• Podmienky pre štúdium

    • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak požiada kmeňovú školu o povolenie absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí, má podľa Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z.z. § 25, § 33 ods. 5 písm. i) nasledujúce podmienky a povinnosti:

     1. Výber zahraničnej školy

     Zahraničná škola musí poskytnúť žiakovi štúdium takých predmetov, ktoré by žiak študoval na našej škole v danom školskom roku.V prípade, že zahraničná škola je iného zamerania, žiak musí po príchode opakovať ročník, ktorý v zahraničí absolvoval. Pokiaľ má splnenú povinnú školskú dochádzku, môže v takomto prípade zákonný zástupca požiadať aj  o prerušenie štúdia. 

     2. Žiadosť o uvoľnenie na štúdium v zahraničí a spolupráca s kmeňovou školou

     a) Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predkladá riaditeľke školy žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí. V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie:

      - meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

     - obdobie, na ktoré žiada o uvoľnenie na štúdium;

     - názov a adresu školy v zahraničí.

     b) Spolu so žiadosťou predloží aj učebný plán školy.

     c) V prípade, že ide o školu obdobného typu, riaditeľka školy vydá rozhodnutie o možnosti štúdia v zahraničí. Ak nejde o školu obdobného typu (neštudujú sa tam predmety ako v kmeňovej škole), riaditeľka štúdium v zahraničí nepovolí.  

     d) Zákonný zástupca podľa § 25 ods. 3 školského zákona predloží do 30 dní od nástupu žiaka do zahraničnej školy kmeňovej škole potvrdenie o nástupe žiaka do školy v zahraničí.

     3. Rozdielové skúšky

     Zákonný zástupca po návrate svojho dieťaťa zo zahraničia predloží úradne preložené vysvedčenie o štúdiu v zahraničí. Vysvedčenie má obsahovať potvrdenie o úspešnom ukončení štúdia v danom ročníku (zodpovedajúcom ročníku štúdia na kmeňovej škole) a postupe do vyššieho ročníka. Žiak na žiadosť zákonného zástupcu vykoná rozdielové skúšky (§ 57 školského zákona). Rozdielové skúšky môže konať žiak zo všetkých predmetov vyučovaných v kmeňovej škole okrem výchov, pričom skúška z materinského jazyka je povinná. Úspešné vykonanie rozdielových skúšok je podmienkou postupu do vyššieho ročníka na kmeňovej škole. Rozdielové skúšky sú komisionálne. Riaditeľka školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje