• Poukázanie rodičovského príspevku
     • Poukázanie rodičovského príspevku

      Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2021/2022

      Príjemca:                     Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                   SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                           30,- €

      Var. symbol:                 20212022

      Konšt. symbol:            0558

      Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka+ trieda (dôležité pre identifikáciu platby)

     • OZNAM PRE RODIČOV

      Dňa 13. septembra 2021 sa budú konať triedne schôdzky ZRPŠ v jednotlivých triedach. Presný začiatok triedneho stretnutia Vám oznámi triedny vyučujúci prostredníctvom edupage, nakoľko chceme zabrániť zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí v areáli školy.

      Rodič sa môže zúčastniť len jedného triedneho zasadnutia ZRPŠ.

      Do budovy školy sa bude vchádzať v rúškach cez hlavný vchod. 

       

      Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

       

     • ODOVZDÁVANIE AG SÁD K SAMOTESTOVANIU

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 6. septembra 2021 od 14.00 h do 17.00 h sa uskutoční odovzdávanie AG sád k samotestovaniu.

      Výdaj samotestov sa uskutoční v areáli školy a pri hlavnom vchode  podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený na nástenke pred budovou školy.

      - V prípade plnoletého žiaka: sadu preberá samotný žiak (proti podpisu)

      - V prípade neplnoletého žiaka: sadu preberá zákonný zástupca (proti podpisu).

      Test odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie: samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie_(2).pdf

      Sprievodca pre samotestovanie: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • Harmonogram príchodov žiakov do školy
     • Harmonogram príchodov žiakov do školy

      Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení a zabráneniu zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí

      pred budovou školy, študenti prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu príchodov:

       

      Hlavný vchod:

      7.30 h - 7.40 h triedy Tercia, III.A, ll.B

      7.40 h - 7.50 h triedy Príma, I.A, I.B

      7.50 h - 8.00 h triedy Oktáva, IV.A, V.B

       

      Študentský vchod:

      7.30 h - 7.40 h triedy Sekunda, Kvinta, III.B

      7.40 h - 7.50 h triedy II.A, IV.B, Kvarta

      7.50 h - 8.00 h triedy Sexta, Septima

       

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

       

       

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      Dňa 2. septembra 2021 sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach.

      Študenti prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu príchodov:


      Hlavný vchod:

      8.00 h - 8.10 h triedy Tercia, III.A, ll.B

      8.10 h - 8.20 h  triedy Príma, I.A, I.B

      8.20 h - 8.30 h triedy Oktáva, IV.A, V.B


      Študentský vchod:

      8.00 h  - 8.10 h triedy Sekunda, Kvinta, III.B

      8.10 h - 8.20 h triedy II.A, IV.B, Kvarta

      8.20 h - 8.30 h triedy Sexta, Septima


      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

      Odovzdá podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti (Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx)


      Prosíme o dodržanie času nástupu z dôvodu zabránenia zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí pred budovou školy.


     • Gymnázium Ivana Kupca najlepšie v okrese

      Tento školský rok bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. Dištančné vzdelávanie nebolo jednoduché, ale naši študenti si našli čas a zapojili sa do predmetových olympiád, ktoré prebiehali online formou. 

      Najaktívnejšou a najúspešnejšou školou v okresných kolách v oblasti vedomostných súťaží sa stalo Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci. Zo všetkých olympiád získali študenti 11 prvých miest, 8 druhých miest a 7 tretích miest a mali okrem toho 11 úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach.

      Centrum voľného času Dúha ako organizátor predmetových súťaží sleduje úspechy žiakov a študentov niekoľko rokov a snaží sa každý rok oceniť tých najúspešnejších a najtalentovanejších. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy za prítomnosti pani riaditeľky CVČ Dúha Mgr. Lucii Kováčovej ocenili našich dvoch študentov  – Katarínu Minarovskú a Adama Ágha (obaja z triedy Kvarta) nielen za úspechy v tomto,  ale aj v predchádzajúcich školských rokoch.

      Katke  a Adamovi ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školu a blahoželáme k oceneniu!

    • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV
     • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

      Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov 9. a 8. ročníka ZŠ, že sa na našej škole bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 do  štvorročného a bilingválneho gymnázia.

      Termín konania prijímacích skúšok - 22.6.2021

      Štvorročné gymnázium - 7 voľných miest

      Päťročné - bilingválne gymnázium - 5 voľných miest

      Registrácia bude prebiehať od 7.50 h - 8.00 h vo vestibule školy.

     • TIP NA DOBRÚ KNIHU Č.7

      Kniha, ktorú Vám ponúkam na čítanie je napísaná vo forme rozhovorov. V nich sa rôzni ľudia rôznych povolaní a životných osudov vyrozprávali zo svojich zážitkov a životných osudov v Kórejskej ľudovodemokratickej republike dnešných dní.
      Severná Kórea sa zdá ľuďom na Západe ako temné, nepochopiteľné a veľakrát desivé ,,Polnočné kráľovstvo´´, pričom propaganda a kult osobnosti dynastie Kimov je taká absurdná, že sa nedá brať vážne. A Severokórejec? To je v dnešnej dobe v podstate synonymum pre človeka v sivej uniforme, ktorý je odhodlaný položiť za svoju krajinu život.
      Ako túto situáciu vidia ľudia, ktorým sa podarilo utiecť z tohto štátu, si môžete prečítať v knihe, ktorá je síce napísaná v českom jazyku, ale verím, že Vás zaujme a s porozumením češtiny nebudete mať problémy.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní podľa § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom dňa 22.6.2021 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (odstávka vody).

      https://vshc.sk/poruchy/

     • Matematický klokan 2021

      V tejto medzinárodnej matematickej súťaži reprezentovali našu školu 15 študenti. Súťaž bola náročná a všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy. Každý z nich získal od spoločnosti Talentída diplom, špeciálnu matematickú ceruzku a tí najúspešnejší aj vecné ceny.

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

      Od 21.6.2021 sa na škole uskutoční zber papiera.

      Kontajner bude pristavený na ihrisku pri veľkej telocvični.

       

      Papier môžete odovzdávať v nasledovných termínoch:

      pondelok         14.30 h - 17.00 h

       

      utorok, streda  7.00 h - 8.30 h

                              14.30 h - 16.00 h

       

      štvrtok              7.00 h - 8.30 h            

       

      piatok              7.00 h - 8.30 h

                             14.30 h - 16.00 h

             

       

       

     • Databázová olympiáda 2021

      Dňa 1. júna 2021 sa konala celoslovenská súťaž v programovaní v jazyku SQL pod názvom Databázová olympiáda. Súťaž organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, garantom bol prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

      Našu školu reprezentovali študenti z II.A, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach rebríčka (prví traja získali hodnotné ceny):

      2.Juraj Zelenay

      3.Samuel Ballay a Veronika Barchánková

      5.Adriana Kaletová a Emily Kočíšková

      7.Michal Kováč

      8.Jakub Marček

      10.Peter Kollár a Pavol Preťo

      Všetkým ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. Študentov vyučovala a pripravovala Mgr. Miroslava Vavrová.

    • Protidrogová prevencia
     • Protidrogová prevencia

      21. mája 2021 sa uskutočnil webinár s protidrogovou tematikou „Pravda o drogách“. Za edukačnú prednášku ďakujeme Mgr. Petrovi Remperovi, ktorý sa takto na diaľku venoval našim študentom z tried tercia a kvarta.

      Ďakujeme!

      Mgr. Jirkalová

       

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

      Dňa 8.6.2021 sa uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese prózy a poézie – Hollého pamätník. Našu školu reprezentovala Melany Kyjaková (príma), ktorá v II. kategórii (próza) obsadila 1. miesto. V III. karegórii (próza) našu školu reprezentovala Katarína Minarovská (kvarta), ktorá obsadila III. miesto.

      Srdečné blahoželáme!

    • VYHODNOTENIE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
     • VYHODNOTENIE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      V tomto školskom roku sa naši žiaci úspešne zúčastnili niekoľkých kôl Geografickej olympiády.

      Na krajské kolo v kategórii E sa prebojovali žiaci kvarty -  Adam Ágh – obsadil 6. miesto a Sofia Löfflerová – 8. miesto.

      V krajskom kole v kategórii F obsadil žiak sekundy Filip Adámik 16. miesto.        

      Všetci traja boli úspešní riešitelia.

      Najväčším úspechom sa môže pochváliť žiak kvarty Timotej Krajčovič, ktorí sa v kategórii Z dostal na celoštátne kolo, kde sa umiestnil počtom bodov na 10 priečke v silnej konkurencii 79 súťažiacich.

      Našim úspešným študentom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Mgr. Ľubica Nevydalová

    • Archimediáda
     • Archimediáda

      Dňa 21.5.2021 sa konalo oblastné kolo Archimediády. Zúčastnilo sa 6 žiakov sekundy Adam Dano, Zdenko Lekár, Ivana Kupková, Tomáš Hercek, Filip Adámik a Dominika Čulákováúspešní riešitelia.

      Blahoželáme!

     • WORLD HUNGER DAY

      28. máj 2021 - World Hunger DAY

      Hlad, ako ho definuje OSN, je bežnou skúsenosťou pre viac ako 690 miliónov ľudí na celom svete. Približne každý 10. človek na svete nie je schopný získať dostatok potravy pre zdravý životný štýl. Je to jeden z najväčších a najstarších globálnych problémov.

      Existujú tisíce organizácií, miestneho, regionálneho i globálneho rozsahu, ktoré pracujú na prekonaní hladu. Globálne úsilie vedie OSN a jej špecializované organizácie. Tieto snahy zahŕňajú všetko od tvorby štandardov a smerníc až po medzinárodné fondy a rozvojové programy. V roku 2015 Valné zhromaždenie OSN predstavilo 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa majú splniť do roku 2030, pričom druhý z nich má ukončiť hlad.

      http://www.worldhungerday.org/

      Ak máte pocit, že chcete prispieť k riešeniu tohto globálneho problému, môžete sa začítať do prezentácie, ktorú pripravil medzinárodný tím, zložený z našich bilingválnych študentov a študentov z našich partnerských škôl v Portugalsku a Turecku a zapojiť sa do aktivít organizácií, ktoré ponúkame v záverečnej časti prezentácie:

      https://view.genial.ly/6013048982857c0d27676ac1/presentation-world-hunger-issue

       

                             

      Alebo môžete pomôcť charitatívnej organizácii Mary´s  Meal, o ktorej si môžete nájsť informácie v letákoch, ktoré Vám dnes 28. mája prinesú do každej triedy študenti 4.B.

      https://marysmeals.sk/ 

     • UNICEF

      To, čo je pre nás samozrejmosťou, nie je samozrejmosťou pre každého. Často

      sa sťažujeme, že musíme chodiť do školy a učiť sa. No čo by za to dali deti,

      ktoré túto možnosť nemajú. Vzdelanie je kľúčom od brány k úspešnému životu.

      Každé dieťa by malo mať rovnakú šancu. A to nielen na vzdelanie, ale aj na život v mieri,

      rodinu, zdravotnú starostlivosť, kamarátov. Pomôcť môžeme prostredníctvom nadácie UNICEF.

      Každá pomoc sa počíta... 

      Prispieť môžte tu: https://unicefslovensko.darujme.sk/p2p/6da65e2c-3877-42bc-b152-6e00f3e952d9/pomoc-pre-deti-v-nudzi-7a3d3/#

       

      Predstavme si, v akom svete žijeme,

      keď deň čo deň, do školy ideme.

      Najhoršie čo môže pre nás byť,

      je test alebo úlohu nespraviť.

                                                                  

      Zo školy domov, z domu na obed,

      oddychovať, ísť von cez víkend.

      V tom prišiel COVID, zamiešal karty,

      skončili nákupy, skončili párty.

       

      Corona nám vzala, čo iní ani nepoznali,

      vojny, choroby, chudoba ich životy poznačili.

      Môžeme však pomôcť, ak budeme chcieť,

      aby kvôli tomu už deti nemuseli trpieť.

      Mia Poláková, Linda Donovalová, KVARTA

     • Európsky týždeň mládeže

      Európsky týždeň mládeže 
      
      - čo Vás čaká v pondelok, 24.5.2021
      

       

      Čo prinesie nová generácia programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity v najbližších siedmych rokoch?

      Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstúpili do programového obdobia 2021-2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

      • Príležitosti programov EÚ vám už budúci pondelok predstavia zamestnanci Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu:
      • Lenka Babicová za Kľúčovú Akcia 1 (Erasmus+ oblasť mládeže), 👉Tomáš Tóth za Kľúčovú akciu 2 (Erasmus+ oblasť mládeže)
      • Adam Laták za Európsky zbor solidarity                                                                                 

      Live stream s témou nová generácia programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity v najbližších siedmych rokoch sa uskutoční už v pondelok, 24.5.2021 o 16.00 h. na Facebookovej stránke Eurodesk.Slovensko.

       

      - čo Vás čaká v utorok, 25.5.2021

       

      Inklúzia je a vždy bude súčasťou EÚ programov pre mládež. Psychologička Sonia Holubkova v diskusií prezradí, ako sa dobrovoľníci v Žilinskom kraji prepracovali od Jašidielne k Nadácia Krajina harmónie. Dozvieme sa, ako Erasmus+ a Európsky zbor solidarity zahŕňajú ľudí s obmedzenými príležitosťami. A nielen to!

      Súčasťou diskusie bude špeciálny hosť Soňa Holúbková.

      Po skončení štúdia pracovala ako psychologička vo veľkom závode, ako kurátorka pre delikventnú mládež, ako poradkyňa v manželskej a predmanželskej poradni, ako riaditeľka zariadenia pre Mentálne postihnuté deti a mládež, ako poradkyňa pre rodičov, zdravotne postihnutých občanov, pre zariadenia sociálnych služieb, pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pre mimovládne organizácie, v mnohých ako dobrovoľníčka.

      V roku 1990 začala pripravovať festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa z ktorého sa v roku 1995 registrovala Nadácia Krajina Harmónie. Doposiaľ sa uskutočnilo 23 ročníkov, festival má medzinárodnú účasť a podporuje začleňovanie občanov so zdravotným postihnutím do života komunity. Vďaka jej veľkému osobnému nasadeniu sa v roku 2003 podarilo zriadiť v spolupráci s mestom Žilina Agentúru podporovaných služieb, ktorá prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania a podporuje pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím. Je aj riaditeľkou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Žiline.

      Live stream s témou Inklúzia a rozmanitosť sa uskutoční už v utorok, 25.5.2021 o 16.00 h. na Facebookovej stránke Eurodesk.Slovensko.

      Všetky (medzinárodné) podujatia nájdete online : http://youthweek.eu/

      Srdečne Vás pozývame.

      Zdroj: iuventa.sk

     • IMATRIKULÁCIA PRÍMANOV

      V septembri sa nám kvôli pandemickej situácii nepodarilo usporiadať imatrikulácie prímanov. Preto sme hneď po nástupe do školy využili túto príležitosť a v utorok 11. mája boli zimatrikulovaní žiaci prímy. Takto sa oficiálne stali žiakmi Gymnázia Ivana Kupca.  

      Imatrikulačná slávnosť  bola na  tému  Simpsonovci, čo sa určite malým prímanom páčilo.

      Všetci sme si to užili. Pri samotnom akte imatrikulácie dostal každý žiak  nejakú úlohu, ktorú musel splniť. Nasledoval bohatý  program, v ktorom  si žiaci zatancovali v hre na sochy,  zasúťažili vo vedomostnom kvíze na tému Simpsonovci, absolvovali rôzne aktivity...

      Na konci, samozrejme,  každý dostal  sladkú odmenu.

      Za všetkých maturantov dúfame, že sa prímanom na tejto škole počas nasledujúcich ôsmich rokov bude páčiť a nazbierajú nielen veľa vedomostí a skúseností, ale aj pekných spomienok,  zážitkov a spoznajú aj veľa nových kamarátov.

       

                                                                                                                Vaša Oktáva

     • GEOGRAFICKÁ IT ČAJOVŇA

      Milí študenti,

      IT Akademia Vás  pozýva na geografickú online IT čajovňu: 

      Podnesterko, Moldavsko a Ukrajina - exkurzia cez časť Východnej Európy

      Kedy?  20.5.2021 o 14:30 – 15:30

      Pryvit! Cestovateľská prednáška o oblasti Východnej Európy. Podnestersko je medzinárodne neuznaný ale samostatný štát so silným ruským vplyvom. Precestujete oblasťou s vlastnou menou, ktorú vo svete len ťažko zameníte. Bežne menej lákavý, no o to viac pútavý región Európy ponúka množstvo krás. Pri cestovaní spoznáte Pictramap, portál na tvorbu trasy exkurzie a ukážete si ťažko dostupné miesta Ukrajiny, Moldavska a Podnesterska. 

      Prihlasovanie je tu: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/792974?lang=sk&encode=

       

     • PythonCUP - súťaž v programovaní

      Dňa 22.4.2021 sa konala celoštátna programátorská súťaž PythonCUP, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Našu školu vynikajúco reprezentovali:

      Dominik Špalek (septima) - 1. miesto

      Filip Lányi (III.A) - 3. miesto

      Jakub Hulala (septima) - 10. miesto

      Pavol Poláček (III.A) - 10. miesto

      Filip Prochác (III.A) - 19. miesto

      Našim programátorom blahoželáme a ďakujeme za perfektné výsledky!

       

       

       

     • ScratchCUP - súťaž v programovaní

      Dňa 22.4.2021 sa konala celoštátna programátorská súťaž ScratchCUP, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Našu školu vynikajúco reprezentovali:

      Marek Sekera (sekunda) - 14. miesto

      Šimon Görög (príma) - 14. miesto

      Tomáš Hercek (sekunda) - 20. miesto

      Filip Adámik (sekunda) - 26. miesto

      Maximilián Levčík (príma) - 26. miesto

      Ďalší úspešní riešitelia boli: Adam Dano (sekunda), Daniel Minarovský (príma), Marek Brunčák (sekunda) a prvýkrát sme mali aj scratcherky z prímy: Kristína Rexová, Kristína Lukačovičová a  Natália Srnková.

       

       

     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

      Výsledková listina z prijímacieho konania

      do 1. ročníka bilingválneho gymnázia pre šk. rok 2021/2022

      Všetci uchádzači splnili kritériá na prijatie do 1. ročníka bilingválneho štúdia. Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov si po doručení rozhodnutia môžu podať odvolanie, pretože poradie prijatých uchádzačov sa bude posúvať, nakoľko si žiaci  mohli podat prihlášky na viac škôl, ale nastúpia len na jednu z nich. 

    • Harmonogram príchodov študentov do školy
     • Harmonogram príchodov študentov do školy

      Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení a zabráneniu zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí

      pred budovou školy, študenti prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu príchodov:

       

      Hlavný vchod:

      7.30 h - 7.40 h triedy Tercia, III.A, ll.B

      7.40 h - 7.50 h triedy Príma, I.A, I.B

      7.50 h - 8.00 h triedy Oktáva, IV.A, V.B

       

      Študentský vchod:

      7.30 h - 7.40 h triedy Sekunda, Kvinta, III.B

      7.40 h - 7.50 h triedy II.A, IV.B, Kvarta

      7.50 h - 8.00 h triedy Sexta, Septima

       

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 10. mája (pre triedy 2.A, 2.B, KVI, SXT, 4.B, 4.A a Oktáva) a 12. mája 2021 (pre triedy P, S, T, KVA, 1.A,1.B, 4.A a Oktáva) z organizačných a prevádzkových dôvodov (konanie prijímacích skúšok).

      Informácie o organizácii vyučovania pre triedy, ktoré nemajú riaditeľské voľno, budú odoslané triednymi učiteľmi cez edupage.

      Od utorka 11.5.2021 nastupujú všetci žiaci do školy na prezenčné vyučovanie, ktoré bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

    • INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV
     • INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe najnovšieho usmernenia MŠVaV SR sa uchádzač pri vstupe do školy nepreukazuje testom.

      Odovzdá len čestné Vyhlasenie o bezinfekčnosti docx.

       

      Dňa 10.mája 2021 (2.termín) sa uskutočnia prijímacie pohovory do štvorročného a osemročného gymnázia.

      Z dôvodu dodržiavania epidemiologických opatrení sa príchod žiakov riadi nasledovným harmonogramom:

       

      Príchod a registrácia žiakov 10.5.2021 o 7.50 h.

       

      Hlavný vchod                                                                   Žiacky vchod

      GIK0826                                                                            GIK1594

      GIK0009                                                                            GIK5265

      GIK9604                                                                            GIK0880

      GIK4485                                                                            GIK8040

      GIK3131                                                                            GIK3906

      GIK0297                                                                            GIK0652

      GIK6152                                                                            GIK1942

      GIK4530                                                                            GIK3439

      GIK1986                                                                            GIK6100

       

      Príchod a registrácia žiakov 10.5.2021 o 8.00 h.

       

      Hlavný vchod                                                                   Žiacky vchod

      GIK2978                                                                            GIK06

      GIK2037                                                                            GIK05

      GIK8846                                                                            GIK26

      GIK9733                                                                            GIK95

      GIK5603                                                                            GIK37

      GIK9202

      GIK8483

      GIK8569

      GIK7574

       

      Kód žiaka aj s ďalšími informáciami Vám boli zaslané v pozvánke.

       

      Veľa šťastia pri prijímacích pohovoroch!

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Úspechy v programovaní

      22.4.2021 sa naši tretiaci-informatici zúčastnili celoslovenskej súťaže IT v Nitre, ktorú organizuje Univerzita Konštantína Filozofa. V silnej konkurencii programátorov z iných škôl sme dosiahli vynikajúce výsledky:

      Jakub Hulala (Septima) 14. miesto

      Pavol Poláček (III.A) 15. miesto

      Aj ďalší reprezentanti školy boli úspešní riešitelia: Dominik Špalek (Septima) a Filip Prochác (III.A).

      Úspešní riešitelia tvorili len 40% súťažiacich, súťaž bola veľmi náročná.

       

      V rebríčku škôl sme sa umiestnili na 4. mieste (na Slovensku je 244 gymnázii a 464 SOŠ):

      1          Gymnázium Angely Merici Trnava / GAM (SK)

      2          Gymnázium Párovská Nitra (SK)

      3          Gymnázium Golianova Nitra (SK)

      4          Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec / GIK (SK)

      5          SPŠSE Nitra (SK)

      6          SOŠTE Jozefa Szakkayho Košice (SK)

      7          Gymnázium Andreja Vrábla Levice / GAV (SK)

      8          Súkromné gymnázium Futurum Košice (SK)

      9          Piaristické gymnázium sv.J.Kalazanského Nitra (SK)

      10        Gymnázium Vráble (SK)

      11         SPŠE Zochova Bratislava (SK)

      12        SOŠT Rožňava (SK)

      13        Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen / GLS (SK)

      14        Piaristická SŠ Františka Hanáka Prievidza (SK)

      15        Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra / GCM (SK)

       

      Všetci súťažiaci študenti aj s p. profesorkou, ktorá ich na súťaž pripravovala, budú odmenení tričkami s logom súťaže. Foto doplníme :-)

       

      Mgr. Miroslava Vavrová

    • ÚSPECHY V CHEMICKEJ OLYMPIÁDE
     • ÚSPECHY V CHEMICKEJ OLYMPIÁDE

      Dňa 22.4.2021 sa študenti kvarty Katarína MinarovskáAdam Ágh zúčastnili krajského kola CHO kategórie D.

      Katarína Minarovská sa umiestnila na krásnom 2.miesteAdam Ágh sa stal úspešným riešiteľom.

       

      Ďakujeme študentom za reprezentáciu a srdečne blahoželáme!!!!

       

      Mgr. Andrea Krupová

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy v dňoch 3. a 5. mája 2021 z organizačných a prevádzkových dôvodov (konanie prijímacích skúšok).

    • "Predstavme si 2050"
     • "Predstavme si 2050"

      Milé žiačky a milí žiaci,

      Organizácia Človek v ohrození spolu so študentkami z Nexterie, spustila kampaň Predstavme si 2050 a chceli by sme vás poprosiť o pomoc.

      Je to kampaň, ktorá usiluje zapojiť vás, mladých ľudí do formovania debaty o budúcnosti v kontexte klimatickej zmeny.

      Na webe www.predstavmesi2050.sk bude možné od 26.4. - do 9.5.vyplniť krátky prieskum o budúcnosti. S anonymizovanými výsledkami budú pracovať vo verejnej komunikácii a pošlú ich taktiež relevantným aktérom v parlamente a v štátnych inštitúciách, aby ich zohľadnili, pretože majú zodpovednosť za viac lež len svoje volebné obdobie.

      Človeku v ohrození záleží, aby sa zapojili mladí ľudia do tejto kampane. Svet v roku 2050 bude vaším svetom, a preto je veľmi dôležité, aby ste sa zapojili do jeho utvárania už dnes. Na vašom hlase záleží.

      Takže, prosím zdieľajte svoju predstavu budúcnosti a túto kampaň.

      Ak máte akékoľvek otázky, napíšte na email organizátorovi kampane  lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

      Hlavné kampaňové video: https://www.youtube.com/watch?v=1DFRI7wuoSE 

      Kampane sa zúčastnia aj študenti našej školy.

      Koordinátorka projektu: Mgr. Mária Juristová

    • OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY V 1.-4. ROČNÍKU OGY
     • OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY V 1.-4. ROČNÍKU OGY


      Vážení rodičia, milí žiaci!


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 12. apríla 2021 Číslo: 2021/12811:1-A1810 od pondelka 26.04.2021 sa celé školstvo bude riadiť „regionálnym COVID automatom“.

      Preto od pondelka 26.04.2021 pôjdu do školy okrem žiakov končiacich ročníkov aj žiaci tried:

      príma, sekunda, tercia a kvarta.

      Všetky informácie týkajúce sa návratu žiakov do školy Vám boli zaslané cez edupage.


                                                                                                                               Vedenie školy GIK

       Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti  - Vyhlasenie_ziak_ZZ.docx​​​​​​​


    • PYTAGORIÁDA – okresné kolo
     • PYTAGORIÁDA – okresné kolo

      Ďalšia súťaž, ktorá sa konala v on-line priestore a ďalšia súťaž, v ktorej naši študenti uspeli.

      Kategória P6 – Daniel Minarovský z prímy – 1.miesto        

      Kategória P7 – Marek Brunčák zo sekundy – 2.miesto

      Kategória P8 – 3.miesto získali títo študenti z tercie: Filip Feldsam, Michal Preťo, Matúš Skalický,  Samuel Sučanský.

      Oliver Milan Králič z prímy  je úspešný riešiteľ.

      Všetkým blahoželáme!

    • XXIII. ročník Olympiády ľudských práv
     • XXIII. ročník Olympiády ľudských práv

      Celoštátna komisia OĽP zverejnila výsledky hodnotenia úvah garantmi piatich súťažných tém.

      V téme 2:  Prístup k internetu ako nové ľudské právo?

      * Garant * Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku *

      Iniciatíva predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho získala

      1. miesto

      DORIS DVORANOVÁ

       Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na vyvrcholení XXIII. ročníka OĽP v júni 2021.

       

       

       

    • XXIII. ročník Olympiády ľudských práv
     • XXIII. ročník Olympiády ľudských práv

      7. februára 2021 sa  uskutočnil XXIII. ročník  Krajského kola OĽP. Našu školu reprezentovali v KK OĽP Doris Dvoranová, študentka SXT a Michal Minarovský  študent OKT. Obaja sú úspešnými riešiteľmi.

      V celoštátnom kole bude našu školu reprezentovať 

      Doris Dvoranová

      Doris, držíme Ti palce a želáme veľa úspechov.

      Mária Juristová, Mgr. , Zuzana Kráľová, PhDr.

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

      31.marec 2021 bol pre našich riešiteľov okresného kola matematickej olympiády mimoriadne úspešný.

      Kategória Z6 -  príma:  Daniel Minarovský - 1.miesto

      Kategória Z7 -  sekunda:  Marek Brunčák - 1.miesto

      Kategória Z8 -  tercia:   Michal Preťo - 1.miesto

                                            Samuel Sučanský - 1.miesto

      Šimon Rosypal zo sekundy bol úspešným riešiteľom a získal 6.miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

       

    • Geografická olympiáda - krajské kolo kat. Z
     • Geografická olympiáda - krajské kolo kat. Z

      V krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z, ktoré sa konalo 26. marca 2021 dosiahol žiak našej školy Timotej Krajčovič, trieda kvarta, pekný úspech - zo štvrtého miesta s rovnakým počtom bodov ako tretí umiestnený postúpil na celoslovenské kolo geografickej olympiády. Gratulujeme!

       

      Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:

      Adam Ágh - 7. miesto,

      Richard Žibek, Adil Ali, Samo Hulala, Filip Husár, Maxo Kováč, Doris Dvoranová, Sofia Lofflerová, Valentina LaGreca, Natália Lesková a David Močko. Všetkým patrí vďaka za reprezentáciu školy!

                                                                                               Mgr. Ľubica Nevydalová

       

       

       

       

       

       

       

    • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV
     • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12.04.2021  od pondelka 12.4.2021 prechádzame opäť na prezenčné vyučovanie .

      Neúčasť na prezenčnom vyučovaní, ospravedlnenie neúčasti a povinnosti školy voči žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie, rieši dokument „Návrat do škôl 2021 (od 12. apríla 2021)“  na str.8,9.

      Ďalšie informácie Vám boli zaslané na edupage.

      Rozhodnutie ministra

      Návrat do škôl

       

      RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy

       

       

       

       

     • ÚSPECHY V DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

      Dňa 22.3.2021 sa dištančnou formou konalo Krajské kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu pekne reprezentovali:

      Kategória E

      Šimon Rosypal ( sekunda ) – 3. miesto (úspešný riešiteľ)

       

      Kategória C

      Katarína Minarovská ( kvarta ) – 5. miesto (úspešný riešiteľ)

      Ema Goncalves ( kvarta ) – 11. miesto (úspešný riešiteľ)

       

       

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

       

      Spracovala : Mgr.B. Toholová

    • ÚSPECHY V SOČ
     • ÚSPECHY V SOČ

      Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo Krajské kolo 43. ročníka súťaže SOČ, v ktorom 

      3. miesto získali Lujza ŠimončičováLeah Masaryková,

      na 2. mieste sa umiestnili Natália Držíková, Nicole HorváthováSára Poláčiková s Laurou Dzurechovou.

      Študentky umiestnené na 2. mieste nás budú 27. – 30. apríla  reprezentovať aj v celoštátnom kole.

       

      Všetkých súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v celoštátnom kole.

       

      Mgr.D. Filipková

    • #WorldWaterDayConversation v projekte eSTEM
     • #WorldWaterDayConversation v projekte eSTEM

      Medzinárodný deň vody 22.marec sme si tento rok pripomenuli spoločne aj s partnermi z Turecka a Portugalska v rámci našich aktivít týkajúcich sa témy „We save water“ v eSTEM projekte.

      Zamýšľali sme sa nad významom vody pre ľudstvo alebo všeobecne pre vznik a udržanie života na Zemi. Zapojili sme sa do iniciatívy OSN #WorldWaterDayConversation2021 a hľadali sme odpovede na otázku, čo konkrétne pre každého z nás voda znamená. Študovali sme chemické a fyzikálne vlastnosti vody, ktoré sú zodpovedné za výnimočnosť tejto relatívne jednoduchej zlúčeniny, a zároveň vplyvy a účinky ľudskej činnosti spôsobujúce znečistenie vodných zdrojov. Bližšie sme sa pozreli na príčiny a následky globálnej vodnej krízy. Zisťovali sme svoje individuálne vodné stopy a učili sme sa o nových spôsoboch ako vodou šetriť a ako prispieť k jej zachovaniu.

      Študenti bilingválnych tried 1.B, 2.B, 3.B a 4.B (spolu s našimi zahraničnými partnermi) vytvorili niekoľko edukatívnych materiálov, ktoré sumarizujú výsledky ich štúdia vo forme PowerPoint prezentácií a rôznych digitálnych nástrojov, napríklad nasledovného padletu a pojmovej mapy:     

      https://padlet.com/kimyaciseyidehoca/x6uio5inkvfl8975

       

      https://answergarden.ch/1829503

       

      Vyskúšali sme učenie formou „gamifikácie“ a vytvorili sme niekoľko vzdelávacích kvízov, ktoré sú zhrnuté v nasledovnej prezentácii: „How can we preserve water?“ a ponúkame ju všetkým ako darček počas veľkonočných prázdnin. V duchu tradície „Easter egg hunt“ prajeme veľa radosti a zábavy všetkým, ktorí sa pokúsia pátrať po inšpiratívnych a poučných faktoch týkajúcich sa vody v tomto „Easter water hunt“.

       

      https://view.genial.ly/60675fe0ccc9790cde5a00e6/presentation-water-preservation

       

       

      Mgr. I. Fáziková

       

    • Výsledky fyzikálnej olympiády
     • Výsledky fyzikálnej olympiády

      Dňa 17.3.2021 sa konalo obvodné kolo fyzikálnej  olympiády kategórie E.

      Súťaž prebiehala dištančnou formou a naši žiaci dosiahli krásne  umiestnenie:

      1. miesto Adam Ágh (Kvarta)

      2. miesto Sofia Löfflerová (Kvarta)

      Obom študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole fyzikálnej  olympiády!

    • Úspechy v matematickej olympiáde
     • Úspechy v matematickej olympiáde

      Dňa 16.3.2021 sa konalo krajské kolo matematickej olympiády kategórie Z9.

      Súťaž prebiehala dištančnou formou a naši žiaci dosiahli nasledovné umiestnenia:

      2. miesto Katarína Minarovská (Kvarta)

      2. miesto  Valéria Brunčáková (Kvarta)

      Adam Ágh (Kvarta) sa stal úspešným riešiteľom.

       

      Všetkým súťažiacim blahoželám a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

       

    • „Prokrastinácia“ – odkladanie vecí na neskôr
     • „Prokrastinácia“ – odkladanie vecí na neskôr

       Stalo sa Vám niekedy, že ste dostali zadanie nejakej úlohy v škole a jej vypracovanie ste odkladali až na čas krátko pred deadline? Vsadím sa, že väčšina z nás by zdvihla ruku hore. On ten deadlinový stres vie z človeka vydolovať naozaj maximum v tej konkrétnej chvíli, ale je otázne aká by bola kvalita výkonu – maximum – ak by si človek rozvrhol vypracovanie v čase a mal dostatok času na prípadné „vyšperkovanie“. Myslíte si, že stojí za tým lenivosť?

       

    • Máme 1. miesto!!!
     • Máme 1. miesto!!!

      Dňa 12.3. 2021 sa študenti kvarty, Katarína Minarovská a Adam Ágh zúčastnili  OK Chemickej olympiády. Katarína Minarovská sa umiestnila na 1.mieste a  Adam Ágh sa stal úspešným riešiteľom.

      Obom študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole chemickej olympiády!

      Mgr. Andrea Krupová

     • NÁVRAT MATURANTOV OD 22.3.2021

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom maturitného ročníka, že na základe odporúčania zriaďovateľa školy TTSK sa pre maturantov začína od pondelka 22.3.2021 prezenčná forma vyučovania.

      Všetky pokyny potrebné k nástupu do školy nájdete na svojom účte v edupage.

       

      RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy

    • TÝŽDEŇ KVÍZOV
     • TÝŽDEŇ KVÍZOV

      Milí študenti!!

      Členovia Študentského parlamentu UKF v Nitre pripravili týždeň kvízov pre všetkých študentov stredných škôl na Slovensku, v ktorom si otestujú svoje vedomosti a môžu vyhrať zaujímavé ceny. 

      Prostredníctvom kvízov si otestujete svoj všeobecný rozhľad a aj sa zabavíte a odreagujete od dištančného vzdelávania. 

      Kvízy budú prebiehať online cez platformu Kahoot. Pred začiatkom je potrebná registrácia cez Google dotazník. 

      Samotné zapojenie do kvízu je možné realizovať dvomi spôsobmi:

       1. Cez link na webovom prehliadači

       2. Stiahnite si aplikáciu Kahoot do telefónu, kde zadáte pin a na základe toho vám bude sprístupnený kvíz.

      Kód aj link budú zverejnené v udalosti na facebookovom profile Študentského parlamentu UKF.

       Dôležité!!!

      Prihlasovanie na kvíz bude prebiehať cez dotazník Google, kde vyplníte*:

      - meno, priezvisko

      - osobný špeciálny nickname, ktorý použijete na prihlásenie na kvíz  na webovej stránke alebo v aplikácii Kahoot

      - školu

      - e-mail

      https://forms.gle/JatBcTrMvK6xEqy97

      Výhru získate len v prípade, že vás budú mať v databáze registrovaných. Výherca bude zverejnený nasledujúci deň ráno.

      V prípade že počas prihlásenia na konkrétny kvíz sa stane, že váš nickname už je obsadený, tak si môžete vymyslieť nový, ale v tom prípade  musíte váš nový nickname nahlásiť do správy.

      Každý deň môže vyhrať jeden účastník kvízu s najväčším počtom bodov, ktorý splnil všetky stanovené podmienky. Výhercovia budú zverejnení v udalosti a na našom Facebookovom a Instagramovom profile. 

       

     • Študujte na našej škole!

      Každý rok na našej škole  organizujeme pre žiakov ZŠ hlohovského okresu Deň otvorených dverí. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nie je možné otvoriť bránu školy a privítať našich možno budúcich žiakov a ich rodičov na pôde našej školy. Preto sme sa snažili nájsť náhradný spôsob, ktorým Vám vieme priblížiť život na škole, podať Vám základné informácie o možnostiach štúdia prostredníctvom videa.

      Informácie o podmienkach prijatia na našu školu, aby ste sa od septembra stali našimi žiakmi, nájdete v sekcii Prijímacie konanie.

      RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy 

     • VYUČOVANIE PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

      Vážení rodičia, milí študenti!

      Z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie, vyjadrenia Pandemického strediska TTSK a jednotlivých  RÚVZ si Vám dovoľujem oznámiť, že

      od 8.3.2021 pokračujeme vo vzdelávaní dištančnou formou vo všetkých ročníkoch.

      Prajem príjemný zvyšok prázdnin a pevné zdravie!

       

                                                                                                                    RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy

       

    • Medzinárodný deň bezpečnejšieho internetu
     • Medzinárodný deň bezpečnejšieho internetu

      Dňa 9.2.2021 sme si v našej škole pripomenuli Deň bezpečnejšieho internetu. Táto iniciatíva, ktorej tradíciu založila v roku 2004 Európska komisia, sa postupne stala celosvetovou udalosťou, ktorú využíva 170 krajín na zvýšenie povedomia o bezpečnejšom a lepšom internete, kde má každý možnosť používať technológie zodpovedne, s úctou, kriticky a tvorivo. Spoločne s eTwinning partnermi sme zacielili naše aktivity v rámci tohtoročného „Safer Internet Day“ na problematiku fake news a dezinformácií, pretože bez ohľadu na to, či sa za nimi skrývajú systematické kampane, jednorazové pokusy alebo iba obyčajné nedopatrenia, patria medzi najväčšie riziká mediálneho priestoru v dnešnej dobe.

      Študenti bilingválnych tried 1.B až 4.B vyjadrovali a navzájom zdieľali svoje názory na rôzne aspekty „fake news“: príčiny ich vytvárania, podmienky ich hromadného šírenia, ich krátkodobé či dlhodobé reálne dôsledky, potenciálne emocionálne, spoločenské, politické, zdravotné následky, ich rôzne úrovne – od individuálnej,  v podobe tzv. klebiet, cez fake news týkajúce sa rôznych spoločností, pracovných komunít, rôznych skupín obyvateľov až po dezinformácie týkajúce sa celých štátov či veľkých medzinárodných organizácií a taktiež možnosti ako efektívne a racionálne im čeliť alebo ako prehliadnuť ich propagandistický obsah, nejednoznačnosť a zámernú mnohoznačnosť či príťažlivosť.

      Študenti písali články, v ktorých sumarizovali zdieľané myšlienky a analyzovali danú problematiku z rôznych perspektív a zároveň hľadali príklady najúspešnejšie zdieľaných dezinformácií v histórii posledných desaťročí, rozoberali dôvody ich vzniku a ich dopad na spoločnosť.   

      Na záver každý študent mohol prispieť do nasledovného „padletu“ svojím výberom dvoch pravdivých správ a jednej falošnej správy a každý si tak môže vyskúšať svoju úroveň intuície,  kritického myslenia a odolnosti voči dezinformáciám pri hádaní, ktorá z trojice správ je „fake news“. Samozrejme, k dispozícii sú aj linky na zdroj informácií.  

      https://sk.padlet.com/ivanafazikova/s9imvlo1e7jxvtg

       

    • JARNÉ PRÁZDNINY
     • JARNÉ PRÁZDNINY

      Vážení rodičia, milí študenti!

      Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie Vám oznamujeme, že pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania.

      O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov a učiteľov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme informovať.

      V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydaného MŠVVaŠ SR od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

       

       

       

    • ÚSPECHY V DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE
     • ÚSPECHY V DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

      Dňa 11.2.2021 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády.

      Súťažilo sa dištančnou formou. Všetci žiaci, ktorí našu školu reprezentovali, boli úspešní riešitelia.

      Výsledky žiakov sú nasledovné:

      Daniel Minarovský ( príma) 1. miesto - kat. F

      Šimon Rosypal ( sekunda ) 2. miesto – kat. E

      Filip Adámik ( sekunda ) 4. miesto – kat. E

      Katarína Minarovská ( kvarta ) 1. miesto – kat. C

      Ema Goncalves ( kvarta ) 2. miesto – kat. C

       

      Šimon, Katka a Ema postupujú do krajského kola.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa šťastia!!!

       

       


       

     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat.C

      Dňa 8.2.2021 sa študentky triedy kvarta, Linda DonovalováMichaela Poláková, zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v kategórii C. Obe študentky úspešne reprezentovali našu školu. Linda Donovalová sa umiestnila na postupovom 2.mieste a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole!

      Michaela Poláková sa umiestnila na 4. mieste.

      Obom dievčatám ďakujeme za účasť a Linde držíme palce v krajskom kole!

       

      Mgr. Andrea Krupová

    • Milí rodičia a priatelia školy!
     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!.

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Návod ako na to.

     • MÁME VÍŤAZA

      Dňa 29.1.2021 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii A. Našu školu reprezentovali Pavol Náhlik z 3.A a Natália Kunová zo Septimy.

      V tejto najťažšej a najnáročnejšej kategórii obsadil Pavol Náhlik 1. miesto. Pavol sa už po tretíkrát umiestnil v chemickej olympiáde rôznych kategórií na 1. mieste. Z jeho úspechov sa veľmi tešíme a držíme palce v celoštátnom kole CHO.

      Obom študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Workshop

      Lektorka Iveta Tonhauserová vysvetľuje kde začať, ak sa chcú študenti venovať programovaniu webových stránok. Priblíži im, ako funguje web, ktorý jazyk by si sa mali naučiť ako prvý a ako vôbec dostať program zo svojho počítača na web, kde ho uvidí celý svet. Naučia sa základnú štruktúru webových stránok,  jazyk HTML, ako aj to, prečo je v súčasnosti jeho znalosť nevyhnutnou alebo aspoň veľmi užitočnou výbavou každého používateľa webu.

      Prihlasovanie do 24.02. 2021 - http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/868713?lang=sk (prihlasovacie údaje na webinár budú zaslané len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky)

       

    • VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

      Napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandemická situácia, sa naši žiaci úspešne zúčastňujú na predmetových olympiádach. Minulý týždeň sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sme sa zúčastnili v kategórii E,F a Z.  Vo všetkých kategóriách sme postúpili do krajského kola GO, ktoré sa bude konať v marci.

      Výsledky našich žiakov sú nasledovné:

      Kategória E (tercia-kvarta):

      1. miesto -   Sofia Lofflerová (kvarta)   -  postup do krajského kola

       2. miesto -    Adam Ágh (kvarta)  - postup do krajského kola

       7. miesto -    Michaela Poláková (kvarta)  - úspešný riešiteľ

       

      Kategória F (prima-sekunda):

      3. miesto -    Filip Adámik (sekunda)   -  postup do krajského kola

      5. miesto -    Daniel Minarovský (príma) -  úspešný riešiteľ

      7. miesto -    Jakub Dvoran (sekunda) -  úspešný riešiteľ

      kategórii Z sme mali tiež silné  zastúpenie. Zúčastnili sa jej žiaci viacerých ročníkov a takmer všetci získali potrebné body na postup do krajského kola.

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a postupujúcim študentom držíme palce v krajskom kole!

       

                                               Mgr. Ľubica Nevydalová, Mgr. Beáta Toholová

       

    • PRÍBEH NA ZAMYSLENIE.......
     • PRÍBEH NA ZAMYSLENIE.......

       

      Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Ostré poryvy vetra pretínali vodu, dvíhali ju v obrovských vlnách, ktoré narážali na pobrežie ako údery kladiva a ako oceľové radlice preorávali morské dno a vyhadzovali z hlbín na desiatky metrov od mora malé zvieratká, kôrovce, mäkkýše.

      Keď búrka prešla, tak rýchlo ako prišla, voda sa utíšila a ustúpila. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa v agónii zmietali tisíce a tisíce morských hviezdic. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova.

      Prilákalo to množstvo ľudí z celého pobrežia. Prišla si to nafilmovať aj televízia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali.

      Umierali.

      Prizeral sa na to aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapček sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nik nepohol ani prstom. Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruky, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody. Potom sa vrátil a pokračoval vo svojej práci.

      Z betónového zábradlia ktosi zvolal:

      „Čože to robíš, chlapče?“

      „Odnášam do mora morské hviezdice. Ináč všetky zahynú na pobreží,“ odpovedalo chlapča a bežalo ďalej.

      „Je ich tu na pobreží na tisíce, je ich tak mnoho, že ich nemôžeš zachrániť všetky!“ kričal muž. „To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôžeš zmeniť veci!“

      Chlapča sa usmialo, sklonilo sa, vzalo ďalšiu morskú hviezdicu a hodilo ju do vody a povedalo: 

      „Pre túto hviezdicu som veci zmenil.“

      Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice už štyria. O pár minút ich bolo už päťdesiat, potom sto, dvesto, tisíc a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili.


      Na zmenu sveta by stačilo, keby niekto, hoci malý, mal odvahu začať. S čím vieš začať i v dnešných náročných časoch práve ty?

    • OKRESNÉ KOLO MO Z9
     • OKRESNÉ KOLO MO Z9

      Dňa 27.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády kat. Z9. Našu školu reprezentovali študenti z triedy Kvarta a 1.B bilingválneho gymnázia.

      Všetci sa umiestnili na pódiových miestach nasledovne:

       

      1. miesto                Katarína Minarovská                             Kvarta

      2. miesto                Michal Marek Fano                                1.B

      2. miesto                Markus Šuliman                                     1.B

      3. miesto                Adam Ágh                                               Kvarta

      3. miesto                Valéria Brunčáková                               Kvarta

       

       

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy!!!

    • ŠKOLSKÉ KOLO MO kat.C
     • ŠKOLSKÉ KOLO MO kat.C

      Dňa 26. 1. 2021 deväť študentov našich prvých ročníkov, kvinty a bilingválnej 2.B riešilo školské kolo MO – kategória C.

      Medzi úspešných riešiteľov patrí Sára Dzurechová z kvinty so ziskom 16 bodov, Filip Moskál z 2.B so ziskom 16 bodov a Lea Kobidová z 1.A so ziskom 10 bodov.

      Všetkým trom postupujúcim študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole v Trnave!

     • VYDÁVANIE VÝPISOV HODNOTENIA ZA 1.POLROK ŠK.ROKA 2020/2021

      Milí žiaci a zákonní zástupcovia!

      Vzhľadom k terajšej situácii vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za I. polrok šk. roka 2020/2021.

      Naša škola bude dňa 29.1.2021 zasielať Výpis hodnotenia za I. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v školskom  informačnom systéme (edupage). 

      Bude nutné potvrdiť jeho prevzatie, preto je prihlásenie sa do IZK nevyhnutné.

      Z tohto dôvodu je možné opätovne požiadať o Vaše prihlasovacie údaje cez mailovú adresu školy:

      gymhc@zupa-tt.sk

      Zároveň pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 13.1.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebehlo dištančnou formou a malo podobu online testu, ktorý bol zameraný na preverenie vedomostí z gramatiky a slovnej zásoby i na čítanie a posluch s porozumením. Tri žiačky našej školy obsadili vo svojich kategóriách 2. miesto. Boli to:

      Lucia Hajdáková (kategória 1A)

      Nikol Zomborská (kategória 2A)

      Viktória Novosádová (kategória 2B)

      Simona Práznovská z triedy oktáva súťažila v kategórii 2C2 a postúpila do krajského kola. V krajskom kole nás bude reprezentovať aj žiak 2.B Jakub Voltmann, ktorý bude súťažiť v kategórii 2C1 (bilingválne triedy).

     • Študujte na našej škole!

      Každý rok na našej škole  organizujeme pre žiakov ZŠ hlohovského okresu Deň otvorených dverí. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nie je možné otvoriť bránu školy a privítať našich možno budúcich žiakov a ich rodičov na pôde našej školy. 
      Preto sme sa snažili nájsť náhradný spôsob, ktorým Vám vieme priblížiť život na škole, podať Vám základné informácie o možnostiach štúdia prostredníctvom videa.
      Informácie o podmienkach prijatia na našu školu, aby ste sa od septembra stali našimi žiakmi, nájdete v sekcii Prijímacie konanie.

      Pri obnovení prezenčnej formy vyučovania Vás srdečne u nás privítame a ochotne odpovieme na Vaše otázky.

      RNDr. Karin Minarovská - riaditeľka školy
       

    • Hodnotenie žiakov
     • Hodnotenie žiakov

      Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kupca oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa nebudú klasifikovať predmety:

      Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova a Regionálna výchova.

      https://ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/Usmernenie%201.%20polrok_1%20S%C5%A0.pdf

       

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

      120 minút riešenia zaujímavých úloh – aj takto si vyplnili čas študenti našej školy v piatok, 11.12.2020. V tíme junior súťažili  traja študenti zo sexty spolu so dvoma študentami zo septimy:  Juraj Brunčák, Ondrej Hanzlík, Stanislav Lukáč, Jakub Martin Hulala, Dominik Špalek. Získali veľmi pekné 33. miesto. Celkovo súťažilo 132 tímov z rôznych škôl v rámci Slovenska.

      V tíme senior súťažili študenti z 3.A – Tomáš Masaryk, Pavol Poláček, Richard Žibek, zo septimy Jakub Antala, z 2.A Dominik Poláček. Obsadili 57. miesto v rámci Slovenska.

      Blahoželáme!

     • Zbierka TESCO

      Každoročne  sa uskutočňuje v spolupráci  Charity s obchodnou sieťou Tesco vo všetkých jej prevádzkach na Slovensku t.j. aj v Tesco  Hlohovec zbierka trvanlivých  potravín pre ľudí v núdzi. Tento ročník sa uskutočnil v dňoch 19.-21. novembra 2020.

      Študenti nášho gymnázia sa do tejto akcie aktívne zapájajú každý rok. Tento rok sa ako dobrovoľníci zúčastnili žiaci 3.A triedy Maximilián Kováč a Nicole Horváthová. Svojím zodpovedným a obetavým prístupom dôstojne reprezentovali našu školu a ukázali, že v čase  konzumu a strácania morálnych hodnôt sa nájdu ľudia s veľkým srdcom a sú  dôkazom, že ľudská spolupatričnosť, obeta a tolerancia sú veľmi dôležité pre zachovanie ľudského spoločenstva.

       

      Ďakujeme!

    • Aj tento rok sme si pripomenuli odkaz 17.novembra 1989
     • Aj tento rok sme si pripomenuli odkaz 17.novembra 1989

      Naši poľskí partneri z nového projektu eTwinning oslavujú v novembri Deň nezávislosti, počas ktorého si pripomínajú, že 11.11.1918 bola vyhlásená samostatná poľská republika a zároveň sa zamýšľajú nad tým, čo pre nich nezávislosť a sloboda znamenajú a hľadajú paralely medzi históriou a súčasnosťou.

      Keďže 17. novembra si na Slovensku pripomíname udalosti Nežnej revolúcie, bolo prirodzené, že sme sa nechali inšpirovať a pokúsili sme sa obohatiť diskusiu o týchto dôležitých myšlienkach. Pokračovali sme v skúmaní pojmov politická, ekonomická a osobná sloboda, sloboda spoločenstva alebo štátu, sloboda jednotlivca a v skúmaní javov, ktoré slobodu ovplyvňujú a definujú.

      Naši bilingválni študenti v období, keď každoročne organizujeme Týždeň globálneho vzdelávania v zmysle oslavy Medzinárodného dňa študentstva, študovali základy slobody, nezávislosti a demokracie v niekoľkých krokoch:

      Žiaci 3. a 4. ročníka študovali americký vládny systém, jeho „Checks and Balances“, tohtoročné americké prezidentské voľby, ich „Electoral College“, úlohu slobodných médií a analyzovali štatistické výsledky volieb. Súčasne hlbšie skúmali  koncepty demokracie.

      Žiaci 1. a 2. ročníka uvažovali o mnohých aspektoch a formách slobody, čo ju ovplyvňuje a aký má vzťah k politickej, sociálnej a rodinnej situácii.

      A na záver, študenti všetkých bilingválnych ročníkov študovali historické pozadie slovenskej zamatovej revolúcie, jej dôvody a dôsledky.

      Počas obdobia 16.11. – 25.11.2020 študenti pripravovali rôzne myšlienkové mapy, prezentácie, krátke študijné materiály a písali tvorivé kompozície na tému „Cítim sa ne/slobodný, pretože...“ a na zadania „Napíšte list 12-ročnému dieťaťu o význame Nežnej revolúcie pre jeho/jej život“ a „Napíšte Váš osobný odkaz disidentovi alebo študentskému aktivistovi z roku 1989“. Ich práce boli použité nielen v rámci rovesníckeho vzdelávania v ich vlastných triedach, ale aj naprieč ročníkmi a boli zhrnuté v padlete „Legacy of 17th November 1989“

      https://padlet.com/ivanafazikova/eb1y0g8q6iv3vgb

     • Celoslovenská informatická súťaž iBobor

      V dňoch od 10. 11. 2020 do 16. 11. 2020 sa študenti našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor vo všetkých kategóriách. Naši najlepší študenti:

      Adam Ágh (kvarta) získal plný počet bodov, 100 percentil v kategórii Kadeti

      Adam Dano (sekunda), 95 percentil v kategórii Benjamíni

      Nikola Černá (kvinta), 97 percentil v kategórii Juniori

      Dominik Špalek (septima), 96 percentil v kategórii Seniori

      Srdečne blahoželáme.

     • "Kvakinova škatuľka"

      Milí študenti, cez Edupage ste včera dostali výzvu na účasť v zbierke "Kvakinova škatuľka" - s cieľom prejaviť spolupatričnosť, dobročinnosť a urobiť radosť na Vianoce ľuďom v útulkoch nášho mesta. Srdečne Vás povzbudzujeme k zúčastneniu sa na nej, hoc len maličkosťou, darovanou zo srdca. Čas na robenie dobročinných skutkov nikdy nie je márny, potešuje hneď niekoľkokrát. Tešíme sa na spoluprácu a budeme vďačné, ak sa nám nejakí dobrovoľníci z Vás nahlásia na pomoc s obaľovaním a plnením škatuliek. Predpokladaný termín "škatuľkovania"  je 14.-15.12.2020. Bližšie info cez Edupage správu.

      Za org. tím : Andrejka Krupová & Zuzka Žažová

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Študenti nášho gymnázia súťažili v šiestich kategóriách a na prvých miestach sa umiestnili nasledujúci žiaci:

      Kategória 1A - Lucia Hajdáková (príma)

      Kategória 1B - Barbora Morháčová (kvarta)

      Kategória 2A - Nikol Zomborská (kvinta)

      Kategória 2B - Viktória Novosádová (oktáva)

      Kategória 2C1 - Jakub Voltmann (2.B)

      Kategória 2C2 - Simona Práznovská (oktáva)

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce pri ďalšej reprezentácii našej školy!

    • NEBOJME SA ROBOTIKY
     • NEBOJME SA ROBOTIKY

      Každoročne vyhlasuje nadácia Pontis grantové programy s rôznym zameraním, vyhľadáva a podporuje v raste a šírení inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia radosť. V marci 2020 získal projekt Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová, finančnú podporu od Nadačného fondu Bekaert pomáha, ktorý spravuje Nadácia Pontis. V rámci tohto projektu boli zakúpené pre študentov Gymnázia Ivana Kupca robotické stavebnice mBot a STEM stavebnice Arduino.

      Do  predmetu informatika  sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino v jazyku Wiring a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock a Python.

      Cieľ projektu bol však oveľa väčší: vyškoliť z najzanietenejších študentov lektorov a zapojiť ich do organizovania Robotických dní pre žiakov iných škôl, motivovať študentov k účasti na rôznych robotických súťažiach, inšpirovať študentov k univerzitnému štúdiu robotiky, elektrotechniky a programovania.

      Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika. Materiály priebežne dopĺňame so študentami na krúžkoch robotiky, ktoré fungujú aj počas dištančného štúdia.

      Ak nám to epidemiologická situácia jedného dňa dovolí, pozveme na Gymnázium Ivana Kupca žiakov zo škôl nášho mesta a okolia na  vyučovanie robotiky. Motívom Robotických dní je prelomiť bariéry strachu z programovania a robotiky, nadchnúť deti pre vedu a techniku, rozvíjať spoluprácu medzi školami, podporiť rovesnícke vzdelávanie. Počas Robotického dňa si pozvaná skupina zrealizuje svoje robotické projekty, žiaci budú pracovať v dvojčlenných tímoch, pričom každý tím bude mať k dispozícii lektora - študenta našej školy.

      Umelá inteligencia sa každým dňom stáva viac súčasťou našich životov, rastie dopyt po programátoroch v medicíne, poľnohospodárstve a vo výrobných segmentoch. Dnešná škola by mala dať deťom vzdelanie v programovaní a robotike, aby si v dospelosti  vedeli udržať zamestnanie aj popri robotoch a umelej inteligencii. Na Gymnáziu Ivana Kupca sme bariéry strachu z robotiky určite prelomili a v projekte budeme pokračovať aj v ďalšom období.

       

       

       

      Autor: Mgr. Miroslava Vavrová

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      V jesennom období sme v rámci environmentálneho programu realizovali ZBER PAPIERA. Podarilo sa vyzbierať spolu 8515 kg papiera. Výhercom blahoželáme a ďakujeme!

                                                       

      Trieda                                              Počet kilogramov

      Osemročné gymnázium

      Prima                                                        621 kg

      Sekunda                                                   469 kg

      Tercia                                                      1562 kg        1. miesto

      Kvarta                                                     1205 kg        2. miesto

      Kvinta                                                     1090 kg        3. miesto  

      Sexta                                                        584 kg

      Septima                                                    497 kg

      Oktáva                                                      139 kg

      Štvorročné gymnázium

      1.A                                                            551 kg    

      1.B                                                            190 kg

      2.A                                                            100 kg

      2.B                                                            696 kg

      3.A                                                            110 kg

      3.B                                                            204 kg

      4.A                                                            150 kg 

      4.B                                                            347 kg

       

      Jednotlivci

      1.    miesto  Michaela Blašková / Tercia  1120 kg

      2.    miesto  Marek Meliš /  Sekunda  300 kg

      3.    miesto  Katarína Minarovská / Kvarta  251 kg

    • Hlohovskí gymnazisti získali 3. vlajku Zelenej školy
     • Hlohovskí gymnazisti získali 3. vlajku Zelenej školy

      Gymnázium Ivana Kupca sa  opäť zaradilo medzi aktívne školy a bola mu udelená vlajka a certifikát programu Zelená škola, najväčšieho vzdelávacieho programu na svete. Ocenenie sme získali za dvojročné úsilie v programe Energia. V prvých dvoch certifikačných obdobiach sme sa venovali témam Voda a Odpad. Počas dvoch rokov sme realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Z ekologického účtu Zeme čerpáme viac ako nám patrí a tento dlh máme možnosť splácať každý deň múdrymi rozhodnutiami a uvedomelým správaním. Preto pokračujeme a v nasledujúcich dvoch rokoch sa púšťame do projektu Zeleň a ochrana prírody. Bude nás tešiť, ak sa nám podarí ciele naplniť, zapojiť viac komunitu rodičov a po dvoch rokoch si opäť povieme - stálo to zato.

      Mgr. Slávka Šulimanová

    • Ako si pomôcť sám?
     • Ako si pomôcť sám?

      Liga za duševné zdravie vypracovala v týchto pre nás náročných časoch akúsi prvú pomoc pre urdžanie si dobrého psychického zdravia vo forme jednoduchých praktických odporúčaní, ktoré naozaj fungujú. V priloženom linku sa dozviete viac. Vrelo článok odporúčam všetkým, ktorí momentálne prežívajú ťažké obdobie v súvislosti s pandémiou a možno ich ich vlastné prežívanie zaskočilo, ale nielen tým. Doprajte si starostlivosť o seba nielen udržiavaním sa vo fyzickej kondícii, ale i psychickej - obe teraz potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

      https://dusevnezdravie.sk/library/ako-si-pomoct-sam/

      Pekné prázdniny prajem, Zuzana Žažová

     • Tipy pre učenie sa na diaľku

      Milí pedagógovia, študenti, rodičia,

      dávam Vám do pozornosti zopár tipov, ktoré vytvorilo IPCKO.sk pre podporu a zvládnutie opätovného nábehu na dištančné vzdelávanie. Tipy sú sumarizované zvlášť pre učiteľov, zvlášť pre rodičov i zvlášť pre študentov.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli, by som Vám rada pripomenula, že v práci zostávam stále aktívna a môžete ma v pracovných dňoch kedykoľvek kontaktovať.

      Je možné, že niektorí z Vás nemajú ešte úplnú predstavu o tom, ako zvládať  túto formu vzdelávania a vôbec žitia v tak obmedzenom režime ako ho máme momentálne nariadený. Budem sa snažiť zdielať Vám rady a skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí tak ako v tomto príspevku. Na druhej strane úprimne verím vo Vašu schopnosť popasovať sa s nástrahami života Vašou vlastnou cestou - verím, že si môžeme byť inšpiratívnymi navzájom a preto mám pre Vás tento týždeň nasledovnú výzvu: " Napíšte mi (mailom, či cez Edupage) aké sú Vaše osvedčené stratégie na zvládanie dištančného vzdelávania i života počas karantény, čo Vám pomáha ráno vstať a deň prežiť v dobrej nálade?" Vaše tipy následne spracujem a zazdieľam Vám ich. Každý človek má svoj typický pohľad na veci, každému funguje niečo iné. Je fajn, keď sa človek pozerá na veci aj z iného než vlastného uhla, pretože ho to môže obohatiť. Preto - skúsme to - navzájom si pomôžme a zároveň sa obohatíme.

      Prajem Vám veľa síl a trpezlivosti,

       Mgr. Zuzana Žažová, školská psychologička

     • PRECHOD NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu od 26.októbra 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie aj triedy nižšieho stupňa osemročného gymnázia. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom EduPage a online hodiny cez MS Teams. Rozvrh hodín bol žiakom zaslaný ešte v piatok. V prípade technických problémov, neprítomnosti na hodine kontaktujte svojich triednych vyučujúcich. Nakoľko počas online hodín budú deti aj skúšané, bolo by vhodné a efektívne, aby vyučujúci mal so žiakom aj vizuálny kontakt – teda, aby deti mali zapnuté kamery. Cez offline hodiny budú žiaci riešiť domáce úlohy a iné zadania. Pre klasifikáciu predmetov bude dôležité, aby žiaci boli na online hodinách prihlásení (bude sa riadne evidovať dochádzka), aby boli na týchto hodinách aktívni, aby načas odovzdávali zadané úlohy a tie aby boli vypracované zodpovedne. 


      Prvý týždeň bude určite náročný najmä pre našich prvákov, ale dúfam, že sa nám podarí spoločnými silami zvládnuť všetky prekážky. 

      Veľa trpezlivosti, pevné zdravie praje všetkým


      Karin Minarovská, riaditeľka školy

     • "Pekný deň, ako sa máte?"


           Milí študenti a rodičia, dovoľte mi v skratke predstaviť sa. Volám sa Zuzana Žažová a od 01.10.2020 pôsobím na gymnáziu ako školská psychologička. Nakoľko som absolventkou tohto gymnázia, veľmi ma teší, že môžem pôsobiť práve tu, kde moja cesta ku psychológii začala. Na web stránke školy si v sekcii „školská psychologička“  viete dohľadať všetky potrebné informácie ohľadom mojej práce, pracovných dňoch a pod. Esenciálnou náplňou mojej práce na škole je byť k dispozícii tým, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku v situácii, kedy si s ňou nevedia dať úplne radi sami. Postupne Vás budem informovať o rôznych podporných aktivitách, akciách, ktoré spolu s pedagógmi budeme pre Vás pripravovať tak, aby ste sa cítili na škole čo najbezpečnejšie a chodili do školy radi.  Rada by som pre Vás vytvorila bezpečný priestor, v ktorom by si každý z Vás vedel nájsť svoj (veľa krát ešte neobjavený) potenciál žiť život s radosťou, úspešne, vedieť sa popasovať aj s náročnejšími životnými situáciami pri plnom rešpektovaní práv svojich i iných.

           V skratke pár slov k aktuálnej situácii, keďže to vyzerá tak, že v najbližšom čase budeme v kontakte skôr cez online priestor. Zvažujeme viaceré alternatívy spôsobu zverejňovania príspevkov, v najbližšej dobe Vám dáme vedieť akú podobu ustálime, aby ste mohli byť aktívnymi v reakciách aj vy.

           Aktuálne nám druhá vlna korony ukazuje svoju silu v plnej paráde. Nieto, že sa zvyšujú čísla „pozitívnych ľudí na COVID“, čo je isto vážna vec,  ale zvyšuje sa aj pocit neistoty, strachu, hromadí sa napätie v našom vnútri, čo sa navonok môže pretaviť do prejavov rozhorčenia, hnevu, agresie, alebo naopak beznádeje, či nechuti do činnosti. Uvedomujem si závažnosť prežívania práve takto “pozitívnych“ ľudí. Pre každého jedného z nás je dôležité si v tomto čase uvedomiť, že sme všetci ľudské bytosti patriace do jedného spoločenstva, ktoré je plné vzájomných sociálnych interakcií medzi ľuďmi. Taký, aký je najslabší článok z nás – tak silné je aj spoločenstvo.

         Chcem Vás preto na úvod vyzvať, mládež – teraz apelujem najmä na tých, čo sa aktuálne cítia byť silnými – využite svoju silu na pomoc tým, ktorí to zvládajú horšie. Nestojí to veľa a prínos je veľký pre všetkých. Ukážte silu Vašej mladosti, pre ktorú je príznačná nekonečná kreativita, rozmach myslenia a plnosť síl, ako vyzerá spolupatričnosť medzi Vami. Stačí začať úplne jednoducho – obyčajným „Ako sa máš?“ (aktuálne cez telefón, chat, smskou) a následne úprimným počúvaním vyjadrenia toho, čo Vám druhá strana odpovie a úprimnou reakciou naň. Ide o prejavenie záujmu o druhého človeka. Buďte k sebe ohľaduplní, povzbudzujte sa navzájom tak ako Vám je blízke. Toto je dobrý začiatok na ceste k lepšiemu vnútornému nastaveniu i k porozumeniu si navzájom.

          Buďte POZITÍVNI, ale teraz v zmysle radostní, prijímajúci, chápajúci, rešpektujúci, ohľaduplní, silní či povzbudzujúci! Nemyslíte si, že má väčšiu cenu niekoho zo zeme zodvihnúť ako ho na ňu zhodiť? Čo Vám prinesie lepší pocit zo seba? Ako chcete, aby sa k Vám správali iní? Buďte dobrí, najviac ako môžete!

     • Víťazi „Národnej súťaže eTwinning 2020“ boli vyhlásení

      Do súťaže je možné každoročne prihlásiť ukončený medzinárodný eTwinningový projekt slovenskej školy s konkrétnym výstupom, ktorý najskôr získal Národný certifikát kvality a v ktorom je viditeľná online spolupráca dvoch a viacerých škôl.

      Naša škola sa prihlásila s projektom „Let's GTA! – STEAM as a versatile language describing the world“ v špeciálnej kategórii „Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning“ a sme veľmi radi, že sme sa stali víťazmi.

      K trom národným certifikátom kvality, z Poľska, Litvy aj Slovenska, si teda náš interdisciplinárny projekt pripísal aj „Národnú cenu“.

      Gratulujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

    • „Získaj ocenenie, ktoré Ti otvorí dvere do sveta“
     • „Získaj ocenenie, ktoré Ti otvorí dvere do sveta“

      Milí študenti,

      S mnohými z Vás sa už od začiatku školského roka intenzívne rozprávame o pokračovaní (alebo prvom zapojení sa do) práce v DofE.

      Tí, s ktorými sme sa ešte nestihli osobne stretnúť, sa určite najskôr pýtajú, čo sa pod touto skratkou skrýva? DofE alebo Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (International Award of the Duke of Edinburgh) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život a pomôcť im uspieť v živote.

      V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách (talent, šport, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia) a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ich ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

      Dve hlavné podmienky absolvovania sú zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

       

      V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.

       

      Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu čaká účastníkov Bronzová, Strieborná, či Zlatá cena v podobe certifikátu a odznaku platných po celom svete. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností z oblasti umenia, vedy, biznisu, či IT. Vzhľadom k tomu, že program pochádza z Veľkej Británie a jeho zakladateľom je princ Philip, manžel britskej kráľovnej, bronzové a strieborné ocenenia tradične odovzdáva britský veľvyslanec a zlatých ceremónií sa pravidelne zúčastňujú príslušníci britskej kráľovskej rodiny.

      Ak Vás DofE upútavka zaujala, viac info si môžete nájsť na stránke školy v sekcii „Projekty 2020/2021“ alebo na „dofe.sk“.

      Osobne Vám radi odpovedia na Vaše otázky ambasádorky programu  Doris Dvoranová (sexta, v DofE na zlatej úrovni), Dominika Vopátová (IV. B, v súčasnosti tiež na zlatej úrovni) alebo koordinátorky programu Mgr. Zuzana Lukáčová a Mgr. Ivana Fáziková.

     • Stredné školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie

      Na základe rozhodnutia krízového štábu a MŠVVaŠ SR  od pondelka 12.10.2020 až do odvolania sa budú žiaci štvorročného, päťročného gymnázia a vyššieho stupňa osemročného gymnázia  vzdelávať dištančnou formou. Žiadame študentov, aby si skontrolovali účty v Office 365. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom Edupage a MS Teams. 

      Ďalšie informácie Vám zajtra 12.10.2020 poskytnú Vaši triedni učitelia cez Edupage.

      V pondelok budú žiakom zasielané iba úlohy.

      Zároveň dôrazne žiadame študentov o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí.

       

      Opatrenia sa netýkajú žiakov prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia. 

      Ich výučba prebieha prezenčnou formou. 

       

     • EXPERT geniality show

      ...v každom žiakovi drieme expert...

      Je to celoslovenská súťaž, v ktorej môžete zahviezdiť! Na našej škole má súťaž veľkú tradíciu a každoročne naši študenti získavajú množstvo vynikajúcich umiestnení a vyhrávajú pekné ceny. Súťaž sa koná v škole (cez vyučovanie), 1.12.2020, od tohto roku súťažime online. Prímani súťažia v 2 témach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Všetci ostatní si vyberajú 2 témy zo šiestich:

      - Od Dunaja k Tatrám

      - Mozgolamy

      - Svetobežník

      - Tajomstvá prírody

      - Do you speak English?

      - Góly, body, sekundy

      Štartovné do súťaže je 4€, z toho škola hradí 1€. Ak máte záujem, prihláste sa u šk. koordinátora (Mgr. Miroslava Vavrová) a zároveň prineste štartovné (3€) do učebne Infoveku. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra. Prímani a prváci dostanú aj informačný leták. Ďalšie info a skúšobné testy sú na https://sutazexpert.sk/

       

     • Code Week 2020

      Naša škola je na mape eventov Code Week 2020!

      V dňoch 10. - 25. októbra sa uskutoční Európsky týždeň programovania - je to nezávislé hnutie, ktoré oslavuje tvorivosť, riešenie problémov a spoluprácu prostredníctvom programovania a ďalších technologických aktivít. Zámerom je viac zviditeľniť programovanie, ukázať mladým, dospelým a starším ľuďom, ako vdýchnuť život nápadom pomocou programovania, rúcať mýty o týchto zručnostiach a spojiť motivovaných ľudí, aby sa spolu vzdelávali.

    • Poukázanie rodičovského príspevku
     • Poukázanie rodičovského príspevku

      Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2021/2022

      Príjemca:                     Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                   SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                  20212022

      Konšt. symbol:              0558

      Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka+ trieda (dôležité pre identifikáciu platby)

    • Projekt Nebojme sa robotiky
     • Projekt Nebojme sa robotiky

      Gymnázium Ivana Kupca uspelo v marci 2020 so svojim projektom Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová a v tomto školskom roku sa začala  jeho realizácia. V rámci tohto projektu sme zakúpili robotické stavebnice mBot Explorer, mBot Ranger a mnoho doplňujúcich modulov, ktoré rozširujú možnosti a schopnosti týchto robotov. Do predmetu informatika  sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino  a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock, Python a Wiring.

      Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika.

      https://www.youtube.com/channel/UCYz62d01lwDzGAGccOv7vHg

      https://www.instagram.com/programovanie_robotika/?hl=sk

       

      Do predmetu školského vzdelávacieho programu Informačno-komunikačné technológie sme zaradili vyučovanie robotiky – v šk. roku 2020-21 sú to triedy Tercia, Kvinta, I.A, II.A. Ostatní žiaci majú možnosť pracovať s robotickými stavebnicami na krúžku robotiky. Fotografie z vyučovacích hodín a z činnosti krúžku budeme uverejňovať vo fotogalérii.

     • Voľby do RŠ a rodičovské združenia

      Vážení rodičia!

       

      Dňa 23.septembra 2020 (streda) sa v jednotlivých triedach uskutočnia triedne schôdze ZRPŠ spojené s voľbou rodičov za členov do Rady školy.

       

      Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa stretnutia rodičov budú konať za dodržiavania nasledovných opatrení:

      1. Začiatok zasadnutia rodičovských združení sa uskutoční podľa nasledovného časového harmonogramu:

      16.50 h - triedy: I.B, II.B, II.A, III.B, III.A

      17.00 h - triedy: Sekunda, Tercia, Kvinta, Sexta, Prima, Septima

      17.10 h - triedy: I.A, IV.A, Oktáva, Kvarta, IV.B

       

      2. Do priestorov školy nesmie vstúpiť  nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby.

       

      3. Pri vstupe do budovy a vo všetkých priestoroch školy sa vyžaduje  nosenie rúška a dezinfekcia rúk.

       

      4. Rodič žiaka odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu vyučujúcemu svojho dieťaťa.

       Vyhlasenie_navstevnika_skoly.docx

       

      5. Rodič (ak školu navštevuje viac detí z rodiny) sa môže zúčastniť zasadnutia ZRPŠ len v jednej triede.

       

      6. Z dôvodu podpisovania dokumentov Vás prosíme, aby každý rodič mal svoje vlastné pero.

       

      Prísne nastavené epidemiologické opatrenia nám neumožňujú povoliť vstup rodičom v čase pandémie do budovy školy. Preto využite zasadnutia triednych ZRPŠ, aby ste získali informácie o vyučovaní, prevádzke a nastavenom vnútornom režime školy. 

      Za pochopenie ďakujeme.

       

      Tešíme sa na Vás.

                                                                                                               RNDr. Karin Minarovská 

                                                                                                                    riaditeľka školy

       

       

       

       

     • OZNAM -RÚŠKA NA ŠKOLÁCH

      Vážení rodičia, milí študenti!

       

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovaniaNosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

      Úplné znenie opatrenia.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

       

                                                                                                         RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                              riaditeľka školy

       

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 16.09.2020

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v stredu 16.9.2020 sa vraciame k riadnemu vyučovaniu podľa platného rozvrhu. Vyučovacie hodiny budú trvať opäť 45 minút.

      Pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni je žiak povinný odovzdať pri vstupe do budovy Vyhlásenie o bezinfekčnosti, čiže v stredu všetci!

      Vyhlasenie_ZZ-aktualizovane.docx​​​​​​​

      Naďalej je nutné dodržiavať časový hamonogram príchodu žiakov do školy.

      Školská jedáleň bude pracovať  od stredy  16.9.2020 v riadnom režime. Prihláseným žiakom budú obedy vydávané pri zachovaní všetkých prijatých opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu. Žiaci sú povinní dodržiavať časový harmonogram stravovania, ktorý im poskytnú ich triedni vyučujúci.

      Nosenie rúšok, resp. štítov ostáva naďalej povinné v doterajšom režime!                                                                                                                RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                       riaditeľka školy     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800

                                        udeľuje dňa 14.09.2020 (pondelok) žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      Nástup do školy je v stredu 16.09.2020 podľa časového harmonogramu príchodov.

       

       

       

       

                                                                                                        RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                              riaditeľka školy

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY

      Vážení rodičia!

       

      Z dôvodu konania volieb do Rady školy pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci za zástupcov rodičov si Vás dovoľujem požiadať o návrhy na kandidátov do volieb. Termín a spôsob konania volieb Vám oznámime v súlade s protiepidemiologickými opatreniami.

       

      Návrhy na kandidátov do volieb do Rady školy je potrebné predložiť v písomnej podobe (do schránky školy) alebo v  elektronickej podobe na mail školy (gymhc@zupa-tt.sk) do 11. septembra 2020.

       

       

                                                                                                           RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                  riaditeľka školy

       

                                                                                                                                                           

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE 2.9.2020 - 15.9.2020

       

      Od 2.septembra 2020 sa žiaci riadia pokynmi RŠ Gymnázia Ivana Kupca, s ktorými boli oboznámení 2.9.2020.

       

      1. Do školy počas prvých dvoch týždňov vstupujú len zamestnanci a žiaci GIK!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      2. Žiaci vchádzajú do budovy školy cez hlavný a študentský vchod, aby sa nemuseli zhromažďovať pri jednom vchode. Prechádzajú zdravotným filtrom (kontrola teploty, dezinfekcia rúk, nosenie rúška). Harmonogram príchodu je zverejnený na stránke školy.

       

      3. Na každej chodbe sú umiestnené dezinfekčné prostriedky. Žiaci sú povinní pred vstupom do jedálne dezinfikovať si ruky.

          

      4. Od 3.9.2020 sa žiaci prezúvajú. Pri zdržiavaní v spoločných priestoroch školy sa žiaci riadia pokynmi RŠ pre šk. rok 2020/21. V spoločných priestoroch sa zdržiavajú iba na nevyhnutný čas.

       

      5. Počas prvých dvoch týždňov (do 15.9.2020) budú skrátené vyučovacie hodiny na 30 minút.

         V dňoch 3.9.2020 - 4.9.2020 budú mať žiaci triednické hodiny. Vyučovanie končí 11.30 h.

       

       

      SKRÁTENÉ ZVONENIE               1. 08:00 – 08:30

                                                            2. 08:35 – 09:05

                                                            3. 09:15 – 09:45

                                                            4. 09:50 – 10:20

                                                            5. 10:30 – 11:00

                                                            6. 11:05 – 11:35

                                                            7. 11:45 – 12:15

                                                            8. 12:20 – 12:50

       

      6. Vyučovanie bude prebiehať frontálne pri dodržaní odstupov učiteľ-žiak. Nosenie rúšok je v týchto týždňoch do 15.9.2020 povinné aj v triede. TSV a všetky predmety, ktoré sa dajú, budú sa vyučovať vonku.

       

      7. Počas prvých 2 týždňov sa bude variť len pre zamestnancov a žiakov do 15 rokov P-KVA (od 7.9.2020). Žiadame všetkých, aby si zabezpečili vlastnú stravu (desiata, nápoj). Školský bufet sa prvý týždeň neotvorí, termín otvorenia oznámime.

       

      8. Počas prestávok sa obmedzí pohyb žiakov na chodbách a do iných tried iba na nevyhnutné prípady, napr. presun na vyučovaciu hodinu v prípade potreby a iné (toalety, nápojové automaty).

       

      9. Po skončení vyučovania a odstravovaní v školskej jedálni žiaci opustia budovu školy v čo najkratšom čase.

       

      10. Prosíme rodičov, nainštalujte si aplikáciu do svojich mobilných telefónov. Sledujte pravidelne oznamy na webovej stránke školy, kde sú uvedené aj kontakty na RŠ, ZRŠ. Rodičia, poskytnite kontakt na seba triednemu učiteľovi. V prípade telefonátu zo školy, ihneď reagujte.

       

      Cieľom školy je, aby sme spoločne v čo najväčšej miere zabránili šíreniu vírusu, ak k takejto situácii príde a udržali „klasické vyučovanie“ v škole.

       

                                                                                                       RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                             riaditeľka školy

     • Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

      Vedenie školy oznamuje všetkým študentom a ich zákonným zástupcom, že na stránke ministerstva školstva vyšli pokyny Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Týmto vás žiadame o ich preštudovanie a následné dodržiavanie. 

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

       

       

       

                                                                                                                    RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                          riaditeľka školy

                                                         

     • Dôležité pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, žiaci,

      dňa 2. septembra 2020  o 8.00 h sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v jednotlivých triedach.

      Žiaci prichádzajú do školy nasledovne:

      Cez študentský vchod

      8.00 h - 8. 10 h - triedy lll.B, ll.A, ll.B, Septima

      8.10 h - 8.20 h - triedy Tercia, Sekunda, Kvinta, Sexta, lll.A

      8.20 h - 8.30 h - triedy lV.A, lV.B, Kvarta, Oktáva

       

      Cez hlavný vchod

      8.20 h - 8.30 h - triedy Príma, l.A, l.B

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

      Okrem toho  žiak odovzdá vyplnené tlačivá

      Zdravotný dotazník zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka  - Dotaznik.docx

       

      Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / plnoletého  žiaka - Vyhlasenie_ZZ.docx

       

      Bez odovzdaných vyplnených tlačív vstup do budovy nebude možný.

       

      Prosíme o dodržanie času nástupu z dôvodu zabránenia zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí pred budovou školy.

       

       

       

       

    • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      Vážení rodičia, milí študenti!

      Začiatok školského roka 2020/2021 bude iný ako tie predchádzajúce, preto Vám dávame do pozornosti nasledovné informácie a pokyny k začiatku školského roka.

      Dňa 2. septembra 2020 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 v triedach za nasledovných podmienok:

      Zákonný zástupca

       

      1. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obe vyplnené tlačivá žiak odovzdá pri vstupe do budovy.                                        Zdravotny_dotaznik.docx                          Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka.docx                                                                              
      2. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

       

      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti  a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Žiaci školy

      1. Pri každom vstupe do školy si každý žiak dezinfikuje ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách.
      2. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy

      Zákonným zástupcom nebude povolený vstup do budovy školy.

      Program otvárania šk. roka 2020/2021:

      8.00 h – 8.30 h príchod žiakov do školy

      8.30 h – príhovor riaditeľky školy

      8.45 h – 9.30 h – hodina s triednym učiteľom, základné pokyny a informácie k prvému týždňu

     • Národný certifikát kvality pre náš eTwinning projekt

      Dňa 01.07.2020 získal náš interdisciplinárny projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom sme pracovali v priebehu školského roka 2019/2020 spolu s poľskými a litovskými partnermi prestížne ocenenie „National Quality Label“.

      Národný certifikát kvality je udeľovaný výnimočným medzinárodným projektom v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning za vysokú úroveň splnenia kritérií týkajúcich sa pedagogickej inovácie, integrácie do časovo-tematických plánov, spolupráce partnerských škôl, využívania moderných technológií, dokumentácie činností a prínosu pre zúčastnené školy.

      Certifikát kvality je zároveň spôsobom ako ukázať študentom, ktorí pracovali na realizácii činností v programe eTwinning, že ich úsilie bolo ocenené. Za výraznú mieru participácie v tomto projekte si prevezmú svoje žiacke certifikáty kvality študenti z bilingválnych tried: z 3.B Simona Vančová, Klára Lišková, Peter Štrpka, Alica Tvrdá, Juliána Ondrišová a z 1.B Martina Černá, Vanessa Hallová, Ernest Fázik, Filip Moskal a Jakub Voltmann.

      Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí umožnili našim študentom rozvíjať ich potenciál a zároveň inšpirovať iných, aj na medzinárodnej úrovni, menovite Mgr. Márii Juristovej, Mgr. Miroslave Vavrovej, Mgr. Louise Ellen Kocianovej, Mgr. Slávke Šulimanovej, Mgr. Eve Miklovičovej, Mgr. Dane Filipkovej, Mgr. Dáši Košťálovej, Mgr. Zuzane Lukáčovej, Mgr. Zuzane Kráľovej a samozrejme najmä našim aktívnym a angažovaným študentom, ktorí pracujú na svojom osobnostnom rozvoji a svojou prácou sú príkladom pre ostatných.

      Blahoželáme a veríme, že toto ocenenie bude povzbudením pre študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning.

      Viac informácií môžete nájsť v sekcii Projekty školy.

     • Road2FEI

      V októbri 2019 vyhlásila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a  Národné centrum robotiky,  ktorého šéfom je prof. Ing. František Duchoň, PhD., robotickú súťaž pre študentov stredných škôl s názvom Road2FEI. Cieľom súťaže bolo poskladať autonómneho robota a naprogramovať ho tak, aby zdolal stanovenú dráhu.

      Súťaž mala 10 kôl a zapojilo sa do nej niekoľko tímov z celého Slovenska, no do cieľovej rovinky nedobehli všetci. Víťazmi prvého ročníka Road2FEI sa stali  dva tímy z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a to:

      Porota sa rozhodla oceniť oba tímy. Dňa 23.6.2020 obdržali ocenenia spolu s ďakovným listom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Dr. Ing. Miloša Oravca všetci členovia tímov a taktiež Mgr. Miroslava Vavrová, ich učiteľka informatiky. Ocenenia im priniesol a osobne odovzdal profesor z FEI, František Duchoň, absolvent hlohovského gymnázia, na ktorého sme všetci pyšní.

     • Megamozog 2020

      Počas dištančného vzdelávania spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. vyhlásila online súťaž Megamozog 2020, ktorá mala za cieľ podporiť záujem o problematiku nízkouhlíkového energetického mixu a rozumného využívania energií s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. Súťaž bola určená žiakom základných škôl a stredných škôl na Slovensku. Súťaž prebehla v troch kolách od 27. marca 2020. Do súťaže Megamozog 2020 sa z našej školy zapojili študenti z rôznych tried.

      Výhercovia súťaže:

      1. kolo: Filip Lányi, 2. A

      2. kolo: Ernest Fázik, 1. B

      3. kolo: Adela Hlavnová, 2. B

      Výhercom blahoželáme.

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      Rozhodnutím MŠVVaŠ SR 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 a nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa obnovuje školské vyučovanie v dňoch 29. júna 2020 až 30. júna 2020.

      Bližšie informácie Vám v priebehu budúceho týždňa poskytnú Vaši triedni vyučujúci.

    • MÁME VÍŤAZA!!!!
     • MÁME VÍŤAZA!!!!

      Dňa 21.mája 2020 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat.B . Tejto nie ľahkej kategórie sa zúčastnili:

      Pavol Náhlik (2.A)

      Nikol Horváthová (2.A)

      Tomáš Varga (2.A)

      Natália Kunová (Sexta)

      Ivana Mlynarčíková (Sexta)

      Pavol Náhlik obsadil vynikajúce 1.miesto a dôstojne obhájil svoje prvenstvo z minulého školského roka v kategórii C.

      Ďakujeme!!!!!

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!

      Každoročne Slovenský inštitút mládeže Iuventa organizuje veľké množstvo kôl predmetových olympiád. Tento školský rok v dôsledku pandémie coronavírusu boli mnohé predmetové olympiáda zrušené. Chemici sa však nevzdali a rozhodli sa organizovať jednotlivé kolá CHO dištančnou formou.

      Dňa 7.mája 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády kat.D. Našu školu reprezentovali žiačky triedy KVARTA:

      Johanka Miklošíková

      Dominika Frýdecká

      Nikol Zomborská

      Dominika s Johankou ako úspešné riešiteľky postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. mája 2020. Aj v tomto kole sa stali úspešnými riešiteľkami.

      Dievčatám srdečne blahoželáme!!!

    • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy
     • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy

      V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho prerušenia vyučovania sme hľadali pútave formy vzdelávania aj v športovej oblasti. Naši žiaci sa zapojili do  Veľkého olympijského online kvízu, v ktorom mohli ukázať svoje vedomosti a vyhrať aj vecné ceny. Úspešnými riešiteľkami sa stali 

                   Dominika Janišová (Sexta) a Dominika Dudášová (3.B)

      Dievčatám srdečne blahoželáme! Súťaž organizoval odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

      Mgr. S. Šulimanová

     • Matematický klokan 2020

      do 25. mája školský koordinátor (Mgr. Miroslava Vavrová) informuje žiakov o online súťaži a pošle im prístupové kódy.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ môžu napísať test v škole.

      29. júna zverejníme výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku zverejňovať nebudeme.

      september 2020 školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.

    • PRÍHOVOR MATURANTOV
     • PRÍHOVOR MATURANTOV

                   Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, vážený profesorský zbor, milí spolužiaci,

                  dovoľte mi v mene triedy oktáva touto netradičnou formou povedať pár slov na záver nášho 8-ročného štúdia.

                 Do našej školy sme prišli v roku 2012 ako malé deti, ktoré nevedeli, čo ich čaká. Na maturantov sme rok čo rok pozerali s veľkým rešpektom. Čas plynul svojím nezvratným tempom a my sme si postupne uvedomovali, že sa blíži skúška dospelosti. Voľba seminárov, stužková slávnosť, dozvuky... a zrazu nám zostala už len tá menej príjemná udalosť. Maturitná skúška. Poctivo sme precvičovali maturitné testy, no potom nastal deň D. Školy sa v dôsledku pandémie museli zatvoriť. Klamala by som, keby som tvrdila, že zrušenie písomnej formy maturitnej skúšky nás nepotešilo. A ešte väčším klamstvom by bolo tvrdenie, že zrušenie ústnej formy maturitnej skúšky nás sklamalo. Viem, mnohí z Vás nám možno závidia, no verte, že ani my sme to nedostali celkom zadarmo. Predsa len sme sa tých osem rokov učiť museli.

              Počas nášho štúdia sme stihli vystriedať veľké množstvo vyučujúcich. Dúfam však, že to nebolo len vďaka našej neschopnosti pochopiť niektoré učivá.

              Dovoľte mi, milé pani profesorky, aby som Vám poďakovala. Za každý jeden úsmev, ba aj za prísny  pohľad. Aj vďaka Vám sa z nás stali samostatnejší a zodpovednejší ľudia.

             Veľké ďakujeme patrí  našej triednej pani profesorke, Mgr. Gabriele Kajtárovej, ktorá s nami síce “nebojovala”  celých 8 rokov, no aj tie posledné 4 stáli za to. Pani profesorka, ďakujeme za nekonečnú trpezlivosť, ktorú ste s nami mali -  či už na hodinách matematiky, alebo  pri dodržiavaní termínov odovzdávania ospravedlneniek.

            Milí spolužiaci, viem, že sa tešíte na čas, keď sa aj z Vás stanú maturanti a budete sa môcť posunúť vo Vašom živote ďalej. No dovtedy, užívajte si čas na našom gymnáziu. Vytvárajte si spomienky, ktoré Vám zostanú už navždy. Učte sa dôsledne, lebo to, že vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť, platí.

            Na záver mi dovoľte vysloviť ešte jedno veľké ďakujeme. Všetkým Vám prajeme veľa úspechov a najmä zdravia.
                                                                                                       S láskou oktáva

    • OFFICE 365
     • OFFICE 365

      Návod na prihlásenie do Office 365


      Navod_na_prihlasenie_sa_do_sluzobnej_mailovej_schranky.pdf​​​​​​​

      Milí študenti, vedenie školy pre vás vybavilo online licenciu OFFICE 365 zdarma. V tejto licencii máte k dispozícii aplikácie ako Word, Excel, Outlook, OneDrive, PowerPoint, Teams a ďalšie. Cez Teams bude prebiehať online vyučovanie. Vaše triedne profesorky vám pozasielali prístupové údaje potrebné k tomu, aby ste sa prihlásili na stránku office.com a mohli tieto aplikácie používať. K dispozícii máte tento návod, ktorý bol síce vypracovaný pre učiteľov, ale aj vám to podľa neho pôjde. Vy nemáte svoje kontá pomenované vašimi občianskymi menami kvôli GDPR. Takže keď nám budete posielať maily z vašich služobných mailových schránok, nezabudnite sa podpísať. Návod na prácu s MS Teams bude snáď čoskoro, len z vás musíme ešte povytvárať tímy po triedach. Takže hor sa do registrácie na office.com!

    • PRIDAJ SA K NÁM
     • PRIDAJ SA K NÁM

      Naša  škola je jediná svojho druhu v okrese Hlohovec. Ponúka štúdium v 5-ročnej, 4-ročnej  a 8-ročnej forme

      a Ty sa môžeš stať jej súčasťou. 

      Pre školský rok 2020/2021 prijímame:

       18 žiakov do 1 triedy osemročného gymnázia.

       31 žiakov do 1 triedy štvorročného gymnázia.

       19 žiakov do 1 triedy päťročného gymnázia

       

      Kritériá prijatia do 1. ročníka štvorročného a osemročného gymnázia zverejníme čoskoro.

       

       

    • 2% z dane z príjmu
     • 2% z dane z príjmu

       

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie vybavenia školy
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      Návod nájdete v sekcii O škole/ Rôzne/2% z dane

       

       

     • HODNOTENIE ŽIAKOV

      Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kupca oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety:

      Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Mediálna výchova a Regionálna výchova

       

      Aj pri neklasifikovaných predmetoch je potrebné reflektovať na pokyny vyučujúceho.

      Upozorňujeme žiakov, ktorí sa nezapájajú aktívne do dištančného vzdelávania, ktoré je realizované počas tohto obdobia na nižšie uvedené body z usmernenia MŠ.

      Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

      prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho

      ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania

      na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie

      je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní

      žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch

      a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do

      31.8.2020.

    • Novinka - k bilingválnym pohovorom
     • Novinka - k bilingválnym pohovorom

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasnú situáciu Vám bohužiaľ stále nevieme poskytnúť termín konania prijímacích skúšok, nakoľko príslušné orgány sa ešte záväzne nevyjadrili.

      Naďalej Vás prosíme o priebežné sledovanie našej webstránky, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie. Zárovaň žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí neposkytli svoju mailovú adresu v prihláške, aby nám ju elektronicky zaslali na mailovú adresu školy (gymhc@zupa-tt.sk)

      Napriek súčasnej zložitej situácii veríme, že dokážeme zvládnuť tieto výzvy spolu s Vašimi deťmi!!!

      Držte sa v zdraví!

      Vedenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

      Vzhľadom na súčasnú situáciu odporučujeme rodičom  zrušiť trvalé príkazy na platby stravného v školskej jedálni.  

      Stravníkom uhrádzajúcim stravu trvalým príkazom budú preplatky vrátené na účet najneskôr v mesiaci júl.

    • Informácie k prijímacím pohovorom
     • Informácie k prijímacím pohovorom

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

      Vážení rodičia,

      aj touto cestou sa Vám chcem znova poďakovať za Vašu trpezlivosť a pochopenie súčasnej situácie. Verím, že proces prijímania Vašich detí na našu školu spoločne úspešne zvládneme.

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

    • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL
     • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL

      Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo

       

      Minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

      "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

                                                      meno: ucebnica@iedu.sk

                                                      heslo: ucebnica

       

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

      Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Pomaly budeme mať za sebou už druhý týždeň domácej výučby. Ocitli sme sa v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený. Toto obdobie je náročné  pre nás všetkých najmä po psychickej stránke. Nevieme, čo prinesú nasledujúce dni, týždne, preto buďme navzájom tolerantní a empatickí. 

      Dávam Vám do pozornosti nasledovné informácie:

      1. Prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach pokračuje v období od 30. marca 2020 do odvolania. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Samoštúdium žiakov bude naďalej pokračovať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi.

      2. Ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky je stanovený v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      3. Ruší sa externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

      4. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. 

      5. Ministerstvo školstva spustilo novú web stránku https://www.ucimenadialku.sk , kde môžete získať všetky informácie, odpovede na Vaše otázky.

       

      6. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy školy:  gymhc@zupa-tt.sk, príp. cez edupage.

       

      Verím, že spolu všetko zvládneme.

       

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

       

       

       

    • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA
     • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA

      Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling. 

      ŠKOLY 2019/2020

      Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bude od 30.3.2020, až do odvolania na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené vyučovanie.

      PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY

      Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

      MATURITY 2019/2020:

      Predbežné informácie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania. O Všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať. 

      Ďakujeme!

    • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020  sa:

      termín prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré sa mali konať dňa 27.3.2020 RUŠÍ.

      Presný termín bude zverejnený v najbližších dňoch na webstránke školy.

      Zákonných zástupcov jednotlivých uchádzačov budeme informovať prostredníctvom kontaktov uvedených na návratke.

       

       

    • Zmena termínu Maturitnej skúšky
     • Zmena termínu Maturitnej skúšky

      Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020 

      sa menia termíny EČ a PFIČ MS na nasledovné termíny:

      31. marca 2020 (utorok) Slovenský jazyk a literatúra

      1. apríla 2020 (streda) Anglický jazyk

      2. apríla 2020 (štvrtok) Matematika

       

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky končiacich ročníkov sa presúva na obdobie od 1. júna do 19. júna 2020.

    • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy
     • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci oznamuje, že v čase od 10.3.2020 do 13.3.2020 (vrátane) je prerušený výchovno - vzdelávací proces na našej škole z rozhodnutia TTSK.

      Od zajtra 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 všetci žiaci školy zostanú doma v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu.

      Upozorňujeme žiakov, aby dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Dobrý deň!

      Z dôvodu rozhodnutia TTSK o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu sa plánované stretnutie s rodičmi a zákonnými zástupcami  uchádzačov o bilingválne štúdium dňa 11.3.2020 ruší.

      Bližšie informácie budú odoslané spolu s pozvánkou.

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

       

      • Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
      • Riadny termín: 1. apríl 2020 (streda)
      • Náhradný termín: 15. apríl 2020 (streda), pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu
      • Testované predmety:    matematika

      slovenský jazyk a literatúra

      • Testované učivo: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu (podľa tohto sa vzdelávajú aj žiaci 1. a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom)
      • Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro
      • Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
      • Zaslanie výsledkov:   elektronickou formou – 30. apríl 2020                                                                                                               výsledková listina žiakov a škôl – 13. máj 2020
      • Viac informácií na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

       

     • Hodiny angličtiny s "native" lektorom

      Gymnázium Ivana Kupca v spolupráci s jazykovou školou SIDAS pripravilo pre svojich študentov hodiny anglického jazyka zamerané na praktickú konverzáciu, rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby.         

      3. marca 2020 si mohli žiaci 1.B, 2.A a septimy vyskúšať interakciu v podobe zábavných situačných dialógov s plne kvalifikovaným britským lektorom Samom Grenville Bennetts.

     • EXPERT geniality show

      je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. Oraganizuje ju Talentída, n.o. V tomto šk. roku sa súťaž konala 28.11.2019 a našu školu v nej reprezentovalo 55 študentov z rôznych tried. 13.2.2020 odovzdala riaditeľka školy RNDr. Karin Minarovská všetkým súťažiacim diplomy a najúspešnejším aj vecné ceny. V Galérii slávy, ktorú nájdete na https://sutazexpert.sk/ , budú jeden rok zobrazení Michal Minarovský zo septimy za 1. miesto v téme Od Dunaja k Tatrám a Dominik Špalek zo sexty za 1. miesto v téme Mozgolamy. Tu je zoznam našich najlepších: web školy

    • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy
     • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy

      Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet, ktorý je pod záštitou TTSK a Ministerstva vnútra SR. Participatívny rozpočet je nástroj otvorenejšej komunikácie medzi študentami, učiteľmi a vedením školy. Študentom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Študenti navrhujú projekty na zlepšenie školskej klímy,  podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupujú do fázy hodnotenia rozhodovania. Cieľom projektu je spolupracovať so spolužiakmi naprieč triedami a ročníkmi, rozvíjať komunikačné, prezentačné a finančné zručnosti, či učiť sa zodpovedne rozhodnúť sa a vybrať najlepšie riešenie. Našou úlohou je vymyslieť, čo by náš čas strávený v škole zlepšilo, obhájiť náš návrh a nakoniec ho s pomocou vedenia školy zrealizovať. Koordinátorom projektu je pani profesorka Andrea Krupová. Dôležitú úlohu v rozbehnutí a realizácii  projektu má taktiež Žiacka školská rada, ktorej členmi sú zvolení študenti našej školy. Rozpočet je max 1000€. Krabica na vaše nápady bude na 1.medziposchodí od 25.02. 2020.

      Sára Poláčiková, člen ŽŠR


    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      Dňa 10.2. 2020 sa študentky gymnázia zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kat.C.

      Všetky sa stali úspešnými riešiteľkami. Linda Donovalová z tercie sa umiestnila na 4.mieste, Nikol Zomborská z kvarty na 6.mieste a Johana Miklošíková z kvarty na 7.mieste. Všetkým študentkám srdečne blahoželáme :-) !

      Mgr. Andrea Krupová

    • Okresné kolo dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

       

      Dňa 14.2.2020  sa v CVČ Dúha konalo okresné kolo dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali:

      Marek Michal Brunčák (príma) – 6. miesto

      Šimon Rosypal (príma) -  3. miesto ÚR

      Ema Goncalves (tercia) – 2. miesto ÚR

      Katarína Minarovská (tercia  – 1. miesto ÚR

      Katka a Ema postupujú do krajského kola. Blahoželáme!

      Žiakov pripravovala Mgr. B. Toholová

    • Model Európskeho Parlamentu (MEP)
     • Model Európskeho Parlamentu (MEP)

      Model Európskeho Parlamentu (MEP) je celoeurópsky projekt, ktorého sa zúčastňujú všetky krajiny Európskej Únie. Na Slovensku sa uskutočňuje pod záštitou Iuventy, v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho Parlamentu.

      MEP je modelová konferencia pre stredoškolákov, počas ktorej sa viac ako 150 študentov z celého Slovenska stretáva v rôznych výboroch - ako napríklad výbor pre životné prostredie, ľudské práva alebo zamestnanosť a sociálne veci - kde diskutujú o možných riešeniach spoločensko-politických otázok.

      Podujatie MEP  má veľkú edukačnú hodnotu a prispieva k mládežníckej participácii a celkovému záujmu o Európsku Úniu medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

      Zasadnutia Slovenského národného kola Modelu Európskeho Parlamentu sa za GIK Hlohovec zúčastnila 

      Mia Remenárová zo sexty.  

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      Dňa 6.2 2020 sa v Centre voľného času Dúha konalo okresné kolo geografickej olympiády.

      Našu školu reprezentovali  Filip Adámik (príma) a Adam Ágh (tercia ).

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Filip Adámik  -  4. miesto ( kat. F)  - Úspešný riešiteľ

      Adam Ágh -      1. miesto  ( kat. E )  a postup do krajského kola.

      Žiakom blahoželáme !

       

      Žiakov pripravovali Mgr. B Toholová a RNDr. F. Klotton

    • Vážení rodičia a priatelia školy,
     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Návod nájdete v sekcii 2% z dane.

      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf


    •  Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS
     • Edukácia v biológii - KORONAVÍRUS

       ... rúško či respirátor?, sme v ohrození?, aké sú príznaky?, hrozí pandémia?, čo patrí k zásadam prevencie?....tieto a iné otázky k aktuálnemu dianiu sme preberali na hodinách biológie. V rámci  aktivizujúcich metód, ktorými zvyšujeme efektívnosť globálneho rozvojového vzdelávania a metód na rozvoj kritického myslenia si žiaci spracovali tému v rámci domácej prípravy a spoločne sme vytvorili edukačný panel.

      Mgr. S. Šulimanová

    • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020
     • Simulované Študentské voľby do NR SR 2020

      4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

      Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

      Čas:8:00 hod. – 12:00 hod.

      Volebná miestnosť: odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

      Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

      Garant: Mgr. Mária  Juristová

      Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

      Skolska_volebna_komisia.docx​​​​​​​

     • Best In English

      Best In English (Angličtinár roka) je medzinárodná súťaž organizovaná lektormi Karlovej Univerzity v Prahe a Masarykovej Univerzity v Brne. Študenti v nej súťažia prostredníctvom internetu na úrovni C1. Na našej škole sa do nej zapojilo 19 súťažiacich, spomedzi ktorých sa najviac darilo Mii Remenárovej zo sexty, ktorá získala 108 bodov zo 117. Spomedzi 624 zapojených škôl z rôznych krajín sveta, sa Gymnázium Ivana Kupca umiestnilo na 119. mieste, vrámci Slovenska na 18. mieste a na 2. mieste v Trnavskom kraji.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      V stredu 15.1.2020 sa v priestoroch Centra voľného času Dúha v Hlohovci konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali tri študentky a všetky získali vo svojich kategóriách krásne umiestnenia.

      Dajana Linhartová (kvarta) sa v kategórii 1B sa umiestnila na 1. mieste;

      Mia Remenárová (sexta) obsadila v kategórii 2A 2. miesto;

      Paulína Jančárová (septima) zvíťazila v kategórii 2B.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a Dajane s Paulínkou držíme palce na krajskom kole súťaže.

    • Medzinárodné stretnutie partnerov „Exchanges for all“ v Dánsku
     • Medzinárodné stretnutie partnerov „Exchanges for all“ v Dánsku

      V dňoch 06.01.2020 – 10.01.2020 sa naša škola zúčastnila medzinárodného stretnutia koordinátorov projektov Erasmus+, ktoré iniciovala a financovala škola Sophieschol v meste Nykobing, Falster v Dánsku.

      Partneri tejto dánskej školy z Lotyšska, Litvy, Estónska, Fínska, Švédska, Dánska, Poľska a po prvýkrát aj zo Slovenska sa počas týchto dní mali možnosť oboznámiť s dánskym školským systémom formou prednášok, návštev základnej školy a gymnázia v Nykobingu a spoločných rozhovorov s učiteľmi rôznych základných a stredných škôl v tomto okrese. Účastníci stretnutia však najmä viedli odborné diskusie o príprave rôznych spoločných projektov v školskom roku 2020/2021 (prípadne 2020/2022/2023) a pripravovali konkrétne žiadosti o granty v spolu 8 projektoch Erasmus+ a Nordplus Junior, čo znamená, že všetky náklady na spoločné budúce aktivity by boli hradené z fondov Európskej komisie.

      Školy v Škandinávii sú veľmi aktívne v rozvíjaní podobných partnerstiev, pretože sú presvedčené, že  podporujú výmenu osvedčených postupov a testovanie nových inovatívnych prístupov, ktoré riešia ich podobné problémy. A tak poskytujú všetkým zúčastneným možnosť zvyšovať kvalitu výučby a rozvíjať zručnosti pre život.

      Návšteva mesta Nykobing, ktoré má približne toľko obyvateľov ako Hlohovec,  v tejto baltickej krajine, ktorá svojou veľkosťou pripomína Slovensko vyvoláva mnohé ďalšie porovnania. Ak prehliadneme materiálne zabezpečenie škôl, je to najmä obrovská škála príležitostí, ktoré sú ponúkané ich žiakom a študentom, čo môže vzbudzovať náš záujem.

      Na našej škole veríme, že možnosti spolupráce, ktoré vyplynuli z tohto medzinárodného stretnutia,  prinesú našim študentom a učiteľom veľa pozitívnej inšpirácie a prispejú k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti kooperácie na európskej úrovni.

      Autor: Mgr. Ivana Fáziková

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      PaedDr. Brunčáková a Mgr. Jirkalová usporiadali dňa 11.12.2019 školské kolo Pytagoriády. Celkovo riešilo 51 žiakov.

      Z triedy príma sú úspešnými riešiteľmi: Šimon Rosypal1. miesto, Tomáš Hercek, Martin Sekera, Daren Vlnka a Filip Adámik.

      Z triedy sekunda sú úspešnými riešiteľmi: Samuel Sučanský1. miesto, Sofia Kolevová, Michal Preťo.

      Z triedy tercia sú úspešnými riešiteľmi: Adam Ágh  – 1. miesto, Ladislav Fajtl, Anton Karaba, Jakub Kollár, Katarína Minarovská, Matej Moravčík.

      Srdečne gratulujeme!

    • KOMPARO
     • KOMPARO

      V novembri sa žiaci tried tercia a kvarta zúčastnili testovaia v rámci projektu KOMPARO. Výsledkami našich žiakov sme sa zaradlil medzi 25% najúspešnejších škôl v rámci Slovenska.

    • Zahlasujte prosím za náš projekt
     • Zahlasujte prosím za náš projekt

      Na našej škole sa zapájame do rôznych projektov (GEW, Zelená škola, Deň vody, Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Výchova k rodičovstvu). Na škole pôsobí hudobná skupina Inzulín, ktorá svojou hudobnou produkciou podporuje tieto kultúrne aktivity – vianočná besiedka, mikulášske posedenie, Študenti v akcii. Tieto akcie potrebujú audiovizuálnu podporu – kvalitné ozvučenie a obrazovú projekciu, taktiež aj výstup vo forme foto- a videodokumentácie. Z tohto dôvodu je potrebné zakúpenie audiovizuálnej techniky: AV receiver, reprosústava, bezdrôtové mikroporty, digitálna videokamera. Hlasovať môžete prostredníctvom linku.

      Ďakujeme za každý Váš hlas.

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/hlohovec/7108

      Gesto_pre_mesto.pdf

       

    • Memoriál Pavla Demitru
     • Memoriál Pavla Demitru

      Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil 9. ročník Memoriálu Pavla Demitru, turnaj vo florbale chlapcov zo stredných škôl. Naša škola sa umiestnila na prvom mieste. Akcia sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie Pontis a spoločnosti Bekaert.

      Chlapcom srdečne blahoželáme!!!

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

       

      Dňa 3.12.2019 sa študenti 3. ročníka  a SPT zúčastnili odbornej exkurzie do Bratislavy v rámci predmetov Občianska náuka a Dejepis.

      Navštívili dve zaujímavé expozície venované 30. výročiu Nežnej revolúcie 1989 a k 100. výročiu  úmrtia M. R. Štefánika v priestoroch Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade.

      Popoludní sa študenti zúčastnili prehliadky priestorov a zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

      Mgr. Mária Juristová

    • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV
     • ARANŽOVANIE ADVENTNÝCH VENCOV A VIANOČNÝCH SVIETNIKOV

      Dňa 2. 12. 2019 sa v CVČ Dúha uskutočnila tradičná súťaž v aranžovaní.

      Téma bola: Inšpirácia vianočnou rozprávkou.

      Naše družstvo tvorili žiačky triedy kvarta: Ema Čuláková, Johanka Miklošíková a Nikol Zomborská, ktoré získali diplom za najkrajšiu prácu.

      Dievčatá sa inšpirovali piatimi rozprávkami. Najviac zaujali rozprávkou Dievčatko so zápalkami, ktorej autor vyslovil krásnu myšlienku: „Niet krajších rozprávok, než sú tie, ktoré napíše sám život.“

                                                                                                                            

       

      (Hans Christian Andersen)

    • Anglické divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ v podaní britských hercov
     • Anglické divadelné predstavenie „Tom Sawyer“ v podaní britských hercov

      Dňa 29.11.2019  sme sa zúčastnili v Bratislave anglického divadelného predstavenia Tom Sawyer v podaní TNT English Theatre.

      Román „Tom Sawyer“ mapuje fantázie, túžby a sny 14-ročného  tínedžera Toma, ktorý zažíva so svojimi rovnako nezbednými priateľmi mnoho dobrodružstiev, ale zároveň popisuje aj rozdiely medzi spoločenskými vrstvami v americkej spoločnosti 19. storočia a problémy sveta dospelých - honbu za materiálnym ziskom, otroctvo, či kriminalitu.

      Dielo Marka Twaina, jedného z najobľúbenejších amerických autorov, spracoval dvorný scenárista TNT skupiny Paul Stebbings a režíroval Gaspard Legendre. Kreatívny tím TNT využil atribúty tohto diela, ktoré je zároveň trilerom, komédiou aj romancou, naplno a vytvoril dynamické predstavenie, v ktorom sme spolu s piatimi hercami (ktorí dokázali presvedčivo odohrať niekoľko charakterov zároveň) striedali rôzne scény reprezentujúce život na vidieku v Mississippi (ktoré herci vytvárali s minimálnym počtom veľmi dobre premyslených a multifunkčných kulís). Vďaka ich hereckému umeniu sme uverili mnohým divadelným ilúziám: že Christian Anstee, hrajúci Toma, má 14 rokov, či tomu, že spolu s Faye Lord, hrajúcou Becky, sa rútime na dno dlhej jaskyne. Ďakujeme TNT tímu za plnohodnotný umelecký zážitok.

    • Výnimočné školy
     • Výnimočné školy

      Naša škola sa zapojila do grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE projektom „Škola – planéta kreativity, motivácie a úcty“.

      Do programu bolo predložených 346 projektov. Medzi 33 vybranými projektami je aj projekt Gymnázia Ivana Kupca, ktorého cieľom je zmodernizovať učebňu a laboratórium biológie a zefektívniť vyučovanie. Zo získaného grantu budú zakupené mikroskopy, resuscitačné figuríny a sady na mikroskopovanie.

      Touto cestou ďakujeme Nadácii ZSE a všetkým podporovateľom za každý „like“ pre náš projekt.

      Mgr. Andrea Krupová

    • Župné štipendium
     • Župné štipendium

      Dňa 26.11.2019 sa v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika konalo slávnostné udelovanie Župných štipendií. Toto ocenenie bolo udelené za mimoriadne športové výsledky aj študentovi našej školy Filipovi Lányimu za celosvetové a celoslovenské úspechy v diaľkovom plávaní.

      Filipovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

      Dňa 22.11.2019 trieda sexta a vybraní žiaci z II.A usporiadali pod vedením Mgr. Jirkalovej a Mgr. Vančovej šiesty ročník  zaujímavej matematicko-fyzikálnej súťaže Junior náboj.

      Súťažilo 48 žiakov z rôznych škôl z Trnavského kraja.

      Na prvom mieste sa umiestnil štvorčlenný tím z Gymnázia Ivana Kupca (F. Husár, M. Macháček, S. Hulala, K. Minarovská), na druhom mieste tím z Gymnázia L. Novomeského, Senica a tretie miesto obsadila ZŠ M. R. Štefánika z Hlohovca. Blahoželáme!

    • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale
     • Naši bilingválni študenti zvíťazili na dramatickom festivale

      Dňa 14.11.2019 sa naši študenti Natália Homolová (2.B), Michal Libant (2.B), Hedviga Hlavnová (2.B), Juliána Ondrišová (3.B) a Peter Štrpka (3.B) pod odborným dohľadom p. p. Louise Ellen Kocianovej zúčastnili  dramatického festivalu v anglickom jazyku „ Zahrajme to tvorivo“ pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové, ktorý bol určený pre žiakov 1. – 4. ročníka bilingválnych slovensko-anglických tried.

      Jednotlivé vystúpenia divadelných skupín žiakov, ktoré predstavovali svetoznáme diela Williama Shakespeara netradičným spôsobom sledovala odborná komisia, ktorú tvorila p. primátorka mesta Vrbové, zástupkyňa Cirkevnej základnej umeleckej školy vo Vrbovom a Štátnej jazykovej školy v Trenčíne. Ich úlohou bolo hodnotiť jazykovú úroveň  a celkový umelecký dojem.

      Sme veľmi hrdí, že naši študenti so svojim vystúpením „Taming of the Shrew“  (Skrotenie zlej ženy) očarili divákov a umiestnili sa na krásnom 1. mieste. Blahoželáme víťazom a zároveň sa tešíme na ďalší ročník tohto festivalu, ktorým si pripomenieme diela Charlesa Dickensa.

     • Spomienka na Jána Šimonoviča

      V nedeľu 17.novembra 2019 si v Kultúrnom dome  v Siladiciach zaspomínali na tvorbu známeho básnika, esejistu a absolventa hlohovského gymnázia Jána Šimonoviča pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia.. Dôkazom, že aj v dnešnej dobe písanie poézie má svoje miesto, boli študentky Viktória Novosadová zo Septimy a Linda Donovalová z Tercie, ktoré dostali príležitosť predstaviť svoju tvorbu.