• Školský poriadok

    •  

      

      

      

     VP – 01/2023

      

      

      

     Školský poriadok

      

     Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Školský poriadok nadobúda účinnosť 4. septembra 2023.

     Súčasne sa ruší platnosť predchádzajúceho školského poriadku.

     Prerokované v PR dňa 31.08.2023.

     Prerokované s Radou rodičov na prvom ZRPŠ.

     Prerokované v ŽŠR na jej zasadnutí v septembri 2023.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Obsah

     1. Práva a povinnosti žiaka. 5

     1.1 Žiak má právo. 5

     1.2 Žiak má povinnosť. 7

     1.3 V škole a na školských akciách je zakázané. 10

     2.          Zásady správania sa žiakov. 13

     2.1         V škole a na školských akciách je zakázané. 13

     2.2         Správanie sa žiakov na vyučovaní,  v areáli školy a na školských akciách. 14

     2.3         Dochádzka žiakov do školy. 16

     2.4         Pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti žiakov. 16

     2.5         Opatrenia k používaniu mobilného telefónu. 17

     2.6         Zásady správania sa žiakov počas dištančného vzdelávania. 18

     3. Práva a povinnosti zákonného zástupcu. 18

     3.1         Zákonný zástupca žiaka má právo. 18

     3.2         Zákonný zástupca žiaka je povinný. 19

     4. Opatrenia vo výchove. 20

     4.1         Pochvala triednym učiteľom.. 20

     4.2         Pochvala riaditeľom školy. 20

     4.3         Výchovné opatrenia podľa závažnosti previnenia. 20

     4.4         Napomenutie triednym učiteľom.. 21

     4.5         Pokarhanie triednym učiteľom.. 21

     4.6         Pokarhanie riaditeľom školy. 21

     4.7         Podmienečné vylúčenie zo školy. 22

     4.8         Vylúčenie zo štúdia sa ukladá. 22

     4.9         Ochranné opatrenia. 22

     5. Hodnotenie a klasifikácia správania. 24

     6. Organizácia vyučovacieho dňa. 26

     7. Hodnotenie a klasifikácia. 27

     7.1         Pravidlá hodnotenia a klasifikácie. 27

     7.2         Celkové hodnotenie. 29

     7.3         Hodnotenie a klasifikácia žiakov podľa predmetov. 29

     7.4         Opravné skúšky. 29

     7.5         Komisionálne skúšky. 30

     8.          Povinnosti týždenníkov. 30

     9.          Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní 31

     10.        Záverečné ustanovenia. 32

      

      

      

     Gymnázium Ivana Kupca

      

      Je výberovou školou, jedinečnou svojho druhu v okrese, ktorá poskytuje vzdelanie vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v štvorročnej, osemročnej a päťročnej bilingválnej forme štúdia.

     Žiak a jeho zákonný zástupca sa nástupom do školy zaväzuje dodržiavať pravidlá školského poriadku, ktorý špecifikuje práva a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov, zamestnancov školy, organizáciu pracovného dňa a určuje pravidlá udeľovania výchovných opatrení.

     Žiaci, rodičia a zamestnanci školy sú povinní plniť všetky úlohy a povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zo zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vnútorného poriadku školy, metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy, organizačného poriadku školy a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre príslušný školský rok.

     Cieľom školského poriadku je vytvorenie optimálnych podmienok pre výchovno-vzdelávací proces, racionalizáciu práce a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov i zamestnancov.

     So školským poriadkom sú oboznámení všetci zamestnanci školy, čo potvrdzujú podpisom prezenčnej listiny. Žiaci sa oboznámia so školským poriadkom na prvej triednickej hodine školského roka. Rodičia na prvom triednom rodičovskom združení príslušného školského roka.

     Školský poriadok je sprístupnený na web stránke školy.

      

     Riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec vydáva v zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školský poriadok  v tomto znení:

      

      

      

      

      

     1. Práva a povinnosti žiaka

     1.1 Žiak má právo

      

     1. Na výchovu a vzdelanie v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami ako rovnocenný partner vo vzťahu učiteľ – žiak, na komunikáciu v duchu zásad humanity a demokracie.
     2. Na bezplatné vzdelávanie v našej škole.
     3. Na vzdelávanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom.
     4. Zapájať sa podľa svojho záujmu a schopností do mimoškolskej činnosti organizovanej školou, resp. súťaží a olympiád organizovanými nadriadenými orgánmi. Účasť v týchto aktivitách je považovaná za súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Množstvo týchto aktivít môže byť obmedzené v prípade porušenia predpisov BOZP pre túto činnosť.
     5. Zoznámiť sa s časovo-tematickým plánom príslušného predmetu, vrátane Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec.
     6. Konzultovať akýkoľvek problém s triednym učiteľom, výchovným poradcom, školským psychológom, riaditeľkou školy, resp. jej zástupkyňou so zárukou diskrétnosti.
     7. Opustiť budovu školy počas vyučovania so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho profesora (v prípade ich neprítomnosti so súhlasom pani zástupkyne, resp. riaditeľky).
     8. Na reprezentáciu školy v SOČ, predmetových olympiádach, v športových a iných súťažiach.
     9. Podať návrh na doplnenie školského poriadku, návrh na zmenu činnosti školy prostredníctvom žiackej školskej rady alebo svojho zástupcu v rade školy.
     10. 10.Na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom.
     11. Používať pre svoje vzdelávanie všetky učebné pomôcky, ktorými škola disponuje.
     12. Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etickej príslušnosti.
     13. Na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
     14. Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
     15. Na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, vrátane vytvorenia podmienok a používania špeciálnych vzdelávacích pomôcok ak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
     16. Organizáciu výchovy a vzdelávania na vyučovaní i v mimoškolskej činnosti primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
     17. Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom.
     18. Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
     19. Na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa § 24 Zákona NR SR č. 245/2008.
     20. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
     21. Na ochranu zdravia a bezpečnosť počas vyučovania, ako aj na školských akciách organizovaných mimo vyučovania.
     22. Na kvalitné vyučovanie a spravodlivú klasifikáciu vo všetkých predmetoch.
     23. Dozvedieť sa váhu známky pred začiatkom skúšania. Váha známky sa po hodnotení nesmie meniť.
     24. Dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie po každej písomnej a praktickej skúške, len keď je schopný práce, v prípade ústnej skúšky okamžite a z každého predmetu na konci každého klasifikačného obdobia.
     25. Poznať kritéria hodnotenia klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, poznať zásady písomného preverovania žiakov.
     26. Na analýzu chýb v písomných a grafických prácach od vyučujúceho v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
     27. Na vyslovenie vlastného názoru, na formulovanie otázok k prebranej téme vhodnou formou a bez narušenia štruktúry vyučovacej hodiny; na vypočutie a na  odpovede na položené otázky.
     28. Viesť konštruktívny a otvorený dialóg s vyučujúcim, triednym profesorom a vedením školy v duchu zásad humanity, kultúry a demokracie.
     29. Požiadať o komisionálne preskúšanie (v prípade neplnoletosti žiaka oň žiada jeho zákonný zástupca) a byť komisionálne skúšaný podľa § 57 školského zákona.
     30. Navštevovať krúžky, prípadne iniciovať vznik ďalších, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov.
     31. Kandidovať na členstvo v žiackej školskej rade a v rade školy.
     32. Na jeden deň študijného voľna pri účasti v celoslovenskom kole predmetových olympiád a súťaží. Deň po olympiáde či inej súťaži má právo na odpustenie ústnej a písomnej skúšky i domácej úlohy.
     33. Využívať mobilný telefón a súkromné elektronické zariadenia v súlade s bodom 2.3.
     34. Ak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, na využitie špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám.
     35. Zúčastňovať sa  všetkých akcií organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy, prednášky a pod.). Pre viacdňové akcie školy (lyžiarsky kurz, kurzy ochrany človeka a prírody, jazykovo-poznávacie pobyty a pod.) platí osobitný poriadok. Učiteľ – organizátor viacdňovej akcie školy má právo nedovoliť žiakovi účasť na akcii po konzultácii s triednym učiteľom a riaditeľom školy. Dôvodom môže byť napríklad uložené výchovné opatrenie za porušenie školského poriadku alebo za vysokú absenciu.
     36. Na rešpektovanie prázdninového voľna vyučujúcimi. Neplatí pre študentov, ktorí sú z rôznych dôvodov klasifikovaní v náhradnom termíne, predovšetkým zo zdravotných dôvodov.

      

     1.2 Žiak má povinnosť

      

     1. Dochádzať do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov a oznámených akcií triedy, školy.
     2. Dodržiavať vyučovací harmonogram a harmonogram prestávok.
     3. Prostredníctvom ISIC karty sa elektronicky zaregistrovať pri príchode do školy pred začiatkom vyučovania a odchode zo školy po skončení vyučovania.
     4. Dodržiavať školský poriadok Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec, ďalšie vnútorné predpisy školy a pokyny pracovníkov školy.
     5. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
     6. Osvojovať si vedomosti, zručnosti, upevňovať návyky poskytované na jednotlivých vyučovacích hodinách.
     7. Na vyučovanie prichádzať včas (minimálne 10 min pred vyučovaním zaujať miesto v triede).
     8. Vyžiadať si povolenie vyučujúceho alebo triedneho učiteľa, v ich neprítomnosti  zástupkyne riaditeľky školy alebo riaditeľky školy, ak chce opustiť budovu školy a jej areál  počas vyučovania.
     9. Rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania (viď. 2.3 bod 3) a ospravedlňovania absencie (viď 2.4 bod 4).
     10. Neskorý príchod na vyučovanie ospravedlniť v triede u príslušného vyučujúceho a tiež u triedneho učiteľa. Opakované neskoré príchody budú dôvodom na prijatie opatrení vo výchove zo strany školy. Neskorý príchod spôsobený technickými alebo poveternostnými podmienkami žiak dokladuje potvrdením dopravcu, resp. ospravedlnením zákonným zástupcom.
     11. Ospravedlniť každú svoju neprítomnosť na vyučovaní u triedneho učiteľa bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od nástupu do školy.
     12. Ak sa zo závažných dôvodov nemohol pripravovať na vyučovanie, ospravedlniť sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Učivo si osvojí a úlohy splní podľa pokynov vyučujúceho.
     13. Správať sa tolerantne a slušne, rešpektovať spolužiakov a učiteľov, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a správať sa v škole a na akciách organizovaných školou tak, aby robil česť sebe i škole.  
     14. Pracovníkom školy prejavovať primeranú úctu v zmysle zásad slušného správania a pri stretnutí ich zdraviť.
     15. Sedieť na vyučovaní slušne, správať sa disciplinovane, pozorne sledovať učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracovať, nenašepkávať, neodpisovať, pracovať podľa pokynov učiteľa, nerušiť vyučovanie. V odborných učebniach a laboratóriách sa riadi „Vnútorným poriadkom odborných učební“ a rešpektuje „Vnútorný poriadok laboratória“.
     16. Správať sa na vyučovaní taktne a disciplinovane, pomáhať vyučujúcemu vytvárať v triede aktivizujúce prostredie, uplatňovať zásadu efektívnosti vo vyučovacom procese.
     17. Svedomite sa pripravovať na vyučovanie.
     18. Prinášať si na vyučovanie predpísané pomôcky a udržiavať ich v čistote / napr. plášť na laboratórne práce, cvičebný úbor na  TV /.
     19. Správať sa priateľsky a s úctou k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich. Prejavy šikany (podľa VP – 34/2018 Smernica o šikanovaní v Gymnáziu Ivana Kupca) a znevažovania osobnosti je povinný okamžite hlásiť ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi.
     20. Riadiť sa predpismi a pravidlami, s ktorými je preukázateľne oboznámený pred podujatím, ktoré sa uskutočňuje mimo územia mesta Hlohovec a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
     21. Na zahraničných exkurziách, LV a LK, branných kurzoch, v škole v prírode a pod. dodržiavať špecifické predpisy a pravidlá, s ktorými je preukázateľne oboznámený vopred.
     22. Na začiatku školského roka svojím podpisom potvrdiť poučenie o dodržiavaní bezpečnosti a školského poriadku pri krátkodobých vychádzkach uskutočňovaných v meste Hlohovec.
     23. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných.  Akékoľvek poškodenie zdravia, úraz, atď. je žiak povinný nahlásiť dozor konajúcemu vyučujúcemu, resp. vyučujúcemu na hodine, ktorý udalosť následne nahlásia pedagógovi poverenému evidenciou školských úrazov.
     24. Byť v škole vhodne a čisto oblečený. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Žiak chodí do školy a na školské podujatia v čistom a slušnom oblečení, primeranom pre študenta strednej školy, bez nevhodných až hanlivých nápisov (v akomkoľvek jazyku), obrázkov. Oblečenie zahaľuje spodnú bielizeň, brucho aj spodnú časť chrbta. V triede a jedálni je zákaz nosenia akejkoľvek pokrývky hlavy (čiapky, kapucne, šatky,...). Na školských slávnostiach, t.j. otvorenie a ukončenie školského roka, na slávnostných akadémiách a  maturitných skúškach, má byť slávnostne oblečený a upravený bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich doplnkov odevu, líčenia, účesu. Vyučovacieho procesu sa nezúčastňuje v teplákoch, ktoré sú určené na pohybové a športové aktivity. V prípade nevhodného oblečenia môže zodpovedný pracovník žiaka vylúčiť z účasti na školskom podujatí.
     25. Dbať o čistotu a poriadok v triedach, v školskom areáli a  v sociálnych zariadeniach.
     26. Hlásiť učiteľom, vedeniu školy alebo jej zamestnancom všetky okolnosti, ktoré by ohrozovali prevádzku školy alebo ľudské životy.
     27. Prezuť sa v šatni do obuvi, ktorá vyhovuje zdravotným a hygienickým požiadavkám.
     28. Skrinku určenú na prezliekanie uzamknúť a počas celého roka udržiavať v poriadku.
     29. Nahradiť zničený alebo stratený majetok školy, spolužiakov / vrátane učebníc, požičaných kníh zo školskej knižnice/. Nájdenú vec odovzdať učiteľovi, šk. personálu alebo na sekretariáte.
     30. Plniť si povinnosti týždenníkov a úlohy vyplývajúce z funkcie v triednej samospráve.
     31. Dodržiavať zásady stolovania a harmonogram vydávania stravy v školskej jedálni.
     32. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
     33. Rešpektovať zákaz vjazdu motorových vozidiel do areálu školy.
     34. Prihlásiť sa na voliteľné predmety v určenom termíne. Zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy a nie je možná po 15. septembri príslušného školského roka.
     35. Písomne sa prihlásiť na maturitnú skúšku (žiaci posledného ročníka) zástupkyni riaditeľky školy (ďalej len ZRŠ) do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, kedy oznámi ZRŠ predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

     1.3 V škole a na školských akciách je zakázané

      

     1. Nevhodne, násilne sa správať k spolužiakom, porušovať etické a morálne normy správania sa v škole, akákoľvek forma šikanovania, fyzického či psychického násilia.
     2. Propagovať, uplatňovať na pôde školy symboly a idey fašizmu, rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. 
     3. Prinášať  alkoholické  nápoje, drogy  a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
     4. Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, horľavé látky a iné).
     5. Fajčiť v areáli a v jej bezprostrednej blízkosti, ale aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou.
     6. Prinášať na vyučovacie hodiny veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
     7. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje).
     8. Znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov.
     9. Používať vulgárne výrazy.
     10. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa na verejnosti.
     11. Používať mobilný telefón a súkromné elektronické zariadenia na vyučovaní, aktívne využívať funkcie súkromných elektronických zariadení bez súhlasu vyučujúceho a rušiť vyučovací proces počas celého dňa zvonením.
     12. Škola za ich poškodenie ani stratu nenesie zodpovednosť.
     13. Platí prísny zákaz zhotovovať zvukový a obrazový záznam v priestoroch školy bez súhlasu vyučujúceho.
     14. Sedieť na okenných parapetoch a vykláňať sa z okien.
     15. Používať katedru a učiteľský počítač s príslušenstvom bez súhlasu učiteľa.
     16. Neoprávnene používať cudzie veci. 
     17. Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí. V prípade straty, či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka.
     18. Klamať, podvádzať alebo svojim konaním nejako poškodzovať psychickú pohodu spolužiakov a učiteľa.
     19. Pozývať do školy cudzie osoby.
     20. Počas vyučovania opúšťať budovy školy  bez pedagogického dozoru

      

     Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť vylúčenia zo školy.

      

      

      

      

      

      

      

     2.         Zásady správania sa žiakov

     2.1       V škole a na školských akciách je zakázané

     1. Nevhodne, násilne sa správať k spolužiakom, porušovať etické a morálne normy správania sa v škole, akákoľvek forma šikanovania, fyzického či psychického násilia.

     1. Propagovať, uplatňovať na pôde školy symboly a idey fašizmu, rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. 
     2. Prinášať  alkoholické  nápoje, drogy  a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
     3. Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, horľavé látky a iné).
     4. Fajčiť v areáli a v jej bezprostrednej blízkosti, ale aj pri všetkých činnostiach organizovaných školou.
     5. Prinášať na vyučovacie hodiny veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
     6. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje).
     7. Znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov.
     8. Používať vulgárne výrazy.
     9. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa na verejnosti.
     10. Používať mobilný telefón a súkromné elektronické zariadenia na vyučovaní, aktívne využívať funkcie súkromných elektronických zariadení bez súhlasu vyučujúceho a rušiť vyučovací proces počas celého dňa zvonením.

     Škola za ich poškodenie ani stratu nenesie zodpovednosť.

     1. Platí prísny zákaz zhotovovať zvukový a obrazový záznam v priestoroch školy bez súhlasu vyučujúceho.
     2. Sedieť na okenných parapetoch a vykláňať sa z okien.
     3. Používať katedru a učiteľský počítač s príslušenstvom bez súhlasu učiteľa.
     4. Neoprávnene používať cudzie veci. 
     5. Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí. V prípade straty, či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka.
     6. Klamať, podvádzať alebo svojim konaním nejako poškodzovať psychickú pohodu spolužiakov a učiteľa.
     7. Pozývať do školy cudzie osoby.
     8. Počas vyučovania opúšťať budovy školy  bez pedagogického dozoru

      

     Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka až po možnosť vylúčenia zo školy.

      

     2.2       Správanie sa žiakov na vyučovaní,  v areáli školy a na školských akciách

     1. Žiak sa vyjadruje kultúrne a zdraví všetkých zamestnancov školy a dospelé osoby v priestoroch školy (nie iba vyučujúcich, ktorí ho učia).
     2. Žiak zdraví vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tým, že vstane. Takto zdravia žiaci každú dospelú osobu, ktorá vstúpi do triedy.
     3. Žiak prichádza na vyučovanie včas (10 minút pred vyučovaním zaujíma svoje miesto v triede), riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými pomôckami.
     4. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Za ostatné veci škola nezodpovedá! - napr. mobilné telefóny, tablety, notebooky, zlaté retiazky, šperky, atď.
     5. Žiak môže počas vyučovania opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
     6. Pri písomnom a ústnom skúšaní, vedomostných a športových súťažiach sa správa férovo, nepripúšťajú sa podvody v podobe napríklad: ťahákov, plagiátorstvo, odpisovanie od spolužiaka, našepkávanie, používanie nedovolených pomôcok (napr. mobil, odpočúvacie zariadenie, smart hodinky a pod.). V prípade pristihnutia alebo dokázania podvodu takéhoto druhu môžu byť uplatnené nasledovné opatrenia:
      • nedostatočná z danej práce udelená vyučujúcim
      • výchovné opatrenia: napomenutie, pokarhania alebo zhoršená známka zo správania pri opakovaných prípadoch
     7. na základe posúdenia riaditeľky školy, triedneho vyučujúceho a príslušného vyučujúceho.

      

     1. Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa.
     2. Správa sa pokojne, neruší spolužiakov a pripravuje sa na nasledujúcu hodinu.
     3. Pred vstupom do budovy školy si žiak očistí obuv a prezuje sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek.
     4. Počas vyučovania môže žiak opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s  povolením triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti zástupcu školy, riaditeľa,  prípadne iného vyučujúceho.
     5. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, ani nikde mimo miest vyhradených na tieto účely. Zbytočne neplytve hygienickým materiálom – mydlom a toaletným papierom.
     6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník zástupcovi riaditeľa školy.
     7. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny každý žiak zodpovedá za poriadok v okolí svojej lavice a zdvihne stoličku.
     8. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch budovy školy, ani pred budovou školy príp. areáli školy.
     9. Ak vznikne podozrenie, že žiak školy užíva návykové látky, oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka túto skutočnosť, požiada ho, aby zariadil v čo najkratšom možnom čase odborné lekárske vyšetrenie svojho syna (dcéry) zamerané na konzumáciu drog.
     10. Ak pristihnú žiaka v areáli školy alebo na školskej akcii užívať návykové látky, bude mu znížená známka zo správania a podmienečne sa vylúči zo štúdia s tým, že po uplynutí doby 6 mesiacov zákonný zástupca zariadi jeho vyšetrenie zamerané na užívanie drog a výsledok oznámi riaditeľovi školy. Keď bude výsledok vyšetrenia pozitívny, žiak bude z ďalšieho štúdia vylúčený.
     11. Ak by bol študent školy v areáli gymnázia alebo na školskej akcii prichytený pri distribúcii návykových látok, z ďalšieho štúdia bude okamžite vylúčený a riaditeľ školy oznámi jeho čin orgánom činným v trestnom konaní.
      

     2.3     Dochádzka žiakov do školy

     1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.
     2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery.
     3. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie, požiada o uvoľnenie zákonný zástupca:
      1. uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci;
      2. uvoľnenie z viacerých vyučovacích hodín až piatich dní môže povoliť triedny učiteľ;
      3. uvoľnenie z 6 a  viac dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
     4. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný bezodkladne, najneskôr do troch dní po príchode do školy predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, resp. lekárske potvrdenie.
     5. Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle školského poriadku (4.4).
     6. Na školské akcie uskutočňované mimo areálu školy je nástup a ukončenie akcie realizované výlučne od školy.

      

     2.4       Pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti žiakov

     1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti /na začiatku vyučovania, najneskôr do 8,30 h. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine a pod.
     2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní alebo na časti vyučovania z dôvodu vopred známeho, požiada písomne  zákonný zástupca  o uvoľnenie z vyučovania. Z vyučovania uvoľňuje žiaka spravidla triedny profesor .
     3. Vedenie školy bude akceptovať iba žiadosť predloženú zákonným zástupcom žiaka v dostatočnom časovom predstihu, aby mohlo objektívne posúdiť príčiny a podmienky uvoľnenia. V prípade nedodržania uvedených pravidiel ospravedlňovania neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa takáto skutočnosť bude považovať za neospravedlnenú absenciu.
     4. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúce vyučovacie dni,  ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.  Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
     5. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odseku 1.- 4.

      

     2.5       Opatrenia k používaniu mobilného telefónu

        1. Žiak môže priniesť a použiť mobilný telefón do školy najmä z dôvodu zabezpečenia kontaktu s rodičmi v prípade neštandardných situácií – zdravotné problémy a ostatné naliehavé situácie.
        2. Žiak môže používať mobilný telefón pre bežnú komunikáciu len v čase prestávok; počas vyučovacej hodiny musí žiak mobilný telefón (stíšiť a uložiť do tašky), použiť ho môže na výzvu vyučujúceho.
        3. Je zakázané používať mobilný telefón, inteligentné hodinky a pod. na monitorovanie situácie v triede, na snímanie a ukladanie akýchkoľvek snímok, videozáznamov a audiozáznamov spolužiakov a zamestnancov školy bez ich vedomia - každý má právo na ochranu svojej osoby.
        4. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia je neprípustné a zakázané využívať v škole zdroje elektrickej energie na nabíjanie mobilného telefónu.
     1. Žiak neodkladá mobilný telefón na také miesta, kde by mohol byť odcudzený.

      

     2.6       Zásady správania sa žiakov počas dištančného vzdelávania

        1. Žiak je povinný pripájať sa na online hodiny so zapnutou kamerou s vypnutým zvukom. Zvuk má zapnutý len žiak, ktorého vyzve vyučujúci.
        2. Počas online hodiny je prísne zakázané vytvárať zvukový alebo obrazový záznam (screenshoty obrazovky, videá a pod.) bez súhlasu zúčastnených osôb
        3. Pri technickej poruche (prerušenie signálu, zlyhanie techniky a pod.) je žiak povinný okamžite oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom chatu v MS Teams-e alebo edupage.
        4. Žiak má právo na prestávku.

      

      

      

     3. Práva a povinnosti zákonného zástupcu

      

     3.1       Zákonný zástupca žiaka má právo

     1. Žiadať, aby sa žiakom poskytovali výchova a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu.
     2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
     3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
     4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
     5. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov         školskej samosprávy.
     6. Mať prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa.
     7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
     8. Ospravedlniť dieťa z vyučovania v trvaní 5 po sebe nasledujúcich dní vyučovania.
     9. Poznať účel, na ktorý sa použil jeho finančný príspevok.
     10. Vo vopred dohodnutom termíne požiadať o rozhovor vyučujúceho, riaditeľstvo školy.
     11. Predkladať iniciatívne návrhy na organizovanie práce školy, prípadne zásadné sťažnosti na prácu vedenia školy.
     12. Požiadať školu o pomoc pri závažných výchovných problémoch .

     3.2       Zákonný zástupca žiaka je povinný

     1. Vytvoriť pre dieťa vhodné  podmienky na plnenie školských povinností.
     2. Oboznámiť sa so školským poriadkom a viesť svoje dieťa k jeho dodržiavaniu.
     3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
     4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach ovplyvňujúcich materiálne pomery a sociálne zázemie rodiny, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.
     5. Prevziať zodpovednosť za škody spôsobené jeho dieťaťom na majetku školy a spolužiakov.
     6. Včas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole a dôsledne kontrolovať jeho dochádzku na vyučovanie  (V prípade plánovanej absencie informuje zákonný zástupca o neúčasti žiaka na vyučovaní triedneho učiteľa vopred. V prípade neočakávanej absencie informuje zákonný zástupca triedneho učiteľa neodkladne a najneskôr tretí deň po návrate žiaka do školy predloží žiak písomné ospravedlnenie.).
     7. Pri uvoľnení z vyučovania si osobne prevziať školopovinné dieťa.
     8. Písomne požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania.
     9. Pravidelne sledovať webovú stránku školy, na ktorej sa aktualizujú informácie pre žiakov a rodičov, dochádzku svojho dieťaťa do školy prostredníctvom mobilnej aplikácie Edupage alebo iných informačno-komunikačných prostriedkov.

      

      

      

      

     4. Opatrenia vo výchove

      

     Výchovnými opatreniami sú pochvaly, pokarhania, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

     Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ strednej školy, zriaďovateľ, ale môže ich udeliť aj iná organizácia.

     Za vzorné správanie, mimoriadne úspechy, za statočný čin a podobne môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie.

     4.1       Pochvala triednym učiteľom

      

     sa udeľuje za:

     • výrazné zlepšenie prospechu;
     • vzornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín;
     • činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností;
     • aktívna účasť v súťažiach.

     4.2       Pochvala riaditeľom školy

     sa udeľuje za:

      

     • úspešnú reprezentáciu školy na krajskej, príp. celoštátnej úrovni, ak sa žiak umiestnil na 1.-3. mieste, príp. viac ako jedenkrát na 1.-3. mieste okresnej úrovni, ak sa krajské kolo neorganizuje
     • činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností;
     • nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

      

     4.3       Výchovné opatrenia podľa závažnosti previnenia

     • napomenutie triednym učiteľom
     • pokarhanie od triedneho učiteľa
     • pokarhanie riaditeľom školy
     • podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia po prerokovaní v PR, ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku.

     Za závažné a opakované previnenie proti školskému poriadku môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi niektoré z opatrení vo výchove.

     Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom a vedením školy. O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

     Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, príp do najbližšej klasifikačnej porady, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

     Ak preventívne výchovné opatrenie uložené žiakovi v priebehu klasifikačného obdobia nemali účinok a správanie žiaka je v rozpore s pravidlami správania, žiak má dostať zníženú známku zo správania na vysvedčení.

     Ak výchovné opatrenie malo účinok a žiak svoje správanie zlepšil, možno upustiť od zníženej známky zo správania.   

     4.4       Napomenutie triednym učiteľom

     sa udeľuje za:

     • 2 neskoré príchody na vyučovanie,
     • ústnu sťažnosť kolegov prednesenú na pedagogickej rade,
     • neprezutie sa v priestoroch školy,
     • neplnenie povinnosti týždenníkov,
     • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom,
     • úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny žiakom,
     • jednorazové nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi alebo spolužiakovi,
     • 1x neoprávnené použitie mobilného telefónu,
     • 1x- opustenie budovy školy a jej areál bez povolenia (viď1.2. bod 7) .

     4.5       Pokarhanie triednym učiteľom

     sa udeľuje za:

     • opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcej časti,
     • 3-4 neskorý príchod na vyučovanie,
     • 1 - 2 neospravedlnené hodiny,
     • 2 - 3 neoprávnené použitia mobilného telefónu

      

     4.6       Pokarhanie riaditeľom školy

     sa udeľuje za:

     • opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcej časti,
     • neospravedlnenú absenciu za 3 - 4hodiny,
     • 5 – 6 neskorý príchod na vyučovanie,
     • podvádzanie, odpisovanie,
     •  neférové správanie počas športových súťaží
     • fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov návykových látok v školských priestoroch a na školských akciách,
     • 4 -6 neoprávnené použitia mobilného telefónu,
     • opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim, alebo zamestnancom školy,
     • 2x – opustenie budovy školy a jej areálu bez povolenia (1.2. odst.7).
     • úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

     4.7       Podmienečné vylúčenie zo školy

     sa ukladá za:

     • závažné priestupky voči poriadku školy, všeobecne platným predpisom a nariadeniam a proti zásadám slušného správania sa.  

      

     Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia, ak sa dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia.

      

     4.8       Vylúčenie zo štúdia sa ukladá 

     žiakovi za závažné porušenie poriadku školy pri nedodržaní skúšobnej lehoty.

      

     4.9       Ochranné opatrenia

     Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, prípadne narúša výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie. Je ním okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

     Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá

     • zákonného zástupcu,
     • zdravotnú pomoc,
     • Policajný zbor.

     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiakaO dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

      

      

     5. Hodnotenie a klasifikácia správania

      

     Postup upravuje Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR zverejnené na webstránkach ministerstva. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi žiaka a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.

      

     Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledovných kritérií:

      

     Stupňom 1 – veľmi dobré, ak žiak:

      • dodržiava ustanovenia školského poriadku;
      • dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve  a vo vzťahu k učiteľom.

      

     Stupňom 2 – uspokojivé za:

     • opakované porušovanie školského poriadku,
     • 6 neskorých príchodov na vyučovanie v priebehu klasifikačného obdobia,
     • neospravedlnenú absenciu od 5 do  16 vyučovacích hodín,
     • prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci a predmety ohrozujúce zdravie žiakov a učiteľov,
     • úmyselné poškodenie zariadenia školy, alebo majetku spolužiakov,
     • opakované fajčenie a užívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho,
     • prejav rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti,
     • za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,
     • 4x – opustenie budovy školy a jej areál bez povolenia (viď.1.2. bod 7),
     • iné závažné previnenia voči vnútornému poriadku školy.

     Stupňom 3 – menej uspokojivé za:

     • neospravedlnenú absenciu od 17 do 32 vyučovacích hodín počas jedného klasifikačného obdobia,
     • zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v stupni 2,
     • krádež,
     • šikanovanie a vydieranie (viď Smernica o šikanovaní v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci – VP – 34/2018)
     • ničenie školského (spolužiakovho) majetku.

      

     Stupňom 4 – neuspokojivé, prípadné vylúčenie zo školy za:

     • neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 32 vyučovacích hodín,
     • zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v stupni 2 a stupni 3 podľa uváženia pedagogickej rady,
     • porušovanie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb,
     • spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov.

      

     Pochvaly a iné ocenenia, ako aj opatrenia vo výchove, sa zaznamenávajú žiakovi do Osobného spisu žiaka a Katalógového listu žiaka SŠ.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     6. Organizácia vyučovacieho dňa

      

     Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Rozvrh školy je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

     Vyučovací proces sa uskutočňuje v učebniach, laboratóriách a telovýchovných priestoroch.

     Vyučovanie sa začína o 8,00 hod. a končí sa najneskôr 8. vyučovacou hodinou o 15,20 hod.

     Škola sa pre žiakov otvára o 7.30 hod. (pre dochádzajúcich, ktorí nemajú iné vhodné dopravné spoje od 7.00 hod.).

      

     0. hodina

     7.05 – 7.50

     1.hodina

     8.00 – 8.45

     2. hodina

     8.50 – 9.35

     3. hodina

     9.55 – 10.40

     4. hodina

     10.45 – 11.30

     5. hodina

     11.40 – 12.25

     6. hodina

     12.30 – 13.15

     7. hodina

     13.45 – 14.30

     8. hodina

     14.35 – 15.20

      

     Obedová prestávka trvá 30 minút a nasleduje po ukončení 6. vyučovacej hodiny. V prípade ukončenia vyučovania piatou vyučovacou hodinou po 5. vyučovacej hodine.

     Z dôvodu dodržiavania epidemických opatrení sa môže počet a čas obedových prestávok zmeniť.

     Krúžková činnosť prebieha po vyučovaní.

      

      

      

      

      

     7. Hodnotenie a klasifikácia

      

     7.1       Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

     1. Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie a hodnotenia dohodnuté príslušnou predmetovou komisiou.
     2. Pri hodnotení žiaka s výchovno-vzdelávacími poruchami sa zohľadňuje porucha na základe individuálneho-vzdelávacieho plánu.
     3. Pri nedostatku reprezentatívnych podkladov pre riadnu klasifikáciu môže byť na podnet riaditeľa školy nariadená študentovi komisionálna skúška.
     4. Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do internetovej žiackej knižky. Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať zákonný zástupca žiaka tak, že najmenej raz za dva týždne dopĺňa aktuálnu klasifikáciu do internetovej žiackej knižky.
     5. Každý žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej (do 14 dní) či ústnej (najneskôr na konci vyučovacej hodiny) odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce.
     6. Zákonný zástupca žiaka má právo kedykoľvek sa oboznámiť s klasifikáciou svojho dieťaťa a po dohovore s vyučujúcim aj nahliadnuť do písomných prác.
     7. Počet kontrolných písomných prác stanovujú učebné osnovy. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celé klasifikačné obdobie. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu písomnú prácu stanovenú učebnými osnovami (štvrťročnú, resp. polročnú písomnú prácu) a iba jednu písomnú prácu presahujúcu 25 minút.

      

     Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

                 1          výborný

                 2          chválitebný

                 3          dobrý

                 4          dostatočný

                 5          nedostatočný

     Neklasifikujú sa predmety: etická výchova, náboženská výchova.

     Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

                 1          veľmi dobre

                 2          uspokojivé

                 3          menej uspokojivé

     1. neuspokojivé

      

     Pri hodnotení žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

     Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

          Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.

     Žiak, ktorý má na konci II. polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

     Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci I. polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v I. polroku.

     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje  z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

     Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch I. a II. polroka, môže do  troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za I. polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ školy, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o komisionálne preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve.

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy.

      

      

      

     7.2       Celkové hodnotenie

     1. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch a klasifikáciu jeho správania, nezahŕňa klasifikáciu  v nepovinných vyučovacích predmetoch.
     2. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
     • prospel s vyznamenaním
     • prospel veľmi dobre
     • prospel
     • neprospel
     1. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu  horší ako chválitebný,  priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
     2. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
     3. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom    vyučovacom predmete.
     4. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej  skúške stupeň prospechu nedostatočný.

      

     7.3       Hodnotenie a klasifikácia žiakov podľa predmetov

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov podľa predmetov v zmysle MP č.21/2011 je uvedená v jednotlivých predmetoch ŠkVP.

      

     7.4       Opravné skúšky

     1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa  školy vykonať z týchto  predmetov opravnú skúšku.
     2. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je  nedostatočný najviac z dvoch predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
     3. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch   určených riaditeľom školy.
     4. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky
     5. podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31.augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať  opravnú skúšku, možno povoliť jej vykonanie najneskôr do 15.septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom  v ods. 3, najneskôr do 15.októbra.
     6. podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.
     7. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, je klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný.

      

     7.5       Komisionálne skúšky

     1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch:
     1. keď koná rozdielovú skúšku
     2. keď je skúšaný v náhradnom termíne
     3. keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, alebo keď sa  
     4. preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy
     5. keď koná opravné skúšky
     6. v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu.
     7. v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
     8. pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
     1. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy.
     2. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, zo skúšajúceho učiteľa,   ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, odborníka z daného predmetu.
     3. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky.
     4. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

      

     8.               Povinnosti týždenníkov

      

     1. V triede konajú službu týždenníkov vždy dvaja žiaci po dobu týždňa , určí ich triedny profesor. V prípade, že týždenník chýba, zastupuje ho žiak, ktorý nasleduje v službe.
     2. V čase od 7,45 - 7,55 hodiny sú týždenníci povinní zabezpečiť pre vyučovanie funkčnú stierku, upratať katedru.
     3. Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlási týždenník neprítomných žiakov. V prípade, že sa niektorí žiaci medzitým vrátili na vyučovanie, hlási ich mená a čas príchodu vyučujúcemu po hodine.
     4. Počas prestávok týždenníci otvárajú okná na ventilačku a zabezpečujú dokonalé, ale bezpečné vyvetranie učebne. Po skončení vyučovania všetky okná riadne zatvoria.
     5. Počas celého vyučovania a najmä cez prestávky udržujú v triede poriadok, čistotu a pokoj. Zotierajú tabuľu vlhkou handrou, zodpovedajú za poriadok  na stole učiteľa a pri tabuli, za uloženie stoličiek a stolov v triede, za šetrenie elektrickou a tepelnou energiou.
     6. Počas prestávok podľa pokynov vyučujúcich a včas prinášajú z kabinetov učebné pomôcky a tieto hneď po ukončení hodiny odnášajú späť.
     7. V prípade, že sa vyučujúci nedostaví do 10 minút na hodinu, hlásia to zástupcovi riaditeľa alebo riaditeľovi školy.
     8. Po skončení vyučovania dbajú, aby všetci žiaci upratali svoje miesto, nezanechali po sebe v laviciach svoje potreby, odpadky a vyložili stoličky na lavice.
     9. Každé poškodenie inventára triedy, straty predmetov, úrazy žiakov a nedodržiavanie zásad poriadku a hygieny žiaci hlásia triednemu alebo službu konajúcemu profesorovi.
     10. Za správne vykonávanie svojich povinností sú týždenníci zodpovední triednemu profesorovi.
     11. Uvedené povinnosti musia týždenníci vykonávať aj v ostatných učebniach, kam sa trieda sťahuje.

      

      

      

     9.   Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní

      

     Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:

     1. umožňujú uspokojovanie základných fyziologických potrieb  žiakov a zásad psychohygieny,
     2. vytvárajú podmienky pre zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,
     3. zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,
     4. poskytujú nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Pri akciách vykonávaných mimo priestor školy odovzdávajú vedeniu školy podpísané písomné vyhlásenie o poučení a  dodržiavaní bezpečnosti (1.2. bod 20,21,22),
     5. poverený zamestnanec školy vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou. Pri vzniku školského úrazu sa vyhotoví záznam o školskom úraze.

      

      

      

     10. Záverečné ustanovenia

      

     Školský poriadok platí pre žiakov počas celého štúdia v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, atď.).

     Po skončení vyučovania či školskej akcie je každý žiak naďalej študentom Gymnázia Ivana Kupca, a preto má dokazovať kvality žiaka gymnázia a správať sa na zodpovedajúcej úrovni.

     Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po preukázateľnom oboznámení sa s jeho obsahom prostredníctvom triedneho učiteľa na prvej triednickej hodine príslušného školského roka a pre zákonného zástupcu na prvom zasadnutí triedneho rodičovského združenia príslušného školského roka.

     Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou dňa: 31.augusta 2023

      

      

     V Hlohovci 30.augusta 2023                                                RNDr. Karin Minarovská

     riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje