• Zápisný lístok pre žiakov s dotáciou na stravu

    •  

      

     ZÁPISNÝ LÍSTOK (vyplniť do 12.09.2023)

      

     stravník  1. – 4. ročníka OG a 1.roč.bilingválneho vzdelávania po prijatí z ôsmeho ročníka – štátna dotácia

      

     Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania v školskom roku 2023/2024 od 01.09.2023

     Školská výdajňa pri Gymnáziu Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec          

     Meno a priezvisko dieťaťa: .....................................................................Trieda: ............................

      

     Bydlisko dieťaťa:   ...........................................................................................................

      

     Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):  .........................................................................

     Číslo telefónu:

      

     Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..............................................................................                               

     Číslo telefónu:

      

     Nakoľko úpravou Zákona o dotáciách od 01.09.2023 majú žiaci prímy, sekundy, tercie, kvarty a žiaci prvého ročníka bilingválneho štúdia, ktorí nastupujú na strednú školu z ôsmeho ročníka možnosť získať na úhradu stravného dotáciu do 31.12.2023.

     Podmienkou je:

     • Doručená žiadosť na poskytnutie dotácie:
     • Aktívny stravovací čip
     • Zábezpeka vo výške 30 Eur (jednorazový poplatok)
     •  

     Obed s dotáciou – teda obed „Zdarma“ je v prípade ak:

     • Žiak je v škole a obed si odoberie. V prípade, že si zabudne čip, musí na sekretariáte školy vyzdvihnúť „náhradný stravný lístok“ – následne mu to v systéme vyznačíme.

      

     Obed bez dotácie – rodič si hradí plnú sumu obedu v prípade ak:

     • Žiak je v škole a obed si neodoberie-nepoužije čip
     • Žiak nie je v škole a obed si neodhlásil
     • Žiak nie je v škole a obed odobral rodič

     Upozorňujeme Vás, ale na skutočnosť, ak si obed neodhlásite a neprevezmete, strácate nárok na tento príspevok a ste povinný uhradiť obed v plnej výške. Čiastka bude odrátaná zo zábezpeky a v prípade nulového alebo nedostatočného zostatku na účte, budete vyzvaný na ďalšiu úhradu.

      

     Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi podľa zúčtovania po ukončení školského roka vrátený do 15. 09. 2024 na jeho číslo účtu (v tvare IBAN):

      

     (prosíme vyplniť).............................................................................................................

      

      

      Výška úhrady zákonného zástupcu stravníka jednorazový poplatok vo výške 30 €, je potrebné uhradiť do 20.09.2023, iba bankovým prevodom na:

      

     účet Školského stravovania  – číslo účtu  IBAN

     SK 50 8180 0000 0070 0068 9292

      

     Pri úhrade je potrebné do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a taktiež uviesť správny variabilný symbol – login stravníka 9-miestny číselný kód (každý ho má pridelený pri nástupe do školy a je platný počas celej doby štúdia).

     Zákonní zástupcovia žiakov prvých ročníkov neuvedú variabilný symbol preto je dôležité, aby v poznámke uviedli celé meno dieťaťa a triedu.

      

     Upozorňujeme na to, že neuvedenie správneho variabilného symbolu môže mať za následok, že žiakovi nebude platba spárovaná.

     V prípade neuhradenia poplatku do uvedeného dátumu, žiakovi nebude poskytnutá strava.

      

     Odhlasovanie zo stravy

      

     Odhlasovanie sa zo stravy je potrebné 1 pracovný deň vopred, najneskôr do 13.00 h. (požiadavka Strednej odbornej školy technickej Hlohovec).

     Žiak sa odhlasuje výlučne pomocou internetovej aplikácie v module školské stravovanie.

     Odhlasovanie telefonicky nie je možné!

     Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.

     V prvý deň choroby je možné aby si rodič neodhlásenú stravu odobral do obedára v čase od 12.00 - 13.30 h, avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu príspevku na stravovanie vrátane réžie vo výške 2,30 €/ 1 obed.

      

     Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a žiak je povinný uhradiť obed v plnej výške, bez akejkoľvek dotácie.

      

     Ak žiak so súhlasom zákonného zástupcu chce odhlásiť natrvalo zo stravy t.j. do konca školského roka, prinesie odhlášku zo stravovania podpísanú zákonným zástupcom na sekretariát školy.

      

     Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému Gymnázia Ivana Kupca, so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom a to v informačnom systéme Stravné, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu:

     • meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska,
     • meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefonický  kontakt,
     • číslo účtu (v tvare IBAN) zákonného zástupcu dieťaťa.

               

     Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

     Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky hore uvedené pravidlá stravovania.

      

      

      

      

     Hlohovec ........... 2023                                                                                         ..........................................................

                                                           podpis rodiča/zákonného zástupcu

      

     Zapisny lístok šk.r.2023-2024.pdf 

      
      
  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje