• 2% z dane z príjmu
     • 2% z dane z príjmu

     •  

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie vybavenia školy
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      Návod nájdete v sekcii O škole/ Rôzne/2% z dane

       

       

    • AKO SI STIAHNUŤ UČEBNICU Z EDIČNÉHO PORTÁLU
     • AKO SI STIAHNUŤ UČEBNICU Z EDIČNÉHO PORTÁLU

     • Návod na sťahovanie e-učebníc z edičného portálu, návod na inštaláciu Microsoft Azure a otváranie týchto ppdf učebníc v Azure.

      Prílohy:

     • HODNOTENIE ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kupca oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety:

      Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Mediálna výchova a Regionálna výchova

       

      Aj pri neklasifikovaných predmetoch je potrebné reflektovať na pokyny vyučujúceho.

      Upozorňujeme žiakov, ktorí sa nezapájajú aktívne do dištančného vzdelávania, ktoré je realizované počas tohto obdobia na nižšie uvedené body z usmernenia MŠ.

      Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

      prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho

      ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania

      na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie

      je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní

      žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch

      a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do

      31.8.2020.

    • Novinka - k bilingválnym pohovorom
     • Novinka - k bilingválnym pohovorom

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na súčasnú situáciu Vám bohužiaľ stále nevieme poskytnúť termín konania prijímacích skúšok, nakoľko príslušné orgány sa ešte záväzne nevyjadrili.

      Naďalej Vás prosíme o priebežné sledovanie našej webstránky, kde budeme zverejňovať všetky aktuálne informácie. Zárovaň žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí neposkytli svoju mailovú adresu v prihláške, aby nám ju elektronicky zaslali na mailovú adresu školy (gymhc@zupa-tt.sk)

      Napriek súčasnej zložitej situácii veríme, že dokážeme zvládnuť tieto výzvy spolu s Vašimi deťmi!!!

      Držte sa v zdraví!

      Vedenie školy

      Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Vzhľadom na súčasnú situáciu odporučujeme rodičom  zrušiť trvalé príkazy na platby stravného v školskej jedálni.  

      Stravníkom uhrádzajúcim stravu trvalým príkazom budú preplatky vrátené na účet najneskôr v mesiaci júl.

    • Informácie k prijímacím pohovorom
     • Informácie k prijímacím pohovorom

     • Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

      Vážení rodičia,

      aj touto cestou sa Vám chcem znova poďakovať za Vašu trpezlivosť a pochopenie súčasnej situácie. Verím, že proces prijímania Vašich detí na našu školu spoločne úspešne zvládneme.

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

    • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL
     • SPRÍSTUPNENÝ EDIČNÝ PORTÁL

     • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo

       

      Minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

      "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

                                                      meno: ucebnica@iedu.sk

                                                      heslo: ucebnica

       

     • AKO PSYCHICKY ZVLÁDNUŤ OBDOBIE PANDÉMIE

     • upravený obsah

     • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Pomaly budeme mať za sebou už druhý týždeň domácej výučby. Ocitli sme sa v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený. Toto obdobie je náročné  pre nás všetkých najmä po psychickej stránke. Nevieme, čo prinesú nasledujúce dni, týždne, preto buďme navzájom tolerantní a empatickí. 

      Dávam Vám do pozornosti nasledovné informácie:

      1. Prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach pokračuje v období od 30. marca 2020 do odvolania. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Samoštúdium žiakov bude naďalej pokračovať prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi.

      2. Ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky je stanovený v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      3. Ruší sa externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

      4. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. 

      5. Ministerstvo školstva spustilo novú web stránku https://www.ucimenadialku.sk , kde môžete získať všetky informácie, odpovede na Vaše otázky.

       

      6. V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy školy:  gymhc@zupa-tt.sk, príp. cez edupage.

       

      Verím, že spolu všetko zvládneme.

       

      RNDr. Karin Minarovská, riaditeľka školy

       

       

       

    • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA
     • AKTUÁLNE OPATRENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA

     • Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister školstva Branislav Gröhling. 

      ŠKOLY 2019/2020

      Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bude od 30.3.2020, až do odvolania na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené vyučovanie.

      PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY

      Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

      MATURITY 2019/2020:

      Predbežné informácie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania. O Všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať. 

      Ďakujeme!

    • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
     • ZMENA TERMÍNU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020  sa:

      termín prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré sa mali konať dňa 27.3.2020 RUŠÍ.

      Presný termín bude zverejnený v najbližších dňoch na webstránke školy.

      Zákonných zástupcov jednotlivých uchádzačov budeme informovať prostredníctvom kontaktov uvedených na návratke.

       

       

    • Prihlasovacie údaje
     • Prihlasovacie údaje

     • Milí rodičia, študenti,

      v prípade, ak ste stratili alebo zabudli heslá od EduPage napíšte na e-mail: gymhc@zupa-tt.sk a heslá Vám zašleme.

    • Zmena termínu Maturitnej skúšky
     • Zmena termínu Maturitnej skúšky

     • Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach dňa 12.03.2020 

      sa menia termíny EČ a PFIČ MS na nasledovné termíny:

      31. marca 2020 (utorok) Slovenský jazyk a literatúra

      1. apríla 2020 (streda) Anglický jazyk

      2. apríla 2020 (štvrtok) Matematika

       

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky končiacich ročníkov sa presúva na obdobie od 1. júna do 19. júna 2020.

    • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy
     • Mimoriadne opatrenie - uzatvorenie školy

     • Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci oznamuje, že v čase od 10.3.2020 do 13.3.2020 (vrátane) je prerušený výchovno - vzdelávací proces na našej škole z rozhodnutia TTSK.

      Od zajtra 10.3.2020 do piatka 13.3.2020 všetci žiaci školy zostanú doma v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu.

      Upozorňujeme žiakov, aby dodržiavali všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Dobrý deň!

      Z dôvodu rozhodnutia TTSK o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole v súvislosti s karanténnymi opatreniami prijatými na zabránenie šírenia koronavírusu sa plánované stretnutie s rodičmi a zákonnými zástupcami  uchádzačov o bilingválne štúdium dňa 11.3.2020 ruší.

      Bližšie informácie budú odoslané spolu s pozvánkou.

    • Štyri živly Zeme - umelecké vyjadrenie rôznych zdrojov energie
     • Štyri živly Zeme - umelecké vyjadrenie rôznych zdrojov energie

     • Naši najmladší - prímani a sekundani sa zoznámili s alternatívnymi zdrojmi energie. Na niečo nové prišli, premýšľali, predstavili si a napokon výtvarne stvárnili.

    • KORONAVÍRUS - usmernenie
     • KORONAVÍRUS - usmernenie

     • Vážení rodičia,v súvislosti so šírením sa koronavírusu je potrebné, aby ste sa oboznámili s usmernením pre školy a školské zariadenia vydané MŠVVaŠ SR.

      usmernenie_koronavirus.pdf​​​​​​​

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

     •  

      • Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
      • Riadny termín: 1. apríl 2020 (streda)
      • Náhradný termín: 15. apríl 2020 (streda), pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu
      • Testované predmety:    matematika

      slovenský jazyk a literatúra

      • Testované učivo: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu (podľa tohto sa vzdelávajú aj žiaci 1. a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom)
      • Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro
      • Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.
      • Zaslanie výsledkov:   elektronickou formou – 30. apríl 2020                                                                                                               výsledková listina žiakov a škôl – 13. máj 2020
      • Viac informácií na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

       

     • Hodiny angličtiny s "native" lektorom

     • Gymnázium Ivana Kupca v spolupráci s jazykovou školou SIDAS pripravilo pre svojich študentov hodiny anglického jazyka zamerané na praktickú konverzáciu, rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby.         

      3. marca 2020 si mohli žiaci 1.B, 2.A a septimy vyskúšať interakciu v podobe zábavných situačných dialógov s plne kvalifikovaným britským lektorom Samom Grenville Bennetts.

     • EXPERT geniality show

     • je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. Oraganizuje ju Talentída, n.o. V tomto šk. roku sa súťaž konala 28.11.2019 a našu školu v nej reprezentovalo 55 študentov z rôznych tried. 13.2.2020 odovzdala riaditeľka školy RNDr. Karin Minarovská všetkým súťažiacim diplomy a najúspešnejším aj vecné ceny. V Galérii slávy, ktorú nájdete na https://sutazexpert.sk/ , budú jeden rok zobrazení Michal Minarovský zo septimy za 1. miesto v téme Od Dunaja k Tatrám a Dominik Špalek zo sexty za 1. miesto v téme Mozgolamy. Tu je zoznam našich najlepších: web školy

    • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy
     • Školy menia žiakov - Žiaci menia školy

     • Naša škola sa zapojila do projektu Participatívny rozpočet, ktorý je pod záštitou TTSK a Ministerstva vnútra SR. Participatívny rozpočet je nástroj otvorenejšej komunikácie medzi študentami, učiteľmi a vedením školy. Študentom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Študenti navrhujú projekty na zlepšenie školskej klímy,  podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupujú do fázy hodnotenia rozhodovania. Cieľom projektu je spolupracovať so spolužiakmi naprieč triedami a ročníkmi, rozvíjať komunikačné, prezentačné a finančné zručnosti, či učiť sa zodpovedne rozhodnúť sa a vybrať najlepšie riešenie. Našou úlohou je vymyslieť, čo by náš čas strávený v škole zlepšilo, obhájiť náš návrh a nakoniec ho s pomocou vedenia školy zrealizovať. Koordinátorom projektu je pani profesorka Andrea Krupová. Dôležitú úlohu v rozbehnutí a realizácii  projektu má taktiež Žiacka školská rada, ktorej členmi sú zvolení študenti našej školy. Rozpočet je max 1000€. Krabica na vaše nápady bude na 1.medziposchodí od 25.02. 2020.

      Sára Poláčiková, člen ŽŠR


  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura