Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti šk. rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

 

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

Adresa školy

Komenského 13, 920 01 Hlohovec

Telefón

033 7320947

E-mail

gymhc@zupa-tt.sk

WWW stránka

gymhc.edupage.org

Zriaďovateľ

 TTSK

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Danica Bartoňová

 0905587542

 

 danicabartonova@gmail.com

ZRŠ

PaedDr. Valéria Brunčáková

 0903431302

 

 bruncakova.valeria@zupa- tt.sk

         
         

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Zuzana Lukáčová

zuzana.lukacova@yahoo.co.uk

pedagogickí zamestnanci

RNDr. Karin Minarovská

karin.minarovska@gmail.com

ostatní zamestnanci

Jana Juristová

juristova.jana@zupa-tt.sk

zástupcovia rodičov

Tatiana Karasová

Zuzana Labošová

Zuzana Kucharíková

tatiana.karasova@centrum.sk

labosova.zuzana@gmail.com

zuzanahlohovec@centrum.sk

zástupca zriaďovateľa

Ing. Iveta Belányiová

Mgr. Elena Kátlovská

 Belanyilova.iveta@zupa-tt.sk

iní

Ing. Milan Domaracký

Ing. Tatiana Jelušová

Ján Centko

domaracky@spravaciest.sk

starostka@madunice.sk

janulko09@gmail.com

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

       

§ 2. ods. 1 b

PK SJL    Mgr. Dana Filipková SJL

PK CZJ    Mgr. Zuzana Lukáčová ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, AVS, EAN

PK MaI    Mgr. Milada Jirkalová MAT, INF, IKE, MUA, ZBG

PK ČaP    Mgr. Ľubica Vančová  FYZ, CHE, BIO

PK ČaS    Mgr. Mária Juristová  GEG, DEJ, OBN, UKL, VYV, HUV, MDV, EKN, RGV

PK ZaP    Mgr. Roman Janiš TSV

 

ZOOZ – Mgr. Ľubomíra Krajčová

Rada školy – Mgr. Zuzana Lukáčová

Rada rodičov – Ing. Tatiana Karasová

Žiacka školská rada – predseda Ján Centko (sexta)

 

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 304

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

III.A

18

 1

III.B

20

 1

IV.A

26

 

IV.B

23

 1

tercia

17

 

kvarta

24

 

kvinta

21

 

sexta

19

 

septima

16

 

I.A

33

 

prima

24

 

II.A

24

 1

II.B

19

 

sekunda

20

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 8-ročná forma - 35/z toho dievčat 18

                                                                                     5-ročná forma – 28/z toho dievčat 21

                                                                                     4-ročná forma – 40/z toho dievčat 20

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 

                                                                                     8-ročná forma - 24/z toho dievčat 9

                                                                                     5-ročná forma – 28/z toho dievčat 21

                                                                                     4-ročná forma – 30/z toho dievčat10

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017:                  8-ročná forma - 24/z toho dievčat 9

                                                                                     5-ročná forma – 18/z toho dievčat 12

                                                                                     4-ročná forma – 26/z toho dievčat 10

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:       8-ročná forma - 24/z toho dievčat 9

                                                                                     5-ročná forma – 18/z toho dievčat 12

                                                                                     4-ročná forma – 27/z toho dievčat 10

 

 

Gym 8.roč

Gym 5.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 33

28 

38 

 

 

 

 

 99

prijatí

 24

18 

26 

 

 

 

 

 68

% úspešnosti

 100

100 

100 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

AWS

ANJ

BIO

BIOp

CKP

DEJ

DRA

EKO

EKN

EAN

ESV

ETV

FRJ

FYZ

GEG

III.A

1

2,33

1,83

 

 

1,94

 

 

1

1

 

 

 

2

1,33

III.B

1

2,15

1,6

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

1,22

2,15

1,6

IV.A

 

2,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,67

 

 

IV.B

 

1,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6

 

 

tercia

 

1,31

1,19

 

 

1,38

 

 

 

 

 

 

 

1,75

1,31

kvarta

 

1,58

1,5

 

 

1,88

 

 

 

 

 

 

1,88

2,04

1,54

kvinta

 

1,48

1,33

 

 

1,57

 

 

 

 

 

 

 

2,05

1,62

sexta

1,11

1,5

1,94

 

 

1,33

 

 

 

 

 

 

 

2,11

1,61

septima

1

1,47

1,57

 

 

1,33

 

 

1,33

1

 

 

 

2,29

1,13

I.A

 

1,75

1,84

 

 

1,72

 

 

 

 

 

 

 

2,34

1,91

prima

 

1,33

1,21

 

 

1,42

 

 

 

 

 

 

 

1,38

1,33

II.A

1,17

1,48

1,48

 

 

1,58

 

 

 

1

 

 

 

2,22

1,46

II.B

1

1,79

1,74

 

 

1,95

 

 

 

 

 

 

 

2,42

1,74

sekunda

 

1,9

1,1

 

 

1,45

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,45

 

Trieda

HUV

CHE

IKE

INF

Inf4

INFVP

KNB

KKN

KKJ

KKF

KAJ

KAJ4

KNJ

KNj4

KRJ

III.A

 

1,83

 

1,11

 

1

 

 

 

 

1,71

 

 

 

 

III.B

 

2,05

 

1,4

 

1

 

 

 

 

1,94

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

 

 

1,75

 

 

 

 

2,04

 

 

 

 

tercia

 

1,38

1,13

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvarta

 

1,5

1,58

1,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvinta

 

2,05

1,52

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexta

 

2,11

1,5

2,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septima

 

2,21

 

1

 

2,4

 

 

 

 

1,08

 

 

 

 

I.A

 

1,75

1,76

1,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

1

 

 

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A

 

2,17

1,7

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.B

 

2,42

1,26

1,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekunda

1,05

1,2

 

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

KFJ

LIS

MAT

MDV

MUA

NBV

NAS

NEJ

NEJ1

OBN

OJP

PWJ

PPB

PYE

RGV

III.A

 

 

2,17

 

 

 

 

2,72

 

1,44

 

 

 

 

 

III.B

 

 

2,35

 

 

 

 

 

 

1,65

 

 

 

 

 

IV.A

 

1,67

2,15

 

 

 

 

2,14

 

 

 

 

 

 

 

IV.B

 

1

1,91

 

 

 

 

1,92

 

 

 

 

 

 

 

tercia

 

 

1,56

 

 

 

 

1,63

 

1,19

 

 

 

 

 

kvarta

 

 

2

 

 

 

 

2,19

 

 

 

 

 

 

 

kvinta

 

 

2,05

1

 

 

 

1,6

 

1,24

 

 

 

 

 

sexta

 

 

2,28

1

1

 

 

2

 

1,61

 

 

 

 

 

septima

 

 

2

 

 

 

 

2,27

 

1,36

 

 

 

 

 

I.A

 

 

1,94

1

 

 

 

2,09

 

1,66

 

 

 

 

 

prima

 

 

1,54

 

 

 

 

1,42

 

1,33

 

 

 

 

1,13

II.A

 

 

2,22

1

1

 

 

1,91

 

1,48

 

 

 

 

 

II.B

 

 

2,16

1

1

 

 

2,32

 

1,63

 

 

 

 

 

sekunda

 

 

1,65

 

 

 

 

1,6

 

1,35

 

 

 

 

 

 

Trieda

RUJ

SEB

SEB4

SED

SED4

SEF

SEF4

SEG

SEG4

SEC

SEL

SEM

SEM4

SJL

SPS

III.A

 

2,11

 

1

 

3

 

 

 

1,75

 

1,67

 

2,17

1

III.B

1,73

2

 

1,67

 

2,33

 

2,25

 

1,7

 

1,5

 

1,9

1

IV.A

 

2,71

 

1,71

 

 

 

2,22

 

2,2

 

1,57

 

2,54

2,5

IV.B

 

2,33

 

1,33

 

 

 

2,25

 

1,25

 

1,33

 

2,39

1,5

tercia

1,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,41

 

kvarta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,46

 

kvinta

1,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,71

 

sexta

2,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,67

 

septima

 

1,67

 

2

 

3

 

 

 

1,5

 

2

 

1,75

1

I.A

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,94

 

prima

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75

 

II.A

1,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,88

 

II.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,84

 

sekunda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,85

 

 

Trieda

SPS4

SPR

SPR

SPR

SPH

TAJ

THD

THD

TSV

TSV

TEV

THF

THF

UKL

UKL

III.A

 

 

 

1,06

 

 

 

 

 

1,13

 

 

 

 

1

III.B

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

IV.A

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,62

IV.B

 

 

 

1,04

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,22

tercia

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

kvarta

 

 

 

1,13

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

kvinta

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1,05

 

 

 

 

1,1

sexta

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,06

septima

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1,17

 

 

 

 

1

I.A

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

prima

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

II.A

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

II.B

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,16

sekunda

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Trieda

VUM

VUM

VYV

VYV

ZBG

ZBG

ZRT

ZRT

III.A

 

 

 

 

 

 

 

 

III.B

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.B

 

 

 

 

 

 

 

 

tercia

 

1

 

 

 

 

 

 

kvarta

 

 

 

 

 

 

 

 

kvinta

 

 

 

 

 

 

 

 

sexta

 

 

 

 

 

 

 

 

septima

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

prima

 

 

 

1

 

1,21

 

 

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

II.B

 

 

 

 

 

 

 

 

sekunda

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

III.A

18

4

8

6

0

0

1

0

0

III.B

20

9

5

6

0

0

0

0

0

IV.A

26

6

9

11

0

0

0

0

0

IV.B

23

8

8

7

0

0

1

0

0

tercia

17

13

1

3

0

0

0

0

0

kvarta

24

12

6

5

1

0

0

0

1

kvinta

21

12

6

3

0

0

0

0

0

sexta

19

11

1

6

0

1

0

0

0

septima

16

5

6

5

0

0

0

0

0

I.A

33

13

11

8

0

1

0

0

0

prima

24

17

7

0

0

0

0

0

0

II.A

24

9

11

4

0

0

0

0

0

II.B

19

10

2

7

0

0

0

0

0

sekunda

20

12

6

2

0

0

0

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

III.A

18

3590

199,44

3577

198,72

13

0,72

III.B

20

3144

157,20

3137

156,85

7

0,35

IV.A

26

4077

156,81

4059

156,12

18

0,69

IV.B

23

2976

129,39

2959

128,65

17

0,74

tercia

17

1720

104,28

1720

104,28

0

0,00

kvarta

24

2809

117,04

2584

107,67

225

9,38

kvinta

21

2653

126,33

2632

125,33

21

1,00

sexta

19

2594

144,11

2593

144,06

1

0,06

septima

16

2811

183,95

2811

183,95

0

0,00

I.A

33

3668

114,63

3668

114,63

0

0,00

prima

24

2104

87,67

2104

87,67

0

0,00

II.A

24

3347

139,46

3342

139,25

5

0,21

II.B

19

2577

139,13

2572

138,85

5

0,27

sekunda

20

1680

84,00

1680

84,00

0

0,00

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

MS SJL

 49

64,7 

 

MS MAT

 13

45,9 

 

 

MS ANJ

49

60,9

 
       

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

EČ priemer

EČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B2

49

(24/25)

60,60%

49

63,47%

49

27

12

5

5

 

1,76

49

Biológia

 

19

(9/10)

 

 

 

 

10

5

4

 

 

1,68

19

Dejepis

 

10

(4/6)

 

 

 

 

5

4

1

 

 

1,60

10

Ekonomika

 

6

(1/5)

 

 

 

 

2

1

3

 

 

2,17

6

Francúzsky jazyk

B1

2

(0/2)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1,00

2

Geografia

 

17

(8/9)

 

 

 

 

6

5

5

1

 

2,06

17

Chémia

 

13

(7/6)

 

 

 

 

8

4

1

 

 

1,46

13

Informatika

 

9

(8/1)

 

 

 

 

2

3

4

 

 

2,22

9

Matematika

 

13

(8/5)

48,61%

12

 

 

6

6

 

1

 

1,69

13

Občianska náuka

 

10

(3/7)

 

 

 

 

4

2

3

1

 

2,10

10

Slovenský jazyk a literatúra

 

49

(24/25)

64,67%

49

65,12%

49

14

18

14

3

 

2,12

49

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

III.A

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

III.B

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

IV.A

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

IV.B

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

tercia

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

kvarta

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

kvinta

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

sexta

79 02 5 gymnázium

 Bez zamerania

septima

79 02 5 gymnázium

 Bez zamerania

I.A

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

prima

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

II.A

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

II.B

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

sekunda

79 02 J gymnázium

 Bez zamerania

 

Nepovinné predmety

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

nie sú

Rozširujúce hodiny

Učebný variant

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

79 02 J 

P

TSV

1

79 02 J 

S

TSV

1

79 02 J 

T

TSV

1

 

 

Druhý CJ

1

 

 

MAT

1

 

 

INF

1

 

 

GEG

1

79 02 J 

KVA

TSV

1

 

 

Druhý CJ

1

 

 

MAT

1

 

 

INF

1

 

 

FYZ

1

79 02 J 

KVI

MAT

1

79 02 5

SXT

MAT

1

79 02 5

SPT

SJL

1

 

 

Druhý CJ

1

 

 

FYZ

1

 

 

CHE

1

79 02 J 

1.A

MAT

1

79 02 J 

2.A

MAT

1

79 02 J 

2.B

MAT

1

79 02 J 

3.A

SJL

1

 

 

Druhý CJ

1

 

 

FYZ

1

 

 

CHE

1

79 02 J 

3.B

SJL

1

 

 

Druhý CJ

1

 

 

FYZ

1

 

 

CHE

1

79 02 J 

4.A

SJL

1

 

 

ANJ

1

 

 

Druhý CJ

1

 

4.B

SJL

1

 

 

ANJ

1

 

 

Druhý CJ

1

                                  

                                           

           

§ 2. ods. 1 g

 

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

 25

 9

 24,09

 8,5

DPP

 2

 0

 1,36

 0

Znížený úväzok

 0

 0

 0

 0

ZPS

 0

 0

 0

 0

Na dohodu

 3

 1

 0,33

 0,27

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 2

28

30

vychovávateľov

 0

asistentov učiteľa

 0

spolu

 2

28

30

 

Predmety vyučované nekvalifikovane § 2. ods. 1 h

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

P

HUV

1

S

HUV

1

T

DRA

1

KVA

DRA

1

1.A

UKL

1

2.A

UKL

1

2.B

UKL

1

4.A

UKL

1

4.B

UKL

1

KVI

UKL

1

SXT

UKL

1

 

Vzdelávanie zamestnancov § 2. ods. 1 i

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 0

1

2.kvalifikačná skúška

 0

štúdium školského manažmentu

 0

špecializačné inovačné štúdium

 0

špecializačné kvalifikačné

 2

postgraduálne

 0

doplňujúce pedagogické

 0

vysokoškolské pedagogické

 0

vysokoškolské nepedagogické

 0

 

 

 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Pytagoriáda

61

11

-

   

Matematická olympiáda

51

13

10

1

 

Junior náboj

     

8

 

Matematický náboj

     

10

 

Matematický klokan

     

18

 

Matematický maratón

     

13

 

Matematický expres

     

12

 

Genius logicus a sudoku

       

30

Expert geniality show

     

33

 

Olympiáda v informatike

   

1

1

 

Zenit

5

 

3

1

 

iBobor

       

233

ProFIT

     

2

 

Korešpondenčný seminár programovania

     

3

 

Tvorba videí a filmov

     

2

 

SOČ

15

 

8

4

 

Archimediáda

 

4

     

Fyzikálna olympiáda

 

5

3

   

Chemická olympiáda

 

20

17

   

Biologická olympiáda

 

14

8

2

 

Mladí zdravotníci

 

5

     

Hollého pamätník

 

4

     

O dúhovú lampu z krajiny Zázračno

     

1

 

Olympiáda v anglickom jazyku

 

4

3

   

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

4

1

   

Angličtinár roka

     

15

 

Olympiáda ľudských práv

   

2

1

 

Mladý Európan

 

 

3