• Podávanie prihlášok

    1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podá elektronickú prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023 prostredníctvom školského informačného systému základnej školy po potvrdení hodnotenia a overení úplnosti vyplnenia prihlášky riaditeľom základnej školy. K prihláške pripojí povinné prílohy v naskenovanej podobe (potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, ak ju má uchádzač priznanú, potvrdenie z CPaP, kópie diplomov a pod.)

    Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške.

    2.  Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe, riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. Ak potvrdenie riaditeľom školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení. Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2023 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne na adresu školy. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946, riaditeľka školy: 033/7320947, 0948 895 563, ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec Slovakia
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje