• Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    • Koordinátorka projektu: Mgr. Daša Košťálová

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu /VMR/ je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.

     Tento perspektívny zámer možno dosiahnuť prostredníctvom plnenie nasledovných čiastkových cieľov:

     • objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex,

     • poučiť žiakov o psychologických  sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva,

     • vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k priviesť žiakov k príprave na manželstvo a rodičovstvo,

     • vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve (spoločenský, etický, psychologický, zdravotný aspekt)

     • zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manželstvo (tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc),

     • poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa,

     • objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva,

     • pripraviť žiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú zrelosť,

     • poukázať na krásu rodičovstva,

     • zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,

     • oboznámiť žiakov s priebehom tehotenstva, narodením dieťaťa a jeho telesným a duševným vývinom v úplnej rodine,

     • oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich aj s prirodzenými metódami regulácie počatia,

     • zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interrupcie,

     • viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe,

     • zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu,

     • poučiť žiakov o etike intímneho života,

     • upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom a jeho vplyvom na celkový vývin osobnosti, zdôrazniť najmä negatíva predčasného pohlavného života,

     • objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby prevencie,

     • upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti,

     • upozorniť žiakov na najčastejšie pohlavné úchylky a nezvyčajné sexuálne správanie, naučiť ich odmietať akékoľvek sexuálne aktivity, ktoré nie sú v súlade s ich presvedčením a cítením.
     Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu na gymnáziách tvoria tieto tematické celky:     1.  Manželstvo a rodina
     Vlastnosti potrebné pre manželstvo (zdravotné a psychické predpoklady).
     Voľba manželského partnera.
     Význam harmonického manželstva pre zdravý vývoj dieťaťa.
     Názory na manželstvo.

     Manželstvo ako základný predpoklad vzťahovo stabilnej rodiny. Komunikácia a rozvíjanie vzťahu v partnerskom živote. Učiť sa riešiť konflikty.
     Rozpad manželstva  - príčiny a dôsledky najmä na deti.
     Vplyv nevery na rozpad manželstva.
     Rodina.  Vzťahy, pravidlá a autorita v rodine. Zodpovednosť za vzťahy v rodine.
     Centrum poradensko-psychologických služieb.

     2.  Rodičovstvo
     Gravidita, narodenie dieťaťa. Vývoj dieťaťa. Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine. Akceptácia postihnutého dieťaťa. Vzťah rodič - dieťa. Krása rodičovstva, materstva a otcovstva. Zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa.

     Starostlivosť detí o rodičov v starobe.

     Antikoncepcia, dostupné prostriedky a metódy.

     Interrupcia, zdravotné a psychické dôsledky interrupcie.

     Význam plánovaného rodičovstva.

     3.  Intímne vzťahy
     Objasnenie pojmov vzájomná príťažlivosť, sexuálna príťažlivosť, fyzická príťažlivosť, láska, romantická láska.
     Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi (chodenie, dvorenie, láska).
     Predmanželská sexualita.
     Pohlavná zdržanlivosť. 
     Pohlavné úchylky.
     Pohlavná promiskuita, jej nepriaznivé dôsledky.
     Pohlavné prenosné choroby, AIDS. Prevencia a ochrana.
     Nebezpečenstvo drogovej závislosti.
     Homosexuálne vzťahy. Lesbické vzťahy.     VMR sa realizuje :

     - na hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej náuky, biológie a v rámci triednických hodín :

     • využívanie zážitkových foriem práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu postoja k manželstvu a rodičovstvu, sexuálnemu správaniu

     • využívanie videoprogramov s programom prevencie

     • tvorba nástenky a plagátov


     - formou besied a prednášok s odborníkmi zo spoločenskej i odbornej oblasti / lekár, gynekológ, psychológ.../

     - formou spolupráce s materskou školou v Hlohovci

     - v spoluorganizovaní rôznych zbierok

     Pri realizácii VMR sa berie do úvahy veková kategória žiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti, ako aj špecifické podmienky školy.

     Vedenie školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.  

     Aktivity VMR môžete nájsť vo FOTOGALÉRII našej školy.


  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje