• Výchova k manželstvu a rodičovstvu - plán koordinátora

    •  

        PLÁN  PRÁCE  KOORDINÁTORA 

     VÝCHOVY  K  MANŽELSTVU  A  RODIČOVSTVU 

      

     pre škol. rok 2016/17

      

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu /VMR/ je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.

     Tento perspektívny zámer možno dosiahnuť prostredníctvom plnenie nasledovných čiastkových cieľov:

     • objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex,
     • poučiť žiakov o psychologických  sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva,
     • vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k priviesť žiakov k príprave na manželstvo a rodičovstvo,
     • vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve (spoločenský, etický, psychologický, zdravotný aspekt)
     • zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manželstvo (tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc),
     • poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa,
     • objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva,
     • pripraviť žiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú zrelosť,
     • poukázať na krásu rodičovstva,
     • zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,
     • oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa a jeho telesným a duševným vývinom v úplnej rodine,
     • oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich aj s prirodzenými metódami regulácie počatia,
     • zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interrupcie,
     • viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe,
     • zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu,
     • poučiť žiakov o etike intímneho života,
     • upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom a jeho vplyvom na celkový vývin osobnosti, zdôrazniť najmä negatíva predčasného pohlavného života,
     • objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby prevencie,
     • upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti,
     • upozorniť žiakov na najčastejšie pohlavné úchylky a nezvyčajné sexuálne správanie, naučiť ich odmietať akékoľvek sexuálne aktivity, ktoré nie sú v súlade s ich presvedčením a cítením.

      

      

      

     Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na gymnáziách tvoria tieto tematické celky:

     1.  Manželstvo a rodina
     Vlastnosti potrebné pre manželstvo (zdravotné a psychické predpoklady).
     Voľba manželského partnera.
     Význam harmonického manželstva pre zdravý vývoj dieťaťa.
     Názory na manželstvo.

     Manželstvo ako základný predpoklad vzťahovo stabilnej rodiny. Komunikácia a rozvíjanie vzťahu v partnerskom živote. Učiť sa riešiť konflikty.
     Rozpad manželstva  - príčiny a dôsledky najmä na deti.
     Vplyv nevery na rozpad manželstva.
     Rodina.  Vzťahy, pravidlá a autorita v rodine. Zodpovednosť za vzťahy v rodine.
     Centrum poradensko-psychologických služieb.

     2.  Rodičovstvo
     Gravidita, narodenie dieťaťa. Vývoj dieťaťa. Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine. Akceptácia postihnutého dieťaťa. Vzťah rodič - dieťa. Krása rodičovstva, materstva a otcovstva. Zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa.

     Starostlivosť detí o rodičov v starobe.

     Antikoncepcia, dostupné prostriedky a metódy.

     Interrupcia, zdravotné a psychické dôsledky interrupcie.

     Význam plánovaného rodičovstva.

     3.  Intímne vzťahy
     Objasnenie pojmov vzájomná príťažlivosť, sexuálna príťažlivosť, fyzická príťažlivosť, láska, romantická láska.
     Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi (chodenie, dvorenie, láska).
     Predmanželská sexualita.
     Pohlavná zdržanlivosť. Poučenie o petingu a masturbácii.
     Pohlavné úchylky.
     Pohlavná promiskuita, jej nepriaznivé dôsledky.
     Pohlavné prenosné choroby, AIDS. Prevencia a ochrana.
     Nebezpečenstvo drogovej závislosti.
     Homosexuálne vzťahy. Lesbické vzťahy.

     VMR sa realizuje :

     - na hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej náuky, biológie a v rámci triednických hodín :

     1. využívanie zážitkových foriem práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k manželstvu a rodičovstvu, sexuálnemu správaniu
     2. využívanie videoprogramov s programom prevencie
     3. tvorba nástenky a plagátov

     - formou besied a prednášok s odborníkmi zo spoločenskej i odbornej oblasti / lekár, gynekológ, psychológ.../

     - formou spolupráce s materskými školami v Hlohovci

     - v spoluorganizovaní rôznych zbierok

     Pri realizácii VMR sa berie do úvahy veková kategória žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj špecifické podmienky školy.

     Vedenie školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese. 

      

      

     Harmonogram aktivít VMR pre školský rok 2016/17:

     MESIAC

     PLÁNOVANÉ  AKTIVITY

     ZODPOVEDNÍ  

     September

     Október

      

     - oboznámenie sa s problematikou manželstva a rodičovstva vo všetkých ročníkoch v rámci predmetov : ETV, NBV, OBN, BIO

     - " Jesenné dekorácie" - aktivity v MŠ, pomoc pri jesennej výzdobe MŠ, zdobenie tekvičiek...

     - vyučujúci predmetov, triedni učitelia

      

     - koordinátor VMR

     November

     December

     - besedy s odborníkmi v rámci Týždňa globálneho vzdelávania

     - 1.december / Svetový deň AIDS / - oboznámiť ž. so vznikom AIDS a iných pohlavných ochorení a so spôsobmi prevencie, zapojenie sa do kampane "Červená stužka"

     - Vianoce - sviatok rodinnej pohody - diskusia + výzdoba triedy, nástenky

     - koordinátor TGV

      

     - vyuč.ETV, koordinátor VMR, koordinátor Zdravej školy

     - vyuč. ETV, NBV, UKL, triedni učitelia

     Január

     Február

     - aktivity zamerané na výchovu k manželstvu /zdôrazniť ž. vlastnosti potrebné pre manželstvo-láska, tolerancia, vzáj.pochopenie a úcta,zdôrazniť dôležitosť harmonického manželstva a rodinnej atmosféry/ - DVD, diskusia

      

     - vyuč. ETV, NBV, OBN, koordinátor VMR

      

      

      

     Marec

     Apríl

     - aktivity zamerané na výchovu k zodpovednému rodičovstvu / oboznámiť  ž. s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa, jeho zdravý vývoj pred i po narodení, zdôrazniť zodpovednosť za výchovu dieťaťa a poukázať na krásu rodičovstva/-DVD, diskusia, prezentácie ž.

     - beseda s gynekológom / oboznámiť ž. s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie/

     - "Jar prišla" - aktivity v MŠ, pomoc pri jarnej výzdobe MŠ

     - vyuč. BIO, koordinátor VMR

      

      

     - MUDr. Brešťanský

      

      

     - koordinátor VMR

     Máj

     Jún

     - "Detská olympiáda" - pomoc pri organizácii akcie

     - 15.máj / Svetový deň rodiny / - tvorba plagátov

     - 1.jún / Deň detí / "Týždeň detskej radosti" - pomoc pri organizácii dňa detí v MŠ

     - koordinátor VMR

     - vyuč. ETV, UKL, koordinátor VMR

     - koordinátor VMR

      

      

      

     Vypracovala: Mgr. Daša Košťálová

      

                 

     V Hlohovci, 2.9.2016                                 Schválil: PaedDr. Danica Bartoňová, riaditeľka

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje