• Projekt Zdravá škola

    • Koordinátorka: Mgr. Ľubica Nevydalová                         Nová stránka 4

      

     Podstatou projektu Zdravá škola je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova detí ku zdravým životným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu.

     Každá škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva mládež by mala mať na zreteli nielen svoje základné poslanie, ale aj zdravie žiakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. Pretože život nemôže byť odtrhnutý od prostredia, vzdelanie a výchova by mali zahŕňať otázky týkajúce sa pochopenia nášho miesta v spoločnosti a prírode a našej zodpovednosti voči nej.

     Projekt Zdravá škola je praktickým riešením, ako dlhodobo a cieľavedome pracovať s deťmi a rozvíjať v nich vzťah k rôznym tematickým oblastiam týkajúcich sa ich zdravia. Jeho vznik iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia. Vychádzala pritom z presvedčenia, že vďaka projektu si deti zvýšia úroveň svojich vedomostí a osvoja si také správanie v každodennom živote, ktoré im napomôže rozvíjať ich telesný, duševný, duchovný a sociálny potenciál.

      

     Projekt sleduje tieto dôležité oblasti:

     Pohoda prostredia

     Pracovné prostredie, prostredie stimulujúce osobný rozvoj, sústavné vytváranie príjemného prostredia tried, školy, okolia, pomocou schránok dôvery a rozhovorov rozširovať komunikáciu súvisiacu s chodom školy aj so súkromnými problémami detí, prihliadať k požiadavkám zdravej životospráve žiakov i učiteľov.

     Zdravé učenie

     Zmysluplnosť (prepojenie učiva so skutočným životom a zavádzanie do praxe), možnosť výberu a primeranosť, využívanie netradičných spôsobov vyučovania (skupinové vyučovanie, komunikácia, využitie spätnej väzby, projektové vyučovanie), používanie rôznych foriem hodnotenia, zvyšovanie fyzickej zdatnosti

     Otvorené partnerstvo

     Vzájomné ovplyvňovanie medzi osobných a skupinových vzťahov a ich zmena, rozširovanie schopností pri utváraní komunity školy (dni otvorených dverí, informovanie rodičovskej verejnosti o práci školy),

     výchova k demokracii a povedomie o listine ľudských práv a slobôd, účasť na mimoškolských aktivitách


     Hlavné ciele projektu:

     1. Osvojiť a posilniť výchovu žiakov k správnemu životnému štýlu a starostlivosti o svoje zdravie. Zdravý životný štýl - telesné a duševné zdravie.
     2. Podporovať plnenie úloh v oblasti environmentálnej výchovy.
     3. Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode.
     4. Plniť úlohy v rámci primárnej protidrogovej prevencie na školách.
     5. Zamerať sa na zdravú výživu, výber potravín a spôsob stravovania.
     6. Poukázať na účinnú prevenciu chorôb a závislostí.
     7. Vytvárať zdravé vonkajšie a vnútorné prostredie školy.
     8. Budovať dobré medziľudské vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
     9. Realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, usporiadať  prednášky a tvorivé aktivity za účasti lekárov a zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva
     10. Realizácia "Týždňa globálneho vzdelávania"

      

     Metódy a formy realizácie:

     Ankety, besedy, vychádzky, výstavky, turistika, brigády, súťaže, výlety, exkurzia, Týždeň globálneho vyučovania

      

     Úlohy projektu:

     Medzi hlavné úlohy, vyplývajúce z tohto projektu, patria:

     Výchova k demokracii, ozdravný režim, mimoškolská výchova žiakov, zvyšovanie fyzickej zdatnosti, zásady zdravej výživy, zlepšovanie a starostlivosť o životné prostredie, spolupráca s rodičmi, výchova k lepším vzťahom v kolektíve, protidrogová prevencia, výchova k zodpovednému partnerstvu, manželstvu, rodičovstvu a k prevencii pohlavných chorôb, starostlivosť o pracovné a životné prostredie, starostlivosť o rozvoj etického a estetického cítenia, rozvíjanie žiadúcich medziľudských vzťahov.

      

     1. Starostlivosť a tvorba životného prostredia
      1. Zaradiť do časovo tematických plánov každého predmetu problematiku environmentálnej výchovy.
      2. Zabezpečiť zdravé hygienické prostredie - ochrana a tvorba pracovného prostredia. Kontrola čistoty a dodržiavanie hygienických zásad tried, resp. žiakov, zriadenie oddychových zón v škole
      3. Aktívna starostlivosť študentov o vonkajšie a vnútorné prostredie školy - environmentálnej výchove venovať časť triednych hodín.
      4. Spoznávať ekologické problémy školy a regionálne okolie, pokúsiť sa nájsť možnosti ich riešenia.
      5. Realizovať účelové cvičenie s prvkami ochrany prírody, poskytnutie prvej pomoci.

      

     1. Starostlivosť o duševné a citové zdravie
      1. V rámci primárnej protidrogovej prevencie podporovať správny názor na škodlivosť návykových látok, organizácia besied k tematike
      2. Zapojenie školy do programu "Modré nezábudky" organizovaného Ligou za duševné zdravie účasťou na  charitatívnej zbierke
      3. V spolupráci s koordinátorkou projektu Výchova k rodičovstvu zorganizovať besedy na tému sexuálne zdravie - čas dospievania, výchova k rodinnému životu, pochopenie fungujúcej rodiny a vzťahu rodičia a deti. Beseda s psychológom.
      4. Kriminalita mládeže - besedy.
      5. Šikanovanie ako forma intolerancie a diskriminácie - besedy.

      

     1. Zvýšenie pohybovej aktivity - fyzické zdravie
      1. Zapájať sa do školských a mimoškolských športových súťaži.
      2. V spolupráci s učiteľmi telesnej a športovej výchovy usporiadať Lyžiarsky kurz, plavecký kurz, Kurz ochrany človeka a prírody, športový deň na škole
      3. Zvyšovať telesnú zdatnosť a to prostredníctvom hodín povinnej a záujmovej telesnej výchovy.
      4. Organizovať rôzne športové súťaže medzi triedami a ročníkmi.
      5. Využívať telocvičňu, ihrisko aj mimo hodín telesnej a športovej výchovy

      

     1. Zdravý životný štýl
      1. Sprístupňovať študentom význam a princípy zdravej výživy v každodennom živote.
      2. Základná hygiena - dodržiavanie hygienických návikov, dermatitídy, hepatitída, alergie, chrípky, očkovanie. Beseda s lekárom.
      3. Nebezpečenstvo AIDS - beseda s lekárom v rámci Svetového dňa prevencie AIDS
      4. Zapojenie školy do programu Červené stužky - program na podporu boja proti AIDS

      

     1. Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu
      1. Snažiť sa o dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.
      2. Vytvárať dobré vzťahy medzi rodičmi a školou.
      3. Vychovávať deti a mládež v duchu ideálov, humanity, demokracie, ľudskej náklonnosti, spolunažívania, dobrej vôle žiť s ľuďmi.
      4. Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje