• Prevencia drogových závislostí

    • Koncepcia prevencie drogových závislostí

     Školský rok: 2016/2017

      

          Koncepcia prevencie drogových závislostí, detskej delikvencie, kriminality a ostatných sociálno-patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám,  Aktualizácie úloh rezortu školstva, Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.

           Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne (alkohol, tabak), ale i nelegálne. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť vhodne informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Na to slúži primárna prevencia, na ktorú kladieme na našom gymnáziu patričný dôraz.

          Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie a realizuje tak protidrogový program, ktorý prebieha hlavne v rámci vyučovania formou rôznych besied či prednášok s odborníkom v malých skupinách.

           Škola vytvára nedrogovú atmosféru ( v objekte školy a na školských akciách konaných mimo školy sa nesmie fajčiť, požívať alkohol, ...).

          Samozrejme v rámci výchovno-vyučovacieho procesu je realizované výchovno-preventívne pôsobenie prevencie na triednických hodinách, nástenkami, rôznymi výchovnými koncertmi.

          V rámci prevencie je dôležité, aby mladí ľudia mali vhodné informácie o rôznych nástrahách, aby dokázali stáť za svojim názorom, aby sa „nenudili“ a aby svoj voľný čas mohli  využívať efektívne. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i v čase po skončení vyučovania  treba rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov. K tomu majú nasledujúce možnosti:

      

     1. krúžky- na škole funguje široká krúžková záujmová činnosť
     2. športové súťaže najrozmanitejšieho zamerania
     3. lyžiarske výcviky
     4. šachové súboje
     5. projekty zdravej školy
     6. projekty zelenej školy
     7. aktivity výchovného poradcu školy
     8. charitatívne akcie
     9. organizovanie divadelných predstavení v rôznych mestách Slovenska
     10. exkurzie, výlety
     11. využívanie priestorov telocvične aj počas letných prázdnin

      

      

     Zabezpečenie realizácie koncepcie  drogových závislostí na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci v školskom roku 2016/2017:

     1. Koordinátor: Mgr. Milada Jirkalová
     2. Učiteľský zbor
     3. Gestori prevencie z Centra pedagogicko-psychologickej poradne  a prevencie

     v Hlohovci

     1. Oddelenie komunikácie a prevencie pri Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave
     2. Finančné pokrytie aktivít, projektov a programov zabezpečuje Rodičovská rada pri Gymnáziu v Hlohovci z príspevku rodičov

      

     Hlavné úlohy primárnej prevencie drogových závislostí v škols. roku 2016/2017:

      

     1. Zapojiť triedu kvarta do preventívneho programu „Šikana a kyberšikana“, ktorý bude realizovať Mgr.Filip Uhrovič z CPPPaP počas štyroch stretnutí.

     Zodp: Mgr.Milada Jirkalová

     Termín: september, október 2016

      

     1. V rámci TGV zabezpečiť preventívny výklad „Drogy a iné závislosti“ pre triedu tercia.

     Zodp: Mgr.Milada Jirkalová

                            Termín:  november 2016

      

      

     1. Pre druhákov a triedu sexta zabezpečiť odbornú prednášku na tému „Domáce násilie“ – psychické, fyzické, sexuálne i ekonomické v spolupráci s Oddelením komunikácie a prevencie pri Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave

     Zodp.: Mgr. Milada Jirkalová

     Termín: február 2017

      

     1. Pre maturantov zabezpečiť besedu na tému „Obchodovanie s ľudmi – nelegálny rýchlo rastúci obchod“ v spolupráci s Oddelením komunikácie a prevencie pri Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave

     Zodp.: Mgr. Milada Jirkalová

     Termín: apríl 2017

      

     1. Zabezpečiť prevenciu drogových .závislostí ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania v predmetoch: biológia, chémia, geografia, dejepis, náuka o spoločnosti, etická výchova, náboženská výchova, právo, sociológia,...

     Zodp: predsedovia predmetových rád

     Termín: 10.9.2016

      

     1. Do plánu triednických hodín zapracovať podľa vlastného uváženia 1 až 2 hodiny s témou prevencie drogových závislostí, a 1 až 2 hodiny s témou iných závislostí (hráčske, internetové, mobilové, ...) s dôrazom  upevniť právne vedomie, mravné hodnoty a prosociálne cítenie.

     Zodp: triedni učitelia

     Termín: 10.9.2016

      

     1. Zamerať pozornosť na monitorovanie problémových skupín a jednotlivcov na odľahlejších miestach školy, na WC, v šatniach, na školskom dvore, ďalej informovať o možnostiach poskytovania poradenských služieb na rôznych linkách.

     Zodp: Mgr. Milada Jirkalová - koordinátor

               Mgr. Adriana Kúdelová – výchovný poradca

                Pedagogický dozor na chodbách

               p. Ľuboš Čief - školník

     Termín: počas celého šk.roka 2016/2017

      

     1. Dbať na dôsledné dodržanie školského poriadku, v ktorom sú vymedzené opatrenia proti šíreniu drog (legálnych aj nelegálnych) v školskom prostredí.

     Zodp: uč.zbor

     Termín: počas celého šk.roka 2016/2017

      

     1. Realizovať výchovné koncerty *1, besedy a prednášky *2 s odborníkmi na vhodné témy, .

     Zodp: Mgr. Milada Jirkalová

     Termín: priebežne, tiež v závislosti od ponuky

      

     1. Využívať možnosti a realizovať projekty dané celosvetovými akciami: Svetový deň duševného zdravia

     Týždeň boja  proti stresu

     Svetový deň nefajčenia

     Európsky týždeň boja proti drogám

     Svetový deň prevencie HIV/AIDS

     Zodp: uč.zbor

      

     1. Šíriť osvetu prostredníctvom plagátikov v triedach, centrálnej nástenky na medziposchodí :

      

     september                             -  zdravá výživa a pitný režim, 24.9. Deň srdca

     október                                 -  pohyb, šport, zdravie, Mesiac úcty k starším

                  november                               15. 11. - 19. 11. Európsky týždeň proti drogám –  

                                                                     v tomto období návšteva výchovného koncertu

                                                                                                                

     december, január                  -  problematika fajčenia, AIDS - červené stužky

     február, marec                      -  problematika alkoholizmu,

                                                       - Mesiac knihy,  Medzinárodný deň boja proti  

                                                       rasovej diskriminácii

     apríl                                         -  patologické hráčstvo,  Deň narcisov,

                                                                                 Deň zdravia - 7. apríl

               máj, jún                              -  drogová závislosť, Svetový deň nefajčiarov 31. 5.

                                                              Svetový deň boja proti drogám - 25. jún

      

     Zodp: Mgr. Milada Jirkalová, všetci triedni učitelia

     Termín: priebežne

      

     1. Priebežne sledovať www stránky:                  www.prevenciasikanovania.sk                  www.drogynie.sk          

           www.statpedu.sk                                       www.poradnakk.sk

                www.cervenestuzky.sk                         www.zachranari.sk

      

      

     *1      V spolupráci s agentúrou  LETART (v predchádzajúcich rokoch to boli programy Slepá ulica, Bariéry , Mosty, Schody do seba, Bezsvedomie, Vzdušné zámky) plánujeme tento školský rok podobný výchovný koncert  podľa ponuky agentúry, najlepšie v mesiaci november/ december.

      

     *2      V spolupráci s Centrom PPP a P, Fraštacká 4 , Hlohovec (PaedDr. Jana Gajarská, riaditeľka, tel.číslo: 033/7426988, Mgr. Filip Uhrovič – sociálny pedagóg) aj v tomto školskom roku 2016/2017 plánujeme  zážitkové aktivity v malých skupinách v závislosti od ponuky CPPPaP, ktorá bude v septembri 2016.

      

     *3    V rámci prevencie náhodná prehliadka vybraných tried s účasťou príslušníkov polície a cvičeného psa  na vyhľadávanie drog.

      

     *4       V spolupráci s Divadelným centrom Martin  –  www.divadelnecentrum.sk            (v minulom  roku  to bol súčasný protidrogový muzikál o partii štyroch stredoškolákov -  „Tomu ver!“, muzikál pre mládež o bežnom priateľstve a bežnej láske s bežnými chaotickými pocitmi medzi detstvom a dospelosťou,  o tom, ako chce byť každý niekým iným, a o tom, ako môže alkohol zmeniť životné plány mladého človeka) plánujeme tento školský rok obdobné  predstavenie  podľa ponuky divadla, najlepšie v mesiaci november v rámci Týždňa globálneho vzdelávania.

      

     1. Dôležité organizácie a telefónne čísla

      

     • CPPPaP Hlohovec Fraštacká 4 920 01 Hlohovec

     Telefón:033 74 26 988

     Mgr. Filip Uhrovič

      

     • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave

     Oddelenie komunikácie a prevencie, Kollárova 31, 917 01 Trnava

     Telefón:

      

     • Ústavu verejného zdravotníctva v Trnave

     Telefón: 033 5531133

     Mgr. Andrea Šimorová

      

     • CPPPaP Trnava M.Sch. Trnavského 2 917 01 Trnava

     Telefón: 033 55 14 423

      

      

     Očakávame zvýšený pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečenie  aktívnej ochrany žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Navrhované aktivity napomôžu osvojiť si u žiakov zdravý životný štýl,  prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do praxe. Pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor.

     Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie.

     Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, na čo slúžia vzájomné individuálne pohovory rodičov a triednych učiteľov na triednych aktívoch.  Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti v záujme svojho dieťaťa nebudú

     k problematike ľahostajní a budú prístupní radám odborníkov.

      

      

      

     Vypracoval koordinátor prevencie drogových závislostí školy: 

                                                                                                  Mgr. Milada Jirkalová

                       

      

      V Hlohovci, 10.9.2016                                  Schválil: PaedDr. Danica Bartoňová, riaditeľka                                                                    

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje