• BOZP pre žiakov v odborných učebniach

    • Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

      

     Zásady bezpečnosti správania žiakov na hodinách telesnej výchovy

      

     • Prechod žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne v doprovode učiteľa

     • Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine telesnej výchovy

     • Poznať umiestnenie lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci

     • Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore

     • Pri cvičení s náradím musí byť poskytovaná záchrana školenou osobou a každý cvičenec musí mať zabezpečený dostatočný priestor na cvičenie

     • Cvičebné náradie musí byť vopred skontrolované zodpovednou osobou. Nedostatky je nutné odstrániť, pokiaľ to nie je možné, je toto náradie potrebné vyradiť z používania

     • Vybavenie športoviska musí byť v bezpečnom stave (podlaha telocvične, povrch ihriska, kvalita a hrúbka ľadu klziska, steny, hrazdy, hrany, rohy a vybavenie športoviska (náradie, lavičky a pod.)

     • Loptové hry je možné v telocvični hrať len za predpokladu, že osvetľovacie telesá a okná majú bezpečnostné kryty

     • Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv

     • Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod.

     • Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy

     • Pred začatím každej novej hry, súťaže či cviku je nutné vysvetliť pravidlá či postup a overiť, či boli žiakmi pochopené. Je vhodné najprv danú činnosť predviesť a umožniť si ju vyskúšať pred samotnou hrou alebo súťažou

      

      

      

      

     Zásady bezpečnosti správania žiakov v učebni fyziky a fyz. laboratóriu

      

     • Žiaci prichádzajú do učebne spolu s učiteľom

     • Žiak sedí za prideleným laboratórnym stolom, je zodpovedný za poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí

     • Zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi bezodkladne

     • Žiaci majú na svojom stole zakázané:

     • Uvoľňovať (poškodzovať ) kryty na elektrických zariadeniach

     • Uvoľňovať ventily na plyn

     • Znečisťovať a znehodnocovať pracovný stôl

     • Nešetrne zaobchádzať s elektrickými zariadeniami

     • Frontálne pokusy a lab. Úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa

     • So zariadeniami v rozvodnej sieti elektr. prúdu pracuje len učiteľ

     • Učiteľ je povinný vypnúť elekt .prúd, uzatvoriť prístroje rozvodnej siete, pomôcky odniesť do kabinetu, kabinet i učebňu uzamknúť

     • Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú z učebne spoločne pod vedením učiteľa

      

      

      

      

     Zásady bezpečnosti správania žiakov v učebni Informatiky, Infoveku, Modernizácii vzdelávania

      

     • Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa

     • Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine

     • Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto pre prácu s počítačom. Žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, učiteľ časovo rozdelí prácu na počítači medzi žiakmi

     • Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač

     • Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni

     • Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektr. rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do elektr. obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom

     • Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi

      Bez jeho vedomia nezasahujú do systému počítača ani jeho mechaniky

     • Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektr. káblom

     • Učiteľ stav učebne skontroluje, uzamkne a žiaci odchádzajú z učebne spoločne

      

      

      

      

     Zásady bezpečnosti správania žiakov v chemickom laboratóriu

      

     • Vstup do laboratória majú žiaci povolený len v sprievode učiteľa

     • Povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný obsah laboratórneho poriadku a dodržiavať ho

     • - Každý žiak je povinný:

     • V učebni dodržiavať čistotu a poriadok

     • Zamestnávať sa pridelenou úlohou

     • Používať pracovný odev na laborat.práce

     • Svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektr.prúdom je zakázaná

     • Prísne zakázané je vykonávať svojvoľné činnosti, napr. pokusy, ktoré nie sú predpísané

     • Pri práci v učebni dbá žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov

     • Odpadové kyseliny je potrebné najkôr zriediť vo väčšej nádobe s vodou a potom ich vylievať do výlevky. Horúce roztoky sa najprv schladia alebo sa zriedia studenou vodou

     • V prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj s oxidom uhličitým

     • Pri zasiahnutí oči žieravinou treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého ihneď odniesť k lekárovi

     • Po ukončení prác musí byť uzatvorený prívod vody a eletr.prúdu

     • Pred ukončením laboratórneho cvičenia sú žiaci povinní nahlásiť učiteľovi zistené nedostatky

      

      

      

      

     Zásady bezpečnej práce žiakov v učebni biológie

      

     • Žiaci prichádzajú do učebne spolu s učiteľom

      Povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný ho poznať a dodržiavať ho

     • Žiak sedí za školským stolom, je zodpovedný za poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí

     • Zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi bezokladne

      Každý žiak je povinný:

     • V učebni dodržiavať čistotu a poriadok

     • Zamestnávať sa pridelenou úlohou

     • Neznečisťovať a neznehodnocovať pracovný stôl

      Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov

     So zariadeniami v rozvodnej sieti elektr.prúdu pracuje len učiteľ

     • Učiteľ je povinný vypnúť elektr.prúd, uzatvoriť prístroje rozvodnej siete, pomôcky odniesť do kabinetu, kabinet i učebňu uzamknúť

     • Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú z učebne spoločne pod vedením učiteľa

      

      

      

     Zásady bezpečnosti správania žiakov v biologickom laboratóriu

      

     • Vstup do biologického laboratória majú žiaci len v sprievode učiteľa

     • Povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný obsah laboratórneho poriadku poznať a dodržiavať ho

     • Každý žiak je povinný:

     • V učebni dodržiavať čistotu a poriadok

     • Zamestnávať sa pridelenou úlohou

     • Používať pracovný odev na laboratórne práce

     • Svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektr.prúdom je zakázaná

     • Prísne zakázané je vykonávať svojvoľné činnosti, napr. pokusy, ktoré nie sú predpísané

     • Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov

     • Odpadové kyseliny je potrebné najkôr zriediť vo väčšej nádobe s vodou a potom ich vylievať do výlevky. Horúce roztoky sa najprv schladia alebo sa zriedia studenou vodou

     • V prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj s oxidom uhličitým

     • Pri zasiahnutí oči žieravinou treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého ihneď odniesť k lekárovi

     • Po ukončení prác musí byť uzatvorený prívod vody a eletr.prúdu

     • Pred ukončením laboratórneho cvičenia sú žiaci povinní nahlásiť učiteľovi zistené nedostatky

       

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura