•  

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

     

    Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

     

    § 2. ods. 1 a

    Údaje o škole

    Názov školy Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
    Adresa školy Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    Telefón 033 7320947
    E-mail gymhc@zupa-tt.sk
    WWW stránka gymhc.edupage.org

     

    Vedúci zamestnanci školy

      Priezvisko, meno telefón e-mail
    Riaditeľ RNDr. Karin Minarovská    
    ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková    
    ZRŠ      
    ZRŠ      

    Rada školy

    RŠ zasadala prezečne 1 - krát, pre pandemickú situáciu trikrát pre rollam.

    1. Prvé zasadnutia bolo zároveň ustatnovujúcou schôdzou RŠ. Zasadnutie sa uskutočnilo prezenčne 6.10.2020, kde sa prerokovávala a schvaľovala Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020, plán práce školy. Uskutočnili sa voľby predsedu a podpredsedu RŠ.

    2. V mesiaci február a apríl 2021 sa per rollam prerokovávali kritériá prijímania do 1. ročníka študijných odborov Gymnázia Ivana Kupca.

    3. V mesiaci jún 2021 sa per rollam schvaľoval plán výkonov na šk. rok 2022/2023

     

     

      Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
    predseda Mgr. Lukáčová Zuzana    
    pedagogickí zamestnanci Mgr. Jirkalová Milada    
           
           
    ostatní zamestnanci Ing. Urminská Katarína    
           
    zástupcovia rodičov Mgr. Čuláková Zuzana    
      Vachanová Ivana    
      PhDr. Frýdecká Karin    
           
    zástupca zriaďovateľa Mgr. Abariová Zuzana    
      Ing. Dzurech Miroslav    
      Ing. Domaracký Milan    
      Ing. Voltmann Patrik    
           
    iní Kováč Adam    

     

    § 2. ods. 1 b

    Údaje o zriaďovateľovi

    Názov Úrad Trnavského samsprávneho kraja
    Sídlo Starohájska 10, 917 01 Trnava
    Telefón 033/7320947
    E-mail gymhc@zupa-tt.sk

     

    § 2. ods. 1 c

    Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

    Názov MZ a PK Vedúci Zastupovanie predmetov
    PK Jazykov Mgr. Zuzana Lukáčová SJL, ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, AAA, OJP
    PK Prírodovedných predmetov Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG, MAJ, FYZ, CHE, BIO, FAJ
    PK Spoločenskovedných predmetov Mgr. Ľubica Nevydalová GEG, DEJ, OBN, UKL, EKN, RGV, DAU
    PK Výchovných predmetov Mgr. Roman Janiš TSV, VYV, HUV, MDV, ETV, NBV
         
    ZO OZ Mgr. Ľubomíra Krajčová  
    Rada školy Mgr. Zuzana Lukáčová  
    Rada rodičov Ing. Tatiana Karasová  
    Žiacka školská rada Adam Kováč  

     

    § 2. ods. 1 d

    Údaje o počte žiakov

    Počet žiakov školy: 331

     

    Počet tried: 16

     

    Podrobnejšie informácie:

     

     

    Trieda Počet žiakov
    I.A 31
    I.B 19
    II.A 28
    II.B 19
    III.A 29
    III.B 17
    IV.A 25
    IV.B 18
    prima 18
    sekunda 17
    tercia 15
    kvarta 24
    kvinta 22
    sexta 17
    septima 14
    oktáva 18

     

    § 2. ods. 1 e

    Zamestnanci

    Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
    TPP 24 9 23,04 8,73
    DPP 5   4,17  
    Znížený        
    z toho ZPS 2   2  
    Na dohodu 1 1 0,27 0,27

     

    § 2. ods. 1 f

    Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

    počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
    učiteľov 1 29 30
    vychovávateľov      
    asistentov učiteľa      
           
    spolu      

     

    Predmety vyučované nekvalifikovane

    Trieda Predmet Počet hodín týždenne
    P HUV 1
      NBV 1
    S HUV 1
      NBV 1
    T NBV 1
    KVA NBV 1
    KVI NBV 1
      UKL 1
    SXT NBV 1
      UKL 1
    I.A NBV 1
      UKL 1
    I.B NBV 1
      UKL 1
    II.A NBV 1
      UKL 1
    II.B NBV 1
      UKL 1

     

    § 2. ods. 1 g

    Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

    Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
    Pytagoriáda 50 17       P6 1.miesto, P7 1. miesto, P8 4 x 3. miesto
    Matematická olympiáda 30 14 8     Z6 1.miesto Z7 1. miesto, 6. miesto Z8 2 x 1. miesto Z9 OK - 1.miesto, 2 x 2. miesto, 2 x 3.miesto KK – 2 x 2. miesto, 9. miesto kat.C KK – 3.miesto, 8. miesto kat.A KK 3. miesto
    Matematický náboj     8 12   Junior/december 33. miesto zo 132 tímov Junior/apríl 29. miesto zo 108 tímov Senior 57. miesto z 80 tímov
    Matematický klokan       15   8.-9. miesto – školský šampión
    Expert geniality show       13   3 x 1. miesto
    Python Cup       5   1.miesto, 3. miesto
    ScratchCup       11   2 x 14.miesto
    iBobor       319   1 x 100 percentil, 97 percentil, 96 percentil a 95 percentil
    Databázová olympiáda       9   2. miesto, 2 x 3. miesto
    Archimediáda   6       1.miesto, 2. miesto, 4.miesto - ÚR
    Fyzikálna olympiáda   5 2 1   kat.E OK 1. miesto, 2.miesto KK – 2. miesto, 3. miesto
    Chemická olympiáda   2 5 1   kat.D OK - 1. miesto KK - 2.miesto kat.C KK – 5. miesto kat.B KK - 3.miesto kat.A KK – 1.miesto
    Biologická olympiáda   2 1     kat. C OK – 2.miesto, 4. miesto KK – 4.miesto
    Hollého pamätník   2       2.miesto, 3. miesto
    Olympiáda v anglickom jazyku 40 4 2     kat.2B OK – 2.miesto kat.1A OK – 2.miesto kat.2C1 OK – 1.miesto, KK – 3. miesto kat. 2C2 OK – 1. miesto, KK – 5. miesto
    Olympiáda ľudských práv 15   2     KK 5. miesto, 8. miesto
    Dejepisná olympiáda   5 4 1   kat.F OK – 1.miesto kat.E OK – 2.miesto KK – 3. miesto kat.C OK – 1.miesto, 2. miesto KK – 5.miesto kat.A KK – 2.miesto za šk.rok 2019/2020 CK – 5.miesto za šk. rok 2019/2020
    Geografická olympiáda   18 3 1   kat.F OK – 3.miesto, 2 x ÚR KK - ÚR kat.E OK – 1. miesto, 2.miesto, 1 x ÚR KK – 2 x ÚR kat.Z KK – 4. miesto CK – 10. miesto
    SOČ 12   6 4   KK 2x2 miesto, 3. miesto

     

    Aktivity a prezentácia na verejnosti

    Organizácia Dňa Zeme a Dňa Vody v online priestore

    Zber papiera.

    Aktívna pomoc pri organizácii charitatívnych akcií - Modré nezábudky, Biela pastelka, Deň narcisov.

    Organizácia expedícií v rámci projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

    Vydávanie časopisu Mozaika

    Spolupráca s MsÚ Hlohovec.

    Spolupráca s HTV a periodikami mesta.

    Organizácia OK Chemickej olympiáda .

    Spolupráca s Vlastivedným múzeom v Hlohovci.

     

    § 2. ods. 1 h

    Projekty

    Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

    A) Dlhodobé

    B) Krátkodobé

     

     

    A

     

    Zdravá škola

    Zelená škola (2014)

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (2016)

    Recyklohry

    Čitateľská gramotnosť (2014)

    Finančná gramotnosť (2014)

    CLILL (2014)

    Študenti v akcii

    e-Twinning

    Jeden svet na školách

    Erazmus+

    Mladý digitálny Európan

    IT Akademia

     

    B

     

    Ženy z transportov

    Nebojme sa robotiky

    Bádajme so STEM!

    Tvorivá robotika

    Nežná zmena

    Jeden svet na školách

    Spýtaj sa Vašich

     

    § 2. ods. 1 j

    Materiálno-technické podmienky

    V šk.roku 2020/2021

    - Vymaľovali sme učebňu anglického jazyka, t.č.kmeňovú triedu, matematiky, t.č. kmeňovú triedu, učebňu 2.A triedy

    - Dokončila sa lll. etapa zateplenia budovy školy

    - Uskutočnila sa revitalizácia školského átria s výsadbou

    - Učitelia boli vybavení služobnými notebookmi

    - Učebne informatiky boli vybavené výkonnejšími PC a softvérom

    - Zrekonštruovala sa podlaha v triede Septima

    - Do učební bol dokúpený školský nábytok

    Plány

    - vytvorenie školskej knižnice

    - rekonštrukcia telocvične

    - rekonštrukcia športového areálu

    - zriadenie prírodnej triedy a oddychovej zóny v areáli školy

    - pokračovať v rekonštrukčných prácach

     

    Škola má 23 učební, z toho len 7 odborných, nakoľko niektoré pôvodne odborné učebné slúžia ako kmeňové triedy. Pre dodržiavanie zdravého životného štýlu sú k dispozícii 2 telocvične a fitnes centrum. Škola má k dispozícii výdajňu jedla. Bufet bol mimo prevádzky. Žiaci mohli využívať jeden potravinový a jeden nápojový automat.

    § 2. ods. 1 k

    Úspechy a nedostatky

    V školskom roku 2020/2021 sa škola opätovne zapojila do grantových výziev Nadácie Pontis a Nadácie Orange s projektami Tvorivá robotika a Bádajme so STEM!. V oboch bola úspešná. V rámci európskej súťaže krátkych videospotov s jadrovou tematikou sme obsadili so 4-členným tímom prvé miesto v kategórii video. Hoci od októbra 2020 prešla škola na dištančný spôsob výučby, zapojenosť školy do predmetových olympiád bola výborná. Naša škola bola najaktívnejšia v hlohovskom okrese. Z dôvodu protipandemických opatrení nebolo možné uskutočniť čiastkové úlohy v rámci niektorých projektov (Týždeň globálneho vzdelávania, Zelená škola a pod.).

     

    Je potrebné dbať na dodržiavanie ŠVVP a naďalej voliť individuálny prístup k žiakovi. Zvyšovať pozornosť a podporu talentovaným a nadaným žiakom zapájaním sa do súťaží, predmetových olympiád. Naďalej zvyšovať kvalitu odbornej práce niektorých vyučujúcich. Viac času venovať mimo vyučovacím aktivitám so žiakmi.

    Pokračovať v spolupráci s univerzitou (SPU, UKF Nitra, FEI STU), prípadne začať spoluprácu s inými vysokými školami.

    Naďalej zostáva v nepoužiteľnom stave športový areál, ktorého potrebu pociťujeme najmä pri potrebe realizovať hodiny telesnej výchovy v exteriéri.. Veľká telocvičňa je tiež v zlom technickom stave, ktorý nutne potrebuje rekonštrukciu. V areáli školy je nedostatok sedacích prvkov pre žiakov. Rovnako žiakom chýbajú oddychové zóny a miesta pre neformálnu komunikáciu a kooperáciu.

    § 2. ods. 4 a

    ŠVVP na SŠ

    Počet žiakov so ŠVVP: 6

    § 2. ods. 4 b

    Prijatí žiaci

    Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

     

    8 - ročná forma - 23/ počet dievčat 16

    4 - ročná forma 56/ počet dievčat 40

    5- ročná forma 37 počet dievčat 30

     

    Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/0 počet dievčat

     

    Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

     

    8 - ročná forma 19/ počet dievčat 15

    4 - ročná forma 30/ počet dievčat 17

    5 - ročná forma 20/ počet dievčat 13

     

    Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 69/ počet dievčat 45

     

    Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 70/ počet dievčat 45

     

     

      Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
    prihlásení 23 37 56          
    prijatí 19 21 31          
    % úspešnosti 100 100 100          

     

    § 2. ods. 4 e

    Odbory

    Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
    I.A 79 02 J 00 gymnázium  
    I.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    II.A 79 02 J 00 gymnázium  
    II.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    III.A 79 02 J 00 gymnázium  
    III.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    IV.A 79 02 J 00 gymnázium  
    IV.B 79 02 J 74 gymnázium 79 02 J 74 gymnázium
    prima 79 02 J 00 gymnázium  
    sekunda 79 02 J 00 gymnázium  
    tercia 79 02 J 00 gymnázium  
    kvarta 79 02 J 00 gymnázium  
    kvinta 79 02 J 00 gymnázium  
    sexta 79 02 J 00 gymnázium  
    septima 79 02 J 00 gymnázium  
    oktáva 79 02 J 00 gymnázium  

     

    § 2. ods. 4 f

    Klasifikácia tried

    Trieda AAA ANJ BIO DEJ DAU EKN FRJ FYZ FAJ GEG CHE IKE INF INFVP KAJ
    I.A   1,48 1,42 1,16       2,29   1,48 1,65 1,23 1,48    
    I.B   1,95   1,53       2,11         2   1,32
    II.A   1,25 1,64 1,11     1,13 2,32   1,43 1,86 1,04 1,71    
    II.B 1,58 1,37 1,42 1,42 1,47   1,26 2,26 1,37 1,68 2,05   2,11    
    III.A   1,21 1,14 1,03   1   1,93   1,31 1,55   1,03 1,6 1,17
    III.B 1,57 1,14 1,43 1,43 1,36   1,43 2,21 1,43 1,71 2,21   1,86    
    IV.A   1,4       1,67               1 1,12
    IV.B 1,78 1,56 2,11   1,67 1,36   2,28 1,28 2,06 2,39       1,56
    prima   1,22 1,17 1,33       1,22   1,5     1,06    
    sekunda   1,41 1,24 1,47       1,47   1,65 1,24   1,47    
    tercia   1,73 1,07 1,73       1,93   1,47 1,47 1,6 2,13    
    kvarta   1,25 1,04 1,42       1,58   1,58 1,21 1,17      
    kvinta   1,5 1,45 1,59       2,41   1,64 2,18 1,32 1,55    
    sexta   1,65 1,53 1,35       1,94   1,65 1,76 1,71 1,47    
    septima   1,21 1,29 1,14   1,33   1,93   1,07 1,36   1 1 1,07
    oktáva   1,39       1 1,5             1 1,28

     

    Trieda LIS MAT MAJ MDV NEJ OBN OJP PWJ RUJ SEB SED SEG SEC SEM SJL
    I.A   1,81     2,2       1,1           1,45
    I.B   1,95         1,68 1             2,05
    II.A   1,5   1 1,8 1,5                 1,79
    II.B   2,21 1,95     1,63                 2,16
    III.A   1,38     1,38 1,03     1 1,53 1 2 1,09 1,5 1,28
    III.B   2,07 1,43   1,71 1,57                 1,93
    IV.A 2,12 2     1,94       1,38 1,5 1,38 2 1,43 1,22 1,72
    IV.B 2 1,94 1,17   2,07       1,5 2 1,33 2,5 2 2,83 2,11
    prima   1,28     1,39 1,33                 1,28
    sekunda   1,29       1,29     1,29           1,53
    tercia   1,67       1,27     1,2           1,6
    kvarta   1,54     1,47 1,21     1,71           1,33
    kvinta   1,77     2,33       1,4           1,82
    sexta   1,53   1,12 1,94 1,59                 2
    septima   1,5     1,14 1,07     1,29 1,17 1   1,4 1,25 1,29
    oktáva 1,61 2,33     1,44       2,33 1,63 1,57 1,75 1,33 1 1,67

     

    Trieda SPS SPR UKL ZBG
    I.A   1,03 1  
    I.B   1 1,26  
    II.A   1 1  
    II.B   1 1,26  
    III.A 1 1    
    III.B   1    
    IV.A 1,2 1    
    IV.B 1,22 1    
    prima   1   1,17
    sekunda   1    
    tercia   1    
    kvarta   1    
    kvinta   1,09 1,27  
    sexta   1 1,29  
    septima 1 1    
    oktáva 1,33 1    

     

    Prospech žiakov

    Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
    I.A 31 13 14 4 0 0 1 0 0
    I.B 16 8 7 4 0 0 0 0 0
    II.A 28 14 13 1 0 0 0 0 0
    II.B 19 8 5 5 1 0 0 0 0
    III.A 29 21 6 2 0 0 0 0 0
    III.B 17 7 4 3 0 0 0 0 0
    IV.A 25 12 6 7 0 0 0 0 0
    IV.B 18 5 7 6 0 0 0 0 0
    prima 18 13 5 0 0 0 0 0 0
    sekunda 17 10 5 2 0 0 0 0 0
    tercia 13 9 3 3 0 0 0 0 0
    kvarta 24 16 6 2 0 0 0 0 0
    kvinta 22 12 5 4 1 0 0 1 0
    sexta 17 10 2 5 0 0 0 0 0
    septima 14 11 2 1 0 0 0 0 0
    oktáva 18 10 2 6 0 0 0 0 0

     

    § 2. ods. 4 h

    Uplatnenie žiakov

    Štúdium ukončilo 43 študentov

     

    V štúdiu na vysokej škole pokračuje 41 študentov (95 %),

    z toho v zahraničí (Česko) študujú 4 žiaci (10 %)

    Univerzita Komenského, Bratislava Prírodovedecká fakulta 5
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1
      Právnická fakulta 2
      Lekárska fakulta 1
      Fakulta telovýchovy a športu 2
      Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1
    Slovenská technická univerzita BA Materiálovo-technologická fakulta 5
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1
      Stavebná fakulta 1
      Fakulta informatiky a informačných technológií 1
    Trnavská univerzita Právnícka fakulta 2
      Pedagogická fakulta 2
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Fakulta masmediálnej komunikácie 1
      Filozofická fakulta 1
      Fakulta sociálnych vied 1
    Univerzita Konštantína Filozofa Nitra Filozofická fakulta 2
      Fakulta sociálnych vied a zdravitníctva 1
      Fakulta prírodných vied 1
      Pedagogická fakulta 1
    BISLA Bratislava   1
    Vysoká škola ekonomická v Prahe Podnikateľská fakulta 2
    Karlova univerzita, Praha Lekárska fakulta 1
    Žilinská univerzita Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 1
    Vysoké učení technické v Brne Fakulta strojnéjo inžinierstva 1
    Akadémia policajného zboru, Bratislava   1
    Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 1
    Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice   1

    § 2. ods. 5 a

    Finančné a hmotné zabezpečenie

    1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    BV

     

    Normatívne: 798.829 €

     

    Z toho na:

     

    Prevádzku: 129.511,99 €

     

    Cestovné: 159, 33€

     

    Energie (teplo, elektrina, voda): 30.611,63 €

     

    Všeobecný materiál (čistiace pr., kancelárske, náhradné diely, tonery, dezinfekcia, zabezpečenie DV): 48. 431 €

     

     

    Dopravné (servis auta, lekárnička):432,05 €

     

    Opravy a údržba budov: 11.284, 98 €

     

    Všeobecné služby (odvoz odpadov, kopírovacie služby, stravovanie, údržba zelene, opravy zariadení): 38. 592

     

    Presun nevyčerpaných prostriedkov do r.2021: 8. 506 €

     

    Nenormatívne:27. 156 €

     

    Príspevok na lyžiarsky výcvik: 10.500 €

     

    Odchodné: 8. 317 €

     

    Príspevok na učebnice: 371 €

     

    KV:

     

    Zateplenie budovy školy III. Etapa - dokončenie: 78.481,94 €

     

    2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

     

    3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     

    Vzdelávacie poukazy: 7.968 €

     

    Spôsob použitia:

    Mzdy, poistné: 1.944 €

    Materiálne zabezpečenie, energie: 6.024 €

     

    4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     

    Príjem z prenájmu: 4.915 €

     

    2%: 3.236,61 €

     

    Minulo sa: 2.861,09 €

     

    Príspevky od rodičov: 7.590 €

     

     

    ZRPŠ k 31.8.2021 je konečný stav: 4.621,51 €

     

    5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

    ...

     

    § 2. ods. 5 b

    Voľnočasové aktivity

    V školskom roku 2020/2021 si žiaci mohli vybrať z 15 záujmových útvarov. Z dôvodu pandemickej situácie boli realizované len 4 krúžky v online priestore.

     

    Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
    Časopis Mozaika 15 1 Mgr. Eva Černá
    Krúžok robotiky 1 15 1 Mgr. Miroslava Vavrová
    Krúžok robotiky 2 15 1 Mgr. Miroslava Vavrová
    Matematický krúžok 15 1 Mgr. Milada Jirkalová

     

    § 2. ods. 5 c

    Spolupráca školy s rodičmi

    Spolupráca školy s rodičmi prebieha prostredníctvom Rady rodičov a Rady školy. Rada rodičov pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci pomáha škole zabezpečiť úlohy a ciele školy a prispieva na financovanie akcií študentov podľa svojho rozpočtu.

    Rad školy sleduje výsledky školy vo všetkých oblastiach vymedzených zákonom a štatútom Rady školy.

     

    § 2. ods. 5 d

    Iné podstatné skutočnosti

    Dištančné vyučovanie

    Počas dištančného vzdelávania sa všetci žiaci zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu cez platformu MS Teams.. Žiaci aj učitelia komunikovali podľa platného rozvrhu (rovnako si podľa rozvrhu plánovali online hodiny). Všetci žiaci mali prístup na internet, avšak občas sa stretávali s technickými problémami, rovnako aj učitelia. Učitelia realizovali dištančnú formu vzdelávania z domu alebo zo školy. Od októbra 2020 prešla škola na dištančný spôsob vzdelávania. Vďaka finančnému príspevku z MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa sme mohli zakúpiť pre učiteľov notebooky. Učitelia prírodovedných predmetov mohli počas vzdelávania používať grafické tablety, vzdelávací softwer Corinth, čo značne uľahčovalo výuku v online priestore. Počas dištančného vzdelávania mala škola vypracovaný dištančný rozvrh, podľa ktorého sme sa riadili po celú dobu zatvorenia škôl.

     

    Počas dištančného vzdelávania vyučujúci využívali rôzne formy a metódy vyučovania. Najčastejšie vyučovanie prebiehalo dvomi spôsobmi:

    1 priamym štúdiom (zasielanie materiálov, samostatné štúdium bez kontaktu s učiteľom)

    2 vyučovanie riadené učiteľom (online hodiny)

    Žiaci boli hodnotení priebežne a na konci klasifikačného obdobia. Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. V rámci priebežného hodnotenia učitelia využívali kombinované hodnotenie (slovné hodnotenie a klasifikáciu). Pri záverečnom hodnotení sa využila klasifikácia tých predmetov, ktoré neboli určené ako neklasifikované. Pre dištančné vzdelávanie sa zmenili kritériá hodnotenia ako váha známky, zaviedlo sa slovné hodnotenie, Predmety ako Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Mediálna výchova a Regionálna výchova sa neklasifikovali.

    Počas dištančného vzdelávania došlo k zrušeniu exkurzií - iných foriem vyučovania, čím nebolo možné študentom sprostredkovať informácie, zručnosti a návyky zážitkovou formou. Rovnako absentovala zážitková forma vzdelávania, bádateľská metóda vo vyučovaní pre nerealizované laboratórne cvičenia. Napriek tomu bolo k dispozícii veľké množstvo audiovizuálnych pomôcok, ktoré čiastočne kompenzovali tento deficit. Plánované aktivity v rámci projektov sa nemohli zrealizovať, a práve účasť študentov v projektoch je dôležitá pri rozvíjaní kľúčových kompetencií žiaka. Naopak došlo k zlepšeniu digitálnych zručností žiakov aj učiteľov. Učitelia sa aj počas prerušenia vyučovania mohli zúčastňovať rôznych webinárov. Žiaci sa mohli zapájať do online súťaží. Všetky predmetové olympiády prebiehali online spôsobom. Počas dištančného vzdelávania sa žiaci prakticky vôbec nevenovali športovým aktivitám, absentoval rozvoj pohybových zručností. Rovnako sa nerealizoval lyžiarsky kurz.

    Po nástupe žiakov všetci prešli adaptačným obdobím.

     

    Psychohygienické podmienky.

    V rámci projektu NP POP II sme obsadili pozíciu školského psychológa. Škola naďalej spolupracuje s CPPPaP pri testovaní všeobecnojazykových predpokladov uchádzačov na päťročné štúdium, pri testovaní profesijnej orientácie.

     

    Záver

    Vypracoval: RNDr. Karin Minarovská

     

    V Hlohovci, 25. septembra 2021

     

    Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. septembra 2021

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje