•  

     Správa
     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
      

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

      

     § 2. ods. 1 a

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
     Adresa školy Komenského 13, 920 01 Hlohovec
     Telefón 033 7320947
     E-mail gymhc@zupa-tt.sk
     WWW stránka gymhc.edupage.org
     Zriaďovateľ TTSK

      

     Vedúci zamestnanci školy

       Priezvisko, meno Obdobie Služ. mobil e-mail
     Riaditeľ PaedDr. Danica Bartoňová do 30.9.2018    
     ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková do 30.9.2018    
     Poverená riaditeľka PaedDr. Valéria Brunčáková od 1.10.2018 do 30.6.2019    
     ZRŠ PaedDr. Danica Bartoňová do 31.5.2019    
     Poverená riaditeľka RNDr. Karin Minarovská od 1.7.2019 do 31.8.2019    
     ZRŠ PaedDr. Valéria Brunčáková od 1.7.2019    
     Riaditeľka RNDr. Karin Minarovská od 1.9.2019    

     Rada školy

       Titl., priezvisko, meno Kontakt
     predseda Mgr. Lukáčová Zuzana    
     pedagogickí zamestnanci RNDr. Minarovská Karin    
            
            
     ostatní zamestnanci Juristová Jana    
            
     zástupcovia rodičov Ing. Karasová Tatiana    
       Kucharíková Zuzana    
       Labošová Zuzana    
            
     zástupca zriaďovateľa Mgr. Zuzana Abariová   od 17.1.2019
       Ing. Peter Beck   do 16.1.2019
     iní Ing. Miroslav Dzurech    
       Ing. Milan Domaracký    
       Ing. Patrik Voltmann    
       Ján Centko    

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
     PK SJL Mgr. Dana Filipková SJL  
     PK CZJ Mgr. Zuzana Lukáčová ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, AAA, OJP  
     PK MaI Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG, MAJ  
     PK ČaP Mgr. Ľubica Vančová FYZ, CHE, BIO, FAJ  
     PK ČaS Mgr. Mária Juristová GEG, DEJ, OBN, UKL, VYV, HUV, MDV, EKN, RGV, DAU  
     PK ZaS Mgr. Roman Janiš TSV  
            
     ZO OZ Mgr. Ľubomíra Krajčová    
     Rada školy Mgr. Zuzana Lukáčová    
     Rada rodičov Ing. Tatiana Karasová    
     Žiacka školská rada Ján Centko (oktáva)    

      

     § 2. ods. 1 b

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 329

      

     Počet tried: 15

      

     Podrobnejšie informácie:

      

     Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
     kvinta 15  
     sexta 20  
     septima 21  
     oktáva 18  
     I.A 30 1
     I.B 19  
     prima 17 1
     II.A 25 2
     II.B 19  
     sekunda 24  
     III.A 33  
     tercia 24  
     IV.A 24 2
     IV.B 21  
     kvarta 20  

      

     § 2. ods. 1 d

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

     Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:

     8-ročná forma - 27/počet dievčat 9

     4-ročná forma - 50/počet dievčat 31

     5-ročná forma - 28/počet dievčat 15

     Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 5 / počet dievčat 5

     Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:

     8-ročná forma -17/počet dievčat 3

     4-ročná forma - 28/počet dievčat 17

     5-ročná forma - 20/počet dievčat 9

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 64 / počet dievčat 29

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 66 / počet dievčat 30

      

      

       Gym 8.roč Gym 4.roč Gym 5.roč Spolu Iné
     prihlásení 27 50 28 105  
     prijatí 17 28 20 65  
     % úspešnosti 100 100 100    

      

     § 2. ods. 1 e

     Klasifikácia tried

     Trieda AAA ANJ BIO DEJ DAU EKN ETV FRJ FYZ FAJ GEG HUV CHE IKE INF
     kvinta   1,21 1,21 1,5         2,14   1,21   1,43 1,21 1,21
     sexta   1,65 1,8 1,75       1,57 2,25   1,5   1,9 1,35 1,8
     septima   1,67 1,38 1,62   1,56     1,86   1,29   1,71   1,62
     oktáva   1,44       2,67                  
     I.A   1,23 1,4 1,5         1,7   1,27   1,67 1,13 1,37
     I.B   1,37   1,68         2,05           1,58
     prima   1,59 1,47 1,88         1,94   1,76 1,06     1,59
     II.A   1,38 1,58 1,54         2,46   1,54   2,29 1,88 1,54
     II.B 1,47 1,63 1,68 1,68 1       2,42 1,84 2,05   2,42   1,74
     sekunda   1,46 1,21 1,63         1,58   1,29 1 1,21   1,5
     III.A   1,94 2,28 2,13   1,64     2,28   1,91   2,13   1,94
     tercia   1,63 1,38 1,63         2,38   1,33   1,58 1,33 1,75
     IV.A   1,96       2,5                  
     IV.B   2,05       2,64                  
     kvarta   1,4 1,35 1,6         1,85   1,65   1,55 1,4  

      

     Trieda INFVP KAJ LIS MAT MAJ MDV MUA NBV NEJ OBN OAJ PWJ RGV RUJ SEB
     kvinta       1,5   1     1         1,14  
     sexta       2,55   1 1   1,2 1,6       2,33  
     septima 1,25 1,43   2,24         1,6 1,52       1,82 1
     oktáva 1,33 1,8 2 2         2,18         2,29 1,63
     I.A       2,07   1     1,14         1,22  
     I.B   1,63   2,37             1,79 1,26      
     prima       1,88           1,65     1 1,65  
     II.A       2,54   1 1   1,63 1,58       1,25  
     II.B       2,63 1,89       1,93 1,68       1,25  
     sekunda       1,5         1,35 1,38       1,71  
     III.A 3,2 1,5   2,53         2,05 1,94       1,9 2,18
     tercia       1,88         1,83 1,63       1,5  
     IV.A 1,67 1,71 1,96 2,58         1,55         2,23 1,38
     IV.B 4 1,81 2,75 2,38         3,14           1,86
     kvarta       1,35         2 1,4          

      

     Trieda SED SEF SEG SEC SEM SJL SPS SPR TSV UKL VYV ZBG
     kvinta           1,87   1,07 1 1,07    
     sexta           1,6   1 1 1    
     septima 1,33 2 1 1,25 1,64 1,67 1,67 1 1      
     oktáva 2,4 2 1,4 1,8 1,33 2 1,75 1 1      
     I.A           1,6   1 1 1    
     I.B           2   1 1 1,05    
     prima           1,88   1 1   1 1,18
     II.A           2,2   1 1 1    
     II.B           2,16   1 1 1    
     sekunda           1,25   1 1   1  
     III.A 1,5 3,67 2,67 2 2,83 2,24 1,5 1 1      
     tercia           1,92   1,13 1      
     IV.A 1,75 2,33 2,4 1,4 1,67 1,96 1,6 1 1      
     IV.B 3 3 2,2 1,4 1,83 2,29 2,5 1 1      
     kvarta           2   1 1      

      

     Prospech žiakov

     Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4
     kvinta 15 10 3 2 0 0 1 0 0
     sexta 20 10 5 5 0 0 0 0 0
     septima 21 11 4 6 0 0 0 0 0
     oktáva 18 10 2 6 0 0 0 0 0
     I.A 30 19 8 3 0 0 0 0 0
     I.B 19 8 8 3 0 0 0 0 0
     prima 17 11 2 4 0 0 0 0 0
     II.A 25 12 3 10 0 0 0 0 0
     II.B 19 4 9 6 0 0 0 0 0
     sekunda 24 18 5 1 0 0 0 0 0
     III.A 33 8 10 15 0 0 0 0 0
     tercia 24 14 4 5 1 0 0 0 1
     IV.A 24 5 8 11 0 0 0 0 0
     IV.B 21 3 6 12 0 0 0 0 0
     kvarta 20 11 7 2 0 0 0 0 0

     Dochádzka žiakov

     Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
     kvinta 15 1423 101,64 1413 100,93 10 0,71
     sexta 20 3959 197,95 3959 197,95 0 0,00
     septima 21 2918 138,95 2918 138,95 0 0,00
     oktáva 18 2045 113,61 2045 113,61 0 0,00
     I.A 30 2315 79,83 2315 79,83 0 0,00
     I.B 19 2246 118,21 2246 118,21 0 0,00
     prima 17 1585 93,24 1585 93,24 0 0,00
     II.A 25 3333 138,88 3325 138,54 8 0,33
     II.B 19 2146,5 112,97 2144,5 112,87 2 0,11
     sekunda 24 2069 86,21 2069 86,21 0 0,00
     III.A 33 6362 199,44 6362 199,44 0 0,00
     tercia 24 2824 117,67 2724 113,50 100 4,17
     IV.A 24 3092 128,83 3090 128,75 2 0,08
     IV.B 21 3440 163,81 3437 163,67 3 0,14
     kvarta 20 1560 78,00 1559 77,95 1 0,05

     Výsledky externých meraní

     Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
     Monitor SJL 19 69,1  
     Monitor MAT 19 83,2  

     Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

     Predmet Úroveň Počet (M/Ž) EČ priemer EČ počet PFIČ priemer PFIČ počet 1 Ústna 2 Ústna 3 Ústna 4 Ústna 5 Ústna Ústna priemer Ústna počet
     Anglický jazyk B2 63 (31/32) 61,98% 61 77,79% 61 34 13 14 2   1,75 63
     Biológia   22 (6/16)         16 3 3     1,41 22
     Dejepis   13 (8/5)         5 2 5 1   2,15 13
     Ekonomika   20 (12/8)         8 4 6 2   2,10 20
     Fyzika   6 (3/3)         2 1 2     2,00 5
     Geografia   14 (2/12)         4 6 3 1   2,07 14
     Chémia   14 (4/10)         11 3       1,21 14
     Informatika   10 (9/1)         6 3       1,33 9
     Matematika   19 (14/5) 65,29% 17     6 8 2 1   1,88 17
     Nemecký jazyk B1 1 (0/1)           1       2,00 1
     Nemecký jazyk B2 1 (0/1)         1         1,00 1
     Občianska náuka   11 (7/4)         5 4 2     1,73 11
     Slovenský jazyk a literatúra   63 (31/32) 61,73% 63 70,00% 63 28 23 10 2   1,78 63

      

     § 2. ods. 1 f

     Odbory a učebné plány

     Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie
     kvinta 79 02 J gymnázium  
     sexta 79 02 J gymnázium  
     septima 79 02 J gymnázium  
     oktáva 79 02 5 gymnázium  
     I.A 79 02 J gymnázium  
     I.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
     prima 79 02 J gymnázium  
     II.A 79 02 J gymnázium  
     II.B 79 02 J 74 gymnázium bilingválne štúdium
     sekunda 79 02 J gymnázium  
     III.A 79 02 J gymnázium  
     tercia 79 02 J gymnázium  
     IV.A 79 02 J gymnázium  
     IV.B 79 02 J gymnázium  
     kvarta 79 02 J gymnázium  

      

     Nepovinné predmety

     Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
     nie sú      

     Rozširujúce hodiny

     Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
     79 02 J P TSV 1
     79 02 J S TSV 1
     79 02 J T TSV 1
         MAT 1
         GEG 1
     79 02 J KVA TSV 1
         MAT 1
     79 02 J KVI MAT 1
     79 02 J SXT MAT 1
     79 02 J SPT SJL 1
         Prvý CJ 1
         FYZ 1
         CHE 1
         MAT 1
         BIO 1
     79 02 5 OKT SJL 1
         Prvý CJ 1
     79 02 J I.A MAT 1
     79 02 J II.A MAT 1
     79 02 J III.A SJL 1
         Prvý CJ 1
         FYZ 1
         CHE 1
         BIO 1
         MAT 1
     79 02 J IV.A SJL 1
         Prvý CJ 1
     79 02 J IV.B SJL 1
         Prvý CJ 1
     79 02 J 74 I.B MAT 2

      

     § 2. ods. 1 g

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

      

     Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
     TPP 26 9 25,27 8,6
     DPP 1   0,41  
     Znížený úväzok z TPP 0,68 0,6   0,6
     ZPS        
     Na dohodu 3 1 0,46 0,3

      

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
     učiteľov   30 30
     vychovávateľov      
     asistentov učiteľa      
            
     spolu      

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     Trieda Predmet Počet hodín týždenne
     S ETV 1
     T ETV 1
     I.A UKL 1
       ETV 1
     I.B UKL 1
       ETV 1
     II.A UKL 1
       ETV 1
     II.B UKL 1
       ETV 1
     KVI UKL 1
       ETV 1
     SXT UKL 1

      

     § 2. ods. 1 h

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
     1.kvalifikačná skúška 1  
     2.kvalifikačná skúška    
     štúdium školského manažmentu    
     špecializačné inovačné štúdium    
     špecializačné kvalifikačné    
     postgraduálne    
     doplňujúce pedagogické    
     vysokoškolské pedagogické    
     vysokoškolské nepedagogické    

      

     § 2. ods. 1 i

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

     Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo celošt. kolo medzinár. kolo
     Pytagoriáda 65 16 16     P7 1. miesto
     Matematická olympiáda 12 11 16     Z7 1. miesto
                 Z9 OK - 1. miesto, 2.miesto, 3. miesto
                 KK 3. miesto
                 kat. C KK 7. miesto
     Junior náboj     8     1. miesto, 2. miesto
     Matematický klokan       43    
     Matematický maratón       17    
     Expert geniality show       41   1. miesto Tajomstvá prírody O34
     Python Cup       6    
     iBobor       319    
     SOČ 16   9 3   1. miesto, 2x 2. miesto, 3. miesto
     Archimediáda   4       1. miesto, 2. miesto, 4. miesto - ÚR
     Fyzikálna olympiáda   6 4 1   kat. E OK 3. miesto, 4. miesto - ÚR, KK - ÚR
                 kat. A - KK - 1. miesto
                 CK - 24. miesto
     Chemická olympiáda   3 10     kat. C KK - 1. miesto
                 kat. B KK - 8. miesto
                 kat. A KK - 5. miesto
     Biologická olympiáda   7 8     kat. D OK - 3. miesto
                 kat. C OK - 2. miesto, KK - 11. miesto
                 kat. A KK - 1. miesto, 9. miesto
     Hliadka mladých zdravotníkov II     5     9. miesto
     Hollého pamätník   4       2. miesto
     Literárna súťaž rezortu obrany SR       1   1. miesto
     Olympiáda v anglickom jazyku 40 6 2 1   kat. 2B OK - 1. miesto, KK - 1. miesto, CK - ÚR
                 kat. 1B OK - 3. miesto
                 kat. 2A OK - 2. miesto
                 kat. 2C1 OK - 1. miesto
     Olympiáda v nemeckom jazyku 5 4        
     Angličtinár roka         15  
     Olympiáda ľudských práv     2     ÚR
     Mladý Európan     3      
     Dejepisná olympiáda   6 4 1   kat. C OK - 2. miesto, 3. miesto
                 kat. D OK - 2. miesto, KK - 3. miesto
                 kat. E OK - 1. miesto, KK - 3. miesto
                 kat. B KK - 1. miesto, CK - 11. miesto
     Geografická olympiáda   6 5     kat. F OK - 1. miesto
                 kat. E OK - 2. miesto
     Scratch cup       3    
     Junior Fresh       3    
     Aranžovanie adventných vencov   4       1. miesto
     Cezpoľný beh   9       3x 1. miesto
     Futsal SŠ   12       1. miesto
     Futsal ZŠ   12       2. miesto
     Basketbal SŠ   24       2 x 1. miesto
     Florbal SŠ   11       1. miesto
     Župná olympiáda     17     Altetika 1. miesto, 6x 2. miesto, 1. miesto
     Stredoškolské hlohovské hry   66       Futbal 2. miesto, Florbal 1. miesto
                 Basketbal D 1. miesto
                 Basketbal CH 1. miesto
                 Atletika 10x 1. miesto, 7x 2. miesto, 7x 3. miesto
     Hádzaná ZŠ   12 12 12   4. miesto

      

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Uskutočnenie DOD.

     Čistenie studničky pod Sorošom - odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu.

     Organizácia Dňa Zeme a Dňa Vody.

     Zber papiera.

     Aktívna pomoc pri organizácii charitatívnych akcií - Modré nezábudky, Vianočná zbierka Jeden deň úsmevu, Deň narcisov,

     Zbierka Jeden deň úsmevu.

     Organizácia expedícií v rámci projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

     Spolupráca s MŠ pri príprave Mikuláša, Dňa otvorených dverí v MŠ, Jesenných hier a pod.

     Vydávanie časopisu Mozaika.

     Spolupráca s MsÚ Hlohovec.

     Spolupráca s HTV a periodikami mesta.

     Organizácia OK Chemickej olympiády.

     Spolupráca s Vlastivedným múzeom v Hlohovci.

     Družobná výmena so školou vo Švédsku.

     Spolupráca s LDCH v Hlohovci.

      

     § 2. ods. 1 j

     Projekty

     Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

     A) Dlhodobé

     B) Krátkodobé

      

      

     A

     Zdravá škola

     Zelená škola (2014)

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (2016)

     Recyklohry

     Týždeň globálneho vzdelávania

     Družba so školou vo Švédsku (2009)

     Čitateľská gramotnosť (2014)

     Finančná gramotnosť (2014)

     Dopravná výchova (2014)

     CLILL (2014)

     Študenti v akcii

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     Zabudnuté príbehy

     NEHEJTUJ

     Svet médií

     Škola v múzeu - múzeum v škole

     Študentské voľby

     Vedecká čajovňa

     e-Twinning

     Jeden svet na školách

     Erazmus+

     Mladý digitálny Európan

     IT Akademia

     B

     Kruh cirkulárnej ekonomiky

     § 2. ods. 1 k

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

     Druh inšpekcie:

      

     Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

     - veľmi dobrá

     - dobrá

     - priemerná

     - málo vyhovujúca

     - nevyhovujúca

     - kľúčové pozitívne stránky školy

     - oblasti vyžadujúce zlepšenie

     Dátum inšpekčnej kontroly: 1.4.2019

     Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 4. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

     Záver: Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

      

     Dátum inšpekčnej kontroly: 14.2.2019

     Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov končiaceho ročníka gymnázia (4.ročník, oktáva, 5.ročník)

     Záver: Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov 4.ročníka gymnázia je o 2,77% nižšia než dosiahnutý národný priemer žiakov v teste a o 1,77% nižšia než dosiahnutý priemer žiakov v teste v testovaných školách v Trnavskom kraji.

      

     § 2. ods. 1 l

     Materiálno-technické podmienky

     V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

      

     - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

     - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

     - stručnú analýzu súčasného stavu

     - potreby a pripravované plány

      

      

     V šk.roku 2018/2019

     - Vymaľovali sme učebňu anglického jazyka, t.č.kmeňovú triedu

     - Bol osadený pamätník k výročiu 100 rokov vzniku prvej ČSR

     - Postupne sa vymieňalo už nefukčné vybavenie tried (dataprojektory, monitory a pod.)

     - Vymaľovali sa šatne pre žiakov vo veľkej telocvični

     - Dokončila sa ll. etapa zatepľovania

     - Zrekonštruovala sa podlaha a elektroinštalácia v laboratóriu fyziky časť elektrina

     - Do učební bol dokúpený školský nábytok

     Plány

     - lll. etapa zateplenia

     - rekonštrukcia telocvične

     - rekonštrukcia športového areálu

     - zriadenie prírodnej triedy a oddychovej zóny v areáli školy

     - pokračovať v rekonštrukčných prácach

     Škola má 24 učební, z toho len 8 odborných, nakoľko niektoré pôvodne odborné učebné slúžia ako kmeňové triedy. Zdravý životný štýl bol dodržiavaný športovaním v 2 telocvičniach a fitnes centre a dodržiavaním zdravých stravovacích návykov v školskej jedálni a bufete. K dispozícii mali žiaci i zamestnanci automat s teplými bezkofeinovými nápojmi

      

      

     § 2. ods. 1 m

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     BV

      

     Normatívne: 732.775 €

      

     Z toho na:

      

     Prevádzku: 88.954,51 €

      

     Cestovné: 1.276,39 €

      

     Energie (teplo, elektrina, voda): 30.483,21 €

      

     Všeobecný materiál (čistiace pr., kancelárske, náhradné diely, tonery): 15.028,32 €

      

      

     Dopravné (servis auta, lekárnička): 278,06 €

      

     Opravy a údržba budov: 9.492,97 €

      

     Všeobecné služby (odvoz odpadov, kopírovacie služby, stravovanie, opravy zariadení): 28,704 €

      

     Presun nevyčerpaných prostriedkov do r.2019: 3.691,56 €

      

     Nenormatívne: 13.484 €

      

     Príspevok na lyžiarsky výcvik: 11.100 €

      

     Odchodné: 2.384 €

      

     KV:

      

     Zateplenie budovy školy III. Etapa - dokončenie: 130.000 €

      

     ...

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

     ...

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

      

     Vzdelávacie poukazy: 7.296 €

      

     Spôsob použitia:

     Mzdy, poistné: 4.857 €

     Materiálne zabezpečenie, energie: 2.439 €

      

     ...

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

      

     Príjem z prenájmu: 4.772,87 €

      

     2%: 2.526,51 €

      

     Minulo sa: 1.927,88 €

      

     Príspevky od rodičov: 6.960 €

      

      

     ZRPŠ k 31.8.2019 je konečný stav: 2.029,64 €

      

     ...

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     ...

      

     § 2. ods. 1 o

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

     Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

     Návrh opatrení:

      

     Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávania.

      

     V EČ MS dosiahli študenti priemery nad celoštátny priemer vo všetkých predmetoch. Jazykovo sa študenti zdokonaľujú v ANJ komunikáciou s anglickou učiteľkou v jej rodnom jazyku.

      

     V testovaní deviatakov sme z predmetu matematika dosiahli 83,2% úspešnosť.

      

     Škola zrekonštruovala laboratórium fyziky -časť elektrina.

      

     V školskom parku bol osadený pamätník k výročiu 100 rokov vzniku prvej ČSR.

      

     Škola spolupracuje s CPPPaP.

      

     Je potrebné dbať na dodržiavanie ŠVVP a naďalej voliť individuálny prístup k žiakovi. Zvýšiť časovú dotáciu na výuku prírodovedných predmetov, najmä v maturitnom ročníku.

      

     Pokračovať v spolupráci s univerzitou (SPU), prípadne začať spoluprácu s inými vysokými školami.

      

     Naďalej zostáva v nepoužiteľnom stave športový areál. Nebola uskutočnená rekonštrukcia veľkej telocvične v spolupráci s firmou Gymex, ktorá ju má v dlhodobom prenájme.

      

      

     § 2. ods. 1 p

     Uplatnenie žiakov

      

      

     Vysoká škola Fakulta Počet
     Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 1
       Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 3
       Lekárska fakulta 1
       Prírodovedecká fakulta 1
       Farmaceutická fakulta 3
       Fakulta telesnej výchovy a športu 2
       Filozofická fakulta 2
       Obchodná fakulta 5
       Fakulta podmikového manažmentu 3
     Slovenská technická univerzita BA Materiálvov-technologická fakulta 1
       Fakulta elektrotechniky a informatiky 2
       Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1
       Fakulta informatiky a informačných technológií 2
       Fakulta architektúry 2
     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva 2
       Fakulta ekonomiky a manažmentu 4
     Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 3
       Právnická fakulta 3
     Slovenská zdravotnícka univerzita Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 1
       Filozofická fakulta 1
       Pedagogická fakulta 1
       Fakulta prírodných vied 1
       Ekonomická fakulta 1
     Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta 1
     Masarykova univerzita Lékařská fakulta 1
       Fakulta sociálních stúdií 1
       Prírodovedecká fakulta 1
       Filozofická fakulta 1
     Vysoké učení technické v Brne Chemická fakulta 1
     Univerzita Palackého Olomouc Filozofická fakulta 1
     Karlova univerzita Matematicko-fyzikální fakulta 1
       Prírodovedecká fakulta 2
     Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno Veterinárne lekárstvo 1
     Hanze University of appliedSciences Holandsko MedicineFaculty 1
     University of Vienna Právnická fakulta 1
          
     Počet maturantov: 65 Žiaci, ktorí neštudujú na VŠ: 6 (9%)  
     Žiaci, ktorí študujú na VŠ: 59, t.j. 91%    
     (z toho 12 v zahraničí, vrátane ČR, t.j. 20%)    

      

     § 2. ods. 2 b

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
     Fitness 1 21 1 Mgr. Roman Janiš
     Fitness 2 22 1 Mgr. Roman Janiš
     Fitness 3 22 1 Mgr. Roman Janiš
     Hravá slovenčina 15 1 Mgr. Dana Filipková
     Prírodovedný krúžok 17 1 RNDr. Karin Minarovská
     Chémia hrou 17 1 Mgr. Ľubomíra Krajčová
     Matematický krúžok 18 1 Mgr. Milada Jirkalová
     Spoznávací krúžok 15 1 Mgr. Milada Jirkalová
     Hravá biológia 15 1 Mgr. Andrea Krupová
     Geografický krúžok 14 1 Mgr. Ľubica Nevydalová
     Mozaika 15 1 Mgr. Eva Černá
     Fyzikálny krúžok 15 1 Mgr. Ľubica Vančová
     Krúžok sebaobrany 20 1 Juraj Tutura

      

      

     Záver

     Vypracoval: RNDr. Karin Minarovská

     V Hlohovci, 24. septembra 2019

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.9.2019

     Správa prerokovaná v Rade rodičov: 25.9.2019

     Správa prerokovaná v Rade školy: 8.10.2019

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje