• Zdravá škola - projekt

    •  

        PLÁN  PRÁCE  KOORDINÁTORA 

      

     ZDRAVÁ ŠKOLA

      

     pre školský rok 2016/17

      


     Ciele a úlohy na školský rok 2016/2017     I. Hlavné ciele:

      

     1. Osvojiť a posilniť výchovu žiakov k správnemu životnému štýlu a starostlivosti o svoje zdravie. Zdravý životný štýl - telesné a duševné zdravie.
     2. Podporovať plnenie úloh v oblasti environmentálnej výchovy.
     3. Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode.
     4. Plniť úlohy v rámci primárnej protidrogovej prevencie na školách.
     5. Zamerať sa na zdravú výživu, výber potravín a spôsob stravovania.
     6. Poukázať na účinnú prevenciu chorôb a závislostí.
     7. Vytvárať zdravé vonkajšie a vnútorné prostredie školy.
     8. Budovať dobré medziľudské vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
     9. Realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity, usporiadať  prednášky a tvorivé aktivity za účasti lekárov a zástupcov regionálnych úradov verejného zdravotníctva

      

      

     II. Metódy a formy realizácie

      

      

     Ankety, besedy, vychádzky, výstavky, turistika, brigády, súťaže, výlety, exkurzia, Týždeň globálneho vyučovania , charitatívne zbierky

      

      

     III. Oblasti a úlohy realizácie

      

      

     1. Podpora zdravej výživy

      

     1. V spolupráci so školským bufetom umožniť žiakom zdravo desiatovať
     2. V  spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy a biológie viesť žiakov k správnym stravovacím návykom a aktívnej pohybovej aktivite

      

     1. Starostlivosť a tvorba životného prostredia
       
      1. Zaradiť do časovo tematických plánov každého predmetu problematiku environmentálnej výchovy.
      2. Zabezpečiť zdravé hygienické prostredie - ochrana a tvorba pracovného prostredia. Kontrola čistoty a dodržiavanie hygienických zásad tried, resp. žiakov, využívanie  oddychových zón v škole
      3. Aktívna starostlivosť študentov o vonkajšie a vnútorné prostredie školy - environmentálnej výchove venovať časť triednych hodín.
      4. Spoznávať ekologické problémy školy a regionálne okolie, pokúsiť sa nájsť možnosti ich riešenia.
      5. Realizovať účelové cvičenie s prvkami ochrany prírody, poskytnutie prvej pomoci.

      

     1. Starostlivosť o duševné a citové zdravie

      

     1. V rámci primárnej protidrogovej prevencie podporovať správny názor na škodlivosť návykových látok, organizácia besied k tematike
     2. Účasť na charitatívnych zbierkach:  Modré nezábudky organizované Ligou za duševné zdravie, pre ľudí trpiacimi duševnými poruchami,  Hodina deťom,  ktorej výťažok je určený na pomoc deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku, zbierka Deň narcisov – charitatívna zbierka Ligi proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom, Jeden  deň úsmevu – charitatívna zbierka organizácie Úsmev ako dar pre deti bez rodiny

      

     1. V spolupráci s koordinátorkou projektu Výchova k rodičovstvu zorganizovať besedy na tému sexuálne zdravie - čas dospievania, výchova k rodinnému životu, pochopenie fungujúcej rodiny a vzťahu rodičia a deti. Beseda s psychológom.
     2. Kriminalita mládeže - besedy.
     3. Šikanovanie ako forma intolerancie a diskriminácie - besedy.

      

     1. Zvýšenie pohybovej aktivity - fyzické zdravie

      

     1. Zapájať sa do školských a mimoškolských športových súťaži.
     2. V spolupráci s učiteľmi telesnej a športovej výchovy usporiadať Lyžiarsky kurz, plavecký kurz, Kurz ochrany človeka a prírody, športový deň na škole
     3. Zvyšovať telesnú zdatnosť a to prostredníctvom hodín povinnej a záujmovej telesnej výchovy.
     4. Organizovať rôzne športové súťaže medzi triedami a ročníkmi.
     5. Využívať telocvičňu, ihrisko aj mimo hodín telesnej a športovej výchovy
     6. Spopularizovať turistický pochod Hlohovec - Piešťany a aktívne sa doň zapojiť účasťou žiakov

      

     1. Zdravý životný štýl

      

     1. Sprístupňovať študentom význam a princípy zdravej výživy v každodennom živote.
     2. Základná hygiena - dodržiavanie hygienických návikov, dermatitídy, hepatitída, alergie, chrípky, očkovanie. Beseda s lekárom.
     3. Nebezpečenstvo AIDS - beseda s lekárom v rámci Svetového dňa prevencie AIDS
     4. Zapojenie školy do programu Červené stužky - program na podporu boja proti AIDS

      

     1. Humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu

      

     1. Snažiť sa o dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.
     2. Vytvárať dobré vzťahy medzi rodičmi a školou.
     3. Vychovávať deti a mládež v duchu ideálov, humanity, demokracie, ľudskej náklonnosti, spolunažívania, dobrej vôle žiť s ľuďmi.
     4. Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka.

      

      

      

      

     IV. Plán práce:

      

     1. Modré nezábudky - charitatívna zbierka organizovaná Ligou za duševné zdravie pre ľudí trpiacimi duševnými poruchami -7. 10. 2016

      

     2. Červené stužky - zapojenie školy do celoslovenskej kampane v boji proti HIV a AIDS.

     Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2016 a vyvrcholí 1. decembra 2016 – na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou. - september - december 2016

      

     3. Týždeň globálneho vzdelávania. Organizácia besied, workshopov a súťaží na tému zdravé potraviny -  november 2016

      

     4.Hodina deťom - charitatívna zbierka na pomoc deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku - 11. 11. 2016

      

     5. Deň narcisov – charitatívna zbierka Ligi proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom - apríl 2017

      

     6. Jeden  deň úsmevu – charitatívna zbierka organizácie Úsmev ako dar pre deti bez rodiny - máj 2017

      

     7.  Turistický pochod Hlohovec - Piešťany - zapojenie študentov školy  - október,  apríl

      

     8. Organizácia školských športových súťaží - Vianočné turnaje v loptových hrách a športový deň na konci školského roka

      

     9. Zdravý pitný režim ako súčasť zdravého stravovania - príprava  a ochutnávka čajov a minerálnych vôd - 22. marec - svetový deň vody

      

     10. Sprístupnenie športového areálu školy na športové vyžitie žiakov počas školských prázdnin - jarné a letné prázdniny

      

      

     Vypracovala: Mgr. Ľubica Nevydalová

      

                

     V Hlohovci, 2.10.2016                                 Schválil:PaedDr. DAnica Bartoňová, riaditeľka

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje