•  

    V predmetovej komisii "Jazyk a komunikácia" na Gymnáziu Ivana Kupca pôsobia:

     

    Vedúca predmetovej komisie:        Mgr. Zuzana Lukáčová (ANJ)

     

    Učitelia:            

                                                   Mgr. Mária Andreánska (NEJ-ETV)

                                                    Mgr. Eva Černá (SJL-FRJ)

                                                    Mgr. Ivana Fáziková (ANJ-MAT-FYZ)

                                                    Mgr. Dana Filipková (SJL-DEJ)

                                                    M.A. Louise Kocianová (AAA)

                                                    Mgr. Jana Konczová (ANJ-DEJ)

                                                    Mgr. Dáša Košťálová (NEJ)

                                                    PhDr. Zuzana Kráľová (ANJ-OBN)

                                                      Mgr. Adriana Kúdelová (SJL-DEJ)

                                                    Mgr. Iveta Kureková (ANJ)

                                                    Mgr. Eva Miklovičová (NEJ-VYV)

                                                    Mgr. Zuzana Toblová (ANJ)

     

    Učitelia tejto predmetovej komisie vyučujú predmety:

    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Anglický jazyk
    • Nemecký jazyk
    • Francúzsky jazyk
    • Ruský jazyk
    • Literárny seminár
    • Konverzácia v anglickom jazyku
    • Písanie v anglickom jazyku
    • Odborná jazyková príprava
    • Anglická literatúra

     

    Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzích jazykov nájdete tu:

     

    Pravidelné exkurzie organizované členkami PK:

    •      Modra - Bratislava - Devín: 1. ročník
    •      Mestská knižnica: 1. ročník
    •      Piešťany - Pamätná izba Ivana Kraska: 3. ročník
    •      Martin: 4. ročník 

     

    Organizujeme aj tieto súťaže:

    •      SOČ
    •      Olympiáda zo slovenského jazyka
    •      Hollého pamätník
    •      literárne súťaže
    •      Olympiáda v anglickom jazyku
    •      Olympiáda v nemeckom jazyku
    •      Best in English
    •      Juvenes Translatores
    •      English Star

     

    Do pozornosti - kritériá hodnotenia predmetu Slovenský jazyk a literatúra:

    (1) V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra.

    (2) Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede,   t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

    (3) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 8 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

    (4) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

    (5) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

    (6) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou učiteľa je schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne používa odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

    (7) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.

    (8) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom.

    Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra:

           Na písomné overovanie vedomostí a zručností sa využíva:

    - bodovaná písomná práca, resp. test a píše sa po absolvovaní tematického celku, pričom stupnica na hodnotenie je nasledovná:

    100 – 90% = výborný

     89 – 75% = chválitebný

     74 – 50% = dobrý

     49 – 25% = dostatočn

     24 – 0% = nedostatočný

    - slohová práca, kde sa hodnotí 7 zložiek (vonkajšia forma, obsah, kompozícia, jazyk, pravopis, štýl a celkový dojem), pričom v každej možno dosiahnuť 4 body, maximálny počet bodov je tak 28 a tomu zodpovedá hodnotenie: 28 – 26 b. = výborný

                                                                                                   24 – 21 b. = chválitebný

                                                                                                   20 – 14 b. = dobrý

                                                                                                   13 – 9 b. = dostatočný

                                                                                                     8 - 0 b. = nedostatočný

    - za prácu SOČ je hodnotenie s váhou 2

    - diktát / doplňovačka, pri hodnotení ktorého sa uplatňuje stupnica

    v 1. – 4. ročníku 8-ročného gymnázia:                    v 5. – 8. ročníku 8-ročného gymnázia/v 1.-4. ročníku 4-ročného gymnázia:

    0 – 1 chyba                                                          0 – 1 chyba = výborný

    2 – 3 chyby                                                          2 – 3 chyby = chválitebný

    4 – 7 chýb                                                            4 – 6 chýb = dobrý

    8 – 10 chýb                                                          7 – 9 chýb = dostatočný

    11 a viac chýb                                                    10 a viac chýb = nedostatočný.

     

         Ústne skúšanie má podobu:

    - ústnej odpovede, počas ktorej má žiak preukázať svoje vedomosti a schopnosť ich uplatnenia, schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky, argumentovať, a to na požadovanej jazykovej úrovni. Stupňon výborný (1) sa teda klasifikuje žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne, gramaticky správne, výstižne, využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza, syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, ovláda terminológiu, uplatňuje logickú nadväznosť slov a viet, orientuje sa v textoch – analyzuje, hodnotí, interpretuje umelecký i vecný text a dokáže pri tom využívať nadobudnuté poznatky. Stupňom chválitebný (2) sa hodnotí žiak, ktorý pri svojej samostatnej práci využíva pomoc učiteľa. Stupňom dobrý (3) sa klasifikuje žiak, ktorý sa nevyjadruje v súlade s jazykovou normou, je vo svojich prejavoch schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza, syntéza, porovnávanie, čiastočne používa terminológiu, argumentuje s pomocou učiteľa a pri jeho samostatnej práci dochádza k porušovaniu logickej nadväznosti viet, v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa a poznatky využíva iba čiastočne. Stupňom dostatočný (4) sa hodnotí žiak, ktorý má obmedzenú slovnú zásobu – terminológiu používa iba čiastočne, texty dokáže jednoducho interpretovať, a to s pomocou učiteľa a odpovedá iba na jednoduché otázky. Stupňom nedostatočný (5) sa klasifikuje žiak, ktorý terminológiu využíva veľmi zriedkavo, vo svojich vyjadreniach robí gramatické, štylistické i obsahové chyby, v textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa a dokáže veľmi jednoducho odpovedať na otázky.

    - rečníckeho prejavu, pri ktorom sa hodnotí 7 zložiek (rozsah, ovládanie textu, obsah, kompozícia, jazyk, štýl a prednes) po 4 body, takže stupnica je:

    28 – 26 b. = výborný

    25 – 21 b. = chváliteb

    20 – 14 b. = dobrý

    13 – 9 b. = dostatočný

      8 – 0 b. = nedostatočný

        Ďalšou formou hodnotenia je vypracovanie prezentácie, kde sa hodnotí – formálne spracovanie, obsah, gramatická správnosť, interpretácia, výslovnosť, prehľad v tematike a celkový dojem,  každá zložka je hodnotená max. 4 bodmi a stupnica je nasledovná:

    28 – 26 b. = výborný           

    25 – 21 b. = chválitebný

    20 – 14 b. = dobrý

    13 – 9 b = dostatočný

     8 – 0 b. = nedostatočný.

           Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa uplatňuje aj motivačné hodnotenie, a to za účasť na súťažiach a reprezentáciu, za vlastnú tvorbu, za recitáciu, čitateľský denník, aktivitu a inú činnosť podporujúcu tvorivú prácu. Toto hodnotenie má však nižšiu váhu dôležitosti, a to zväčša 0,5 štandardnej váhy.

       Klasifikácia a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch môže byť vykonaná po získaní aspoň troch známok dosiahnutých počas klasifikačného obdobia.

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje