• 2019/2020

     •  

     •  

      1. miesto v Národnej súťaži eTwinning 2021 v Poľsku

      Dňa 9.3.2021 získal náš projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom sme pracovali spolu s litovskými a poľskými partnermi, už druhú národnú cenu. Tentokrát v Poľsku. Vzhľadom na fakt, že vyhrať Národnú cenu Poľska "Nasz Projekt eTwinning", ktorá sa udeľuje iba raz ročne, je v ich silnej konkurencii veľmi ťažké, je to vynikajúca správa. Elžbieta, Kamil, Monika, naši poľskí partneri, blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      Tento interdisciplinárny eTwinning projekt si teda k trom národným certifikátom kvality z 30.6.2020, 1.7.2020 a 29.7.2020, k európskemu certifikátu kvality z 27.10.2020, ku slovenskej národnej cene z 15.10.2020 teraz pripísal aj ďalšie významné ocenenie.

      https://www.canva.com/design/DAD_0ZWfMik/biW8HhdMhXb3Tm59ynYPAA/view?utm_content=DAD_0ZWfMik&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1

       

      1. miesto v  „Národnej súťaži eTwinning 2020“

      Do súťaže je možné každoročne prihlásiť ukončený medzinárodný eTwinningový projekt slovenskej školy s konkrétnym výstupom, ktorý najskôr získal Národný certifikát kvality a v ktorom je viditeľná online spolupráca dvoch a viacerých škôl.

      Naša škola sa prihlásila s projektom „Let s GTA! – STEAM as a versatile language describing the world“ v špeciálnej kategórii „Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning“ a sme veľmi radi, že sme sa stali víťazmi.

      K trom národným certifikátom kvality, z Poľska, Litvy a Slovenska, si teda náš interdisciplinárny projekt pripísal aj „Národnú cenu“.

       

      Európsky certifikát kvality pre náš eTwinning projekt

      Dňa 27.10.2020 bol náš projekt ocenení Európskym certifikátom kvality. Gratulujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme veľa ďalších úspechov

           

       

      Národný certifikát kvality pre náš eTwinning projekt aj z Litvy

      Dňa 29.07.2020 získali aj naši litovskí partneri prestížnu značku kvality za prácu na projekte. Sme veľmi radi a dúfame, že získané skúsenosti spoločne využijeme aj v budúcnosti.

       

      Národný certifikát kvality pre náš eTwinning projekt

      Dňa 01.07.2020 získal náš interdisciplinárny projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom sme pracovali v priebehu školského roka 2019/2020 spolu s poľskými a litovskými partnermi prestížne ocenenie „National Quality Label“.

      Národný certifikát kvality je udeľovaný výnimočným medzinárodným projektom v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning za vysokú úroveň splnenia kritérií týkajúcich sa pedagogickej inovácie, integrácie do časovo-tematických plánov, spolupráce partnerských škôl, využívania moderných technológií, dokumentácie činností a prínosu pre zúčastnené školy.

      Certifikát kvality je zároveň spôsobom ako ukázať študentom, ktorí pracovali na realizácii činností v programe eTwinning, že ich úsilie bolo ocenené. Za výraznú mieru participácie v tomto projekte si prevezmú svoje žiacke certifikáty kvality študenti z bilingválnych tried: z 3.B Simona Vančová, Klára Lišková, Peter Štrpka, Alica Tvrdá, Juliána Ondrišová a z 1.B Martina Černá, Ernest Fázik, Vanessa Hallová, Filip Moskal a Jakub Voltmann.

      Blahoželáme a veríme, že toto ocenenie bude povzbudením pre študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning.

       

      „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“

       

      Hlavným cieľom nášho medzinárodného projektu je zvýšenie povedomia o dôležitosti interdisciplinarity, medzipredmetových vzťahov a edukatívneho prístupu STEAM a ich rozvoj.

      Po vzájomných rozhovoroch v septembri 2019 medzi koordinátorkami našich partnerských škôl Moniky Mojsiejonek zo Zabóru v Poľsku, Jurgity Raketiené z gymnázia z Ignaliny v Litve a Ivany Fázikovej z GIK Hlohovec (ktoré sa stretli osobne v lete 2019 na kurze pre koordinátorov Erasmus+ projektov) a brainstormingu so študentami bol odsúhlasený nápad slovenských študentov pomenovať projekt „Let's GTA“ ako akronym pre „Let's Gather together Technology and Art“ a zároveň ako konotáciu svetovo populárnej hry GTA, čím študenti chceli naznačiť, že spoločné projektové aktivity budú pripravované tak, aby rozvíjali ich akademické vedomosti, zručnosti, kritické myslenie, kreativitu a umelecké cítenie hravými, modernými a efektívnymi metódami a formami.

      Zo začiatku nám v zoznamovaní sa s prostredím eTwinning platformy veľmi pomáhali poľskí partneri, ktorí mali najviac skúseností. Najskôr sme zo spoločných nápadov z troch škôl vytvorili hlavnú sieť aktivít, pripravili predstavenie učiteľov, študentov (naši študenti z 3. ročníka bilingválneho programu, ktorí sa stali hlavnými ambasádormi tohto nášho interdisciplinárneho eTwinning projektu nakrútili video, kde predstavili školu a seba). Postupne sme úvodné rozdelenie našich aktivít na sekcie Matematiky, Hudby, Umenia a Vedy rozširovali o nové nápady. Mnohé z nich vznikli spontánne na hodinách ako tvorivá účasť študentov pri výbere ich domácich zadaní (napr. „Hľadanie spojení hudby a matematiky“, „Kódovanie života = DNA“, „Čítanie sci-fi“, „Tvorba svetového STEAM dedičstva“ atď.)

      Naše gymnázium poskytuje 8-ročnú formu, 4-ročnú formu a najnovšie aj 5-ročnú bilingválnu formu vzdelávania a do projektu sme najviac zapájali naše tri bilingválne triedy 1.B, 2.B a 3.B (najmä z jazykových dôvodov) 14 až 18-ročných študentov. Na jednoduchších aktivitách však pracovali aj naši mladší žiaci (napr. „Zlomky v kuchyni“) Prevažná väčšina prác vznikla v rámci hodín angličtiny, matematiky, fyziky a interdisciplinárneho predmetu OAJ (odborná jazyková príprava), ktoré vyučuje koordinátorka projektu v bilingválnych triedach v angličtine a niektoré aktivity boli spojené s vyučovaním CLIL na hodinách matematiky a fyziky aj v ostatných triedach.

      V rámci matematiky si najmladší žiaci rozvíjali finančnú gramotnosť ("Fractions in the kitchen“), starší študenti pripravili finančný rozpočet cesty do Poľska, zlepšovali si priestorové videnie a tvorili „Geometric models of Platonian solids", hľadali príklady matematickej krásy, vzory symetrie a  zlatého rezu v prírode, architektúre, výtvarnom umení, vo fotografii, v biológii, skladali Rubikovu kocku (niektorí z nich aj v rekordnom čase, nižšom ako 2 minúty), tvorili pojmové mapy  na tému "Transformation of trigonometric functions", sledovali a analyzovali filmy s matematickou tematikou (napríklad „The Imitation Game“ s Benedictom Cumberbatchom ako Alanom Turingom)

      V rámci fyziky a rozvoja vedeckého myslenia prezentovali obľúbené citáty vedcov v originálnom designe, objavovali rôzne interdisciplinárne témy, historické zdroje fyzikálneho poznania a širšie súvislosti vo vedeckom poznávaní sveta okolo nás. Pri štúdiu hydromechaniky, kinematiky, Newtonových zákonov, elektriny a magnetizmu, výroby a využitia elektrickej energie v domácnosti vytvárali originálne prezentácie a kvízy (napríklad „Water as a very special liquid“, „Historical milestones in the study of free fall“, „Earth's magnetic field“, „Use of electricity in our household“, „Battle between alternating current and direct current supporters“,...). Taktiež sledovali a analyzovali filmy s fyzikálnou tematikou (napríklad "Gravity"), využívali atribúty sokratovského dialógu pri skúmaní fundamentálneho obsahu pojmov („What do we really mean when we speak of happiness, kindness, justice and knowledge?“), hľadali prepojenia medzi filmovou hudbou Hansa Zimmera, Johna Williamsa, Richarda Straussa a prezentáciou fyzikálnych fenoménov (vo filmoch ako Interstellar, 2001: A Space Odyssey), študovali výsledky práce biológov, chemikov, fyzikov a programátorov v oblasti štúdia DNA („The digital code of DNA“, „DNA = the book of you“, „Lessons from the human genome project“) a pripravili padlet výnimočných osobností svetového STEAM dedičstva z oblastí vedy, technológií, umenia a matematiky.

      V sekcii umenia nacvičili predstavenie Williama Shakespeara, napísali vlastný scenár a vo vlastnej réžii predviedli vianočné divadlo, objavovali talent da Vinciho, Williama Blaka, Antoni Gaudiho a skrytú krásu vo vedeckom výskume, zdieľali svoje obľúbené pesničky („Music that supports our actions“), čítali a analyzovali knihy podľa vlastného výberu, písali o nich reportáže a dokonca vytvorili aj mp3 nahrávky so svojimi názormi a odporúčaniami, predvádzali vlastné predstavenia "Stand for Earth" a písali rôzne eseje na environmentálne témy (ako napríklad „I believe animals exist to...“, „Extinction events in the history of Earth“...)

      V sekcii „COVID 19 as a scientific and social phenomenon“ sme študovali a zdieľali odborné príspevky a vlastné názory a pocity na úrovni študentov i učiteľov („How to keep in touch with friends“, „Gratitude Journal“, „What is the best way to open the country“, „My thoughts about COVID 19“...)

      V rámci rozvoja interkultúrnej kompetencie sa študenti zo všetkých troch krajín navzájom inšpirovali a predstavovali svoje školy, zvyky a tradície svojich krajín prostredníctvom množstva prezentácií a kvízov (napríklad: „A guide for a foreigner: What to order in a Slovak restaurant“, „“Slovak natural beauties“, „Our Easter traditions“) a výmenou vianočných prekvapení a videí.

      Keďže na našej škole ponúkame študentom široké spektrum školských a mimoškolských aktivít, aj výsledky práce z viacerých národných a medzinárodných projektov sa mohli stať súčasťou projektu „Let's GTA!“ Boli to aktivity:

      • environmentálne predstavenia študentov a beseda s teoretickým fyzikom J. Tekelom o snahe vedcov vytvoriť „jedinú fyzikálnu teóriu všetkého“  počas Týždňa globálneho vzdelávania (v rámci projektu GEW = Global Education Week 2019/2020)

      • hravá finančná matematika so zlomkami v triede prima počas návštevy britského veľvyslanca Andrew Gartha, garanta programu DofE a tvorba interdisciplinárnych kvízov v rámci dobrovoľníctva študentov pri príprave učebných materiálov (v rámci projektu Duke of Edinburgh International Award)

      • príprava „chodiaceho robota“ (v rámci projektu „Road2FEI“)

      • dramatické vystúpenie bilingválnych študentov „Taming of the Shrew“  (William Shakespeare: „Skrotenie zlej ženy“) na festivale „LET'S PLAY IT OUT“

      • vianočné predstavenie študentov 2.A triedy na základe vlastného scenára aj réžie

      • sprostredkovanie „Valentínskej pošty“ v rámci práce Školského študentského parlamentu

      • projekty „Energia v domácnosti“ v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti

      • zapojenie aj ďalších našich medzinárodných partnerov z aktivít Erasmus+ do Nástenky príspevkov učiteľov z rôznych krajín: „My thoughts about COVID 19“

      Vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí umožnili našim študentom rozvíjať ich potenciál a zároveň inšpirovať iných aj prostredníctvom medzinárodnej platformy eTwinning v našom súčasnom projekte „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“ v školskom roku 2019/2020, menovite Mgr. Miroslave Vavrovej, Mgr. Márii Juristovej, Mgr. Louise Ellen Kocianovej, Mgr. Slávke Šulimanovej, Mgr. Eve Miklovičovej, Mgr. Dane Filipkovej, Mgr. Dáši Košťálovej, Mgr. Zuzane Lukáčovej, PhDr. Zuzane Kráľovej a samozrejme najmä našim aktívnym a angažovaným študentom, ktorí pracujú na svojom osobnostnom rozvoji a svojou prácou sú príkladom pre ostatných.

      Dňa 30.06.2020 získali naši poľskí partneri prestížnu značku kvality za prácu na projekte:

                 

       Vypracovala koodinátorka projektu Ivana Fáziková

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje