• INFORMÁCIE K PLATBÁM ZA STRAVU

                                                                              

    Spôsob platby: bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu  v peňažnom ústave

     

    Výška vkladu sa uskutoční na účet Gymnázia Ivana Kupca vždy do 15. dňa v mesiaci vo výške 48 €. Platí sa mesiac vopred.

     

    Účet Školského stravovania  – číslo účtu  IBAN

    SK 50 8180 0000 0070 0068 9292

     

     

    Iba v mesiaci január zákonný zástupca uskutoční jednorázovú platbu vo výške 96€ (t.j.platba za január a február) do 15.1.2024

     

    Od mesiaca február je potrebné si nastaviť mesačné platby vo výške 48 € na ďalšie mesiace.

     

    Platby za mesiac júl a august si treba včas pozastaviť.

    Cena jedného obeda je 2,10 + 0,30 režijné náklady žiaka = 2,40 €

     

    Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol („VS“) pridelený pre jednotlivé triedy a do poznámky treba uviesť celé meno, priezvisko a triedu žiaka.   

     

    VS pre triedy:

    1.A-41           3.A-43           5.B-55            Oktáva-88

    1.B-51            3.B-53          Kvinta-85

    2.A-42           4.A-44           Sexta-86

    2.B-52            4.B-54          Septima-87

     

    Upozorňujeme na to, že neuvedenie správneho variabilného symbolu môže mať za následok, že žiakovi nebude platba spárovaná.

    V prípade neuhradenia poplatku do uvedeného dátumu, žiakovi nebude poskytnutá strava.

     

    Odhlasovanie zo stravy

     

    Odhlasovanie sa zo stravy je potrebné 1 pracovný deň vopred, najneskôr do 13.00 h.

    Žiak sa odhlasuje výlučne pomocou internetovej aplikácie v module školské stravovanie.

    Odhlasovanie telefonicky nie je možné!

    Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.

    V prvý deň choroby je možné, aby si rodič neodhlásenú stravu odobral do obedára v čase od 12.00 - 13.30 h.

    Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a žiak je povinný uhradiť obed v plnej výške.

     

    Ak sa žiak so súhlasom zákonného zástupcu chce odhlásiť natrvalo zo stravy t.j. do konca školského roka, zašle žiadosť na mailovú adresu gymhc@zupa-tt.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje