• Novinka - k bilingválnym pohovorom
     • Novinka - k bilingválnym pohovorom

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasnú situáciu Vám bohužiaľ stále nevieme poskytnúť termín konania prijímacích skúšok, nakoľko príslušné orgány sa ešte záväzne nevyjadrili.

      Naďalej Vás prosíme o priebežné sledovanie našej webstránky, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie. Zárovaň žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí neposkytli svoju mailovú adresu v prihláške, aby nám ju elektronicky zaslali na mailovú adresu školy (gymhc@zupa-tt.sk)

      Napriek súčasnej zložitej situácii veríme, že dokážeme zvládnuť tieto výzvy spolu s Vašimi deťmi!!!

      Držte sa v zdraví!

      Vedenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

      Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Pomaly budeme mať za sebou už druhý týždeň domácej výučby. Ocitli sme sa v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený. Toto obdobie je náročné  pre nás všetkých najmä po psychickej stránke. Nevieme, čo prinesú nasledujúce dni, týždne, preto buďme navzájom tolerantní a empatickí. 

      Dávam Vám do pozornosti nasledovné informácie:

      1. Prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach pokračuje v období od 30. marca 2020 do odvolania. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Samoštúdium žiakov bude naďalej pokračovať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi.

      2. Ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky je stanovený v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      3. Ruší sa externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

      4. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. 

      5. Ministerstvo školstva spustilo novú web stránku https://www.ucimenadialku.sk , kde môžete získať všetky informácie, odpovede na Vaše otázky.

       

      6. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy školy:  gymhc@zupa-tt.sk, príp. cez edupage.

       

      Verím, že spolu všetko zvládneme.

       

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

       

       

       

    • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA
     • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA

      Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling. 

      ŠKOLY 2019/2020

      Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bude od 30.3.2020, až do odvolania na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené vyučovanie.

      PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY

      Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

      MATURITY 2019/2020:

      Predbežné informácie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania. O Všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať. 

      Ďakujeme!

    • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020  sa:

      termín prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré sa mali konať dňa 27.3.2020 RUŠÍ.

      Presný termín bude zverejnený v najbližších dňoch na webstránke školy.

      Zákonných zástupcov jednotlivých uchádzačov budeme informovať prostredníctvom kontaktov uvedených na návratke.

       

       

    • Zmena termínu Maturitnej skúšky
     • Zmena termínu Maturitnej skúšky

      Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020 

      sa menia termíny EČ a PFIČ MS na nasledovné termíny:

      31. marca 2020 (utorok) Slovenský jazyk a literatúra

      1. apríla 2020 (streda) Anglický jazyk

      2. apríla 2020 (štvrtok) Matematika

       

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky končiacich ročníkov sa presúva na obdobie od 1. júna do 19. júna 2020.

    • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy
     • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci oznamuje, že v čase od 10.3.2020 do 13.3.2020 (vrátane) je prerušený výchovno - vzdelávací proces na našej škole z rozhodnutia TTSK.

      Od zajtra 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 všetci žiaci školy zostanú doma v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu.

      Upozorňujeme žiakov, aby dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Dobrý deň!

      Z dôvodu rozhodnutia TTSK o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu sa plánované stretnutie s rodičmi a zákonnými zástupcami  uchádzačov o bilingválne štúdium dňa 11.3.2020 ruší.

      Bližšie informácie budú odoslané spolu s pozvánkou.

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

       

      • Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
      • Riadny termín: 1. apríl 2020 (streda)
      • Náhradný termín: 15. apríl 2020 (streda), pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu
      • Testované predmety:    matematika

      slovenský jazyk a literatúra

      • Testované učivo: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu (podľa tohto sa vzdelávajú aj žiaci 1. a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom)
      • Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro
      • Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
      • Zaslanie výsledkov:   elektronickou formou – 30. apríl 2020                                                                                                               výsledková listina žiakov a škôl – 13. máj 2020
      • Viac informácií na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

       

     • Hodiny angličtiny s "native" lektorom

      Gymnázium Ivana Kupca v spolupráci s jazykovou školou SIDAS pripravilo pre svojich študentov hodiny anglického jazyka zamerané na praktickú konverzáciu, rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby.         

      3. marca 2020 si mohli žiaci 1.B, 2.A a septimy vyskúšať interakciu v podobe zábavných situačných dialógov s plne kvalifikovaným britským lektorom Samom Grenville Bennetts.

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Nebojme sa robotiky
  • Projekt Nebojme sa robotiky
  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019