anglický výraz pre prostredie a okolie.

     Hlavným cieľom environmentálnej činnosti  v školskom roku 2016/2017 bude formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré usmernia žiakov chrániť a zlepšovať životné prostredie. K dosiahnutiu tohto cieľa bude nutná fungujúca komunikácia a vzájomná informovanosť o environmentálnej výchove medzi žiakmi, učiteľmi.

     Ďalším dôležitým cieľom bude spustenie nového certifikačného obdobia projektu Zelená škola.

      

     Environmentálne aktivity rozvíjajú tieto kľúčové postoje a kompetencie žiakov:

      

     vytvoriť si pozitívny vzťah ku prírode a životnému prostrediu

     aktívne sa podieľať na ich ochrane

     uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia

     podieľať sa na ochrane kultúrnych a historických hodnôt

     mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy

     v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu

     vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie prírody

     uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia

     uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov

     Environmentálna problematika nie je pre našu školu už žiadnou neznámou. V tejto oblasti realizovala a realizuje viacero náročných úloh a zaujímavých aktivit (zber používaných batérií, tvorba a prezentovanie žiackych prác v elektronickej podobe v rámci vyučovacieho procesu, zapájanie sa do aktivít s názvom Recyklohry, každoročné čistenie Prírodnej rezervácie Sedliská…).

      

     Zabezpečenie realizácie koncepcie:

     Personálne:

     Koordinátor RNDr. Karin Minarovská a vedenie školy

     Kolégium Zelenej školy

     Študenti školy

     Pedagogickí pracovníci

     Pracovníci Vlastivedného múzea Hlohovec

      

     •  

     Finančné príspevky: rodičovská rada pri Gymnáziu IK v Hlohovci, vlastné aktivity študentov – zber papiera

     Finančné prostriedky získané  prostredníctvom študentských projektov

     Rodičia, sponzori školy

      

      

     Hlavné úlohy:

      

     Ochrana životného prostredia v škole, v meste a okolí

     Plánované aktivity:

     Čistenie okolia školy – Deň Zeme, úprava parkov a pod.)

      Zastrešovanie ekologických aktivít študentov – čistenie okolia prírodnej rezervácie Sedliská, čistenie prameňa studničky pod Sorošom...

     Zber použitých batérií ako súčasť projektu Recyklohry.

     Zber papiera 2-krát ročne.

     Zber textílií určených pre charitatívne ciele

     Zber vrchnákov z PET fliaš

      

      

     Uplatňovanie estetických a ekologických hľadísk pri pretváraní ŽP

     Plánované aktivity:

     Skrášľovanie životného prostredia v triedach a na chodbách (udržiavanie čistoty, kvetinová výzdoba, nástenky a pod.)

     Revitalizácia parkovej zelene v areáli školy.

     Vybudovanie bylinkovej záhrady v odbornej učebni biológie.

      

     Formovanie pozitívneho vzťahu k prírode a k ŽP

     Plánované aktivity:

     Poznávanie chránených území v okrese a na Slovensku (prírodné rezervácie v okrese – Sedliská, chránené areály – Dedova Jama, Malé Vážky, mestský park – Zámocká záhrada).

     Formou exkurzií zabezpečiť poznávanie náučných chodníkov – Devínska Kobyla, NCH Niva Moravy a i.

     Návšteva ekofilmov a ekologických prednášok.

     Exkurzia do ČOV Hlohovec, uskladnenie odpadu na mestských smetiskách (Pastuchov, zberný dvor).

     Pre nižšie vekové kategórie žiakov organizovať poznávacie exkurzie (Brhlovce, ZOO Lešná, lužné lesy v okolí Dunaja, ekosystém Devína, ekosystém dubovo-bukových lesov, CHKO Štiavnické vrchy, Arborétum Tesárske Mlyňany, Zubria obora, Botanická záhrada Bratislava a Nitra).

     Prostredníctvom projektu Zelená škola viesť žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu k ŽP.

      

     Osvojovanie si vedomostí a zručností environmentálnej výchovy

     Plánované aktivity:

     Pomoc študentom pri vypracovávaní prác SOČ s ekologickou  environmentálnou tématikou.

     Zabezpečiť účasť študentov na rôznych besedách, prednáškach s ekologickou a environmentálnou tématikou (počas týždňa globálneho vzdelávania).

     Zúčastňovať sa projektov s environmentálnou a ekologickou tématikou podporovaných a organizovaných médiami.

     Účasť pedagogických zamestnancov na ekologických projektoch, seminároch organizovaných vysokými školami, centrom environmentálnych aktivít.

     Deň Vody - sprievodné akcie (súťaže pre mladších žiakov)

      

     Uplatňovanie humanitných a ekologických zásad vo vzťahoch medzi ľudmi

     Plánované akcie:

     Účasť na charitatívnych akciách (zber šatstva, hračiek a pod.)

     Využitie odpadového materiálu na zhotovovanie dekoračných predmetov,

               búdok pre vtákov atď.

      

      

      

     Výsledkom týchto aktivít je zabezpečenie vhodného a zdravého životného prostredia a environmentálna výchova študentov.

      

      

     Vypracovala: RNDr. Karin Minarovská

      

                 

     V Hlohovci, 5.9.2016                                 Schválil: PaedDr. Danica Bartoňová, riaditeľka

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje