Predmetová komisia Predmetové olympiády, súťaže, projekty Exkurzie Aktivity PK Občianska náuka Geografia Dejepis Ekonomika Hudobná výchova Výtvarná výchova, Umenie a kultúra Mediálna výchova

Predmetová komisia

SPOLOČENSKÉ VEDY

VITAJTE!

NAHLIADNITE DO PRÁCE NAŠEJ PREDMETOVEJ KOMISIE

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY, UMENIE A KULTÚRA

Vyučujúci

Skratka

Vyučuje predmety

Mgr. Mária Juristová, vedúca PK

Ju

OBN,DEJ, MDV,SPS,UKL, ETV

PaedDr. Danica Bartoňová, riad. školy

Bt

ETV, RUJ

Mgr. Margaréta Beláková

Be

OBN, NEJ, UKL

Mgr. Peter Debnár

Dm

NBV

Mgr. Ľubica Nevydalová

Ne

GEG,SEG, UKL

Mgr. Beáta Toholová
   

To

DEJ,SED,RGV
Mgr. Martina Baračková 

HUV
Mgr. Eva Miklovičová Mk

VYV, RUJ

Ing. Jana Čiderová Čd EKN
Mgr. Ľuboš Vontorčík Vn NBV

 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV

DEJEPIS

cp_dejepis_2013_2014.pdf

GEOGRAFIA

cp_geografia_2013_2014.pdf

OBČIANSKA NÁUKA

cp_obcianska_nauka_2013_2014.pdf

EKONOMIKA

cp_ekonomika_2013_2014.pdf

UMENIE A KULTÚRA

cp_umenie_a_kultura_2013_2014.pdf

 

 

PRE ŠTUDENTOV A RODIČOV DÁVAME DO POZORNOSTI

Kriteria_hodnotenia_a_klasifikacie_v_predmetoch_spoloc._vied.docx