• Medzinárodný projekt na podporu demokratických hodnôt

    • Medzinárodný projekt na podporu demokratických hodnôt

     Chcete zvýšiť svoje kompetencie pre posilňovanie demokracie?

     Chcete posilniť svoje učiteľsko-žiacke tímy?

     Chcete si vyskúšať niečo originálne spolu s vyučujúcimi a mladými ľuďmi z iných krajín?

     Je tu zaujímavá príležitosť!

      

     Spoločný program pre projekty medzinárodnej spolupráce financovaný Európskou úniou,  implementovaný Radou Európy

      

     PODPORA VZDELÁVANIA K DEMOKRATICKÉMU OBČIANSTVU A ĽUDSKÝM PRÁVAM.

      

     Programový cyklus:

     Zavádzanie rámca kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy do praxe.

      

     Názov projektu:

     NÁSTROJE NA REALIZÁCIU RÁMCA KOMPETENCIÍ PRE DEMOKRATICKÚ KULTÚRU

      

        Ciele:

     o   Rozvinúť praktické nástroje na implementáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej „KDK“); učiteľská a žiacka/študentskú účasť a spolupráca;

     o   Podporiť učiteľky, učiteľov a vedenia škôl pri poskytovaní kompetencií pre demokratickú kultúru študujúcim žiakom a žiačkam;

     o   Podporiť žiačky a žiakov pri vyhľadávaní, získavaní a spracovaní informácií a pri príprave video materiálu.

       Aktivity:

      

     1. Výskum dokumentov v oblasti vzdelávacích systémov zúčastnených krajín vrátane SR, zameraný najmä na identifikáciu myšlienok a princípov                              komplementárnych s "Rámcom kompetencií pre demokratickú kultúru". Základ pre realizáciu KDK v zúčastnenej krajine.

     ü  Január – marec 2017

     2. Príprava metodického programu "Zapojenie študujúcich žiačok a žiakov do implementácie KDK v školskej praxi". Príprava usmernení s            praktickými návrhmi pre učiteľskú a žiacku/študentskú komunitu (obsah: čo sú KDK, pojem demokratickej kultúry, čo je/nie je prejav demokratickej kultúry,          ako vytvoriť krátke video, ako používať on-line platformy na šírenie informácií, atď.).

     ü  Február – marec 2017

     3. Pilotné testovanie vzdelávacieho programu. Organizovanie vzdelávacích podujatí (v každom kraji SR jedno, spolu 8 x 1-dňové tréningy á 15 učiteľských        a 15 žiackych účastníčok a účastníkov, spolu za kraj 30, spolu za SR: 240 ľudí).

     ü  Marec – máj 2017 (vzdelávacie podujatia v SR 19. – 28 apríla 2017)

     4. Príprava žiackych/študentských videí na báze osvojenia si kompetencií pre demokratickú kultúru. Autori a autorky sa zamerajú na praktické          príklady toho, čo podľa nich je a čo nie je prejavom demokratickej kultúry (prioritne na vlastnej škole).

     ü  Apríl – jún 2017 (príprava videí v rozsahu 1-2 min. s termínom dodania do 31.5.2017;

                            vyhodnotenie videí v júni 2017; vyhlásenie výsledkov v septembri 2017)

     5. Príprava on-line platformy, utriedenie a publikovanie pripraveného materiálu.

     ü  Jún – september 2017

     6. Koordinačné stretnutia zástupcov a zástupkýň partnerských štátov v priebehu realizácie projektu    (podľa koordinátora projektu).

      

     Partnerské krajiny:

     Andorra – pridružená krajina

     Chorvátsko – účastnícka krajina

     Gruzínsko – koordinátorská krajina

     Slovenská republika – účastnícka krajina

      

         Inštitúcie/organizácie za SR:

     o   N árodný ústav celoživotného vzdelávania : koordinátor

     o   Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv : podporovateľ (zabezpečí spoluprácu pri realizácii vzdelávacích aktivít projektu a ich udržateľnosť)

     o   Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku : účastník (zabezpečí výskum, tvorbu vzdelávacieho/školiaceho/metodického materiálu a udržateľnosť aktivít  projektu)

     o   UNESCO katedra pre ľudskoprávne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave : účastník (odborná garancia výskumu a výstupov projektu)

     o   Nezávislá platforma pre európsku dimenziu na školách : účastník (zabezpečí styk učiteľskej a žiackej/študentskej cieľovej skupiny) & TEUS, Učitelia a učiteľky pre Európsku úniu Slovensko : účastník (zabezpečí styk s učiteľskou a žiackou/študentskou cieľovou skupinou)

     o   Academia Istropolitana Nova: účastník (organizačná a metodologická podpora)

     o   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR : podporovateľ

      

          Ako sa zapojiť a čo treba sledovať:  

     o   vzdelávacie podujatia, ktoré sa budú konať 19. – 28 apríla 2017 (8 podujatí na 8 miestach; 1-dňové tréningy á 30 učiteľských a žiackych účastníčok a účastníkov) a sú príležitosťou pre osvojenie si kompetencií pre demokratickú kultúru a pre nadobudnutie praktických zručností pre nakrútenie videa (len žiacka časť);

     o   nakrútenie videa a jeho zaslanie do súťaže (v termíne do 31.5.2017) sledujte pravidelne webové sídlo Národného ústavu celoživotného vzdelávania www.nuczv.sk  alebo webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk.

      

     Výzva a pokyny pre nakrútenie videí budú zverejnené koncom februára alebo začiatkom marca 2017.

     Inšpirácia pre prípravu videa:

     Minulý rok sa na báze spolupráce Olympiády ľudských práv (OĽP) a YFU Slovensko uskutočnila súťaž, pilotný ročník YFU video súťaže „Poď na Slovensko!“ – predstavenie našej krajiny rovesníkom ako miesta, ktoré stojí za to spoznať a ktoré nám má čo dať. Do súťaže sa mohli zapojiť účastníčky alebo účastníci OĽP (aktuálneho školského či krajského kola alebo bývalí účastníci) a natočiť na danú tému krátke video. Víťazom sa stal Richard N. Ch. Schindler. Jeho víťazné video si môžete pozrieť tu: http://bit.ly/yfuslovensko.

      

      

     Vypracovala koordinátorka projektu: Mgr. Mária Juristová

     V Hlohovci, 20.2.2017                                                                                                                                                                     Schválila: PaedDr. Danica Bartoňová, riaditeľka školy  

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje