•  

    Správa

     

    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

    Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

    § 2. ods. 1 a

    Údaje o škole

    Názov školy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského13, Hlohovec
    Adresa školy Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    Telefón 033 7320947
    E-mail gymhc@zupa-tt.sk
    WWW stránka https://gymhc.edupage.org

    Vedúci zamestnanci školy

      Priezvisko, meno
    Riaditeľ RNDr. Karin Minarovská
    ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková

    Rada školy

      Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
    predseda Mgr. Zuzana Lukáčová    
    pedagogickí zamestnanci Mgr. Milada Jirkalová    
    ostatní zamestnanci Ing. Katarína Urminská    
    zástupcovia rodičov Mgr. Zuzana Čuláková    
      Ivana Vachanová    
      PhDr. Karin Frýdecká    
    zástupca zriaďovateľa Mgr. Zuzana Abariová    
      Ing. Miroslav Dzurech/Mgr. Ivan Baranovič MPH    
      Ing. Milan Domaracký    
      Ing. Patrik Voltmann    
    zástupca študentov Adam Kováč    

    § 2. ods. 1 b

    Údaje o zriaďovateľovi

    Názov Trnavský samosprávny kraj
    Sídlo Starohájska 10, 917 01 Trnava
    Telefón 033/555 91 11
    E-mail info@trnava-vuc.sk

    § 2. ods. 1 c

    Činnosť rady školy

    Rada školy zasadala v nasledovných termínoch:

     

    6.10. 2022 - prerokovanie a schválenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2021/2022; oboznámenie s finančným a hmotným zabezpečením školy za šk. rok 2021/2022, oboznámenie s plánom práce školy a s exkurziami plánovanými na šk.r. 2022/2023

     

    29.-30.11. 2022 - Per Rollam - Prerokovanie a schválenie počtu žiakov a termínov PS do prvého ročníka všetkých foriem štúdia pre šk. rok 2023/2024

     

    26.5.2023 - prerokovanie a schválenie Plánu výkonov na šk. rok 2024/2025; vyhodnotenie maturitných skúšok; vyhodnotenie prijímacích pohovorov.

     

    Rada rodičov zasadala jedenkrát na začiatku školského roka.

     

    Žiacky školský parlament zasadal 06.09.2022. Jedným z hlavných bodov bolo prerokovanie školského poriadku. Potom sa stretnutia členov ŽŠR uskutočňovalo podľa potreby.

     

    Ďalšie poradné orgány:

     

     

     

    Názov PK Vedúci/predseda Zastúpenie predmetov
    PK jazykov Mgr. Zuzana Lukáčová SJL, ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, AAA, KAJ
    PK prírodovedné predmety Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG, MAJ, FAJ, FYZ, CHE, BIO
    PK spoločenskovedné predmety Mgr. Ľubica Nevydalová GEG, DEJ, OBN, UKL, EKN, RGV, DAU, MDV
    PK výchovných predmetov Mgr. Roman Janiš TSV, HUV, VYV, ETV, NBV
    ZO OZ Mgr. Ľubomíra Krajčová  
    Rada rodičov Mgr. Katarína Hercegová  

    § 2. ods. 1 d

    Údaje o počte žiakov

    Počet žiakov školy: 340

     

    Počet tried: 17

     

    Podrobnejšie informácie:

     

    Trieda Počet žiakov
    I.A 33
    I.B 21
    II.A 29
    II.B 19
    III.A 31
    III.B 11
    IV.A 28
    IV.B 17
    V.B 16
    príma 13
    sekunda 18
    tercia 18
    kvarta 16
    kvinta 10
    sexta 23
    septima 21
    oktáva 16

    § 2. ods. 1 e

    Zamestnanci

    Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac. Odborní zamestnanci
    TPP 25 9 24,41 9  
    DPP 4   2,77 0 1
    Znížený úväzok 4 1 2,18 0,73  
    ZPS          
    Na dohodu 4 1 0,79 0,3  

    § 2. ods. 1 f

    Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

    počet nekvalifikovaných kvalifikovaných
    učiteľov 2 32

    § 2. ods. 1 g

    Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

    Matematika

    Matematická olympiáda

    Z7 - OK Lenka Miklovičová 8.-11.miesto

    Hana Tumová 8. - 11.miesto

     

    Z8 - OK Klára Chromeková 5. - 7.miesto

    Z9 - OK Naďa Gažovičová 1.miesto

    René Harnúšek 2.miesto

    Zdenko Lekár 4. - 6.miesto

    B - KK Adam Ágh 6.- 8. miesto

     

     

    Pytagoriáda

    P6 - OK Katarína Sučanská ÚR

    P7 - OK Lenka Miklovičová 2.miesto

    Hanka Tumová 5.miesto

    P8 - OK Daniel Minarovský 4.miesto

    Jakub Opeta 6.miesto

     

    Matematický klokan

    zúčastnilo sa 38 žiakov

    Najlepšie umiestnenie dosiahli:

    Adam Ágh (sexta) 1.miesto

    Bianka Cebová (sekunda) 4.miesto

    Lenka Miklovičová (sekunda) 4.miesto

    Hana Tumová (sekunda) 6.miesto

     

     

    IQ olympiáda

    zúčastnilo sa 37 žiakov príma, sekunda, tercia, kvarta

    Najúspešnejší :

    Marek Meliš (kvarta) - 11.miesto v Trnavskom kraji, v regionálnom kole bol ÚR

    Šimon Görög (tercia) - 12.-13.miesto v Trnavskom kraji, v regionálnom kole ÚR

    Lenka Miklovičová (sekunda), Maceková Gréta (kvarta), Chromeková Klára (tercia), Matúš Görög (príma), Daniel Minarovský (tercia), Peružek Jakub (sekunda), Peružeková Mária (sekunda), Zdenko Lekár (kvarta) - viac ako 90 % úspešnosť

    Komparo

    tercia, 16 žiakov - MAT - úspešnosť 60,08 %

    kvarta - 13 žiakov - MAT - úspešnosť 58,8 %

    1.B - 13 žiakov - MAT - úspešnosť 47,4 %

     

    Junior náboj

    VYHODNOTENIE V RÁMCI SR

    V rámci Slovenska Súťažilo 417 tímov, z toho naše dva tímy obsadili:

    73. miesto - Tomáš Hercek (Kvarta), Marek Meliš (Kvarta), Martin Sekera (Kvarta), Lenka Miklovičová (Sekunda)

    117. miesto - Daniel Minarovský (Tercia), Daren Vlnka (Kvarta), Marek Brunčák (Kvarta), Dominika Čuláková (Kvarta)

     

    VYHODNOTENIE V MEDZINÁRODNOM RÁMCI

    Náš úspešnejší tím obsadil 238. miesto z 1392 tímov.

     

    Informatika

     

    iBobor vo všetkých kategóriách.

    Naši najlepší študenti:

    Lenka Miklovičová zo sekundy, plný počet bodov (80 b), 99,71 percentil v kategórii Benjamíni

    Michal Marek Fano z 2.A, plný počet bodov (80 b), 99,23 percentil v kategórii Juniori

     

    Adrián Manduch z 3.A, 92,16 percentil v kategórii Seniori

    Gréta Maceková z kvarty, 90,02 percentil v kategórii Kadeti

     

    Benjamíni - 9 úspešných riešiteľov (Liana Loskotová, Katarína Sučanská, Lenka, Miklovičová, Bianka Cebová, Petra Černá, Hana Tumová, Zoja Bedrichová, Jakub Peružek, Sofia Baraniaková)

    Kadeti - 20 úspešných riešiteľov (Maximilián Levčík, Oliver Králič, Klára Chromeková, Natália Srnková, Emília Hercegová, Kristína Lukačovičová, Marianna Máťašová, Šimon Görög, Daniel Minarovský, Matúš Fajtl, Sofia Mačicová, Gréta Maceková, Martin Sekera, Daren Vlnka, Lukáš Černý, Filip Adámik, Marek Meliš, Dominika Čuláková, Zdenko Lekár, Adrián Adamkovič)

    Juniori - 18 úspešných riešiteľov (Samuel Pikus, Dominik Urminský, Marián Kadlub, Lukáš Števík, Tamara Ostrovská, René Harnúšek, Adam Búda, Peter Macek, Michal Fano, Norbert Bučko, Katarína Klimeková, Aneta Brocková, Markus Šuliman, Ján Očenáš, Matúš Skalický, Adam Ágh, Linda Donovalová, Matej Moravčík, Timotej Krajčovič, Anton Karaba, Samuel Brezovský, Richard Manduch, Marek Vavro)

    Seniori - 1 úspešný riešiteľ (Adrián Manduch)

     

    PythonCup

    súťaž v programovaní v Pythone (19. 4. 2023)

    14 študentov z tried 5. B (1), 4. A (3) , septima (4), 3. A (6)

    Filip Husár (septima), 1. miesto v rámci školy, 85,28 percentil, 84. - 106. miesto v rámci Slovenska

     

    ScratchCup

    Našu školu reprezentovalo 25 súťažiacich z tried príma, sekunda, tercia, kvarta.

     

     

    ENTER programiáda

    Do tejto prestížnej súťaže v programovaní micro:bitov, sme sa zapojili s dvomi súťažnými tímami. Tím mladších žiakov v zložení Šimon Görög, Maximilián Levčík, Klára Chromeková, Tomáš Lörinc a Matúš Görög naprojektoval inteligentný sud na dažďovú vodu a s týmto riešením sa umiestnil v celoslovenskej Top 5 vo svojej kategórii. Tím starších študentov v zložení Daniel Čirka, Markus Šuliman, Peter Fecko, Stanislav Nemec, Michal Fano vytvoril prototyp inteligentnej izby Smart Room s rôznymi funkcionalitami.

     

    ZENIT V PROGRAMOVANÍ:

    Krajské kolo Adam Kováč 8. miesto

     

     

    Biológia

     

    BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     

    KATEGÓRIA A

    Krajské kolo - Stanislav Lukáč - OKT (8.miesto), Adela Pauková - SPT - (17.miesto)

    KATEGÓRIA B

    Krajské kolo - Linda Donovalová - ÚR (13.miesto), Katarína Minarovská ÚR (15.miesto)

    KATEGÓRIA C

    Okresné kolo - Zdenko Lekár - 3.miesto

    KATEGÓRIA D T-P -

    Okresné kolo - Mária Peružeková - 3.miesto

     

     

     

    Chémia

     

    CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

     

    KATEGÓRIA A

    Krajské kolo - Filip Moskál 4.miesto

    Stanislav Lukáč 6.miesto

     

    KATEGÓRIA B

    Krajské kolo - Katarína Minarovská 2.miesto

    Veronika Tomková ÚR

    Adam Ágh ÚR

     

    KATEGÓRIA C

    Krajské kolo - Samuel Koči ÚR

     

    CHEMICKÝ NÁBOJ

    2 tímy , tím sexta - 9.miesto z 50 súťažných družstiev

    tím maturantov - 18. miesto z 50 tímov

     

    Fyzika

     

    Kategória F

    Okresné kolo - Šimon Gorog - tercia - 3.miesto

     

    Kategória D

    Účasť v OK FO- 3.ž.

     

    ARCHIMEDIÁDA

    Lenka Miklovičová 3.miesto ÚR

    Petra Černá 6.miesto ÚR

    Mária Peružeková 7.miesto ÚR

     

    FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

    KATEGÓRIA C Krajské kolo Adam Ágh 2. miesto

     

    FYZIKÁLNY NÁBOJ

    účasť v Bratislave-2.tímy

    Junior v celoštátnom merítku: 33.miesto zo 76. tímov

    Senior v celoštátnom merítku: 26.miesto zo 54. tímov

     

    IJSO - MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV

    kvalifikácia v BA - 1 študent z Kvarty - Zdenko Lekár - 42.miesto /108 št.

     

    Anglický jazyk

     

    Olympiáda v anglickom jazyku prebehla už v tomto šk.r. prezenčne. Zorganizovali sme školské kolo, ktorého sa zúčastnilo takmer 100 žiakov a spomedzi nich boli najúspešnejší:

    - Kategória 1A - Bianka Cebová (sekunda), úspešná riešiteľka OK

    - Kategória 1B - Martin Sekera (kvarta), úspešný riešiteľ OK

    - Kategória 2A - Timotej Krajčovič (sexta), 1. miesto OK, 1. miesto KK, 6. miesto celoslovenské kolo + úspešný riešiteľ

    - Kategória 2B - Nikol Zomborská (septima), 1. miesto OK, úspešný riešiteľ KK

    - Kategória 2C1 - Ernest Fázik (4.B), úspešný riešiteľ KK

    - Kategória 2C2 - Ema Čuláková (septima), 1. miesto OK, úspešný riešiteľ KK

    -

    BEST In English

    Z nášho gymnázia zapojilo 15 študentov do medzinárodnej súťaže Best In English (Angličtinár roka), v ktorej si zmerali sily spolu s 22 779 súťažiacimi zo 702 škôl v 34 krajinách. Cieľom súťaže bolo preveriť ich zručnosti z anglického jazyka na úrovni C1. Spomedzi všetkých zúčastnených škôl obsadili študenti GIK 20. miesto na Slovensku a 120. miesto na svete. Našou najúspešnejšou účastníčkou súťaže bola Nina Baranovičová (3.B).

     

    JUVENES TRANSLATORES

    5 študentov našej školy (Johana Miklošíková a Nikol Zomborská zo septimy a Ernest Fázik, Kristián Viglaš, a Jakub Voltmann zo 4.B) zapojili do medzinárodnej prekladateľskej sútaže Juvenes Translatores, ktorú od roku 2007 organizuje Európska komisia. V tomto roku dostali príležitosť súťažiť žiaci 14 slovenských škôl, ktorí sa narodili v roku 2005. Žiačka septimy Nikol Zomborská získala od Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie osobitné uznanie a knižnú odmenu za svoj preklad textu.

     

    Vybraní žiaci prímy - kvarty sa 6.4.2023 zúčastnili súťaže English Star, takmer všetci dosiahli úspešnosť viac ako 90% a získali vecné odmeny.

    Katarína Sučanská (príma) sa v recitačnej súťaži Jazykový kvet umiestnila v prednese v anglickom jazyku na 4. mieste na Slovensku.

    Mgr. Kocianová sa so žiakmi 3.B zúčastnila dramatickej súťaže v ANJ, ktorú organizuje Gymnázium vo Vrbovom. Zdramatizovali a nacvičili hru White Elephant.

     

    Nemecký jazyk

    Olympiáda v nemeckom jazyku

    Kategória 2A - Katarína Minarovská (sexta) - 1. miesto OK a Sofia Löfflerová (sexta) -2. miesto OK, úspešný riešiteľ KK

     

    Slovenský jazyk

    Vyučujúce SJL zorganizovali školské kolo súťaže Hollého pamätník, z ktorého do okresného kola postúpili 2 žiačky - Katarína Sučanská (príma) a Petra Černá (sekunda). P. Černá obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola, kde sa umiestnila na 3. mieste.

     

    Mgr. Kúdelová sa so svojimi žiakmi zapojila do literárnej súťaže Po stopách minulosti 2023. Nikol Zomborská (septima) sa so svojou básňou „Prebodnuté srdce“ umiestnila na 3. mieste.

    Linda Donovalová (sexta) sa zapojila do literárnej súťaže organizovanej knižnicou v Nových Zámkoch Jurík očami mladých.

     

    SOČ

    Školské kolo SOČ prebehlo už opäť prezenčne a v krajskom kole nás reprezentovali: Ezechiel Guillaume (3.A), Katarína Lopuchová (3.A), Vanesa Seewaldová (3.B), Vanesa Takáčová (septima), Adela Pauková (septima), Dominika Frýdecká (septima) a Ema Čuláková (septima). Dominika Frýdecká a Ema Čuláková postúpili so svojimi prácami do celoslovenského kola, kde sa stali úspešnými riešiteľkami.

     

    Geografia

     

    Geografická olympiáda kat. Z školské kolo - zúčastnilo sa 14 žiakov, 13 boli úspešní riešitelia

    Krajské kolo GO Z

    Černý Matej - 2. miesto a postup na celoslovenské kolo GO Z - 21. miesto, úspešný riešiteľ

    Okresné kolo GO

    kat. E Filip Adámik- 2.miesto ,

    kat. E Jakub Dvoran- 3.miesto,

    kat. F H.Hanáková - 2. Miesto

     

    Účasť na online súťaži Mladý digitálny Európan, org. NIVAM, zúčastnilo sa 11 študentov triedy sexta a 4.B, celoslovenský priemer bol 65,33 %, my sme mali 71,5%, najlepší - Timotej Krajčovič 86,7%

     

    Dejepis

     

    Dejepisná olympiáda

    OK DO - Helena Hanáková - kat.E - 3.miesto

    Daniel Minarovský - kat .D - 1.miesto

    Jakub Dvoran - kat.C - 3.miesto

    KK DO - Daniel Minarovský - 5.miesto

     

    Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR, - študenti D. Hladej, K. Majka, M. Ondriš - obsadili 5. miesto v rámci TT kraja

     

     

    Súťaž FinnKvíz víťaz 3. miesto v kraji Fajtl Ladislav sexta

    Súťaž Olympiáda o krajskej samospráve 2 tímy (6 študentov 3.A + septima + 4.B)

    Súťaž Olympiáda o Európskej únii 24 študentov (septima, III.A a 3 študenti 4. ročníkov)

     

    Olympiáda ľudských práv

    Celoslovenské kolo - Dvoranová Doris - trieda oktáva - 2. miesto

     

    Telesná výchova

     

    Florbal, 1. miesto v skupine /okresné kolo/

    Finále okresného kola vo florbale ZŠ, 3. miesto

    X. ročník Memoriálu Pavla Demitru /okresné kolo vo florbale SŠ/, 1. miesto

    Okresné kolo vo futsale ZŠ, 2. miesto v základnej skupine a celkové 4. miesto

    Okresné kolo vo futsale SŠ, 1.miesto

    Krajské kolo v hádzanej SŠ chlapci /ZIGGY CUP/, 1. miesto

    Majstrovstvá SR v hádzanej SŠ chlapci /ZIGGY CUP/, 4.miesto

    Jarný beh: 6x 1. miesto, 4x 2. miesto, 5x 3. miesto v rôznych vekových kategóriách

     

    XV. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA /krajské kolo/:

    Florbal 2. miesto, futsal 5. miesto

    Atletika: získali sme 3 zlaté medaily, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu

     

    Aktivity a prezentácia na verejnosti

    Vyučujúce SJL zorganizovali v priebehu školského roka 2022/2023 návštevu divadelných predstavení Cyrano z predmestia, Bedári, MacBeth a balet Popoluška.

    V rámci ANJ navštívili študenti anglické divadelné predstavenia Vianočná koleda a Zvieracia farma. Žiaci tercie a kvarty navštívili anglické divadelné predstavenie Last Wish.

    Trieda Tercia navštívila Mestskú knižnicu v Hlohovci, kde si vypočuli prednášku o Julesovi Verneovi a vedecko-fantastickej literatúre.

    V rámci NEJ a GEG sa uskutočnila exkurzia do Viedne pre triedy 1.A a 2.B.

     

    Mgr. Lukáčová zorganizovala pre bilingválne triedy besedy s pracovníkmi Austrálskej ambasády a Ambasády USA, na ktorých sa žiaci dozvedeli zaujímavosti zo života v týchto anglicky hovoriacich krajinách.

    Mgr. Filipková a Mgr. Kureková pripravili viaceré aktivity k 100. výročiu narodenia Ivana Kupca - vytvorenie informačnej vitríny, prednáška vedená p. Kamenčíkom, literárna súťaž pre žiakov ZŠ mesta Hlohovec (práce žiakov posudzovali vyučujúce SJL) a jej slávnostné vyhodnotenie a poetické pásmo.

    V spolupráci so školskou psychologičkou a vyučujúcimi humanitných predmetov prebehla aktivita Medzi riadkami, kde literárne nadaní žiaci písali poviedky a básne, ktoré boli zverejnené v časopise Mozaika.

    Študenti 1.B triedy vysadili krokusy v areáli školy na pamiatku detským obetiam holokaustu počas druhej svetovej vojny.

     

    Vyučujúce PK spoločenskovedných predmetov organizovali exkurzie:

    Návšteva Planetária - triedy 1.A, 2.B, KVI, Prima a SEG - 3 a 4. roč.

    Exkurzia do Budapešti - triedy 2.A, sexta, 3.B

    Exkurzia do Viedne - triedy 1.A, 2.B + Miková

    Návšteva mestského úradu - tercia

    Dejepisné potulky po meste Hlohovec - sekunda

    Geografická vychádzka po meste Hlohovec - prima, tercia

    Exkurzia NRSR a Slovenský rozhlas - triedy II.A, II.B

    Vychádzka do Vlastivedného múzea - trieda prima, sekunda

    Múzeum holokaustu v Seredi s triedami Kva, Kvi, 3.B;

    Poľsko (Osvienčim, Wieliczka, Krakov) - triedy 3.A, Septima a štyria študenti 3.B

     

    Na pozvanie europoslanca Michala Wieczika navštívilo 45 vybraných študentov školy Europarlament v Štrassburgu.

     

    Všetky podujatia škola organizuje vďaka dlhodobej a veľmi dobrej spolupráci s:

    MsÚ Hlohovec.

    HTV a periodikami mesta.

    CVČ Dúha

    Vlastivedným múzeom v Hlohovci.

     

    Škola po prvýkrát organizovala prípravné kurzy do prímy pre piatakov ZŠ okresu Hlohovec.

     

    § 2. ods. 1 h

    Projekty

    Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

    A) Dlhodobé

    Zdravá škola

    Zelená škola (2014)

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (2016)

    Recyklohry

    Čitateľská gramotnosť (2014)

    Finančná gramotnosť (2014)

    CLILL (2014)

    Študenti v akcii

    e-Twinning

    Jeden svet na školách

    Erazmus+

    Mladý digitálny Európan

    IT Akademia

    Charitatívne akcie

     

    MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

    Erasmus+ mobilita v Dánsku, Sophieskolen, Nykobing v mesiaci september

    s cieľom spoznávanie kultúry, školského systému Dánska a získavania nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu.

     

    eTwinning „People of Renaissance“, online webináre v priebehu troch projektových dní - trieda 1.B (bilingv. trieda 21 žiakov)

    - v nadväznosti na projekt pripravili žiaci 1.B a 2.B rovesnícke vzdelávania v anglickom jazyku (v triedach prima, sekunda, tercia, kvarta)

     

    eTwinning „Technologies at school“, online webinár - trieda kvarta (8-ročné štúdium 16 žiakov)

    V priebehu školského roka 2022/2023 sme sa zúčastnili na niekoľkých online Teams stretnutí so súčasnými a potenciálnymi budúcimi medzinárodnými partnermi s cieľom prípravy spolupráce v tomto a budúcom roku

     

    DofE

    V rámci projektu v spolupráci so Zelenou školou sa 7 študentov zapojilo do výzvy mesta Hlohovec - Upracme si mesto - medzinárodná iniciatíva (7 žiakov dofákov)

     

    40 študentov sa zúčastnilo expedície: Spoznávanie flóry a fauny na DofE dobrodružných expedíciách DE v mesiacoch máj a jún 2023 - žiaci vypracovali prezentácie a elektronické herbáre ako výstupy z DE

     

    Naša škola niekoľko rokov participuje na charitatívnych akciách pre organizácie:

    Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - zbierka BIELA PASTELKA - september 2022

    Liga za duševné zdravie - zbierka DNI NEZÁBUDIEK - október 2022

    Nadácia pre deti Slovenska - zbierka HODINA DEŤOM- marec 2023

    Liga proti rakovine - DEŇ NARCISOV - apríl 2023

    UNICEF - MODRÝ GOMBÍK - máj 2023

    SPDDD Úsmev ako dar - DEŇ ÚSMEVU - máj 2023

    UNICEF - zapojenie sa do programu Škola priateľská k deťom - 2022/2023, kampane pre deti z krajín ohrozených vojnovým konfliktom - po splnení všetkých kritérií sme aj tento rok získali titul „Škola priateľská deťom“

    ČERVENÁ STUŽKA - boj proti AIDS - zapojili sme sa do výtvarnej súťaže

     

     

     

    B)

    Projekt

    Robotické vzdelávanie - cesta do budúcnosti

    micro:bit Smart Home (Nadácia Slovak Telekom)

    Krátkodobý eTwinning projekt "Renaissance people around us"

     

    § 2. ods. 1 i

    Výsledky inšpekčnej činnosti

    V dňoch:

    22.03.2023 vykonala ŠŠI následnú inšpekciu č. 2079/2022-2023 zameranú na stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu.

    Výsledok inšpekčnej činnosti:

    Z 2 opatrení, prijatých RŠ, boli splnené všetky. ŠK a administrátori pri príprave aj v priebehu administrácie T9 2003 dôsledne dodržiavali príslušné pokyny NIVaM-u.

     

    20.10.2022 vykonala ŠŠI následnú inšpekciu č.2012/2022-2023 zo dňa 29.09.2022 zameranú na stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách na gymnáziu.

    Výsledok inšpekčnej činnosti:

    Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu boli splnené. Odporúčania zorganizovať vzdelávanie PZ zamerané na tvorbu a využívanie úloh podporujúcich rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov a rozvíjanie sebahodnotiacich a hodnotiacich kompetencií žiakov boli akceptované, ale v sledovaných oblastiach nastalo len nevýrazné zlepšenie.

    § 2. ods. 1 j

    Materiálno-technické podmienky

    V šk.roku 2022/2023

    Najväčšou investičnou akciou v školskom roku 2022/2023 bola rekonštrukcia športového areálu, vďaka ktorej majú žiaci k dispozícii 2 multifunkčné ihriská, novú atletickú dráhu s doskočiskom a workoutové ihrisko.

    Z participatívneho rozpočtu sa zakúpili sedacie prvky do oddychovej zóny školy.

    Obnovili sa dvere v niektorých triedach.

     

    Plány

    - rekonštrukcia telocvične

    - obnovenie poškodeného asfaltového povrchu v areáli školy

    - zriadenie prírodnej triedy a oddychovej zóny v areáli školy

    - pokračovať v rekonštrukčných prácach (maľovanie tried, dverí a pod.)

    - zaviesť prvky na odstránenie bariér v škole

     

    Škola má 23 učební, z toho len 6 odborných, nakoľko niektoré pôvodne odborné učebne slúžia ako kmeňové triedy. Pre dodržiavanie zdravého životného štýlu sú k dispozícii 2 telocvične a fitnes centrum. Škola má k dispozícii výdajňu jedla. Žiaci mohli využívať jeden potravinový a jeden nápojový automat a školský bufet.

    § 2. ods. 1 k

    Úspechy a nedostatky

    V školskom roku 2022/2023 sa škola opätovne zapojila do grantových výziev.

    Projekt micro:bit Smart Home (Nadácia Slovak Telekom) - autor projektu a koordinátor Mgr. Miroslava Vavrová

    Finančná hodnota projektu: 1000 €

     

    V rámci podania žiadosti v projekte Erasmus+ sme boli úspešní a vďaka finančným prostriedkom (18 000,- eur) sme mohli uskutočniť mobilitu našich študentov do Dánska (september 2022)

    Naša škola si udržuje úspešnosť v predmetových olympiádach, najmä prírodovedného zamerania. Dvaja žiaci boli na základe umiestnenia v KK CHO pozvaní na Letnú školu chemikov (Banská Bystrica, Štiavnické Bane).

    V rámci participatívneho rozpočtu TTSK sme mohli zakúpiť sedacie prvky do oddychovej zóny. Študenti boli veľmi aktívni pri tvorbe návrhov, plánujú sa do partirozpočtu zapojiť aj ďalší školský rok.

    V projekte Zelená škola sme obhájili po 3 rokoch titul Zelená škola a môžeme tak nasledujúce 2 roky používať titul Zelená škola.

    3 študentky našej školy ako členky slovenského tímu so sprievodnou organizáciou ADEL Slovakia zúčastnili Erasmus+ projektu s názvom „Ecological fashion“, ktorý sa konal v tureckom prímorskom meste Gemlik.

    Náš dvojročný medzinárodný eTwinning projekt „HTTPS - Handy Tools Teaching Peer Support“, ktorého ústredným pojmom bola „Connectedness“ = „Prepojenosť“ a na ktorom sme spolupracovali s partnermi z Litvy, Poľska a Turecka, získal prestížny Európsky certifikát kvality.

     

    Je potrebné dbať na dodržiavanie ŠVVP a naďalej voliť individuálny prístup k žiakovi. Dodržiavať pravidlá hodnotenia v jednotlivých predmetoch.

    Zvyšovať pozornosť a podporu talentovaným a nadaným žiakom zapájaním sa do súťaží, predmetových olympiád. Naďalej zvyšovať kvalitu odbornej práce niektorých vyučujúcich. Viac času venovať mimo vyučovacím aktivitám so žiakmi.

    Pokračovať v spolupráci s univerzitou (SPU, UKF Nitra, FEI STU), prípadne začať spoluprácu s inými vysokými školami.

    Veľká telocvičňa je tiež v zlom technickom stave, ktorý nutne potrebuje rekonštrukciu. Žiakom chýbajú oddychové zóny a miesta pre neformálnu komunikáciu a kooperáciu.

     

    § 2. ods. 4 a

    ŠVVP na SŠ

    Počet žiakov so ŠVVP: 4

    § 2. ods. 4 b

    Prijatí žiaci

    Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

     

    Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok 1.kola:

    8 - ročná forma - 17

    4 - ročná formá - 22

    5 - ročná forma - 18

     

    Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok 2.kola:

    4-ročná forma - 27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
    prihlásení                
    prijatí                
    % úspešnosti                

    § 2. ods. 4 c

    Prihlášky na SŠ

    Prihlášky na SŠ
      osemročné gymnázium štvorročné gymnázium päťročné gymnázium
    prihlásení 35 58 76
    prijatí 17 27 18
    % úspešnosti 100 98 100

    § 2. ods. 4 d

    Prijímacie skúšky

    Prijímacie skúšky do 4- a 8-ročného gymnázia sa uskutočnili v 2 termínoch: 04.05.2023 a 09.05.2023

    Do osemročného gymnázia bolo podaných 35 prihlášok. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 35 žiakov. Po zverejnení výsledkov PS sa zapísalo 17 žiakov.

    Do štvorročného gymnázia si podalo prihlášku 51 žiakov, v 2.kole 7 žiakov (2 žiaci sa nedostavili). Po skončení 2. kola prijímacieho konania 20.06.2023 sa zapísalo do prvého ročníka 4-ročného gymnázia 27 žiakov.

    Prijímacie skúšky do päťročného gymnázia sa konali 02.05.2023 a 11.05.2023. po skončení prijímacieho konania bolo do 1. ročníka 5-ročného gymnázia zapísaných 18 žiakov (3 žiaci sa nedostavili).

     

    Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 62

     

    § 2. ods. 4 e

    Odbory

    Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
    I.A 79 02 J 00 gymnázium  
    I.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    II.A 79 02 J 00 gymnázium  
    II.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    III.A 79 02 J 00 gymnázium  
    III.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    IV.A 79 02 J 00 gymnázium  
    IV.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    V.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    príma 79 02 J 00 gymnázium  
    sekunda 79 02 J 00 gymnázium  
    tercia 79 02 J 00 gymnázium  
    kvarta 79 02 J 00 gymnázium  
    kvinta 79 02 J 00 gymnázium  
    sexta 79 02 J 00 gymnázium  
    septima 79 02 J 00 gymnázium  
    oktáva 79 02 J 00 gymnázium  

    § 2. ods. 4 f

    Klasifikácia tried

    Trieda AAA ARL ANJ BIO DEJ DAU DRA EKN FIG FRJ FYZ FAJ GEG HUV CHE
    I.A     1,73 1,39 2           2,39   2,15   2,3
    I.B     1,71   1,86           2,43        
    II.A     1,86 1,97 1,66           2,24   1,55   1,76
    II.B 1,26   1,26 1,26 1,89           2,05   1,74   2,37
    III.A     2 1,71 1,84     2     2,65   2,03   1,84
    III.B 1,09   2 1,36 1,64 1,45 1     1,18 2,36 1,18 1,55   2,36
    IV.A     1,68         1,36   1,25          
    IV.B 1,41 1,35 1,53 1,59   1,53   1,73   1,41 1,47 1,18 1,18   2,18
    V.B 1   1,31     1,44   1,17 1,06 1,5          
    príma     1,15 1,54 1,38           1,31   1,54 1  
    sekunda     1,28 1,28 1,28           1,33   1,22 1 1,06
    tercia     1,28 1,61 1,5           1,94   1,17   1,56
    kvarta     1,69 1,19 1,56           1,88   1,44   1,56
    kvinta     1,5 1,2 1,4           1,6   1,5   1,4
    sexta     1,74 1,52 1,61           1,87   1,52   1,61
    septima     1,25 1,5 1,3     1,83     2,25   1,2   1,7
    oktáva     1,63         2,4              

     

    Trieda IKE INF INFVP KAJ LIS MAT MAJ MDV MUA NBV NEJ OBN OJP PWJ RGV
    I.A 1,55 1,36       2         2,03        
    I.B   1,52   1,29   1,86             1,67 1,1  
    II.A 1,72 1,66       2,59   1,24 1,38   2,03 1,76      
    II.B   1,47       2,11         1,53 1,32      
    III.A   1,94 2,17 1,42   2,61         2,7 1,9      
    III.B   1,36       2,18 1,18         1,18      
    IV.A     2,33 1,5 1,79 2,25         2,65        
    IV.B       1,24 1,59 2,18 1,12                
    V.B     1 1,06     1,38       2        
    príma   1,23       1,77         1,54 1,31     1
    sekunda   1,06       1,22         1,5 1      
    tercia 1 1,44       1,72         1,83 1,28      
    kvarta 1,38         1,94           1,13      
    kvinta 1 1,6       1,3                  
    sexta 1,39 1,83       2,09   1,22 1   1,75 1,26      
    septima   1,35 1,5 1,4   1,65         2,2 1,05      
    oktáva       1,73 2,06 1,44         2,5        

     

    Trieda RUJ SEB SED SEG SEC SEM SJL SPS SPR TSV UKL VYV ZBG
    I.A             2   1 1 1    
    I.B             1,86   1 1 1    
    II.A             2,24   1 1 1    
    II.B             2   1 1 1    
    III.A 1,71 1,78 1 2,75 2,33 2 1,94 1,09 1 1      
    III.B             1,82   1 1      
    IV.A   1,71 1,17 1,5 1,4 1,92 1,93 1,33 1 1      
    IV.B   1,5   1,5 1,33 1,86 1,76 1,11 1 1      
    V.B   1,33 1 1,33 1,25 2   1,38 1 1      
    príma             2   1 1   1 1,31
    sekunda             1,22   1 1   1  
    tercia             1,83   1 1      
    kvarta 1,56           1,38   1 1      
    kvinta 1,6           1,4   1 1 1    
    sexta 2,43           1,61   1 1 1    
    septima 1,3 1 1 1,67 1 1,33 1,9 1,25 1,05 1      
    oktáva   1 1 1,4 1 1,8 2 1 1 1      

    Prospech žiakov

    Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
    I.A 33 12 11 10 0 0 0 0 0
    I.B 21 11 5 5 0 0 0 0 0
    II.A 29 11 7 11 0 0 0 0 0
    II.B 19 9 7 3 0 0 0 0 0
    III.A 31 10 6 15 0 0 0 0 0
    III.B 11 5 5 1 0 0 0 0 0
    IV.A 28 9 8 11 0 0 0 0 0
    IV.B 17 9 4 4 0 0 0 0 0
    V.B 16 13 2 1 0 0 0 0 0
    príma 13 9 4 0 0 0 0 0 0
    sekunda 18 16 2 0 0 0 0 0 0
    tercia 18 11 6 1 0 0 0 0 0
    kvarta 16 8 7 1 0 0 0 0 0
    kvinta 10 8 1 1 0 0 0 0 0
    sexta 23 12 7 4 0 0 0 0 0
    septima 21 12 2 6 0 1 1 0 0
    oktáva 16 5 7 4 0 0 0 0 0

    § 2. ods. 4 g

    Úspešnosť školy pri príprave žiakov

    Štúdium ukončilo 60 študentov

    V štúdiu na vysokej škole pokračuje 55 študentov (92 %), z toho v zahraničí študuje 15 žiakov (27 %)

    5 žiakov nepokračuje v štúdiu na VŠ (8 %)

     

     

     

     

    Univerzita Fakulta Počet
    Univerzita Komenského, Bratislava Právnická fakulta 1
      Lekárska fakulta 1
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2
      Prírodovedecká fakulta 4
      Fakulta telovýchovy a športu 1
      Fakulta managementu -
      Farmaceutická fakulta 1
      Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1
    Slovenská technická univerzita, Bratislava Fakulta elektrotechniky a informatiky -
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie -
      Materiálovo-technologická fakulta  
      Fakulta informatiky a informačných technológií 2
      Strojnícka fakulta 1
    Ekonomická univerzita, Bratislava Obchodná fakulta 2
      Národohospodárska fakulta 1
      Fakulta podnikového manažmentu 2
      Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie -
      Fakulta hospodárskej informatiky 1
    Trnavská univerzita Právnická fakulta 5
      Pedagogická fakulta 1
      Filozofická fakulta 1
    Univerzita sv.Cyrila a Metoda, Trnava Fakulta zdravotníckych vied -
      Filozofická fakulta -
      Inštitút manažmentu 1
      Fakulta sociálnych vied 1
    Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra Filozofická fakulta 1
      Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1
      Fakulta prírodných vied a informatiky 1
    Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra   -
      Fakulta ekonomiky a manažmentu 1
      Fakulta biotechnológie a potravinárstva -
      Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice    
    Všeobecné veterinárske lekárstvo Všeobecné veterinárske lekárstvo 1
    Univerzita Mateja Bela Prírodovedecká fakulta 1
    Masarykova univerzita, Brno Právnická fakulta -
      Přírodovědecká fakulta 2
      Fakulta informatiky -
      Lekárska fakulta 1
    Univerzita Karlova, Praha Fakulta humanitních studií 1
      Fakulta matematicko-fyzikální 1
      Pedagogická fakulta 1
    Ostravská univerzita Filozofická fakulta -
    Mendelova univerzita, Brno Provozně ekonomická fakulta 1
    Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky -
    Trenčianska univerzita A. Dubčeka Fakulta špeciálnej techniky 2
    Univerzita P.J. Šafárika, Košice Právnická fakulta -
      Prírodovedecká fakulta 1
    Prešovská univerzita Fakulta zdravotníckych odborov -
    Vysoké učení technické, Brno Stavebná fakulta 2
      Fakulta strojního inžinýrství 2
    The Hague University of Applied Sciences, Holandsko Faculty Health Nutrition & Sport 1
      International and European Law 1
    University of Glasgow, Spojené kráľovstvo Adam Smitha Business School 1
    Amsterdam University of Applied Sciences Amsterdam Fashion Institute 1

    § 2. ods. 5 a

    Finančné a hmotné zabezpečenie

    1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    BV

    Normatívne: 890 521,- €

    Z toho na:

    Prevádzku: 143 020,- €

    Cestovné: 1372,-€

    Energie (teplo, elektrina, voda): 53 138,- €

    Všeobecný materiál (čistiace pr., kancelárske, náhradné diely, tonery, dezinfekcia, zabezpečenie DV): 12 881,20,- €

    Dopravné (servis auta):309,62,- €

    Opravy a údržba budov: 5 520,- €

    Všeobecné služby (odvoz odpadov, kopírovacie služby, stravovanie, údržba zelene, opravy zariadení): 41 313,- €

    Presun nevyčerpaných prostriedkov do r.2023: 9 471,- €

    Nenormatívne: ,- €

    Príspevok na lyžiarsky výcvik: 18 900,- €

    Odchodné: -,- €

    Príspevok na učebnice: 5 530,- €

    KV: 703 528,33,-€

     

    Príspevok na špecifiká: 4 471,- €

    3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     

    Vzdelávacie poukazy: 7 008,- €

    Spôsob použitia:

    Mzdy, poistné: 6 426,- €

    Materiálne zabezpečenie, energie: 582,- €

     

    4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

    Príjem z prenájmu: 9 076,- €

    2%: 2 888,49,- €

    Príspevky od rodičov: 7 140,- €

     

     

    § 2. ods. 5 b

    Voľnočasové aktivity

    Názov záujmového krúžku Vedúci
    Športové hry Mgr. Pavol Polakovič
    Francúzsky jazyk Mgr. Eva Černá
    Školský časopis Mozaika Mgr. Eva Černá
    Príprava na T9 Mgr. Michaela Zvolenská
    Jóga Mgr. Ľubica Nevydalová
    Fitness 1 Mgr. Roman Janiš
    Fitness 2 Mgr. Roman Janiš
    Fitness 3 Mgr. Roman Janiš
    Literárny krúžok Mgr. Dana Filipková
    Chémia hrou Mgr. Ľubomíra Krajčová
    Študenti v akcii Mgr. Andrea Krupová
    Matematický krúžok Mgr. Milada Jirkalová
    Fyzika pre maturantov PaedDr. Valéria Brunčáková

    § 2. ods. 5 c

    Spolupráca školy s rodičmi

    Spolupráca školy s rodičmi prebieha prostredníctvom Rady rodičov a Rady školy. Rada rodičov pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci pomáha škole zabezpečiť úlohy a ciele školy a prispieva na financovanie akcií študentov podľa svojho rozpočtu.

    Rad školy sleduje výsledky školy vo všetkých oblastiach vymedzených zákonom a štatútom Rady školy.

     

    Záver

    Vypracoval: RNDr. Karin Minarovská

     

    V Hlohovci, 25. septembra 2023

     

    Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.09.2023

    Vyjadrenie rady školy

    Správa o výchovnovzdelávacej činnosti bola prerokovaná a schválená Radou školy dňa 3.10.2023.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje