• Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2021/2022

   •  

    Správa

     

    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

    Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

     

    § 2. ods. 1 a

    Údaje o škole

    Názov školy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13 Hlohovec
    Adresa školy Komenského 13, 920 01 Hlohovec
    Telefón 033 7320947
    E-mail gymhc@zupa-tt.sk
    WWW stránka https://gymhc.edupage.org

    Vedúci zamestnanci školy

      Priezvisko, meno telefón e-mail
    Riaditeľ RNDr. Karin Minarovská    
    ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková    

    Rada školy

      Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia
    predseda Mgr. Zuzana Lukáčová    
    pedagogickí zamestnanci Mgr. Milada Jirkalová    
    ostatní zamestnanci Ing. Katarína Urminská    
    zástupcovia rodičov Mgr. Zuzana Čuláková    
      Ivana Vachanová    
      PhDr. Karin Frýdecká    
    zástupca zriaďovateľa Mgr. Zuzana Abariová    
      Ing. Miroslav Dzurech    
      Ing. Milan Domaracký    
      Ing. Patrik Voltmann    
    zástupca študentov Adam Kováč    

    § 2. ods. 1 b

    Údaje o zriaďovateľovi

    Názov Trnavský samosprávny kraj
    Sídlo Starohájska 10, 917 01 Trnava
    Telefón 033/555 91 11
    E-mail info@trnava-vuc.sk

    § 2. ods. 1 c

    Činnosť rady školy

    Rada školy zasadala v nasledovných termínoch:

    7.10. 2021 - prerokovanie a schválenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2020/2021; vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za školské roky 2019/2020 a 2020/20021, oboznámenie s plánom práce školy a s exkurziami plánovanými na šk.r. 2020/2021

    10.-14.2. 2022 - Per Rollam - Odsúhlasenie kritérií na prijatie do študijných odborov gymnázia pre školský rok 2022/2023

    27.5.2022 - prerokovanie a schválenie Plánu výkonov na šk. rok 2023/2024; prerokovanie zmien v školskom vzdelávacom programe pre päťročné bilingválne štúdium; vyhodnotenie maturitných skúšok; vyhodnotenie prijímacích pohovorov.

     

    Predmetové komisie zasadali v termínoch:

    PK Jazyk a komunikácia: 26.8.2021 - plánovacia

    14.03.2022 - prerokovanie maturitných zadaní pre IČ MS.

    29.06.2022 - vyhodnocovacia

     

    PK prírodovedné predmety: 25.08.2021 - plánovacia

    12.01.2022 - zmena vyučujúcich v dôsledku dlhodobej absencie PZ, klasifikácia žiakov

    18.03.2022 - prerokovanie maturitných zadaní pre IČ MS

    28.06.2022 - vyhodnocovacia

     

    PK spločenskovedných predmetov: 26.08.2021 - plánovacia

    17.03.2022 - prerokovanie maturitných zadaní pre IČ MS

    30.06.2022 - vyhodnocovacia

     

    PK výchovných predmetov: 25.08.2022 - plánovacia

    28.06.2022 - vyhodnocovacia

     

    Rada rodičov zasadala jedenkrát na začiatku školského roka.

     

    Žiacky školský parlament zasadal 03.09.2021. Jedným z hlavných bodov bolo prerokovanie školského poriadku. Potom sa stretnutia členov ŽŠR uskutočňovalo podľa potreby.

     

     

     

    Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov
    PK jazykov Mgr. Zuzana Lukáčová SJL, ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, AAA, KAJ
    PK prírodovedné predmety Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG, MAJ, FAJ, FYZ, CHE, BIO
    PK spoločenskovedné predmety Mgr. Ľubica Nevydalová GEG, DEJ, OBN, UKL, EKN, RGV, DAU, MDV
    PK výchovných predmetov Mgr. Roman Janiš TSV, HUV, VYV, ETV, NBV
         
    ZO OZ Mgr. Ľubomíra Krajčová  
    Rada školy Mgr. Zuzana Lukáčová  
    Rada rodičov Mgr. Katarína Hercegová  
    Žiacka školská rada Adam Kováč  

    § 2. ods. 1 d

    Údaje o počte žiakov

    Počet žiakov školy: 345

     

    Počet tried: 17

     

    Podrobnejšie informácie:

     

    Trieda Počet žiakov
    I.A 29
    I.B 21
    II.A 31
    II.B 13
    III.A 28
    III.B 17
    IV.A 29
    IV.B 17
    V.B 18
    príma 18
    sekunda 18
    tercia 16
    kvarta 13
    kvinta 26
    sexta 21
    septima 16
    oktáva 14

     

    § 2. ods. 1 e

    Zamestnanci

    Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
    TPP 23 9 22,25 8
    DPP 6   5,27 1
    Znížený úväzok 4 1 2,5 0,73
    ZPS        
    Na dohodu 3 1 0,47 0,3

     

    § 2. ods. 1 f

    Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

    počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
    učiteľov 1 30 31

     

    § 2. ods. 1 g

    Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

    Matematická olympiáda

    Z6 - OK Lenka Miklovičová 3.miesto

    Z7- OK Daniel Minarovský 2.miesto

    Z9 - OK Nikolett Patalášová 2.miesto

    Samuel Sučanský 2.miesto

    Vanesa Cebová 3.miesto

    Michal Preťo 3.miesto

    Z9 - KK Vanesa Cebová 8.miesto

    C - KK Adam Ágh 4.miesto

     

    Pytagoriáda

    P6 - okres Lenka Miklovičová 2.miesto

    Hana Tumová 3.miesto

    Petra Černá 4.miesto

    Mária Peružeková 6.miesto

    Bianka Cebová 7.miesto

    P7- okres Lenka Miklovičová 2.miesto

    Klára Chromeková 4.miesto

     

    Matematický klokan

    zúčastnilo sa 26 žiakov z tried príma, sekunda, tercia, 3.B

    Celkovo bolo 8 úspešných riešiteľov

    Lenka Miklovičová príma - 100 % úspešnosť - 1.miesto v SR

     

    IQ olympiáda

    zúčastnilo sa 51 žiakov príma, sekunda, tercia

    Najúspešnejší : Lenka Miklovičová, príma - 12.miesto v Trnavskom kraji, postup do regionálneho kola v ktorom bola úspešnou riešiteľkou

    Marek Brunčák, Šimon Rosypal, Martin Sekera (tercia), Maximilián Levčík (sekunda) - viac ako 90 %

     

    Komparo -

    • tercia - zúčastnilo sa 17 žiakov

    VŠP - úspešnosť 73,5 % (v SR 63,3 %)

    MAT - úspešnosť 59,6 % (v SR 51,2 %)

     

    • kvarta - zúčastnilo sa 12 žiakov

    MAT - úspešnosť 58,2 % (v SR 41,9 %)

     

    Junior náboj

    • 1.tím z kvarty obsadil 94.miesto spomedzi 402 tímov:

    Michal Preťo, Samuel Sučanský, Šimon Fajtl, Filip Feldsam

     

    • 2.tím z tercie obsadil 264.miesto spomedzi 402 tímov:

    Tomáš Hercek , Zdenko Lekár , Marek Meliš , Martin Sekera

     

    • 3.tím z tercie obsadil 290.miesto spomedzi 402 tímov:

    Filip Adámik , Marek Brunčák , Dominika Čuláková , Daren Vlnka

     

    Informatika

     

    - iBobor Medzinárodná informatická súťaž

    kategória Benjamín - 11 ÚR

    kategória Kadet - 8 ÚR

    kategória Junior - 35 ÚR

    kategória Senior - 8 ÚR (ocenený Jakub Gese - 99,02 percentil)

     

    PythonCup

    15 súťažiacich

    Dominik Špalek - 95,16 percentil

    Pavol Poláček - 93,3 percentil

    Filip Lányi - 91,25 percentil

     

    IT v Nitre

    jednotlivci - Pavol Poláček 7. miesto

    najlepší priemerný výsledok (poradie škôl) - GIK 4. miesto

    najviac získaných bodov (poradie škôl) - GIK 3. miesto

     

    ScratchCup

    5 súťažiacich

    Tomáš Hercek - 87,69 percentil

    Martin Sekera - 85,67 percentil

     

    Biológia

    Kategória A - KK Pavol Náhlik 1.miesto

    Kategória C - KK Filip Moskal 3.miesto

    Kategória A - CK Pavol Náhlik 19. miesto, úspešný riešiteľ

     

    Chémia

    CHO

    Kategória D - OK Michal Preťo 4. miesto

    Kategória C - KK Katarína Minarovská 2. miesto

    Kategória C - KK Veronika Tomková Úspešná riešiteľka

    Kategória B - KK Filip Moskal Úspešný riešiteľ

    Kategória A - KK Pavol Náhlik 3.miesto

    Kategória A - CK Pavol Náhlik 14. miesto, úspešný riešiteľ

     

    Fyzika

    Archimediáda

    Kategória G- OK Daniel Minarovský 4. miesto

    Šimon Görög 5. miesto

    FO - Kategória D, KK Adam Ágh 2. miesto

    Michal Marek Fano 3. miesto

     

    Anglický jazyk

    Olympiáda v anglickom jazyku prebehla v tomto šk.roku aj prezenčne aj online.

    Kategória 1A - OK Jakub Opeta 2.miesto

    Kategória 1B - OK Jakub Skýpala 2.miesto

    Kategória 2A - OK Timotej Krajčovič 1.miesto

    Kategória 2A - KK Timotej Krajčovič 5.miesto

    Kategória 2B - OK Dominik Špalek 1.miesto

    Kategória 2B - KK Dominik Špalek 6.miesto

    Kategória 2C1 - KK Klára Lišková 4.miesto

     

    Mgr. Kocianová sa so žiakmi 4.B zúčastnila dramatickej súťaže v ANJ, ktorú organizuje Gymnázium J.B.Magina vo Vrbovom. Zdramatizovali a nacvičili niektoré scény z románu Anna zo zeleného domu a s týmto predstavením sa umiestnili na 2. mieste.

     

    Nemecký jazyk

    Pri Olympiáde v nemeckom jazyku prebehli online všetky kolá.

    Kategória 2A - OK Nina Šintálová 1.miesto

    Katarína Lopuchová 2.miesto

    Kategória 2B - OK Doris Dvoranová 1.miesto

     

    Vyučujúce SJL zorganizovali školské kolo súťaže Hollého pamätník, z ktorého do okresného kola postúpili 2 žiačky - Petra Černá (príma) a Melany Kyjaková (sekunda). P. Černá obsadila 2. miesto a M. Kyjaková 1. miesto a postúpila do krajského kola.

    Mgr. Kúdelová sa so svojimi žiakmi zapojila do literárnej súťaže Po stopách minulosti.

    Školské kolo SOČ prebehlo online a v krajskom kole nás najúspešnejšie reprezentovali:

    - Ernest Fázik (3.B),

    - Samuel Ballay (3.A),

    - Barbora Zacharová (3.A), - 1. miesto

    - Doris Dvoranová (septima) - 2. miesto

    -

    Študentky, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom mieste reprezentovali našu školu aj na celoštátnom kole SOČ, kde sa obe stali úspešnými riešiteľkami.

     

    Geografia

    GO kat.F - OK Kristína Rexová 1.miesto

    Oliver Páral 2.miesto

    Maximilián R. Levčík 3.miesto

    GO kat.F - KK Oliver Páral 8.miesto

    Maximilián R. Levčík 11.miesto

    Kristína Rexová 17.miesto

    GO kat.E - OK Jakub Dvoran 7.miesto

    Filip Adámik 10.miesto

    GO kat.Z - KK Adam Ágh 10.miesto

     

    Mladý Európan - regionálna vedomostná súťaž - Europe Direct Senica - Doris Dvoranová, Stanislav Lukáč a Ernest Fázik - 4. miesto

     

     

    Dejepis

    DO kat.E - OK Daniel Minarovský 4.miesto

    DO kat.D - OK Jakub Dvoran 8.miesto

    Tomáš Hercek 11.miesto

     

    OĽP - Krajské kolo - Doris Dvoranová, septima - postup na celoštátne kolo - ústna časť 13. miesto, úvaha - 1. miesto

     

    Dejepisná súťaž Európske dejiny - 1939 - 1945 - 8. miesto v kraji - 3.B - Samuel Kuča, Kristián Vígľaš a Jakub Voltmann.

     

     

    Telesná výchova

    Cezpoľný beh 1. miesto žiaci, 2. miesto žiačky

    Futsal SŠ okresné kolo 1. miesto

    Florbal SŠ okresné kolo 1. miesto

    Basketbal SŠ 1. miesto študenti, 1. miesto študentky

    Florbal st. žiakov okresné kolo 1. miesto

    Volejbal okresné kolo 1. miesto študenti, 1. miesto študentky

     

    Župná krajská olympiáda:

    Florbal 4. miesto /P. Kolár vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja/

    Atletika: Š. Janeková 1. miesto v skoku do diaľky, L. Geseová 1. miesto v behu na 800 m, A. Vargová 2. miesto v skoku do výšky, L. Šipovská 3. miesto v hode diskom, M. Varačka 1. miesto vo vrhu guľou, F. Prochác 1. miesto v hode diskom, 2. miesto vo vrhu guľou, štafeta 4x 100m dievčat 2. miesto

    Florbal st. žiakov krajské kolo 1. miesto

    Turnaj v malom futbale /Madunice/ 1. miesto

    Celoštátne finále o Super pohár vo florbale 6. miesto /súťaže sa zúčastnilo 807 škôl/

     

    Aktivity a prezentácia na verejnosti

    Vyučujúce SJL zorganizovali literárne exkurzie pre triedy kvinta (Modra, Devín) a 2.A (Bratislava, Modra). V spolupráci s PK spoločenskovedných predmetov prebehla exkurzia triedy 3.A do pamätnej izby Ivana Kraska v Piešťanoch .

    Vyučujúce PK jazykov si pripravili aktivity k Svetovému dňu vody i hodiny v exteriéri.

    • V rámci členstva OECD sa výber 15-ročných študentov zúčastnil testovania PISA , kde hlavnou sledovanou oblasťou bola matematická gramotnosť.

    V rámci matematiky sa žiaci tercie zúčastnili matematických prechádzok v Trnave, prostredníctvom mobilnej aplikácie MathCityMap objavovali matematiku prepojenú so skutočnými objektmi priamo v teréne a taktiež navštívili Západoslovenské múzeum v Trnave .

    V rámci spoznávacieho krúžku žiaci kvarty navštívili výstavu historických bicyklov a divadelné predstavenie Sluha dvoch pánov .

    V rámci DofE a zelenej školy žiaci 1.B, 2.A, 3.B, 4.B zrealizovali čistenie životného prostredia na Františkánskom námestí a v priemyselnom parku .

    Už tradične a v rámci akčného plánu školy aj tento rok prebehlo čistenie studničky - 3. ročníky.

    V júni sa študenti Doris Dvoranová, Michal Nueyn, Katatrína Minarovská, Emily Kočíšková zúčastnili stretnutia s Červeným krížom a zabsolvovali prípravný kurz prvej pomoci.

    V rámci biológie sa študenti Michal Nueyn, Katarína Minarovská, Emily Kočíšková, Juraj Brunčák a Samuel Ballay zúčastnili súťaže Mladý záchranár, ktorá prebiehala v Trnave.

    V spolupráci s CVČ Dúha bola škola spoluorganizátorom Okresného kola chemickej olympiády kat.D.

    Počas Týždňa globálneho vzdelávania sa uskutočnili besedy s významnými osobnosťami vedy:

    o Juraj Tekel - teoretická fyzika

    o Kip Thorne - teoretická fyzika, online beseda v BA

    o Pavol Čekan - biochémia

    o Ing. Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality MV SR

    o Mgr. Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci

    o tvorcovia filmu „Posledný Hebrej v Hlohovci“

    V rámci Erasmus+ mobility sa vybraní študenti zúčastnili návštevy Litvy, kde si mohli pozrieť vodný mlyn, Múzeum etnokozmológie, Múzeum včelárstva a prírodné krásy regiónu Ignalina.

    Naši študenti sa každoročne zúčastňujú charitatívnych zbierok:

     

    „Humanitárne zbierky - dobrovoľníctvo“:

     

    1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - zbierka BIELA PASTELKA

    2. Liga za duševné zdravie - zbierka DNI NEZÁBUDIEK

    3. Nadácia pre deti Slovenska - zbierka HODINA DEŤOM

    4. Liga proti rakovine - Deň narcisov

    5. UNICEF - zapojenie sa do programu Škola priateľská k deťom - 2021/2022, kampane pre deti z krajín ohrozených vojnovým konfliktom - po splnení kritérií sme aj tento rok získali titul „Škola priateľská deťom“

     

    Všetky podujatia škola organizuje vďaka dlhodobej a veľmi dobrej spolupráci s:

    MsÚ Hlohovec.

    HTV a periodikami mesta.

    CVČ Dúha

    Vlastivedným múzeom v Hlohovci.

     

    § 2. ods. 1 h

    Projekty

    Škola je zapojená do dlhodobých projektov, ktoré umožňujú študentom rozvoj kľúčových kompetencií. Avšak každý školský rok je možné zapojiť sa do krátkodobých projektov, ktoré vychádzajú zo súčasnej spoločenskej situácie a reagujeme tak na nálady a potreby spoločnosti.

    A) Dlhodobé

    B) Krátkodobé

     

    A)

    Zdravá škola

    Zelená škola (2014)

    Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (2016)

    Recyklohry

    Čitateľská gramotnosť (2014)

    Finančná gramotnosť (2014)

    CLILL (2014)

    Študenti v akcii

    e-Twinning

    Jeden svet na školách

    Erazmus+

    Mladý digitálny Európan

    IT Akademia

     

    B)

    Projekt

    Eduma - Projektový deň zameraný na prevenciu kyberšikany

    Ženy z transportov

    Nežná zmena

     

    § 2. ods. 1 i

    Výsledky inšpekčnej činnosti

    V dňoch:

     

    09.11.2021 až 12.11.2021 a 15.11.2021 vykonala ŠŠI tematickú inšpekciu č. 2021/2021-2022 zameranú na realizáciu zmien v obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie systému opatrení na podporu vzdelávnia žiakov ohrozených školským neúspechom v dôsledku dištančného vzdelávania.

     

    Výsledok inšpekčnej činnosti:

    1. uplatňovanie úloh na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov vo vyučovaní, rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich kompetencií u žiakov

    2. revízia ŠkVP v súlade s rámcovým učebným plánom pre 5-ročné gymnáziá

    06.04.2022 vykonala ŠŠI tematickú inšpekciu č. 2084/2021-2022 zameranú na stav zabezpečenia realizácie testovania žiakov 4. ročníka gymnázia s osmeročným vzdelávacím programom

    Výsledok inšpekčnej činnosti:

    dodržiavať striedanie ekvivalentných foriem testov

     

    § 2. ods. 1 j

    Materiálno-technické podmienky

    V šk.roku 2021/2022

    - vymaľovali sme stenu a strop v malej telocvični

    - vymenili sme obklad v malej telocvični, nakoľko pôvodný bol už zničený a nahradený rôznymi alternatívnymi materiálmi

    - obnovili sme palubovku v malej telocvični

    - bolo zakúpené športové náradie (nové basketbalové koše)

    - do učební bol dokúpený školský nábytok

    - zakúpený nábytok do školskej knižnice, nové moderné tituly kníh

     

    Plány

    - rekonštrukcia telocvične

    - rekonštrukcia športového areálu

    - zriadenie prírodnej triedy a oddychovej zóny v areáli školy

    - pokračovať v rekonštrukčných prácach (maľovanie tried, dverí a pod.)

    - obnoviť asfaltový povrch pred budovou školy

     

    Škola má 23 učební, z toho len 6 odborných, nakoľko niektoré pôvodne odborné učebne slúžia ako kmeňové triedy. Pre dodržiavanie zdravého životného štýlu sú k dispozícii 2 telocvične a fitnes centrum. Škola má k dispozícii výdajňu jedla. Žiaci mohli využívať jeden potravinový a jeden nápojový automat a školský bufet.

     

    § 2. ods. 1 k

    Úspechy a nedostatky

    V školskom roku 2021/2022 sa škola opätovne zapojila do grantových výziev.

     

    Robotické vzdelávanie - cesta do budúcnosti (TDPS) - autor projektu a koordinátor Mgr. Miroslava Vavrová

    • Hlavnou myšlienko projektu je robotické vzdelávanie prostredníctvom stavebníc LEGO Spike Prime, ktoré boli zakúpené pre študentov z finančných prostriedkov projektu.

    • Finančná hodnota projektu: 4000 €

     

    V rámci podania žiadosti v projekte Erasmus+ sme boli úspešní a vďaka finančným prostriedkom (18 000,- eur) sme mohli uskutočniť mobilitu našich študentov do Litvy (jún 2022)

    Naša škola si udržuje úspešnosť v predmetových olympiádach, najmä prírodovedného zamerania. Jedna žiačka bola na základe umiestnenia v KK CHO pozvaná na Letnú školu chemikov (Banská Štiavnica).

    V rámci participatívneho rozpočtu TTSK sme mohli zakúpiť stolný futbal do oddychovej zóny a lavičky na sedenie do exteriéru školy.Študenti boli veľmi aktívni pri tvorbe návrhov, plánujú sa do parti rozpočtu zapojiť aj ďalší školský rok.

    V priebehu mesiacov jún, júl a august 2022 získal projekt „HTTPS“, na ktorom pracovali naši bilingválni študenti v priebehu dvoch školských rokov 2020/2021 a 2021/2022 spolu s litovskými, poľskými a tureckými partnermi, ocenenia „National Quality Label“ najskôr v Poľsku a následne aj na Slovensku a v Litve.

     

    Je potrebné dbať na dodržiavanie ŠVVP a naďalej voliť individuálny prístup k žiakovi. Zvyšovať pozornosť a podporu talentovaným a nadaným žiakom zapájaním sa do súťaží, predmetových olympiád. Naďalej zvyšovať kvalitu odbornej práce niektorých vyučujúcich. Viac času venovať mimo vyučovacím aktivitám so žiakmi.

    Pokračovať v spolupráci s univerzitou (SPU, UKF Nitra, FEI STU), prípadne začať spoluprácu s inými vysokými školami.

    Naďalej zostáva v nepoužiteľnom stave športový areál, ktorého potrebu pociťujeme najmä pri potrebe realizovať hodiny telesnej výchovy v exteriéri.

    Veľká telocvičňa je tiež v zlom technickom stave, ktorý nutne potrebuje rekonštrukciu. Žiakom chýbajú oddychové zóny a miesta pre neformálnu komunikáciu a kooperáciu.

     

    § 2. ods. 4 a

    ŠVVP na SŠ

    Počet žiakov so ŠVVP: 6

    § 2. ods. 4 b

    Prijatí žiaci

    Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:

    8 - ročná forma - 18/ počet dievčat 12

    4 - ročná formá - 52/ počet dievčat 33

    5 - ročná forma - 40/ počet dievčat 26

     

    Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 2/2 počet dievčat

     

    Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:

    8 - ročná forma - 17/11 počet dievčat

    4 - ročná formá -30 /21 počet dievčat

    5 - ročná forma -21 /11 počet dievčat

     

     

    Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 63/ 36 počet dievčat

    Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 65 / 37 počet dievčat

     

     

      Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
    prihlásení 18 40 52          
    prijatí 13 21 30          
    % úspešnosti                

     

    § 2. ods. 4 c

    Prihlášky na SŠ

      osemročné gymnázium štvorročné gymnázium päťročné gymnázium
    prihlásení 18 52 39
    prijatí 17 30 21
    % úspešnosti 100 100 100

     

    § 2. ods. 4 d

    Prijímacie skúšky

    Prijímacie skúšky do 4- a 8-ročného gymnázia sa uskutočnili v 2 termínoch: 02.05.2022 a 09.05.2022

    Do osemročného gymnázia bolo podaných 18 prihlášok. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 17 žiakov, jeden žiak neprišiel. Po zverejnení výsledkov PS sa zapísalo 13 žiakov.

    Do štvorročného gymnázia si podalo prihlášku 46 žiakov, v 2.kole 6 žiakov. Po skončení 2. kola prijímacieho konania 21.06.2022 sa zapísalo do prvého ročníka 4-ročného gymnázia 29 žiakov.

     

    Prijímacie skúšky do 5-ročného gymnázia sa konali 04.05.2022 a 11.05.2022. po skončení prijímacieho konania po 2. kole bolo do 1. ročníka 5-ročného gymnázia zapísaných 21 žiakov.

    § 2. ods. 4 e

    Odbory

    Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
    I.A 79 02 J 00 gymnázium  
    I.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    II.A 79 02 J 00 gymnázium  
    II.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    III.A 79 02 J 00 gymnázium  
    III.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    IV.A 79 02 J 00 gymnázium  
    IV.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    V.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
    príma 79 02 J 00 gymnázium  
    sekunda 79 02 J 00 gymnázium  
    tercia 79 02 J 00 gymnázium  
    kvarta 79 02 J 00 gymnázium  
    kvinta 79 02 J 00 gymnázium  
    sexta 79 02 J 00 gymnázium  
    septima 79 02 J 00 gymnázium  
    oktáva 79 02 J 00 gymnázium  

     

    § 2. ods. 4 f

    Klasifikácia tried

    Trieda AWS AAA ARL ANJ BIO BIOp CKP DEJ DAU DRA EKO EKN EAN ESV ETV
    I.A       1,66 1,41     1,59              
    I.B       1,48       1,71              
    II.A       1,81 1,52     1,77              
    II.B   1,15   1,85 1,92     2,08 1,54            
    III.A       1,68 1,82     1,82       1      
    III.B   1,44   1,44 1,13     1,88 1,31            
    IV.A       1,34               1,45      
    IV.B   1,13   1,2 1,87       1,47     1,33      
    V.B   1,17   1,33         1,28     1,36      
    príma       1,28 1,17     1,28              
    sekunda       1,17 1,33     1,44              
    tercia       1,5 1,19     1,81              
    kvarta       1,77 1,23     1,69              
    kvinta       1,52 1,5     1,68              
    sexta       1,21 1,79     1,6              
    septima       2 1,19     1,81       1,14      
    oktáva       1,29               1      

     

    Trieda FIG FRJ FYZ FAJ GEG HUV CHE IKE INF INFVP Inf4 KKN KKJ KKF KAJ
    I.A     2,45   1,97   2,14 1,72 1,79            
    I.B     2,33           2,14           1,14
    II.A     2,35   1,29   1,71 1,65 1,68            
    II.B   1,38 2,38 1,15 2,23   2,15   2            
    III.A   1,25 2,14   1,46   2,04   1,36 2         1,39
    III.B   1,38 1,81 1,06 1,25   2,06   2            
    IV.A                   1         1,17
    IV.B   1,5 1,6 1,33 1,33   1,47     1         1
    V.B 1,5                           1,44
    príma     1,11   1,28 1     1,33            
    sekunda     1,72   1,44 1 1,22   1,06            
    tercia     1,75   1,63   1,81 1,06 1            
    kvarta     1,54   1,54   1,46 1,77              
    kvinta     1,96   1,52   1,72 1,26 1,48            
    sexta     2,11   1,05   1,79 1,37 1,79            
    septima     1,94   1,25   1,75   1,5 3         1,19
    oktáva                   1,5         1,29

     

    Trieda KAJ4 KNJ KNj4 KRJ KFJ LIS MAT MAJ MDV MUA NBV NAS NEJ NEJ1 OBN
    I.A             2,14           1,83    
    I.B             2,05                
    II.A             2,55   1 1     2,4   1,19
    II.B             2,31 1,77             1,31
    III.A             2,5           2,4   1,54
    III.B             1,88 1,25             1,81
    IV.A           1,79 1,31           1,67    
    IV.B           1,94 2 1,47         2    
    V.B               1,67         2,14    
    príma             1,33           1,33   1
    sekunda             1,67           1,61   1,28
    tercia             1,56               1,38
    kvarta             1,62               1,08
    kvinta             2,04           1,71    
    sexta             1,74   1,25 1     2   1,05
    septima             1,56           2,19   1,88
    oktáva           1,64 1,43           1,57    

     

    Trieda OJP PWJ PPB PYE RGV RUJ SEB SEB4 SED SED4 SEF SEF4 SEG SEG4 SEC
    I.A                              
    I.B 1,52 1,57                          
    II.A           1,76                  
    II.B                              
    III.A             1,88   1       1,5   1
    III.B                              
    IV.A           1 1,23   1       1,5   1,2
    IV.B             2   1       1   1,25
    V.B           1 1,33   1,33       1,5   3
    príma         1                    
    sekunda                              
    tercia           1,75                  
    kvarta           1,54                  
    kvinta           1,89                  
    sexta           1,4                  
    septima             1,25   1       1   2
    oktáva           1,43 1   1,33           1,25

     

    Trieda SEL SEM SEM4 SJL SPS SPS4 SPR SPH TAJ THD TSV TSV TEV THF UKL
    I.A       2,21     1       1       1
    I.B       2,05     1       1       1
    II.A       2,1     1       1       1,1
    II.B       2,31     1       1       1,31
    III.A   1,38   1,71 1   1       1        
    III.B       1,94     1       1        
    IV.A   1,25   1,48 1   1       1        
    IV.B   2   1,69 1,33   1       1        
    V.B   2,5     1,4   1       1        
    príma       1,22     1       1        
    sekunda       1,5     1       1        
    tercia       1,44     1,06       1        
    kvarta       1,92     1       1        
    kvinta       1,75     1       1       1
    sexta       1,7     1       1       1
    septima   1,8   2,19 1   1,19       1        
    oktáva   1,25   1,64 1,17   1       1        

     

    Trieda VUM VYV ZBG ZRT
    I.A        
    I.B        
    II.A        
    II.B        
    III.A        
    III.B        
    IV.A        
    IV.B        
    V.B        
    príma   1 1,17  
    sekunda   1    
    tercia        
    kvarta        
    kvinta        
    sexta        
    septima        
    oktáva        

     

    Prospech žiakov

    Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
    I.A 29 8 11 10 0 0 0 0 0
    I.B 21 10 5 6 0 0 0 0 0
    II.A 31 12 10 9 0 0 0 0 0
    II.B 13 6 3 4 0 0 0 0 0
    III.A 28 11 7 10 0 0 0 0 0
    III.B 17 9 4 4 0 0 0 0 0
    IV.A 29 21 2 6 0 0 0 0 0
    IV.B 17 9 3 4 0 1 0 0 0
    V.B 18 9 6 3 0 0 0 0 0
    príma 18 17 0 1 0 0 0 0 0
    sekunda 18 13 4 1 0 0 0 0 0
    tercia 16 7 8 1 0 0 1 0 0
    kvarta 13 10 0 3 0 0 0 0 0
    kvinta 26 13 5 8 0 0 0 0 0
    sexta 21 10 4 6 0 1 0 0 0
    septima 16 7 6 3 0 0 3 0 0
    oktáva 14 10 3 1 0 0 0 0 0

     

    § 2. ods. 4 h

    Uplatnenie žiakov

    Uplatnenie žiakov

     

    Štúdium ukončilo 61 študentov

    V štúdiu na vysokej škole pokračuje 58 študentov (95 %), z toho v zahraničí študuje 14 žiakov (24 %)

    Traja žiaci nepokračujú v štúdiu na VŠ

     

    Vysoká škola Fakulta Počet
    Univerzita Komenského, Bratislava Právnická fakulta 2
      Lekárska fakulta 2
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1
      Prírodovedecká fakulta 5
      Fakulta telovýchovy a športu 1
      Fakulta managementu 3
      Farmaceutická fakulta 1
    Slovenská technická univerzita, Bratislava Fakulta elektrotechniky a potravinárskej technológie 2
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1
    Ekonomická univerzita, Bratislava Obchodná fakulta 2
      Národnohospodárska fakulta 1
      Fakulta podnikového manažmentu 2
      Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie 1
    Trnavská univerzita Právnicka fakulta 2
      Pedagogická fakulta 1
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Fakulta zdravotníckych vied 2
      Filozofická fakulta 1
    Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra Filozofická fakulta 2
      Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1
      Fakulta prírodných vied a informatiky 2
    Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva 1
      Fakulta ekonomiky a manažmentu 2
      Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1
    Masarykova univerzita, Brno Právnická fakulta 1
      Přírodovědecká fakulta 2
      Fakulta informatiky 4
    Ostravská univerzita Filozofická fakulta 1
    Vysoká škola finanční a správni, Praha   1
    Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu, Praha   1
    Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky 1
    Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín 1
    Univerzita P.J.Šafárika, Košice Právnická fakulta 1
    Prešovská univerzita Fakulta zdravotníckych odborov 1
    Vysoké učení technické, Brno Stavebná fakulta 1
    Neudáva VŠ   1
    Saxion university, Holandsko   2
    Tilburg university, Holandsko   1

    § 2. ods. 5 a

    Finančné a hmotné zabezpečenie

    1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

    BV

    Normatívne: 875.459,- €

    Z toho na:

    Prevádzku: 128.789,- €

    Cestovné: 224,-€

    Energie (teplo, elektrina, voda): 34.172,- €

    Všeobecný materiál (čistiace pr., kancelárske, náhradné diely, tonery, dezinfekcia, zabezpečenie DV): 32.413,- €

    Dopravné (servis auta):403,- €

    Opravy a údržba budov: 24.547,- €

    Všeobecné služby (odvoz odpadov, kopírovacie služby, stravovanie, údržba zelene, opravy zariadení): 36.366,- €

    Presun nevyčerpaných prostriedkov do r.2022: 28.803,- €

    Nenormatívne: 19.012,- €

    Príspevok na lyžiarsky výcvik: 0,- €

    Odchodné: 4.271,- €

    Príspevok na učebnice: 3.376,- €

    KV:

    Príspevok na špecifiká: 3.025,- €

    3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     

    Vzdelávacie poukazy: 8.090,- €

    Spôsob použitia:

    Mzdy, poistné: 3.154,- €

    Materiálne zabezpečenie, energie: 3.834,- €

     

    4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

    Príjem z prenájmu: 4.585,18,- €

    2%: 3.937,62,- €

    Minulo sa: 2.798,71,- €

    Príspevky od rodičov: 7.650,- €

    ZRPŠ k 31.8.2022 je konečný stav: 4.908,70,- €

     

    § 2. ods. 5 b

    Voľnočasové aktivity

    Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
    Športové hry 16 1 Mgr. Pavol Polakovič
    Francúzsky jazyk 17 1 Mgr. Eva Černá
    Školský časopis Mozaika 16 1 Mgr. Eva Černá
    English Culture Club 20 1 Mgr. Zuzana Lukáčová
    Turistika 15 1 Mgr. Ľubica Nevydalová
    Kondičná príprava 1 15 1 Mgr. Roman Janiš
    Kondičná príprava 2 15 1 Mgr. Roman Janiš
    Kondičná príprava 3 16 1 Mgr. Roman Janiš
    Literárny krúžok 18 1 Mgr. Dana Filipková
    Chémia hrou 19 1 Mgr. Ľubomíra Krajčová
    Študenti v akcii 19 1 Mgr. Andrea Krupová
    Matematický krúžok 17 1 Mgr. Milada Jirkalová
    Spoznávací krúžok 16 1 Mgr. Milada Jirkalová
    Lego robotika 18 1 Mgr. Miroslava Vavrová
    Internet of Things 17 1 Mgr. Miroslava Vavrová

     

    § 2. ods. 5 c

    Spolupráca školy s rodičmi

    Spolupráca školy s rodičmi prebieha prostredníctvom Rady rodičov a Rady školy. Rada rodičov pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci pomáha škole zabezpečiť úlohy a ciele školy a prispieva na financovanie akcií študentov podľa svojho rozpočtu.

    Rad školy sleduje výsledky školy vo všetkých oblastiach vymedzených zákonom a štatútom Rady školy.

     

    Záver

    Vypracoval: RNDr. Karin Minarovská

     

    V Hlohovci, 27. septembra 2022

     

    Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. septembra 2022

     

    Správa schválená Radou školy dňa: 6. októbra 2022

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje