• OZNÁMENIE O VOĽNÝCH MIESTACH

     • Oznamujeme, že po prebehnutí prijímacieho konania pre osemročné štúdium je počet naplnených miest 18voľných miest 0.

        

     • Národný certifikát kvality pre náš eTwinning projekt

     • Dňa 01.07.2020 získal náš interdisciplinárny projekt „Let's GTA! - STEAM as a versatile language describing the world“, na ktorom sme pracovali v priebehu školského roka 2019/2020 spolu s poľskými a litovskými partnermi prestížne ocenenie „National Quality Label“.

      Národný certifikát kvality je udeľovaný výnimočným medzinárodným projektom v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning za vysokú úroveň splnenia kritérií týkajúcich sa pedagogickej inovácie, integrácie do časovo-tematických plánov, spolupráce partnerských škôl, využívania moderných technológií, dokumentácie činností a prínosu pre zúčastnené školy.

      Certifikát kvality je zároveň spôsobom ako ukázať študentom, ktorí pracovali na realizácii činností v programe eTwinning, že ich úsilie bolo ocenené. Za výraznú mieru participácie v tomto projekte si prevezmú svoje žiacke certifikáty kvality študenti z bilingválnych tried: z 3.B Simona Vančová, Klára Lišková, Peter Štrpka, Alica Tvrdá, Juliána Ondrišová a z 1.B Martina Černá, Vanessa Hallová, Ernest Fázik, Filip Moskal a Jakub Voltmann.

      Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí umožnili našim študentom rozvíjať ich potenciál a zároveň inšpirovať iných, aj na medzinárodnej úrovni, menovite Mgr. Márii Juristovej, Mgr. Miroslave Vavrovej, Mgr. Louise Ellen Kocianovej, Mgr. Slávke Šulimanovej, Mgr. Eve Miklovičovej, Mgr. Dane Filipkovej, Mgr. Dáši Košťálovej, Mgr. Zuzane Lukáčovej, Mgr. Zuzane Kráľovej a samozrejme najmä našim aktívnym a angažovaným študentom, ktorí pracujú na svojom osobnostnom rozvoji a svojou prácou sú príkladom pre ostatných.

      Blahoželáme a veríme, že toto ocenenie bude povzbudením pre študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning.

      Viac informácií môžete nájsť v sekcii Projekty školy.

    • Letné prázdniny
     • Letné prázdniny

     • Pekné prežitie letných prázdnin praje celý pedagogický zbor

      a vedenie školy.

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV
     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Milí rodičia, študenti!

      Pri nástupe do školy musia mať žiaci podpísané Vyhlásenie zákonným zástupcom, jednorázové papierové obrúsky  a 2 rúška.

      Harmonogram odovzdávania učebníc Vám oznámia Vaši triedni učitelia.

      Tešíme sa na Vás!

      Vyhlasenie.docx

     • Road2FEI

     • V októbri 2019 vyhlásila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a  Národné centrum robotiky,  ktorého šéfom je prof. Ing. František Duchoň, PhD., robotickú súťaž pre študentov stredných škôl s názvom Road2FEI. Cieľom súťaže bolo poskladať autonómneho robota a naprogramovať ho tak, aby zdolal stanovenú dráhu.

      Súťaž mala 10 kôl a zapojilo sa do nej niekoľko tímov z celého Slovenska, no do cieľovej rovinky nedobehli všetci. Víťazmi prvého ročníka Road2FEI sa stali  dva tímy z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci a to:

      Porota sa rozhodla oceniť oba tímy. Dňa 23.6.2020 obdržali ocenenia spolu s ďakovným listom dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Dr. Ing. Miloša Oravca všetci členovia tímov a taktiež Mgr. Miroslava Vavrová, ich učiteľka informatiky. Ocenenia im priniesol a osobne odovzdal profesor z FEI, František Duchoň, absolvent hlohovského gymnázia, na ktorého sme všetci pyšní.

     • Megamozog 2020

     • Počas dištančného vzdelávania spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. vyhlásila online súťaž Megamozog 2020, ktorá mala za cieľ podporiť záujem o problematiku nízkouhlíkového energetického mixu a rozumného využívania energií s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. Súťaž bola určená žiakom základných škôl a stredných škôl na Slovensku. Súťaž prebehla v troch kolách od 27. marca 2020. Do súťaže Megamozog 2020 sa z našej školy zapojili študenti z rôznych tried.

      Výhercovia súťaže:

      1. kolo: Filip Lányi, 2. A

      2. kolo: Ernest Fázik, 1. B

      3. kolo: Adela Hlavnová, 2. B

      Výhercom blahoželáme.

     • Výsledková listina z prijímacích pohovorov

     • Vysledkova_listina_OGY_2020-2021(1).pdf

      Zavazne_potvrdenie(1).docx

      Prosíme Vás, aby ste v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.  a v zmysle § 14 ods. 1, ods.2, § 16 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a § 28 ods. 2, § 31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. obaja zákonní zástupcovia po zverejnení výsledkov prijímacích pohovorov prišli osobne prevziať rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa na sekretariát Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      dňa 19. 6. 2020 od 8:00 do 14:00

      V prípade, že si osobne nemôžete prevziať rozhodnutie, bude Vám zaslané poštou.

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Rozhodnutím MŠVVaŠ SR 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 a nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa obnovuje školské vyučovanie v dňoch 29. júna 2020 až 30. júna 2020.

      Bližšie informácie Vám v priebehu budúceho týždňa poskytnú Vaši triedni vyučujúci.

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KAT.C
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA KAT.C

     • Dňa 4. júna 2020 sa uskutočnilo dištančnou formou krajské kolo chemickej olympiády kat.C.

      Našu školu reprezentovali:

      Doris Dvoranová (Kvinta)

      Stanislav Lukáč (Kvinta)

      Samuel Ballay (1.A)

      Doris skončila ako úspešná riešiteľka.

      ĎAKUJEME!!!!

       

    • MÁME VÍŤAZA!!!!
     • MÁME VÍŤAZA!!!!

     • Dňa 21.mája 2020 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat.B . Tejto nie ľahkej kategórie sa zúčastnili:

      Pavol Náhlik (2.A)

      Nikol Horváthová (2.A)

      Tomáš Varga (2.A)

      Natália Kunová (Sexta)

      Ivana Mlynarčíková (Sexta)

      Pavol Náhlik obsadil vynikajúce 1.miesto a dôstojne obhájil svoje prvenstvo z minulého školského roka v kategórii C.

      Ďakujeme!!!!!

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA POKRAČUJE!!!!

     • Každoročne Slovenský inštitút mládeže Iuventa organizuje veľké množstvo kôl predmetových olympiád. Tento školský rok v dôsledku pandémie coronavírusu boli mnohé predmetové olympiáda zrušené. Chemici sa však nevzdali a rozhodli sa organizovať jednotlivé kolá CHO dištančnou formou.

      Dňa 7.mája 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády kat.D. Našu školu reprezentovali žiačky triedy KVARTA:

      Johanka Miklošíková

      Dominika Frýdecká

      Nikol Zomborská

      Dominika s Johankou ako úspešné riešiteľky postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. mája 2020. Aj v tomto kole sa stali úspešnými riešiteľkami.

      Dievčatám srdečne blahoželáme!!!

    • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy
     • Dištančné vzdelávanie Telesnej a športovej výchovy

     • V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho prerušenia vyučovania sme hľadali pútave formy vzdelávania aj v športovej oblasti. Naši žiaci sa zapojili do  Veľkého olympijského online kvízu, v ktorom mohli ukázať svoje vedomosti a vyhrať aj vecné ceny. Úspešnými riešiteľkami sa stali 

                   Dominika Janišová (Sexta) a Dominika Dudášová (3.B)

      Dievčatám srdečne blahoželáme! Súťaž organizoval odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

      Mgr. S. Šulimanová

     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka 8 - ročnej formy štúdia

     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka 8 - ročnej formy štúdia v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnia nasledovne:

      1. termín: 15.6.2020

      2. termín: 18.6.2020

      Začiatok prezentácie žiakov je o 8:00 hod., podľa harmonogramu priloženom v pozvánke na prijímacie skúšky.

       

    • AKO OBNOVIŤ PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO26
     • AKO OBNOVIŤ PLATNOSŤ PREUKAZU ISIC/EURO26

     • Predkladáme Vám najnovšie informácie o potrebe a spôsobe predĺženia platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok.

      Informácia/inštrukcia pre rodičov a žiakov k predlžovaniu platnosti preukazu: Revalidácia jún 2020

      Keďže žiaci nie sú na školách, objednávanie známok sa zjednodušuje tak, že od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez e shop:

      priamo s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Od druhej polovice augusta bude možné objednať známky opäť aj cez školy, budeme Vás o tom včas informovať.

     • Predĺženie platnosti ISIC na dopravu na šk. rok 2020/2021

     • Matematický klokan 2020

     • do 25. mája školský koordinátor (Mgr. Miroslava Vavrová) informuje žiakov o online súťaži a pošle im prístupové kódy.

      Od 25. mája do 31. mája sa žiaci skúšobne prihlásia svojím kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžu urobiť cvičný test.

      Od 8. júna do 12. júna: ONLINE SÚŤAŽ – podľa Harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. V daný deň sa žiaci môžu pripojiť v ľubovoľnom čase od 8:00 do 19:00. Žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ môžu napísať test v škole.

      29. júna zverejníme výsledky (počty bodov žiakov a rebríčky pre jednotlivé kategórie). Celoslovenské výsledky v tomto školskom roku zverejňovať nebudeme.

      september 2020 školy dostanú diplomy a darčeky pre svojich súťažiacich.

    • Oznam - k 5 - ročnej bilingválnej forme štúdia a 4 - ročnej forme štúdia
     • Oznam - k 5 - ročnej bilingválnej forme štúdia a 4 - ročnej forme štúdia

     • Opätovne žiadame rodičov uchádzačov do 5-ročnej bilingválnej formy štúdia a 4 - ročnej formy štúdia, aby čo najskôr na mail: gymhc@zupa-tt.sk zaslali údaje o druhom zákonnom zástupcovi, ktorý nebol uvedený v prihláške. Treba uviesť:

      Meno a priezvisko

      Adresa trvalého bydliska

      Kontakt (tel. číslo, mail)

      Číslo elektronickej schránky (oboch zákonných zástupcov)

      Ďakujeme

    • PRÍHOVOR MATURANTOV
     • PRÍHOVOR MATURANTOV

     •              Vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, vážený profesorský zbor, milí spolužiaci,

                  dovoľte mi v mene triedy oktáva touto netradičnou formou povedať pár slov na záver nášho 8-ročného štúdia.

                 Do našej školy sme prišli v roku 2012 ako malé deti, ktoré nevedeli, čo ich čaká. Na maturantov sme rok čo rok pozerali s veľkým rešpektom. Čas plynul svojím nezvratným tempom a my sme si postupne uvedomovali, že sa blíži skúška dospelosti. Voľba seminárov, stužková slávnosť, dozvuky... a zrazu nám zostala už len tá menej príjemná udalosť. Maturitná skúška. Poctivo sme precvičovali maturitné testy, no potom nastal deň D. Školy sa v dôsledku pandémie museli zatvoriť. Klamala by som, keby som tvrdila, že zrušenie písomnej formy maturitnej skúšky nás nepotešilo. A ešte väčším klamstvom by bolo tvrdenie, že zrušenie ústnej formy maturitnej skúšky nás sklamalo. Viem, mnohí z Vás nám možno závidia, no verte, že ani my sme to nedostali celkom zadarmo. Predsa len sme sa tých osem rokov učiť museli.

              Počas nášho štúdia sme stihli vystriedať veľké množstvo vyučujúcich. Dúfam však, že to nebolo len vďaka našej neschopnosti pochopiť niektoré učivá.

              Dovoľte mi, milé pani profesorky, aby som Vám poďakovala. Za každý jeden úsmev, ba aj za prísny  pohľad. Aj vďaka Vám sa z nás stali samostatnejší a zodpovednejší ľudia.

             Veľké ďakujeme patrí  našej triednej pani profesorke, Mgr. Gabriele Kajtárovej, ktorá s nami síce “nebojovala”  celých 8 rokov, no aj tie posledné 4 stáli za to. Pani profesorka, ďakujeme za nekonečnú trpezlivosť, ktorú ste s nami mali -  či už na hodinách matematiky, alebo  pri dodržiavaní termínov odovzdávania ospravedlneniek.

            Milí spolužiaci, viem, že sa tešíte na čas, keď sa aj z Vás stanú maturanti a budete sa môcť posunúť vo Vašom živote ďalej. No dovtedy, užívajte si čas na našom gymnáziu. Vytvárajte si spomienky, ktoré Vám zostanú už navždy. Učte sa dôsledne, lebo to, že vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť, platí.

            Na záver mi dovoľte vysloviť ešte jedno veľké ďakujeme. Všetkým Vám prajeme veľa úspechov a najmä zdravia.
                                                                                                       S láskou oktáva

    • Maturitné predmety
     • Maturitné predmety

     • Riaditeľka školy určuje v školskom roku 2019/2020 nasledovné skupiny predmetov, z ktorých sa známky započítajú do hodnotenie maturitného predmetu.

      Maturitny_predmet.pdf​​​​​​​    • OFFICE 365
     • OFFICE 365

     • Návod na prihlásenie do Office 365


      Navod_na_prihlasenie_sa_do_sluzobnej_mailovej_schranky.pdf​​​​​​​

      Milí študenti, vedenie školy pre vás vybavilo online licenciu OFFICE 365 zdarma. V tejto licencii máte k dispozícii aplikácie ako Word, Excel, Outlook, OneDrive, PowerPoint, Teams a ďalšie. Cez Teams bude prebiehať online vyučovanie. Vaše triedne profesorky vám pozasielali prístupové údaje potrebné k tomu, aby ste sa prihlásili na stránku office.com a mohli tieto aplikácie používať. K dispozícii máte tento návod, ktorý bol síce vypracovaný pre učiteľov, ale aj vám to podľa neho pôjde. Vy nemáte svoje kontá pomenované vašimi občianskymi menami kvôli GDPR. Takže keď nám budete posielať maily z vašich služobných mailových schránok, nezabudnite sa podpísať. Návod na prácu s MS Teams bude snáď čoskoro, len z vás musíme ešte povytvárať tímy po triedach. Takže hor sa do registrácie na office.com!

    • PRIDAJ SA K NÁM
     • PRIDAJ SA K NÁM

     • Naša  škola je jediná svojho druhu v okrese Hlohovec. Ponúka štúdium v 5-ročnej, 4-ročnej  a 8-ročnej forme

      a Ty sa môžeš stať jej súčasťou. 

      Pre školský rok 2020/2021 prijímame:

       18 žiakov do 1 triedy osemročného gymnázia.

       31 žiakov do 1 triedy štvorročného gymnázia.

       19 žiakov do 1 triedy päťročného gymnázia

       

      Kritériá prijatia do 1. ročníka štvorročného a osemročného gymnázia zverejníme čoskoro.

       

       

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura