•         Drogy sú v súčasnej spoločnosti všade okolo nás: tzv. legálne (alkohol, tabak), ale i nelegálne. Ak sa chceme drogám vyhnúť, jednotlivec musí byť vhodne informovaný o nebezpečenstve návykových látok čo najskôr. Na to slúži primárna prevencia, na ktorú kladieme na našom gymnáziu patričný dôraz.

          Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie a realizuje tak protidrogový program, ktorý prebieha hlavne v rámci vyučovania formou rôznych besied či prednášok s odborníkom v malých skupinách. V súčasnosti sa na škole nachádza aj školský psychológ, ktorý taktiež spolupracuje pri prevencii drogových závislostí.

           Škola vytvára nedrogovú atmosféru ( v objekte školy a na školských akciách konaných mimo školy sa nesmie fajčiť, požívať alkohol, ...).

          Samozrejme v rámci výchovno-vyučovacieho procesu je realizované výchovno-preventívne pôsobenie prevencie na triednických hodinách, nástenkami, rôznymi výchovnými koncertmi.

          V rámci prevencie je dôležité, aby mladí ľudia mali vhodné informácie o rôznych nástrahách, aby dokázali stáť za svojim názorom, aby sa „nenudili“ a aby svoj voľný čas mohli  využívať efektívne. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i v čase po skončení vyučovania  treba rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov.

          V rámci týždňa globálneho vzdelávania, ktoré sa každoročne organizuje na našej škole  koordinátorka prevencie drogových závislostí uskutočnila aktivitu zameranú na prevenciu drogových závislostí. Aktivity sa zúčastnili žiaci kvinty, II.B, I.B. V týchto triedach sme využívali prácu s Dix it kartami. Nasledovala komunikácia na tému drogových závislostí. Študenti sa zapájali do diskusie. Rozprávali sme sa o rôznych druhoch závislostí.

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje