• Správa
    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
     

    Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

     

    § 2. ods. 1 a

    Základné identifikačné údaje

    Názov školy Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
    Adresa školy Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    Telefón 033 7320947
    E-mail gymhc@zupa-tt.sk
    WWW stránka gymhc.edupage.org
    Zriaďovateľ  

     

    Vedúci zamestnanci školy

      Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
    Riaditeľ RNDr. Karin Minarovská      
    ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková      

    Rada školy

      Titl., priezvisko, meno Kontakt
    predseda Mgr. Lukáčová Zuzana  
    pedagogickí zamestnanci Mgr. Jirkalová Milada  
         
         
    ostatní zamestnanci Juristová Jana  
         
    zástupcovia rodičov Ing. Karasová Tatiana  
      Kucharíková Zuzana  
      Mgr. Čuláková Zuzana  
         
    zástupca zriaďovateľa Mgr. Abariová Zuzana  
    iní Ing. Dzurech Miroslav  
      Ing. Domaracký Milan  
      Ing. Voltmann Patrik  
      Vopátová Dominika  

    Poradné orgány školy

    Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
    PK SJL Mgr. Dana Filipková SJL  
    PK CZJ Mgr. Zuzana Lukáčová ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, AAA, OJP  
    PK MaI Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG, MAJ  
    PK ČaP Mgr. Ľubica Vančová FYZ, CHE, BIO, FAJ  
    PK ČaS Mgr. Ľubica Nevydalová GEG, DEJ, OBN, UKL, VYV, HUV, MDV, EKN, RGV, DAU  
    PK ZaS Mgr. Roman Janiš TSV  
           
    ZO OZ Mgr. Ľubomíra Krajčová    
    Rada školy Mgr. Zuzana Lukáčová    
    Rada rodičov Ing. Tatiana Karasová    
    Žiacka školská rada Dominika Vopátová    

     

    § 2. ods. 1 b

    Údaje o počte žiakov

    Počet žiakov školy: 271

     

    Počet tried: 15

     

    Podrobnejšie informácie:

     

    Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
    I.A 30  
    I.B 19  
    II.A 30 1
    II.B 18  
    III.A 25 2
    III.B 18  
    IV.A 33  
    prima 17  
    sekunda 15 1
    tercia 24  
    kvarta 23  
    kvinta 18  
    sexta 14  
    septima 20  
    oktáva 21  

     

    § 2. ods. 1 d

    Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

    Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:

    8- ročná forma - 25/počet dievčat 13

    4-ročná forma - 54/počet dievčat 36

    5-ročná forma - 36/počet dievčat 25

    Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/počet dievčat 0

    Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:

    8- ročná forma - 18/počet dievčat 10

    4-ročná forma - 31/počet dievčat 17

    5-ročná forma - 19/počet dievčat 13

    Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 67/ počet dievčat 39

    Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 68/ počet dievčat 40

     

     

      Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
    prihlásení 25 36 54          
    prijatí 18 19 31          
    % úspešnosti 100 100 100          

     

    § 2. ods. 1 e

    Klasifikácia tried

    Trieda AWS AAA ANJ BIO BIOp CKP DEJ DAU DRA EKO EKN EAN ESV ETV FRJ
    I.A     1,37 1,73     1,87               1,13
    I.B     1,37       1,47                
    II.A     1,17 1,33     1,03                
    II.B   1,53 1 1,82     1 1,59             1
    III.A     1,44 1,32     2,08       1,25        
    III.B   1,63 1,56 1,81     2 1,25              
    IV.A     1,76               1,17        
    prima     1,29 1,47     1,29                
    sekunda     1,8 1,6     1,47                
    tercia     1,04 1,13     1,25                
    kvarta     1,13 1,35     1,52                
    kvinta     1,39 1,22     1,33                
    sexta     1,07 1,07     1                
    septima     1,39 1,63     1,61       1,8       1,86
    oktáva     1,14               1,29        

     

    Trieda FYZ FAJ GEG HUV CHE IKE INF Inf4 INFVP KKN KKJ KKF KAJ KAJ4 KNJ
    I.A 1,87   1,27   1,5 1,3 1,63                
    I.B 2,05           1,68           1,42    
    II.A 1,83   1,1   1,43 1,17 1,2                
    II.B 2,18 1,24 1,53   1,65   2,47                
    III.A 2,52   1,64   1,4   1,44   1       1,39    
    III.B 2,19 1 1,75   2,53   1,25                
    IV.A                 1       1,39    
    prima 1,12   1,06       1                
    sekunda 1,6   1,4   1,4   1,73                
    tercia 1,46   1,42   1,08 1,38 1,79                
    kvarta 1,96   1,57   1,57 1,7                  
    kvinta 1,83   1,44   1,44 1,61 1,67                
    sexta 1,86   1,36   1,43 1,29 1,21                
    septima 2,17   1,33   1,28   1,89   2,2       1,38    
    oktáva                 2,5       1,3    

     

    Trieda KNj4 KRJ KFJ LIS MAT MAJ MDV MUA NBV NAS NEJ NEJ1 OBN OJP PWJ
    I.A         2,13           1,91        
    I.B         1,89                 1,63 1,16
    II.A         1,77     1     1,24   1,2    
    II.B         2,53 1,65         1,88   1,12    
    III.A         2,52           1,88   1,76    
    III.B         2,38 1,44         2,36   1,56    
    IV.A       1,76 2,06           1,65        
    prima         1,41               1,24    
    sekunda         1,53               1,13    
    tercia         1,58           1,35   1,33    
    kvarta         1,7           2,33   1,61    
    kvinta         1,39           2,06        
    sexta         1,29     1     1   1,21    
    septima         2,47           1   1,67    
    oktáva       1,76 2,05           2,1        

     

    Trieda PPB PYE RGV RUJ SEB SEB4 SED SED4 SEF SEF4 SEG SEG4 SEC SEL SEM
    I.A                              
    I.B                              
    II.A       1,33                      
    II.B                              
    III.A       1,25 1,38   1,13       2   1,43   1,63
    III.B       1,25                      
    IV.A       2,1 1,73   1,6       2   1,5   1
    prima       1                      
    sekunda       1,33                      
    tercia       1,29                      
    kvarta       1,27                      
    kvinta                              
    sexta       1,14                      
    septima       2 1,29   1,38       1,5   1,2   1,25
    oktáva       1,55 1   1,8       1   1   1,45

     

    Trieda SEM4 SJL SPS SPS4 SPR SPH TAJ THD TSV TSV TEV THF UKL VUM VYV
    I.A   1,8     1               1,2    
    I.B   2,26     1               1,32    
    II.A   1,4     1               1    
    II.B   2,18     1               1    
    III.A   2,24 1   1                    
    III.B   2,39     1                    
    IV.A   1,88 1,2   1                    
    prima   1,12     1                    
    sekunda   1,6     1                    
    tercia   1,42     1                    
    kvarta   1,87     1                    
    kvinta   2,28     1               1,11    
    sexta   1,71     1               1,07    
    septima   1,8 1   1                    
    oktáva   1,71 1,29   1                    

     

    Trieda ZBG ZRT
    I.A    
    I.B    
    II.A    
    II.B    
    III.A    
    III.B    
    IV.A    
    prima 1,18  
    sekunda    
    tercia    
    kvarta    
    kvinta    
    sexta    
    septima    
    oktáva    

     

    Prospech žiakov

    Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
    I.A 30 16 13 0 1 0 0 0 0
    I.B 19 10 4 5 0 0 0 0 0
    II.A 30 21 7 1 1 0 0 0 0
    II.B 18 4 10 3 0 1 0 0 0
    III.A 25 10 5 10 0 0 0 0 0
    III.B 18 4 6 8 0 0 0 0 0
    IV.A 33 19 4 10 0 0 0 0 0
    prima 17 15 2 0 0 0 0 0 0
    sekunda 15 11 0 4 0 0 0 0 0
    tercia 24 16 6 2 0 0 0 0 0
    kvarta 23 11 7 5 0 0 0 0 0
    kvinta 18 9 5 4 0 0 0 0 0
    sexta 14 10 3 1 0 0 0 0 0
    septima 20 9 3 8 0 0 0 0 0
    oktáva 21 10 6 5 0 0 0 0 0

    Dochádzka žiakov

    Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
    I.A 30 2109 70,30 2109 70,30 0 0,00
    I.B 19 1109 58,37 1109 58,37 0 0,00
    II.A 30 2406 82,97 2404 82,90 2 0,07
    II.B 18 1462 86,00 1462 86,00 0 0,00
    III.A 25 2169 86,76 2169 86,76 0 0,00
    III.B 18 1381 86,31 1376 86,00 5 0,31
    IV.A 33 3036 94,26 3035 94,22 1 0,03
    prima 17 646 38,00 646 38,00 0 0,00
    sekunda 15 1184 78,93 1184 78,93 0 0,00
    tercia 24 1337 55,71 1337 55,71 0 0,00
    kvarta 23 1747 75,96 1735 75,43 12 0,52
    kvinta 18 958 53,22 958 53,22 0 0,00
    sexta 14 1153 82,36 1153 82,36 0 0,00
    septima 20 2328 136,94 2314 136,12 14 0,82
    oktáva 21 1554 74,00 1553 73,95 1 0,05

    Výsledky externých meraní

    Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
    Monitor SJL      
    Monitor MAT      

    Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

    Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
    Anglický jazyk B2 54 (16/38)         31 14 7 2   1,63 54
    Biológia   15 (2/13)         8 5 2     1,60 15
    Dejepis   15 (8/7)         4 8 3     1,93 15
    Ekonomika   19 (2/17)         14 3 1     1,28 18
    Geografia   12 (5/7)         6 2 4     1,83 12
    Chémia   12 (2/10)         8 1 2     1,45 11
    Informatika   5 (4/1)         3 2       1,40 5
    Matematika   14 (4/10)         7 5 2     1,64 14
    Nemecký jazyk B1 1 (0/1)         1         1,00 1
    Občianska náuka   17 (5/12)         10 7       1,41 17
    Slovenský jazyk a literatúra   54 (16/38)         13 31 10     1,94 54

     

    § 2. ods. 1 f

    Odbory a učebné plány

    Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
    I.A 79 02 J 00 gymnázium  
    I.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    II.A 79 02 J 00 gymnázium  
    II.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    III.A 79 02 J 00 gymnázium  
    III.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    IV.A 79 02 J 00 gymnázium  
    prima 79 02 J 00 gymnázium  
    sekunda 79 02 J 00 gymnázium  
    tercia 79 02 J 00 gymnázium  
    kvarta 79 02 J 00 gymnázium  
    kvinta 79 02 J 00 gymnázium  
    sexta 79 02 J 00 gymnázium  
    septima 79 02 J 00 gymnázium  
    oktáva 79 02 J 00 gymnázium  

     

    Nepovinné predmety

    Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
    nie sú      

    Rozširujúce hodiny

    Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
    79 02 J P TSV 1
    79 02 J S TSV 1
    79 02 J T TSV 1
        MAT 1
        GEG 1
    79 02 J KVA TSV 1
        MAT 1
    79 02 J KVI MAT 1
    79 02 J SXT MAT 1
    79 02 J SPT SJL 1
        Prvý CJ 1
        FYZ 1
        CHE 1
        MAT 1
        BIO 1
    79 02 J OKT Prvý CJ 1
    79 02 J I.A MAT 1
    79 02 J 74 I.B MAT 2
    79 02 J II.A MAT 1
    79 02 J III.A MAT 1
        SJL 1
        Prvý CJ 1
        FYZ 1
        CHE 1
        BIO 1
    79 02 J IV.A SJL 1
        Prvý CJ 1

     

    § 2. ods. 1 g

    Zamestnanci

    Pracovný pomer

     

    Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
    TPP 25 9 25 8
    DPP 2   0,96  
    Znížený úväzok 2 1 1 0,66
    ZPS        
    Na dohodu 2 1 0,28 0,3

     

    Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

    počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
    učiteľov   31  
    vychovávateľov      
    asistentov učiteľa      
           
    spolu      

    Predmety vyučované nekvalifikovane

    Trieda Predmet Počet hodín týždenne
    P ETV 1
    S ETV 1
    T ETV 1
    KVA ETV 1
    KVI UKL 1
      ETV 1
    SXT UKL 1
      ETV 1
    I.A UKL 1
      RTV 1
    I.B UKL 1
      ETV 1
    II.A UKL 1
      ETV 1
    II.B UKL 1
      ETV 1

     

    § 2. ods. 1 h

    Vzdelávanie zamestnancov

    Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
    1.kvalifikačná skúška    
    2.kvalifikačná skúška 1  
    štúdium školského manažmentu    
    špecializačné inovačné štúdium    
    špecializačné kvalifikačné    
    postgraduálne    
    doplňujúce pedagogické    
    vysokoškolské pedagogické    
    vysokoškolské nepedagogické    

     

    § 2. ods. 1 i

    Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

    V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do predmetových olympiád. Mnohé kolá na okresnej alebo krajskej úrovni sa však v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 neuskutočnili, prípadne sa zrealizujú v nasledujúcom školskom roku.

     

    Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo celoštátne kolo medzinár. kolo
    Pytagoriáda 56         Do OK postúpilo 13 žiakov
    Matematická olympiáda   5       1. miesto, 3. miesto - postup do KK Z9
    Matematický klokan       80    
    Matematický maratón       14    
    Expert geniality show       55   2 x 1. miesto, 2 x 3. miesto
    Matematická inter. olympiáda         18  
    Phyton cup       12    
    iBobor       170    
    SOČ 16         Do KK postúpili 3 práce
    Road2FEI       9   1. miesto
    Fyzikálna olympiáda 7          
    Chemická olympiáda   3 12     kat. D KK - ÚR, kat. C KK - 5. miesto, kat. B KK - 1. miesto, kat. A KK - 6. a 9. miesto
    Biologická olympiáda 3          
    Olympiáda v anglickom jazyku   3 3 1   kat. 2B OK - 1. miesto, kat. 1B OK - 1. miesto, kat. 2A OK - 1. miesto, kat. 2C1 OK - 1. miesto
    Olympiáda v nemeckom jazyku   1        
    Angličtinár roka         19 18. miesto na SR, 2. miesto - TTSK
    Olympiáda ľudských práv     1     ÚR
    Mladý prekladateľ       5   2. miesto
    Dramafest Vrbové       5   1. miesto
    Dejepisná olympiáda   4       1. miesto, 2.miesto - postup KK
    Geografická olympiáda   2       kat. F OK - 4. miesto, Kat. E OK 1. miesto - postup do KK
    Scratch cup       6    
    Aranžovanie adventných vencov   3       1. miesto
    Cezpoľný beh   9       2 x 1. miesto
    Futsal SŚ   12       1. miesto
    Futsal ZŚ   12       2. miesto
    Basketbal SŠ   24       2 x 1. miesto
    Florbal SŠ   12       2. miesto
    Florbal ZŠ   12       2. miesto

     

    Aktivity a prezentácia na verejnosti

    Návšteva divadelných predstavení - Teatro Wustenrot v Bratislave, divadelné predstavenie Jack a Joe v anglickom jazyku

    - činoherné predstavenie Ťapákovci

     

    V spolupráci s jazykovou školou SIDAS sme pripravili hodinu anglického jazyka s kvalifikovaným britským lektorom

    Organizácia simulovaných študentských parlamentných volieb - „Študentské voľby 2020“

    Zrealizovali sme exkurzie:

    - Bratislava - Slovenské národné múzeum, Národná rada SR

    - Sereď - Múzeum holokaustu

    - Geograficko-dejepisná exkurzia Budapešť

    - Dejepisno-jazyková exkurzia Modra - Bratislava-Devín, Martin

    Uskutočnenie LKaLV pre žiakov prvých ročníkov a sekundy na Donovaloch

    Uskutočnenie DOD 4.12.20219 pre piatakov, ôsmakov a deviatakov ZŠ hlohovského okresu

    Zber papiera - október 2019

    Aktívna pomoc pri organizácii charitatívnych akcií - Modré nezábudky - september 2019, Vianočná zbierka Úsmev ako dar - december 2019

    Organizácia Memoriálu P. Demitru SŠ

    Spolupráca v projekte „Walter Jungleib - Kinder von Bullenhuser Damm“ - február-apríl 2020

    Spolupráca s MŠ pri príprave Mikuláša, Dňa otvorených dverí v MŠ, Jesenných hier a pod.

    Vydávanie časopisu Mozaika

    Spolupráca s MsÚ Hlohovec - -Ekotopfilm

    Spolupráca s HTV a periodikami mesta

    Organizácia OK Chemickej olympiády .

    Spolupráca s Vlastivedným múzeom v Hlohovci

    Družobná výmena so školou vo Švédsku

    Spolupráca s OZ Samaria pri organizovaní charitatívnych akcií

    Spolupráca s CPPPaP

     

    § 2. ods. 1 j

    Projekty

    Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

    A) Dlhodobé

    B) Krátkodobé

    C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty

     

    A

    Zdravá škola

    Zelená škola (2014)

    Medzinárodná cena vojvodu z Edindurgu (2016)

    Recyklohry

    Týždeň globálneho vzdelávania

    Družba so školou vo Švédsku (2009)

    Čitateľská gramotnosť (2014)

    Finančná gramotnosť (2014)

    Dopravná výchova (2014)

    CLILL (2014)

    Študenti v akcii

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    Zabudnuté príbehy

    NEHEJTUJ

    Svet médií

    Škola v múzeu - múzeum v škole

    Študentské voľby

    Vedecká čajovňa

    e-Twinning

    Jeden svet na školách

    Erazmus+

    Mladý digitálny Európan

    IT Akadémia

     

    B

    Raod2FEI

    § 2. ods. 1 k

    Výsledky inšpekčnej činnosti

    Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

    Druh inšpekcie:

     

    Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

    - veľmi dobrá

    - dobrá

    - priemerná

    - málo vyhovujúca

    - nevyhovujúca

    - kľúčové pozitívne stránky školy

    - oblasti vyžadujúce zlepšenie

     

    § 2. ods. 1 l

    Materiálno-technické podmienky

    Materiálno - technické podmienky

     

    V šk.roku 2019/2020

    - Uloženie novej podlahy v zborovni

    - Rekonštrukcia podlahy v havarijnom stave v učebni

    - Výmena kopilitu v telocvični za sklenú výplň

    - Rekonštrukcia dievčenských toaliet

    - Rekonštrukcia podlahy v učebni informatiky aj s uloženou elektroinštaláciou

    - Vytvorenie priestoru pre školskú knižnicu a žiacky parlament

    Plány

    - lll. etapa zateplenia

    - rekonštrukcia ďalších miestností v budove veľkej telocvične

    - rekonštrukcia športového areálu

    - zriadenie prírodnej triedy a oddychovej zóny v areáli školy

    - pokračovať v rekonštrukčných prácach v učebniach

    Škola má 23 učební, z toho len 6 odborných, nakoľko niektoré pôvodne odborné učebné slúžia ako kmeňové triedy v jednej učebni prebieha rekonštrukcia. Zdravý životný štýl bol dodržiavaný športovaním v 2 telocvičniach a fitnes centre a dodržiavaním zdravých stravovacích návykov v školskej jedálni a bufete. K dispozícii mali žiaci i zamestnanci jeden potravinový automat a automat s teplými bezkofeinovými nápojmi.

     

    § 2. ods. 1 m

    Finančné a hmotné zabezpečenie

    1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    BV

    Normatívne: 724.965,60 €

    Z toho na:

    Prevádzku: 116 064 €

    Cestovné: 655 €

    Energie (teplo, elektrina, voda): 36.343 €

    Všeobecný materiál (čistiace pr., kancelárske, všetok potrebný materiál, tonery): 22.562 €

    Dopravné (servis auta, lekárnička): 291 €

    Opravy a údržba budov: 6.020 €

    Nájomné (pozemok františkáni) : 600 €

    Všeobecné služby (revízie, kontroly a opravy zariadení, odvoz odpadov, stravovanie, ......: : 49.593 €

    Presun nevyčerpaných prostriedkov do r. 2020: 9.533,40 €

    Nenormatívne: 20.386 €

    Príspevok na lyžiarsky výcvik: 10.500 €

    Odchodné: 2.347 €

     

    2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

    ...

    3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

    Vzdelávacie poukazy: 7.539 €

    Spôsob použitia:

    Mzdy, poistné: 5.210 €

    Materiálne zabezpečenie, energie: 2329 €

    ...

    4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

    Príjem z prenájmu: 3.392,38 €

    Príjem z 2%: 2.526,51 €

    Minulo sa z 2 %: 2.276,35

    Príspevok od rodičov: 7.650 €

    ZRPŠ k 31.8.2020 je konečný stav: 4.908,70 €

    ...

    5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

    ...

     

    § 2. ods. 1 n

    Plnenie stanoveného cieľa

    Plnenie stanoveného cieľa

    - Aktualizovanie Školského vzdelávacieho programu (zvýšená hodinová dotácia seminárov v maturitnom ročníku) platného od šk.roka 2020/2021

    - Zavedenie prvkov robotiky do vyučovania Informatiky zapojením sa do súťaže Road2FEI vyhlásenej FEI STU Bratislava

    - Personálne a obsahovo sme zabezpečili ďalší ročník bilingválneho programu vzdelávania

    - Uskutočnila sa rekonštrukcia kopilitu v budove veľkej telocvične

    - Získať finančné prostriedky z grantov a nadačných projektov.

    § 2. ods. 1 o

    Úspechy a nedostatky

    V školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do grantových výziev Nadácie Pontis a ZSE. V oboch bola úspešná. Z Nadácie Pontis získala pre svoj projekt „Nebojme sa robotiky“ finančné prostriedky pre propagáciu robotiky medzi žiakmi nielen našej školy, ale aj žiakmi základných škôl mesta Hlohovec. V rámci grantového programu ZSE Výnimočné školy sme získali finančné prostriedky použité na modernizáciu vybavenia biologického laboratória.

     

    V súťaži Road2FEI vyhlásenej FEI STU sme ako jediné 2 tímy z našej školy absolvovali všetkých 10 kôl súťaže, a tým sa stali víťazmi prvého ročníka.

     

    Náš interdisciplinárny projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom sme pracovali v priebehu školského roka 2019/2020 spolu s poľskými a litovskými partnermi prestížne ocenenie „National Quality Label“ získal Národný certifikát kvality.

     

    Je potrebné dbať na dodržiavanie ŠVVP a naďalej voliť individuálny prístup k žiakovi. Zvyšovať pozornosť a podporu talentovaným a nadaným žiakom zapájaním sa do súťaží, predmetových olympiád. Naďalej zvyšovať kvalitu odbornej práce niektorých vyučujúcich. Viac času venovať mimo vyučovacím aktivitám so žiakmi.

     

    Pokračovať v spolupráci s univerzitou (SPU), prípadne začať spoluprácu s inými vysokými školami.

     

    Naďalej zostáva v nepoužiteľnom stave športový areál. Hoci bola uskutočnená rekonštrukcia kopilitu v budove veľkej telocvične, naďalej je potrebné zlepšovať technický stav telocvične (palubovka, sociálne zariadenia, vonkajšia fasáda budovy). Dokončiť lll. etapu zateplenia budovy školy.

     

    Na škole v školskom roku 2019/2020 nebolo obsadené miesto školského psychológa.

     

    § 2. ods. 1 p

    Uplatnenie žiakov

    Vysoká škola Fakulta Počet
    Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 0
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1
      Právnická fakulta 4
      Lekárska fakulta 1
      Farmaceutická fakulta 1
      Fakulta managementu 1
    Ekonomická univerzita BA Fakulta hospodárskej informatiky 1
      Fakulta podnikového manažmentu 4
    Slovenská technická univerzita BA Materiálovo-technologická fakulta 1
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 5
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1
      Stavebná fakulta 1
    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu 1
      Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1
    Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 1
      Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 1
      Filozofická fakulta 1
      Právnická fakulta 3
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Filozofická fakulta 1
      Fakulta masmediálnej komunikácie 2
      Fakulta sociálnych vied 1
    Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta 2
      Pedagogická fakulta 1
      Fakulta prírodných vied 3
    Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky 2
    Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 1
    Vysoké učení technické v Brne Chemická fakulta 1
      Podnikateľská fakulta 1
    Karlova univerzita Fakulta sociálních věd 1
      Prvá lekárska fakulta 1
    Vysoká škola ekonomická v Prahe Fakulta medzinárodných vzťahov 1
      Fakulta informatiky a statiky 1
    Edinburgh Napier Univerzity Business School 1
    Weatherford Collage Texas Associate degree 1
         
    Počet maturantov: 54 Žiaci, ktorí neštudujú na VŠ: 4 (7%)  
         
    Žiaci, ktorí študujú na VŠ: 50 (93%)    
    Z toho 8 žiakov študuje na VŠ v zahraničí (16%)    

     

    § 2. ods. 2 a

    Psychohygienické podmienky

    Škole chýba školský psychológ, avšak spolupráca s CPPPaP je na veľmi dobrej úrovni. Napriek tomu je nutné zabezpečiť školského psychológa v ďalšom školskom roku.

     

    § 2. ods. 2 b

    Voľnočasové aktivity

    Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
    Fitness 1 24 1 Mgr. Roman Janiš
    Fitness 2 17 1 Mgr. Roman Janiš
    Fitness 3 22 1 Mgr. Roman Janiš
    Fitness 4 16 1 Mgr. Roman Janiš
    Chémia hrou 17 1 Mgr. Ľubomíra Krajčová
    Matematický krúžok 16 1 Mgr. Milada Jirkalová
    Spoznávací krúžok pre sekundu 18 1 Mgr. Milada Jirkalová
    Hravá biológia 19 1 Mgr. Andrea Krúpová
    Basketbal, volejbal 22 1 Mgr. Ľubica Nevydalová
    Školský časopis Mozaika 21 1 Mgr. Eva Černá
    Zelená škola 17 1 Mgr. Slávka Šulimanová
    Spoznaj svoj región 19 1 Mgr. Dana Filipková
    Spoznávací pre kvartu 19 1 Mgr. Ľubica Vančová

     

    § 2. ods. 2 c

    Spolupráca školy s rodičmi

    Spolupráca školy s rodičmi prebieha prostredníctvom Rady rodičov a Rady školy. Rada rodičov pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci pomáha škole zabezpečiť úlohy a ciele školy a prispieva na financovanie akcií študentov podľa svojho rozpočtu.

     

    Rad školy sleduje výsledky školy vo všetkých oblastiach vymedzených zákonom a štatútom Rady školy.

     

    § 2. ods. 2 d

    Spolupráca školy a verejnosti

    Mestská knižnica

    Mestské kultúrne centrum

    OZ Ex Libris

    Vlastivedné múzeum

    Hlohovská televízia

    Mestský úrad

    Liga proti rakovine

    CVČ Dúha

    Základné a stredné školy v Hlohovci

     

    Činnosť v čase mimoriadnej situácie

    Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

     

    1. V apríli 2020 skončilo funkčné obdobie RŠ. V dôsledku protiepidemiologických opatrení nebolo možné realizovať voľbu členov za rodičov do RŠ a na základe zákona 596/2003 § 39hd ods.1 bolo funkčné obdobie RŠ predĺžené.

    2. Počas dištančného vzdelávania sa takmer všetci žiaci zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu cez platformu edupage, neskôr MS Teams z dôvodu online hodín. Niektorí využívali na komunikáciu s vyučujúcimi, odovzdávanie domácich úloh aj messenger, Google Disk. Žiaci aj učitelia komunikovali podľa platného rozvrhu (rovnako si podľa rozvrhu plánovali online hodiny). Všetci žiaci mali prístup na internet, avšak občas sa stretávali s technickými problémami, rovnako aj učitelia. Učitelia realizovali dištančnú formu vzdelávania z domu.

    Počas dištančného vzdelávania vyučujúci využívali rôzne formy a metódy vyučovania. Najčastejšie vyučovanie prebiehalo dvomi spôsobmi:

    1 priamym štúdiom (zasielanie materiálov, samostatné štúdium bez kontaktu s učiteľom)

    2 vyučovanie riadené učiteľom (online hodiny)

    3. Žiaci boli hodnotení priebežne a na konci klasifikačného obdobia.. Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. V rámci priebežného hodnotenia učitelia využívali kombinované hodnotenie (slovné hodnotenie a klasifikáciu). Pri záverečnom hodnotení sa využila klasifikácie tých predmetov, ktoré neboli určené ako neklasifikované. Pre dištančné vzdelávanie sa zmenili kritériá hodnotenia ako váha známky, zaviedlo sa slovné hodnotenie, predmety ako Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Mediálna výchova a Regionálna výchova sa neklasifikovali.

    4. Pedagogickí zamestnanci pracovali z domu (homeoffice), nepedagogickí zamestnanci z dôvodu prerušenej prevádzky školy vykonávali svoju pracovnú činnosť podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

    5. Pri zavedení homeofficu sa stávalo, že technické vybavenie učiteľov zlyhávalo, preto škola zapožičiavala učiteľom pracovné pomôcky (PC, notebooky).

    6. Počas dištančného vzdelávania došlo k zrušeniu exkurzií ako iných foriem vyučovania, čím nebolo možné študentom sprostredkovať informácie, zručnosti a návyky zážitkovou formou. Rovnako absentovala zážitková forma vzdelávania, bádateľská metóda vo vyučovaní pre nerealizované laboratórne cvičenia. Napriek tomu bolo k dispozícii veľké množstvo audiovizuálnych pomôcok, ktoré čiastočne kompenzovali tento deficit. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 boli zrušené predmetové olympiády, neprebiehala krúžková činnosť. Plánované aktivity v rámci projektov sa nemohli zrealizovať, a práve účasť študentov v projektoch je dôležitá pri rozvíjaní kľúčových kompetencií žiaka. Naopak došlo k zlepšeniu digitálnych zručností žiakov aj učiteľov. Učitelia sa aj počas prerušenia vyučovania mohli zúčastňovať rôznych webinárov. Žiaci sa mohli zapájať do online súťaží. V prípade našej školy to bola súťaž Megamozog 2020 a vedomostný kvíz o histórii olympijských hier.

    Dištančné vzdelávanie síce nenahradí prezenčnú formu výučby, prináša nielen negatíva, ale aj pozitíva do výchovnovzdelávacieho procesu.

    Pozitíva dištančného vzdelávania:

    - osvojenie si nových digitálnych zručností učiteľmi aj žiakmi

    - sprístupnenie portálov pre učiteľov, ktoré boli pôvodne spoplatnené,

    - vypracovanie nových vlastných učebných pomôcok.

    - žiaci sa museli naučiť samostatnosti, schopnosti rozhodovať o vlastnom časovom fonde.

    - zlepšenie kooperácia medzi žiakmi

    - zlepšenie, precvičovanie zručností komunikácie so svojimi učiteľmi v písomnom styku.

    Negatíva dištančného vzdelávania:

    - nedostatočná relevantnosť hodnotenia práce žiakov

    - väčšia časová náročnosť práce učiteľa

    - možnosť prokrastinácie u žiakov

    - absencia priameho kontaktu a interakcia so žiakmi

    - negatívny vplyv dlhodobej práce na PC na zdravotný stav vyučujúcich

    7., 8. Škola relatívne rýchlo prešla na jednotný systém dištančného vzdelávania. Všetci žiaci a vyučujúci používali edupage a neskôr MS Teams, čo sprehľadnilo systém zadávania a odovzdávania úloh. Slabou stránkou bola rôzna úroveň počítačovej gramotnosti a technické problémy u vyučujúcich.

    9. Nakoľko dištančné vzdelávanie je veľmi závislé na dobrom internetovom pripojení a kvalitnom materiálnom vybavení, jednou z priorít je zabezpečenie kvalitnejších PC. Na začiatku školského roka je potrebné, aby sa najmä noví žiaci školy čo najrýchlejšie zoznámili s platformou edupage. Je nevyhnutné pokračovať vo vzdelávaní pedagógov smerom k zdokonaľovaniu digitálnych zručností, oboznamovať sa s novými online formami vzdelávania.

     

    Záver

    Vypracoval: RNDr. Karin Minarovská

    V Hlohovci, 25. septembra 2020

    Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. septembra 2020

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje