Slovenský jazyk Predmetová komisia cudzích jazykov Aktivity PK slovenský jazyk Aktivity PK cudzích jazykov Úspechy PK slovenský jazyk Úspechy PK cudzích jazykov Aktivity PK cudzích jazykov od šk.r. 2018/2019

Slovenský jazyk

Členky predmetovej komisie SJL
Mgr. Dana Filipková SJL - DEJ
Mgr. Adriana Kúdelová SJL - OBN
Mgr. Eva Černá SJL - FRJ              

 

    Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku:

     http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_slovensky_jazyk_a_literatura_2013_2014.pdf

 

     Exkurzie:

     Modra - Bratislava - Devín: 1. ročník

     Mestská knižnica: 1. ročník

     Piešťany - Pamätná izba Ivana Kraska: 3. ročník

     Martin: 4. ročník (od šk. roku 2016/2017)

 

     Modra - Bratislava - Devín

      

                      

                                                         

                                                                                                                                                                   

     Knižnica

                                               

                                  

 

Martin

                                          

 

     Súťaže:

     SOČ

     Hollého pamätník

     Európa v škole

     literárne súťaže

           

   Do pozornosti - kritériá hodnotenia:

(1) V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra.

(2) Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede,   t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

(3) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 8 v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.

(4) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a zároveň dokáže vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

(5) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia, zároveň vecne a s pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a kriticky hodnotí. Používa a ovláda odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi primerane uplatňuje logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. Číta plynule s porozumením, pričom pozná a rozlišuje texty, orientuje sa v nich, takmer vždy dokáže zaznamenať a vypísať základné údaje. Umelecký text primerane analyzuje, hodnotí a porovnáva s inými umeleckými textami a interpretuje umelecký a vecný text. Pri následnej analýze a hodnotení umeleckého diela takmer vždy dokáže využívať nadobudnuté poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

(6) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Vo svojich prejavoch s pomocou učiteľa je schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza a syntéza, porovnávanie. S pomocou učiteľa argumentuje, obhajuje svoj názor a hodnotí. Čiastočne používa odbornú jazykovú terminológiu. Pri samostatnej tvorbe rozličných druhov textov v ústnej a písomnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta nesúvislo umelecké a odborné texty, s pomocou učiteľa sa v nich orientuje a vypisuje základné údaje. Interpretuje a porovnáva umelecký a vecný text, pričom čiastočne využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry.

(7) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou a s funkciou (cieľom) jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. S pomocou učiteľa v ústnej a písomnej forme tvorí jednoduché druhy textov, pričom dochádza k čiastočnému porušeniu logickej nadväznosti a komunikatívnej funkčnosti slov a viet, v textoch sa objavuje väčšie množstvo štylistických a gramatických chýb. Žiak číta pomaly, nesúvislo a s prestávkami, v umeleckých a vecných textoch sa orientuje a vypisuje základné údaje s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text, a to s pomocou učiteľa a odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s prečítaným textom.

(8) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vo vyjadrovaní robí gramatické chyby. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Jednoduché druhy textov v ústnej i písomnej forme dokáže tvoriť iba s pomocou učiteľa. V ústnej alebo písomnej forme sa vyskytujú štylistické a gramatické chyby. Žiak číta pomaly, nesúvislo, s prestávkami a v umeleckých a vecných textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký alebo vecný text a veľmi jednoducho odpovedať na otázky súvisiace s prečítaným textom.

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov z predmetu slovenský jazyk a literatúra:

       Na písomné overovanie vedomostí a zručností sa využíva:

- bodovaná písomná práca, resp. test a píše sa po absolvovaní tematického celku, pričom stupnica na hodnotenie je nasledovná:

100 – 90% = výborný

 89 – 75% = chválitebný

 74 – 50% = dobrý

 49 – 25% = dostatočn

 24 – 0% = nedostatočný

- slohová práca, kde sa hodnotí 7 zložiek (vonkajšia forma, obsah, kompozícia, jazyk, pravopis, štýl a celkový dojem), pričom v každej možno dosiahnuť 4 body, maximálny počet bodov je tak 28 a tomu zodpovedá hodnotenie: 28 – 26 b. = výborný

                                                                                               24 – 21 b. = chválitebný

                                                                                               20 – 14 b. = dobrý

                                                                                               13 – 9 b. = dostatočný

                                                                                                 8 - 0 b. = nedostatočný

- diktát, pri hodnotení ktorého sa uplatňuje stupnica

v 1. – 4. ročníku 8-ročného gymnázia:                    v 5. – 8. ročníku 8-ročného gymnázia/v 1.-4. ročníku 4-ročného gymnázia:

0 – 1 chyba                                                          0 – 1 chyba = výborný

2 – 3 chyby                                                          2 – 3 chyby = chválitebný

4 – 7 chýb                                                            4 – 6 chýb = dobrý

8 – 10 chýb                                                          7 – 9 chýb = dostatočný

11 a viac chýb                                                    10 a viac chýb = nedostatočný.

 

     Ústne skúšanie má podobu:

- ústnej odpovede, počas ktorej má žiak preukázať svoje vedomosti a schopnosť ich uplatnenia, schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky, argumentovať, a to na požadovanej jazykovej úrovni. Stupňon výborný (1) sa teda klasifikuje žiak, ktorý sa vyjadruje spisovne, gramaticky správne, výstižne, využíva logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza, syntéza, abstrakcia, zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, ovláda terminológiu, uplatňuje logickú nadväznosť slov a viet, orientuje sa v textoch – analyzuje, hodnotí, interpretuje umelecký i vecný text a dokáže pri tom využívať nadobudnuté poznatky. Stupňom chválitebný (2) sa hodnotí žiak, ktorý pri svojej samostatnej práci využíva pomoc učiteľa. Stupňom dobrý (3) sa klasifikuje žiak, ktorý sa nevyjadruje v súlade s jazykovou normou, je vo svojich prejavoch schopný čiastočne využívať logicko-myšlienkové operácie, ako sú analýza, syntéza, porovnávanie, čiastočne používa terminológiu, argumentuje s pomocou učiteľa a pri jeho samostatnej práci dochádza k porušovaniu logickej nadväznosti viet, v textoch sa orientuje len s pomocou učiteľa a poznatky využíva iba čiastočne. Stupňom dostatočný (4) sa hodnotí žiak, ktorý má obmedzenú slovnú zásobu – terminológiu používa iba čiastočne, texty dokáže jednoducho interpretovať, a to s pomocou učiteľa a odpovedá iba na jednoduché otázky. Stupňom nedostatočný (5) sa klasifikuje žiak, ktorý terminológiu využíva veľmi zriedkavo, vo svojich vyjadreniach robí gramatické, štylistické i obsahové chyby, v textoch sa orientuje iba s pomocou učiteľa a dokáže veľmi jednoducho odpovedať na otázky.

- rečníckeho prejavu, pri ktorom sa hodnotí 7 zložiek (rozsah, ovládanie textu, obsah, kompozícia, jazyk, štýl a prednes) po 4 body, takže stupnica je:

28 – 26 b. = výborný

25 – 21 b. = chváliteb

20 – 14 b. = dobrý

13 – 9 b. = dostatočný

  8 – 0 b. = nedostatočný

    Ďalšou formou hodnotenia je vypracovanie prezentácie, kde sa hodnotí – formálne spracovanie, obsah, gramatická správnosť, interpretácia, výslovnosť, prehľad v tematike a celkový dojem,  každá zložka je hodnotená max. 4 bodmi a stupnica je nasledovná:

28 – 26 b. = výborný           

25 – 21 b. = chválitebný

20 – 14 b. = dobrý

13 – 9 b = dostatočný

 8 – 0 b. = nedostatočný.

       Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa uplatňuje aj motivačné hodnotenie, a to za účasť na súťažiach a reprezentáciu, za vlastnú tvorbu, za recitáciu, čitateľský denník, aktivitu a inú činnosť podporujúcu tvorivú prácu. Toto hodnotenie má však nižšiu váhu dôležitosti, a to zväčša 0,5 štandardnej váhy.

   Klasifikácia a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch:

I. OG

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca  

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

Hollého pamätník

 

II. OG  

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

Hollého pamätník

prezentácia

III. OG

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

Hollého pamätník

 

IV. OG

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

2 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

Hollého pamätník

 

V.OG/1.roč.

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

1 x diktát

1 x KSP

4 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

1 x diktát

1 x KSP

4 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

VI.OG/2.roč.

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

1 x diktát

1 x KSP

4 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

1x diktát

1 x KSP

4 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

VII.OG/3.roč.

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

1 x diktát

1 x KSP

4 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

 1 x diktát

2 x KSP

4 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

obhajoba SOČ

 

VIII.OG/4.roč.

 

 

 

 

 

 

 

1. polrok

1 x diktát

1 x KSP

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie

 

 

2. polrok

1 x diktát

 

3 x  test /písomná práca

ústna odpoveď

motivačné hodnotenie