• Poukázanie rodičovského príspevku
     • Poukázanie rodičovského príspevku

      Oznam na poukázanie rodičovského príspevku v šk. roku 2020/2021

      Príjemca:                      Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec

      Číslo účtu:                    SK06 0900 0000 0000 4554 1492

      Suma:                            30,- €

      Var. symbol:                  20202021

      Konšt. symbol:             0558

      Správa pre príjemcu: Meno a priezvisko žiaka+ trieda (dôležité pre identifikáciu platby)

    • Projekt Nebojme sa robotiky
     • Projekt Nebojme sa robotiky

      Gymnázium Ivana Kupca uspelo v marci 2020 so svojim projektom Nebojme sa robotiky, ktorý podala Mgr. Miroslava Vavrová a v tomto školskom roku sa začala  jeho realizácia. V rámci tohto projektu sme zakúpili robotické stavebnice mBot Explorer, mBot Ranger a mnoho doplňujúcich modulov, ktoré rozširujú možnosti a schopnosti týchto robotov. Do predmetu informatika  sme zaviedli programovanie hardvéru na platforme Arduino  a robotických STEM stavebníc mBot v jazykoch mBlock, Python a Wiring.

      Už počas letných prázdnin sme začali tvoriť podpornú webovú stránku nebojmesarobotiky.pageride.sk, na ktorej je uverejnených veľa zaujímavých programov – všetky tieto programy študenti odskúšali a vytvorili k nim videá a fotodokumentáciu. Videá môžete sledovať na youtube kanáli Nebojme sa robotiky a samostatné projekty študentov na instagramovom účte programovanie_robotika.

      https://www.youtube.com/channel/UCYz62d01lwDzGAGccOv7vHg

      https://www.instagram.com/programovanie_robotika/?hl=sk

       

      Do predmetu školského vzdelávacieho programu Informačno-komunikačné technológie sme zaradili vyučovanie robotiky – v šk. roku 2020-21 sú to triedy Tercia, Kvinta, I.A, II.A. Ostatní žiaci majú možnosť pracovať s robotickými stavebnicami na krúžku robotiky. Fotografie z vyučovacích hodín a z činnosti krúžku budeme uverejňovať vo fotogalérii.

     • Voľby do RŠ a rodičovské združenia

      Vážení rodičia!

       

      Dňa 23.septembra 2020 (streda) sa v jednotlivých triedach uskutočnia triedne schôdze ZRPŠ spojené s voľbou rodičov za členov do Rady školy.

       

      Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa stretnutia rodičov budú konať za dodržiavania nasledovných opatrení:

      1. Začiatok zasadnutia rodičovských združení sa uskutoční podľa nasledovného časového harmonogramu:

      16.50 h - triedy: I.B, II.B, II.A, III.B, III.A

      17.00 h - triedy: Sekunda, Tercia, Kvinta, Sexta, Prima, Septima

      17.10 h - triedy: I.A, IV.A, Oktáva, Kvarta, IV.B

       

      2. Do priestorov školy nesmie vstúpiť  nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby.

       

      3. Pri vstupe do budovy a vo všetkých priestoroch školy sa vyžaduje  nosenie rúška a dezinfekcia rúk.

       

      4. Rodič žiaka odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti triednemu vyučujúcemu svojho dieťaťa.

       Vyhlasenie_navstevnika_skoly.docx

       

      5. Rodič (ak školu navštevuje viac detí z rodiny) sa môže zúčastniť zasadnutia ZRPŠ len v jednej triede.

       

      6. Z dôvodu podpisovania dokumentov Vás prosíme, aby každý rodič mal svoje vlastné pero.

       

      Prísne nastavené epidemiologické opatrenia nám neumožňujú povoliť vstup rodičom v čase pandémie do budovy školy. Preto využite zasadnutia triednych ZRPŠ, aby ste získali informácie o vyučovaní, prevádzke a nastavenom vnútornom režime školy. 

      Za pochopenie ďakujeme.

       

      Tešíme sa na Vás.

                                                                                                               RNDr. Karin Minarovská 

                                                                                                                    riaditeľka školy

       

       

       

       

     • OZNAM -RÚŠKA NA ŠKOLÁCH

      Vážení rodičia, milí študenti!

       

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovaniaNosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

      Úplné znenie opatrenia.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

       

                                                                                                         RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                              riaditeľka školy

       

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 16.09.2020

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v stredu 16.9.2020 sa vraciame k riadnemu vyučovaniu podľa platného rozvrhu. Vyučovacie hodiny budú trvať opäť 45 minút.

      Pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni je žiak povinný odovzdať pri vstupe do budovy Vyhlásenie o bezinfekčnosti, čiže v stredu všetci!

      Vyhlasenie_ZZ-aktualizovane.docx​​​​​​​

      Naďalej je nutné dodržiavať časový hamonogram príchodu žiakov do školy.

      Školská jedáleň bude pracovať  od stredy  16.9.2020 v riadnom režime. Prihláseným žiakom budú obedy vydávané pri zachovaní všetkých prijatých opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu. Žiaci sú povinní dodržiavať časový harmonogram stravovania, ktorý im poskytnú ich triedni vyučujúci.

      Nosenie rúšok, resp. štítov ostáva naďalej povinné v doterajšom režime!                                                                                                                RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                       riaditeľka školy     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800

                                        udeľuje dňa 14.09.2020 (pondelok) žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      Nástup do školy je v stredu 16.09.2020 podľa časového harmonogramu príchodov.

       

       

       

       

                                                                                                        RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                              riaditeľka školy

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY

      Vážení rodičia!

       

      Z dôvodu konania volieb do Rady školy pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci za zástupcov rodičov si Vás dovoľujem požiadať o návrhy na kandidátov do volieb. Termín a spôsob konania volieb Vám oznámime v súlade s protiepidemiologickými opatreniami.

       

      Návrhy na kandidátov do volieb do Rady školy je potrebné predložiť v písomnej podobe (do schránky školy) alebo v  elektronickej podobe na mail školy (gymhc@zupa-tt.sk) do 11. septembra 2020.

       

       

                                                                                                           RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                                  riaditeľka školy

       

                                                                                                                                                           

     • OPATRENIA ŠKOLY NA OBDOBIE 2.9.2020 - 15.9.2020

       

      Od 2.septembra 2020 sa žiaci riadia pokynmi RŠ Gymnázia Ivana Kupca, s ktorými boli oboznámení 2.9.2020.

       

      1. Do školy počas prvých dvoch týždňov vstupujú len zamestnanci a žiaci GIK!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

      2. Žiaci vchádzajú do budovy školy cez hlavný a študentský vchod, aby sa nemuseli zhromažďovať pri jednom vchode. Prechádzajú zdravotným filtrom (kontrola teploty, dezinfekcia rúk, nosenie rúška). Harmonogram príchodu je zverejnený na stránke školy.

       

      3. Na každej chodbe sú umiestnené dezinfekčné prostriedky. Žiaci sú povinní pred vstupom do jedálne dezinfikovať si ruky.

          

      4. Od 3.9.2020 sa žiaci prezúvajú. Pri zdržiavaní v spoločných priestoroch školy sa žiaci riadia pokynmi RŠ pre šk. rok 2020/21. V spoločných priestoroch sa zdržiavajú iba na nevyhnutný čas.

       

      5. Počas prvých dvoch týždňov (do 15.9.2020) budú skrátené vyučovacie hodiny na 30 minút.

         V dňoch 3.9.2020 - 4.9.2020 budú mať žiaci triednické hodiny. Vyučovanie končí 11.30 h.

       

       

      SKRÁTENÉ ZVONENIE               1. 08:00 – 08:30

                                                            2. 08:35 – 09:05

                                                            3. 09:15 – 09:45

                                                            4. 09:50 – 10:20

                                                            5. 10:30 – 11:00

                                                            6. 11:05 – 11:35

                                                            7. 11:45 – 12:15

                                                            8. 12:20 – 12:50

       

      6. Vyučovanie bude prebiehať frontálne pri dodržaní odstupov učiteľ-žiak. Nosenie rúšok je v týchto týždňoch do 15.9.2020 povinné aj v triede. TSV a všetky predmety, ktoré sa dajú, budú sa vyučovať vonku.

       

      7. Počas prvých 2 týždňov sa bude variť len pre zamestnancov a žiakov do 15 rokov P-KVA (od 7.9.2020). Žiadame všetkých, aby si zabezpečili vlastnú stravu (desiata, nápoj). Školský bufet sa prvý týždeň neotvorí, termín otvorenia oznámime.

       

      8. Počas prestávok sa obmedzí pohyb žiakov na chodbách a do iných tried iba na nevyhnutné prípady, napr. presun na vyučovaciu hodinu v prípade potreby a iné (toalety, nápojové automaty).

       

      9. Po skončení vyučovania a odstravovaní v školskej jedálni žiaci opustia budovu školy v čo najkratšom čase.

       

      10. Prosíme rodičov, nainštalujte si aplikáciu do svojich mobilných telefónov. Sledujte pravidelne oznamy na webovej stránke školy, kde sú uvedené aj kontakty na RŠ, ZRŠ. Rodičia, poskytnite kontakt na seba triednemu učiteľovi. V prípade telefonátu zo školy, ihneď reagujte.

       

      Cieľom školy je, aby sme spoločne v čo najväčšej miere zabránili šíreniu vírusu, ak k takejto situácii príde a udržali „klasické vyučovanie“ v škole.

       

                                                                                                       RNDr. Karin Minarovská

                                                                                                             riaditeľka školy

    • Harmonogram príchodov študentov do školy
     • Harmonogram príchodov študentov do školy

      Od 03.09.2020 žiaci prichádzajú do školy nasledovne:

      Hlavný vchod:

      7:30 h - 7:40 h - triedy I.B, Tercia, III.A

      7:40 h - 7:50 h - triedy Príma, II.B, III.B

      7:50 h - 8:00 h - triedy I.A, Oktáva

      Študentský vchod:

      7:30 h - 7:40 h - triedy Sekunda, Kvinta, Sexta

      7:40 h - 7:50 h - triedy Kvarta, Septima, II.A

      7:50 h - 8:00 h - triedy IV.A, IV.B

      Každý žiak sa pri vstupe do budovy podrobí rannému filtru (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola nasadeného rúška).

      Prosíme o dodržanie času nástupu z dôvodu zabránenia zhromažďovania sa väčšieho počtu ľudí pred budovou školy.

   • Nadpis

   •   Simulované Študentské voľby do NR SR  2020

    4. februára 2020 sa na našej škole uskutočnia simulované Študentské voľby do NR SR  2020. Žiacka školská rada pozýva všetkých študentov, ktorí v deň simulovaných volieb splnia podmienku veku -  15 rokov. 

    Miesto: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    Čas:        8:00 hod. – 12:00 hod.

    Volebná miestnosť:  odborná učebňa Modernizácie vzdelávania

    Priebeh volieb sa bude riadiť harmonogramom.

    Predsedníčka školskej volebnej komisie: Dominika Vopátová, 3.B

    Garant: Mgr. Mária  Juristová ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje