• Gymnázium Ivana Kupca je škola s viac ako 85-ročnou históriou, poskytujúca úplné sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Škola je jedinou svojho typu v okrese Hlohovec. Spádová oblasť je okres Hlohovec, prípadne priľahlé okresy. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí, neďaleko centra mesta. Z hľadiska dochádzky je vyhovujúce pre mestských i dochádzajúcich žiakov.

    V škole študujú žiaci s prevažne výbornými až dobrými študijnými výsledkami, nakoľko všetci majú ambície študovať na vysokých školách. Škola sa snaží vytvárať podmienky aj pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími podmienkami.

    Gymnázium Ivana Kupca je škola, ktoré pripravuje žiakov na štúdium na VŠ v SR i v zahraničí.

    V súčasnosti študuje na škole 347 študentov v 17 triedach. 4 triedy  v štvorročnej forme,  8 tried v osemročnej forme a 5 tried v päťročnej bilingválnej forme štúdia. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 32 odborne spôsobilých a  kvalifikovaných učiteľov z toho 1 anglická lektorka. Ich schopnosti a pracovné nasadenie sú zárukou úspešnosti študentov nielen v predmetových olympiádach a súťažiach, ktorých sa vo veľkom počte zúčastňujú, ale i v ďalšom štúdiu na VŠ či uplatnení sa v praxi. Rozsah a obsah štúdia na našom gymnáziu zodpovedá rozsahu a potrebám na získanie príslušného stupňa vzdelania.

    Škola má dobré materiálno-technické zabezpečenie. Všetky triedy sú vybavené počítačmi, nakoľko škola má elektronickú triednu knihu, elektronickú evidenciu dochádzky žiakov i zamestnancov. Väčšina tried má dataprojektor, bezprašnú tabuľu, v štyroch triedach je interaktívna tabuľa. Žiaci sa vzdelávajú v troch počítačových učebniach a troch laboratóriách. O telesný rast a fyzické zdravie sa starajú učitelia telesnej výchovy a tréneri v  dvoch telocvičniach a Fitnes centre. Žiaci majú k dispozícii wifi, študentskú knižnicu, bufet, školskú jedáleň.

    Výchovno-vzdelávací proces je zastrešený pod štyri predmetové komisie. Okrem anglického jazyka si žiaci môžu vybrať z troch ďalších cudzích jazykov - nemecký jazyk, francúzsky jazyk a ruský jazyk.

    V bilingválnom gymnáziu študujú žiaci v anglickom jazyku matematiku, fyziku a dejepis. Okrem toho majú ŠkVP posilnený o dramatickú výchovu, anglické reálie, americkú a anglickú literatúru. Maturanti bilingválnych tried majú možnosť získať Štátnu jazykovú skúšku, úroveň C1, v anglickom jazyku.

    V štvorročnom a osemročnom gymnáziu je ŠkVP posilnený o vlastné predmety: informačno-komunikačné technológie, mediálna výchova, multimediálna matematika. Hodiny informatiky sú doplnené o prvky robotiky.

    V posledných dvoch rokoch štúdia si žiaci volia povinne voliteľné predmety. V predposlednom roku dva semináre s dvojhodinovou dotáciou za týždeň, v poslednom ročníku štúdia tri semináre so štvorhodinovou dotáciou za týždeň. Na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka majú študenti v poslednom ročníku (OGY, 4GY) alebo predposlednom ročníku (BGY) povinný literárny seminár.

    Na škole pôsobí žiacka školská rada. Vychádza školský časopis Mozaika. Študenti majú k dispozícii široký výber krúžkov.

    Škola je zapojená do viacerých dlhodobých projektov: Týždeň globálneho vzdelávania,  Zdravá škola, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Národný program boja proti drogám, Zelená škola, e-Twinning, CLIL, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Erazmus+ (Dánsko, Litva), Čitateľská a finančná gramotnosť, CLILL, IT akadémia.

    Každoročne sa konajú dva kurzy LV a LK, škola v prírode, Kurz na ochranu života a zdravia, projektové vyučovanie finančnej gramotnosti a dopravnej výchovy. Rôznymi aktivitami a súťažami zvyšujeme čitateľskú gramotnosť študentov.

    Škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie talentovaných a nadaných žiakov, ako i žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo veľkom počte sa žiaci zapájajú do olympiád, súťaží, športových aktivít, charitatívnych či spoločenských aktivít. Vďaka podpore a odbornému vedeniu žiaci obsadzujú popredné miesta vo vedomostných, športových či hudobných súťažiach slovenskej až celosvetovej úrovne.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje