Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti šk. rok 2017/2018

 

Správa

 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
Adresa školy Komenského 13, 920 01 Hlohovec
Telefón 033 7320947
E-mail gymhc@zupa-tt.sk
WWW stránka gymhc.edupage.org
Zriaďovateľ TTSK

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ PaedDr. Danica Bartoňová      
ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková      
ZRŠ        
ZRŠ        

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Zuzana Lukáčová zuzana.lukacova@yahoo.co.uk
pedagogickí zamestnanci    
  RNDr. Karin Minarovská karin.minarovska@gmail.com
     
ostatní zamestnanci Jana Juristová juristova.jana@zupa-tt.sk
     
zástupcovia rodičov Ing. Tatiana Karasová tatiana.karasova@centrum.sk
  Zuzana Labošová labosova.zuzana@gmail.com
  Zuzana Kucharíková zuzanahlohovec@centrum.sk
     
zástupca zriaďovateľa Mgr. Peter Markovič peter.markovic@trnava-vuc.sk
iní Ing. Miroslav Dzurech riaditel@charitatt.sk
  Ing. Milan Domaracký domaracky@spravaciest.sk
  Patrik Voltmann patrik.voltmann@gmail.com
  Ján Centko janulko09@gmail.com

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
PK SJL Mgr. Dana Filipková SJL  
PK CZJ Mgr. Zuzana Lukáčová ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, AVS, EAN  
PK MaI Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG  
PK ČaP Mge. Ľubica Vančová FYZ, CHE, BIO  
PK ČaS Mgr. Mária Juristová GEG, DEJ, OBN, UKL, VYV, HUV, MDV, EKN, RGV  
PK ZaP Mgr. Roman Janiš TSV  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 322

 

Počet tried: 15

 

Podrobnejšie informácie:

 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 27  
I.B 18  
II.A 33  
III.A 24  
III.B 20  
IV.A 18  
IV.B 20  
kvarta 17  
kvinta 21  
oktáva 16  
prima 24  
sekunda 24  
septima 19  
sexta 21  
tercia 20  

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:

8-ročná forma - 20/ počet dievčat 6

4-ročná forma - 62/počet dievčat 39

5-ročná forma - 29/počet dievčat 21

 

Počet žiakov prijatých bez prijímacích skúšok: 9/počet dievčat 2

 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:

8-ročná forma - 17/ počet dievčat 5

4-ročná forma - 29/počet dievčat 15

5-ročná forma - 25/počet dievčat 16

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017:

8-ročná forma - 17/ počet dievčat 5

4-ročná forma - 30/počet dievčat 16

5-ročná forma - 21/počet dievčat 17

 

 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:

8-ročná forma - 17/ počet dievčat 5

4-ročná forma - 31/počet dievčat 17

5-ročná forma - 19/počet dievčat 16

 

 

  Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 20 29 62         111
prijatí 17 21 29         67
% úspešnosti 100 100 100          

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AWS AAA ANJ BIO BIOp CKP DEJ DAU DRA EKO EKN EAN ESV ETV FRJ
IV.A     2,28               2        
IV.B     2,4               1       1,56
kvarta     1,38 1,31     1,44                
kvinta     1,52 1,86     1,71               2
sexta     1,74 1,68     1,21                
septima     1,44 1,94     1,56       2        
oktáva     1,56               1,33        
I.A     1,42 1,85     1,88                
I.B     1,61       1,78                
prima     1,33 1,21     1,46                
II.A     1,88 1,64     1,64                
sekunda     1,46 1,29     1,42                
III.A     1,7 1,61     2,09       2,14        
III.B     1,85 1,95     1,95       2,4        
tercia     1,75 1,2     1,95                

 

Trieda FYZ FAJ GEG HUV CHE IKE INF Inf4 INFVP KKN KKJ KKF KAJ KAJ4 KNJ
IV.A                 1       2,44    
IV.B                 1       1,85    
kvarta 1,81   1,5   1,44 1,31 1,06                
kvinta 2,48   1,95   1,95 1,52 1,62                
sexta 2,21   1,58   2,21 1,42 1,68                
septima 2,28   1,56   2   2,22   1       1,63    
oktáva                 1       1,06    
I.A 2,5   1,81   2,08 1,42 1,35                
I.B 2,22           1,17           1,33    
prima 1,33   1,38 1     1,25                
II.A 2,3   1,55   2,15 1,55 1,39                
sekunda 1,83   1,58 1 1,17   1,29                
III.A 2,26   2,09   2,22   1,3   1,29       1,67    
III.B 2,7   1,6   2,3   1,75   1       1,74    
tercia 1,75   1,5   1,45 1,25 1,4                

 

Trieda KNj4 KRJ KFJ LIS MAT MAJ MDV MUA NBV NAS NEJ NEJ1 OBN OAJ PWJ
IV.A       2,17 2,44           2,33        
IV.B       2,17 2,4                    
kvarta         1,69           1,5   1,13    
kvinta         2,52   1,29       1,2        
sexta         2,35   1 1     1,5   1,58    
septima         2,78           2   2    
oktáva       2,13 1,88           2,88        
I.A         2,62   1       1,61        
I.B         1,89                 1,56 1,22
prima         1,46           1,12   1,25    
II.A         2,21   1 1     1,7   1,67    
sekunda         1,67           1,92   1,42    
III.A         2,65           2   1,48    
III.B         2,25           2,7   2,1    
tercia         1,5           1,7   1,35    

 

Trieda PPB PYE RGV RUJ SEB SEB4 SED SED4 SEF SEF4 SEG SEG4 SEC SEL SEM
IV.A         2,13   1,5   3       2,63   1,83
IV.B       1,82 1,83   1,33   1,5   2   2   1
kvarta       1,25                      
kvinta       2                      
sexta       1,7                      
septima       2,29 1,67   1,83   3,17   1,5   2    
oktáva         2,33   2,33   3,5   1,5   2   1,78
I.A       1,25                      
I.B                              
prima     1 1,29                      
II.A       1,9                      
sekunda       1,33                      
III.A       2 1,8   1,4   2,75   2,5   1,33   2,13
III.B         1,89   2   2   1,5   1,5   3
tercia                              

 

Trieda SEM4 SJL SPS SPS4 SPR SPH TAJ THD TSV TSV TEV THF UKL VUM VYV
IV.A   2,22 1   1         1     1    
IV.B   2,05 1,5   1,1         1     1,1    
kvarta   1,65     1,13       1 1          
kvinta   1,62     1,14       1 1,05     1,57    
sexta   1,71     1         1     1    
septima   1,67 1   1         1          
oktáva   2,38 1,25   1         1     1    
I.A   1,92     1         1     1    
I.B   2,06     1         1     1    
prima   1,25     1         1         1
II.A   2,15     1         1     1    
sekunda   1,63     1,13         1         1
III.A   1,96 1   1         1          
III.B   1,95 1   1       1 1          
tercia   2,05     1,1         1          

 

Trieda ZBG ZRT
IV.A    
IV.B    
kvarta    
kvinta    
sexta    
septima    
oktáva    
I.A    
I.B    
prima 1,38  
II.A    
sekunda    
III.A    
III.B    
tercia    

Prospech žiakov

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
IV.A 18 1 9 8 0 0 0 0 0
IV.B 20 9 4 7 0 0 2 0 0
kvarta 17 12 2 3 0 0 2 0 0
kvinta 21 10 5 5 1 1 0 0 1
sexta 21 11 3 6 0 2 0 0 0
septima 19 6 4 8 0 1 0 0 0
oktáva 16 4 6 6 0 0 0 0 0
I.A 27 10 10 6 0 1 0 0 0
I.B 18 10 5 3 0 0 0 0 0
prima 24 21 3 0 0 0 0 0 0
II.A 33 14 8 11 0 0 0 0 0
sekunda 24 17 4 3 0 0 0 0 1
III.A 24 6 6 12 0 1 0 0 0
III.B 20 5 6 9 0 0 0 0 0
tercia 20 8 7 5 0 0 2 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
IV.A 18 2822 156,78 2822 156,78 0 0,00
IV.B 20 2539 126,95 2498 124,90 41 2,05
kvarta 17 1749 105,15 1749 105,15 0 0,00
kvinta 21 3406 162,19 3116 148,38 290 13,81
sexta 21 2258 115,59 2257 115,53 1 0,05
septima 19 2396 133,11 2395 133,06 1 0,06
oktáva 16 2881 180,06 2879 179,94 2 0,13
I.A 27 2225 85,58 2225 85,58 0 0,00
I.B 18 1630 90,56 1630 90,56 0 0,00
prima 24 1030 42,92 1030 42,92 0 0,00
II.A 33 4436 134,42 4436 134,42 0 0,00
sekunda 24 2734 113,92 2677 111,54 57 2,38
III.A 24 4540 197,39 4540 197,39 0 0,00
III.B 20 3513 175,65 3507 175,35 6 0,30
tercia 20 2320 116,00 2319 115,95 1 0,05

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
MS MAT 17 57,85  
MS SJL 54 64,65  
MS ANJ 52 64,71  

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
Anglický jazyk B2 54 (16/38) 64,71% 52 68,75% 52 26 16 11 1   1,76 54
Biológia   22 (4/18)         14 4 2 1   1,52 21
Dejepis   8 (3/5)         6   2     1,50 8
Ekonomika   10 (1/9)         5 4 1     1,60 10
Francúzsky jazyk B1 3 (0/3)         2 1       1,33 3
Fyzika   5 (3/2)         2 1 2     2,00 5
Geografia   8 (4/4)         6   1 1   1,63 8
Chémia   20 (3/17)         8 3 6 1   2,00 18
Informatika   6 (5/1)         4 2       1,33 6
Matematika   19 (10/9) 57,85% 17     13 4 1     1,33 18
Nemecký jazyk B2 1 (0/1)         1         1,00 1
Občianska náuka   14 (2/12)         11 1 1     1,23 13
Slovenský jazyk a literatúra   54 (16/38) 64,65% 54 66,56% 54 22 21 10 1   1,81 54

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
IV.A 79 02 J gymnázium  
IV.B 79 02 J gymnázium  
kvarta 79 02 J gymnázium  
kvinta 79 02 J gymnázium  
sexta 79 02 J gymnázium  
septima 79 02 5 gymnázium  
oktáva 79 02 5 gymnázium  
I.A 79 02 J gymnázium  
I.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
prima 79 02 J gymnázium  
II.A 79 02 J gymnázium  
sekunda 79 02 J gymnázium  
III.A 79 02 J gymnázium  
III.B 79 02 J gymnázium  
tercia 79 02 J gymnázium  

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
nie sú      

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
79 02 J P TSV 1
79 02 J S TSV 1
79 02 J T TSV 1
    MAT 1
    GEG 1
    IKE 1
79 02 J KVA TSV 1
    MAT 1
    IKE 1
79 02 J KVI TSV 1
79 02 J SXT MAT 1
79 02 5 SPT SJL 1
    Prvý CJ 1
    FYZ 1
    CHE 1
    MAT 1
    BIO 1
79 02 J 1.A MAT 1
79 02 J 2.A MAT 1
79 02 J 3.A SJL 1
    Prvý CJ 1
    FYZ 1
    CHE 1
    MAT 1
79 02 J 4.A SJL 1
    MAT 1
    Druhý CJ 1
79 02 J 4.B SJL 1
    MAT 1
    Druhý CJ 1
79 02 J 74 1.B MAT 2
79 02 J OKT SJL 1
    Prvý CJ 1

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 26 9 26 8,5
DPP 1   0,27  
Znížený úväzok 0,27 0,5   0,5
ZPS        
Na dohodu 3 1 0,46 0,3

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov   30  
vychovávateľov      
asistentov učiteľa      
       
spolu   30  

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
P ETV 1
S ETV 1
T ETV 1
1.A UKL 1
2.A UKL 1
1.B UKL 1
4.A UKL 1
4.B UKL 1
KVI UKL 1
SXT UKL 1
OKT UKL 1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška    
2.kvalifikačná skúška 2  
štúdium školského manažmentu    
špecializačné inovačné štúdium    
špecializačné kvalifikačné    
postgraduálne    
doplňujúce pedagogické    
vysokoškolské pedagogické    
vysokoškolské nepedagogické    

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Pytagoriáda 68 13   1  
Matematická olympiáda 51 13 6 1  
Junior náboj       12  
Matematický náboj       10  
Matematický klokan       24  
Matematický maratón       17  
Matematický expres       16  
Expert geniality show       31  
Olympiáda v informatike     1 1  
Zenit     2 3  
iBobor         115
SOČ   15 7 2  
Archimediáda   1      
Fyzikálna olympiáda   6 1    
Chemická olympiáda   15 15    
Biologická olympiáda   8 8 1  
Maldí zdravotníci   5      
Hollého pamätník   2 1    
Olympiáda v anglickom jazyku   4 4    
Olympiáda v nemeckom jazyku   2 2    
Angličtinár roka         15
Olympiáda ľudských práv     2 1  
Mladý Európan     4    
Ambasádorska škola       14  
Dejepisná olympiáda   7 2    
Geografická olympiáda   3      
Piškôrky       5  
Finančná olympiáda       1  
Internetová matematická olympiáda         7
STRATCH       3  
Imagine Logo Cup       2  
Olympiáda o Európskej únii     4    
Európska vs. národná identita         1
Lidice pro 21. století         1
Európsky týždeň športu         72
Zdobenie vianočných medovníkov   3      
Cezpoľný beh   9      
Florbal   12 12    
Šachový turnaj     4    
Jarný beh   3      
Župná olympiáda     25    
Stredoškolské hlohovské hry   66      
Branný súboj študentov     5    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Uskutočnenie DOD.

 

Aktívna pomoc pri organizácii charitatívnych akcií - Za duševné zdravie, Deň narcisov, Modrá nezábudka, Červená stužka, TESCO a pod.

 

Čistenie studničky pod Sorošom a účasť na akciách počas Európskeho týždňa mobility.

 

Spolupráca s MŠ pri príprave Halloweenu, Mikuláša, škôlskárskej olympiády a pod.

 

Organizácia Krajského kola Olympiády ľudských práv.

 

Organizácia súťaže Matematický náboj pre ZŠ v okrese Hlohovec.

 

Organizácia dvoch expedícií v rámci projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

 

Vydávanie školského časopisu MOZAIKA.

 

Organizovanie turnajov v rámci mesta a župy.

 

Organizácia Dňa Zeme.

 

Zber papiera.

 

Kultúrne vystúpenia na akciách organizovaných mestom.

 

Spolupráca s HTV a periodikami mesta.

 

Spolupráca s MsÚ Hlohovec.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

 

 

A:
Zdravá škola
Zelená škola (2014)
Týždeň globálneho vzdelávania
Družba so školou v Švédsku (2009)
Čitateľská gramotnosť (2014)
Finančná gramotnosť (2014)
Dopravná výchova (2014)
CLILL (2014)
Študenti v akcii
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Zabudnuté príbehy
NEHEJTUJ
Deti v sieti
Sme v škole
Príbehy bezprávia
GEW
Elektronizácia vzdel. systému regionálneho školstva (2014)
e- Twinning (2015)
Jeden svet na školách
Rada Európy za demokraciu
Európsky týždeň športu
C:
Spoločná Európa
Ambasádorská škola (2017) - umiestnenie: 1. miesto v rámci SR
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

 

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

 

 

1. Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.5.,17.5. a 22.5.2018 Druh inšpekcie: ŠŠI v Trnave - kontrola zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na gymnáziu. Záver: prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi školy.
2. Dátum: 04.04. – 17.04.2018 Druh kontroly: TTSK – Úrad hlavného kontrolóra – preverenie hospodárenia s finančnými prostriedkami v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Záver: - povinná osoba nezverejnia v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000€ (nebola vykonaná registrácia v informačnom systéme Úradu pre VO), - Povinná osoba nevyplatila stravné v správnej výške v neprospech zamestnanca celkovo 5x0,30€.
3. Dátum: 23.3.2018 Druh: TTSK, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, oddelenie sťažností a vnútornej kontroly – spôsob vyučovania predmetu geografia, využívanie fondu pracovného času zamestnancami, dochádzka zamestnancov do zamestnania. Záver: Vnútornou kontrolou neboli zistené preukázané informácie a tvrdenia, ktoré pisateľ uviedol vo svojom podaní.
4. Dátum: 27.2.2018 – 9.4.2018 Druh: Okresná prokuratúra Trnava – postup a rozhodovanie školy ako orgánu verejnej správy na úseku štátnej správy v školstve podľa zákona č. 596/2003 Z.z. a iné Záver: Upozornenia prokurátora: - Prijať opatrenia na odstránenie zisteného porušenia aktuálnej platnej právnej úpravy, a to najmä konať so všetkými účastníkmi konania, došlé písomnosti opatrovať prezenčnou pečiatkou, dodržiavať zákonné náležitosti rozhodnutí, rozhodnutia doručovať príslušným subjektom (obidvom zákonným zástupcom, a plnoletý žiakom) vyznačovať doložku právoplatnosti a pod. - Nevydávať rozhodnutia o zníženej známke zo správania, prijatým uchádzačom na štúdium oznamovať termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium samostatnou písomnosťou.
5. Dátum: 10.4.2018 Druh: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – kontrola plnenia vybraných úloh zamestnávateľa v oblasti BOZP a kontrola vybraných pracovísk. Záver: Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
6. Dátum: 16.3.2018 Druh: Okresná prokuratúra Trnava – dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - podanie Záver: podnet na vydanie protestu prokurátora považuje prokurátor v danej situácii z právnej stránky za neúčelné, nakoľko pochybenie riaditeľky spočívalo v konaní a nie vo vydaní nezákonného rozhodnutia. Tiež zaznamenaný nezákonný stav bol následne napravený poskytnutím informácií. Najefektívnejšie v danom stave je upozornenie prokurátora, aj s prihliadnutím na zabezpečenie dodržiavania zákonnosti v budúcnosti zo strany povinnej osoby.
7. Dátum: 13.3.2018 Druh: Inšpektorát práce – dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov v oblasti mobbingu a bossingu na pracovisku a na dozor nad dodržiavaním zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záver: V kontrolovanom subjekte neboli istené nedostatky.
8. Dátum: 13.12.2017 – 28.2.2018 Druh: ŠŠI – stav a úroveň uplatňovania výchov a vzdelávania k ľudským právam na gymnáziu Záver: zo zistení ŠŠI zameraných na klímu školy vyplynulo, že klíma školy je otvorená. Pedagogickí zamestnanci sa vyjadrili, že medzi niektorými z nich prevládajú dobré vzťahy, smerujúce k vzájomnej tolerancii a spolupráci. Vzťahy v škole sú založené na vzájomnej dôvere a na otvorenom prístupe, žiaci aj učitelia sa vyjadrovali, že škola funguje na demokratických princípoch.
9.Dátum: 7.12.2018 Druh: RÚVZ Trnava – dodržiavanie právnych predpisov na zisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia (na podnet) Záver: bez porušení legislatívy
K sťažnostiam, ktoré boli prijaté ústne či písomne a ktoré boli prijaté na zasadnutí študentského parlamentu je treba prijať opatrenia: Navrhnuté opatrenia sú: a) Dodržiavať dôsledne vnútorné predpisy školy, predovšetkým školský poriadok a pracovný poriadok (včasné nástupy na hodiny a dodržiavanie prestávok), b) Neponižovať a neznevažovať študentov ani kolegov. Toto porušenie ľudských práv môže byť dôvodom k rozviazaniu pracovného pomeru, c) Uplatňovať dôsledne zásadu rovnakého zaobchádzania – ak má jeden žiak možnosť opraviť si známku, musí takúto šancu dostať aj každý ďalší počas celého školského roka,

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

 

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

 

 

V šk. roku 2017/2018 sa urobilo:
- odstránili sa šatňové a skladové priestory v exteriéri školy
- zhotovili sa nové šatne vrátane zariadenia
- vybudovali sme nové chemické laboratórium
- zrekonštruovali same výdajňu jedál
- inovovali sme školský bufet
- vymaľovali sme chodbu na II. poschodí, triedu, dievčenské sociálne zariadenia, kabinet TV
- vymenili sme strop na chodbe na II. poschodí a nahradili svietidlá led svetlami
- zrušili prekážku na fyzikálnom trakte a vymaľovali laboratórium mechaniky
- začali sme tvorbu prírodnej zóny položením chodníkov a v atriu školy
- obnovili sme historickú fontánu v relaxačnej zóne školy
- vytvorili sme informačnú tabuľu Dajme veciam druhú šancu
- vymenili sme všetky kriedové tabule a nahradili bezprašnými
- každá trieda je vybavená novým dataprojektorom
- kúpili sme výkonnejší internet, nakoľko Infovekový nestačil
Plány:
- II. etapa zateplenia a dokončenia fasády v škole
- zriadenie prírodnej triedy a oddychovej zóny v atriu
- pokračovať v rekonštrukčných prácach
Škola má 25 učební, z toho 15 odborných. Praktické cvičenia žiaci absolvovali v 3 laboratóriách. Zdravý životný štýl bol dodržaný športovaním v 2 telocvičniach a fitnes centre a dodržiavaním zdravých stravovacích návykov v školskej jedálni a bufete. K dispozícii mali žiaci i zamestnanci automat s teplými bezkofeinovými nápojmi.
Vo vyučovacom procese sa využívalo wifi pripojenie na internet, v každej triede je k dispozícii počítač, dataprojektor a 4 interaktívne tabule. Výučba predmetov bola zabezpečovaná učebnými pomôckami podľa požiadaviek prednesenými na zasadnutiach PK.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

BV 650 025,- €

Normatívne: 650 025,- €

z zoho na:

Prevádzku: 101 371.- €

Cestovné: 1 000,- €

Energie (teplo, elektrina, voda): 14 647.- €

Všeobecný materiál (čistiace pr., kancelárske, náhradné diely(: 52 878,- € (maľovanie)

Dopravné (servis auta, lekárnička): 400,- €

Opravy a údržba budov: 6 900,-€

Nájomné (pozemok františkáni): 600,- €

Všeobecné služby (deratizácia, revízie, odpad, zhotovenie kľúčov, kopírovacie služby): 24 946,-

Presun nevyčerpaných prostriedkov do r. 2018: 2 810,-€

 

Nenormatívne: 18 251,- €

Príspevok na učebnice: 1 740,- €

Príspevok na lyžiarsky výcvik: 12 150,- €

Mimoriadne výsledky žiakov: 400,- €

Odchodné: 961,- €

Maľovanie priestorov školy: 3 000,- €

 

KV: 218 665,66,- €

Rekonštrukcia šatní a chem. laboratória: 100 899,24,- €

Odstránenie objektu a šatní: 61 466,46,- €

Rekonštrukcia výdajnej kuchyne+gastrozariadenia: 56 299,96,- €

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Vzdelávacie poukazy: 7 680,- €

Príspevok na učebnice: 1 740,- €

Príspevok na LV: 12 150,- €

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príjem z prenájmu: 4 017,87,- €

2%: 3 464,36,- €

Minulo sa: 3198,66,- €

ZRPŠ k 31.8. je konečný stav: 3 632,88,- €

 

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Župné štipendium pre žiaka triedy sekunda v sume: 663,88,- €

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávania.

V EČ MSdosiahli študenti priemery nad celoštátny priemer vo všetkých predmetoch. Jazykovo sa študenti zdokonaľujú v ANJ komunikáciou s anglickou učiteľkou v jej rodnom jazyku.

 

Škola zakúpila výkonnejšie PC pre žiakov, zabezpečila lepšie internetové pripojenie, dokončila výmenu bezprašných tabúľ, vybavila všetky triedy dataprojktormi, novým zariadením chemické laboratórium a šatne pre žiakov.

Obnovila fontánu v školskom parku.

 

Zintenzívnila sa spollupráca s CPPPaP prostredníctvom školskej psychologičky.

 

Je potrebné dôsledne dbať na dodržiavanie ŠVVP.

V nepoužiteľnom stave zostáva športový areál.

Nebola uskutočnená rekonštrukcia veľkej telocvične v spolupráci s firmou Gymex, ktorá ju má v dlhodobom prenájme.

 

.

 

Záver

Vypracoval: PaedDr. Danica Bartoňová

 

V Hlohovci, 25. septembra 2018

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. septembra 2018.

Správa prerokovaná v Rade rodičov dňa: 25. septembra 2018.

Správa prerokovaná v Rade školy dňa: 9. októbra 2018.