• Smernica o šikanovaní žiaka v GIK

    • Smernica o šikanovaní žiaka

     v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

      

     Smernica nadobúda účinnosť 1.3.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice z 2.9.2015.

     Počet strán: 18

     Počet príloh: 4

      

      

     Obsah

     Šikanovanie a jeho zákaz u zamestnávateľa. 3

     v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci 3

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zákaz šikanovania. 4

     Čl. 5. 4

     Charakteristika šikanovania. 4

     Čl. 6. 5

     Podstatné znaky šikanovania. 5

     Čl. 7. 6

     Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí 6

     Čl. 8. 6

     Zodpovednosť školy. 6

     Čl. 9. 7

     Účastníci prevencie šikanovania. 7

     Čl. 10. 7

     Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť. 7

     Čl. 11. 8

     Povinnosti zamestnanca školy. 8

     Čl. 12. 9

     Povinnosti riaditeľa školy. 9

     Čl. 13. 10

     Prešetrenie šikanovania. 10

     Čl. 14. 10

     Metódy riešenia šikanovania. 10

     Čl. 15. 11

     Opatrenia na riešenie situácie. 11

     Čl. 16. 12

     Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami 12

     Čl. 17. 12

     Porušenie pracovnej disciplíny. 12

     Čl. 18. 12

     Všeobecné a záverečné ustanovenia. 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šikanovanie a jeho zákaz u zamestnávateľa

     v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

     Riaditeľka školy vydáva túto vnútornú smernicu s cieľom zákazu šikanovania v škole, ktorá stanovuje terminológiu šikanovania,  komisiu na prešetrenie šikanovania,   spôsob závažnosti šikanovania, prevenciu šikanovania.

      

     Vnútorná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a žiakov školy.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP riaditeľa školy bol pridelený:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Mgr. Michaela Nagyová

     Školský psychológ

      

      

     Mgr. Adriana Kúdelová

     Výchovný poradca

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

     Mgr. Mária Juristová

     Koordinátor žiackej školskej rady

      

      

     Ján Centko

     Predseda žiackej školskej rady

      

      

     Mgr. Ľubomíra Krajčová

     ZO OZ

      

      

                                              

     Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy v spise............................ a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy všetkým zamestnancom, všetkým žiakom a všetkým zákonným zástupcom žiakov.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne najneskôr na najbližšej porade úseku po pridelení VP – 34/2018 (ďalej len „VP“)zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený.

     S obsahom VP je povinné vedenie školy prostredníctvom triednych učiteľov informovať všetkých zákonných zástupcov na najbližšom rodičovskom združení.

     S obsahom VP je povinný každý triedny učiteľ oboznámiť žiakov, primerane ich veku a oboznámiť zákonných zástupcov žiakov, kde sa majú možnosť oboznámiť s verejne prístupným príkazom na eliminovanie šikanovanie v škole.

     V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým zamestnancom na webovej stránke školy, a tiež pre zákonných zástupcov, ako i širokú verejnosť.

      

     Čl. 4

     Zákaz šikanovania

     1. Zakazuje sa akákoľvek forma šikanovania žiakov v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci.
     2. Šikanovanie žiakov je zakázané v priestoroch školy, na aktivitách organizovaných školou a vo voľnom čase žiakov.

      

     Čl. 5

     Charakteristika šikanovania

      

     1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek  správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

      

     1. V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité:
     1. zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy,
     2. dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas prestávok a v kritických zónach školy,
     3. informovať všetkých zainteresovaných (pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa žiakov,
     4. spolupracovať s odborníkmi CPPPaP,
     5. zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania a agresívneho správania.

      

     1. V prípade agresorov často ide o jedincov:
     1. nadpriemerne telesne zdatných, silných, obratných,
     2. s veľmi vysokou inteligenciou, ktorá umožňuje vymýšľať rafinované formy agresie,
     3. s typickou túžbou dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať
     4. ľahko sa urazia, sú vzťahovační,
     5. ubližujú druhým pre svoju radosť.

      

     1. Obeťou šikanovania sa môže stať každý. Šikanovanie hrozí deťom, ktoré prídu ako nové do zohraného kolektívu. Tieto deti sa stanú predmetom nepriateľstva pre svoju nejakú prednosť. Môžu to byť deti premýšľavé, príliš zrelé a ušľachtilé. Najčastejšie sa stávajú terčom šikanovania deti vtedy:
     1. ak sa od skupiny odlišujú pre nejakú zvláštnosť (dobrý žiak, žiak s handicapom),
     2. ak má v škole málo kamarátov,
     3. ťažšie nadväzujú kontakty,
     4. ak je zo sociálne slabšej rodiny,
     5. ak provokujú agresiu vlastným správaním.

     Obeť má nízke sebavedomie, má sklon pociťovať zanedbanie bez dostatočného dôvodu, považuje sa za hlúpu a nezaujímavú osobu, submisívne sa podriaďuje, ťažko sa presadzuje medzi rovesníkmi.

      

      

     Čl. 6

     Podstatné znaky šikanovania

      

     1. úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
     2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
     3. opakované útoky,
     4. nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,
     5. urážlivé nadávky, posmech,
     6. odcudzenie vecí atď.

      

     Čl. 7

     Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí

      

     1. Priame znaky šikanovania:
     1. fyzické útoky,
     2. urážlivé prezývky,
     3. nadávky,
     4. posmech,
     5. tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete,
     6. odcudzenia vecí atď.

      

     1. Nepriame (varovné) znaky šikanovania:
     1. prehliadanie a ignorovanie obete, 
     2. pri tímových športoch býva jedinec volený do družstva medzi poslednými,
     3. ak má žiak prehovoriť pred triedou, je neistý, ustrašený,
     4. školský prospech žiaka sa náhle a nevysvetliteľne zhoršuje,
     5. odmieta vysvetliť poškodenie alebo stratu vecí, stále mu nejaké veci chýbajú,
     6. mení pravidelnú cestu do školy a z nej,
     7. má odreniny, modriny, škrabance, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť.

      

     1. Prejavy šikanovania:
     1. zhoršenie vzťahov v triednom kolektíve,
     2. vtieravé správanie agresora,
     3. utiahnuté správanie obete,
     4. obeť čaká na odchod spolužiakov zo školy,
     5. obeť sa zdržiava počas prestávok v blízkosti učiteľa,
     6. zhoršenie správania obete,
     7. zvýšená chorobnosť obete,
     8. obeť máva „náhodné“ zranenia,
     9. obeť máva často poškodené veci v osobnom vlastníctve a školské pomôcky.

      

      

      Čl. 8

     Zodpovednosť školy

      

     1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a Školského poriadku.

      

     1. Za povinnosť udelenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy:
     1. ktorí realizujú vyučovací proces,
     2. ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,
     3. ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie),
     4. ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas činnosti záujmových útvarov.

      

     1. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).

      

     1. Šikanovanie (už jeho náznaky) nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy (triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnej poradkyni).

      

     Čl. 9

     Účastníci prevencie šikanovania

      

     1. Vedenie školy dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu.
     2. Výchovný poradca koordinuje preventívne pôsobenie, eviduje potenciálnych agresorov a obete, spolupracuje s triednymi učiteľmi, koordinátorom protidrogovej prevencie a CPPPaP a ak nie v škole špeciálny pedagóg, pomáha zmierňovať možné príčiny agresie, sprostredkúva kontakty s poradenskými inštitúciami.
     3. Triedny učiteľ buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a rodičmi.
     4. Ostatní pedagogickí zamestnanci (i vedúci záujmových útvarov) sa aktívne podieľajú na nesúhlasnom postoji voči prejavom šikanovania.
     5. Žiaci sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi boja proti šikanovaniu.
     6. Rodičia sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi.
     7. Všetci zainteresovaní spolupracujú s poradnými orgánmi (Polícia SR, CPPPaP. Zriaďovateľ).

      

      

     Čl. 10

     Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

      

     1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Sú to predovšetkým priestupky:
     1. proti občianskemu spolunažívaniu,
     2. proti majetku.

      

     1. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

      

     1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon. Je to najmä trestný čin:
     1. ohovárania,
     2. nebezpečného vyhrážania,
     3. ublíženia na zdraví,
     4. obmedzovania osobnej slobody,
     5. nátlaku,
     6. vydierania,
     7. lúpeže,
     8. hrubého nátlaku,
     9. krádeže,
     10. poškodzovania cudzej veci,
     11. neoprávneného užívania cudzej veci.

      

     1. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

      

     1. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania  trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku, sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.

      

     1. Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie  o prípade šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.

      

     1. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať aj skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti  ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.

      

     Čl. 11

     Povinnosti zamestnanca školy

     1. Triedny učiteľ, resp. iný zamestnanec školy je povinný podľa potreby, najneskôr raz za pol rok  na triednickej hodine dať žiakom anonymne vyplniť Dotazník (príloha č. 1).
     2. Triedny učiteľ, prispôsobí v prípade potreby vzor Dotazníka pre potreby žiakov svojej triedy podľa mentálnej vyspelosti žiakov.
     3. Triedny učiteľ Dotazník pravidelne vyhodnocuje, a akékoľvek podozrenie na šikanovanie písomne predloží vedeniu školy (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy).
     4. Triedny učiteľ, resp. iný zamestnanec školy je povinný v prípade podozrenia na šikanovanie žiaka/žiakov vypísať Hlásenie (príloha č. 2). Toto hlásenie je povinný najbližší pracovný deň odovzdať do podateľne školy a v prípade potreby akýmkoľvek spôsobom (osobne, telefonicky, SMS, e – mailom) informovať o ňom riaditeľa školy.

      

     Čl. 12

     Povinnosti riaditeľa školy

      

     Riaditeľ školy je povinný:

     1. Zaoberať sa Hlásením ihneď po jeho zaevidovaní v podateľni školy.
     2. Zaoberať sa ihneď akýmkoľvek poznatkom (či od žiakov školy, zákonných zástupcov a iných osôb) o šikanovaní žiakov školy. O tomto poznatku je povinný spísať Záznam, aby sa následne mohol použiť s vyššie uvedenými údajmi doplnenými o údaj od koho získal tento poznatok.
     3. Zaoberať sa ihneď akýmkoľvek poznatkom  o šikanovaní žiakov školy, ktorý prišiel elektronickým spôsobom, aj bez podpisu a označenia podávateľa.
     4. Bezodkladne po prijatí oznámenia o šikanovaní žiaka školy vymenovať komisiu na prešetrenie šikanovania.
     5. S výsledkami prešetrovania šikanovania oboznámiť zamestnancov školy, zabezpečiť primeraným spôsobom oboznámenie žiakov školy a ich zákonných zástupcov.
     6. Oboznámiť zriaďovateľa  o prípade šikanovania v škole.
     7. Raz mesačne na porade riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami školy oboznámiť prítomných s novými poznatkami o šikanovaní žiakov v škole a spôsoboch jej eliminácie.
     8. Nariadiť zamestnancom školy zvýšiť kontrolu žiakov napríklad počas prestávok v triede, kde prebehlo šikanovanie žiakov, počas prestávok a aktivít konaných mimo triedy,  na dievčenských, resp. chlapčenských  záchodoch, v jedálni.
     9. Vyzvať  žiakov školy, zákonných zástupcov,   aby oznámili šikanovanie buď učiteľom, alebo anonymne do pripravenej schránky na tieto účely.
     10. Zaviesť Evidenciu ohlásených prípadov šikanovania v škole (Príloha č. 3).
     11. Zabezpečiť súvisiacu literatúru pre zamestnancov školy.
     12. Zabezpečiť semináre, školenia odborníkmi pre zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov na elimináciu šikanovania.
     13. Zabezpečiť na webovej stránke školy zverejnenie tohto príkazu, ako aj formulára, ktorý môže vyplniť akákoľvek osoba a upozorniť tým na šikanovanie v škole.
     14. V prípade potreby upozorniť zákonných zástupcov agresora a obete na možnosť riešiť problém prostredníctvom mediátora.

      

     Čl. 13

     Prešetrenie šikanovania

      

     Poverení členovia Komisie na prešetrenie šikanovania sú povinní bezodkladne:

      vypočuť :

     • šikanovaného žiaka/žiakov
     • žiakov, ktorí boli prítomní pri šikanovaní žiaka
     • iné osoby, ktoré vedia  majú poznatky o šikanovaní žiaka
     • žiaka, ktorý šikanoval
     • zákonných zástupcov oboch žiakov.

     prizvať v prípade potreby:

     • odbornú pomoc v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
     • odbornú pomoc zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
     • iné osoby (nemusia to byť zákonní zástupcovia), ku ktorým má žiak obeť šikanovania, či žiak páchateľ šikanovania kladný vzťah.

     vypracovať:

     • Zápisnicu z prešetrovania šikanovania žiakov (Príloha č. 4)
     • Zápisnicu z prešetrovania šikanovania žiakov prerokovať s riaditeľom školy príslušným triednym učiteľom, resp. triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami obete a agresora.

      

     Čl. 14

     Metódy riešenia šikanovania

      

     1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy:
     1. zaistenie ochrany obetiam,
     2. rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,
     3. nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami – nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,
     4. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
     5. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum). Kontakt zabezpečuje výchovná poradkyňa,
     6. využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

      

     1. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup:
     1. okamžitá pomoc obeti,
     2. dohoda riaditeľa školy s výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania,
     3. vlastné vyšetrenie,
     4. zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,
     5. pokračujúca pomoc a podpora obete,
     6. nahlásenie prípadu polícii – rozhodne riaditeľ školy,
     7. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov – zabezpečia triedni učitelia,
     8. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií.

      

     Čl. 15

     Opatrenia na riešenie situácie

      

     V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, použijú sa tieto opatrenia:

     1. Opatrenia pre obete:
     1. odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP),
     2. zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci a CPPPaP,
     3. informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov.

      

     1. Opatrenia voči agresorom:
     1. odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc,
     2. výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy,
     3. preložiť žiaka do inej triedy,
     4. znížiť známku zo správania.

      

     1. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:
     1. odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do liečebno-výchovného sanatória,
     2. oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
     3. oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

      

     Čl. 16

     Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami

      

     1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovná poradkyňa, ale hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov:
     1. aby si všímali možné príznaky šikanovania a
     2. súčasne im ponúknuť pomoc.

     Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora.

     1. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie dôvernosti informácií.
     2. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje výchovná poradkyňa a koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov.
     3. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR.
     4. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovanie páchal priepustky.

      

     Čl. 17

     Porušenie pracovnej disciplíny

      

     1. Porušenie tohto VP zamestnancom školy sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny
     2. Porušenie tohto príkazu žiakom školy sa rieši v zmysle ustanovení zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  v znení neskorších predpisov  v nadväznosti na Školský poriadok.

      

     Čl. 18

     Všeobecné a záverečné ustanovenia

      

     1. Základnou úlohou školy je, aby šikanovanie v hocijakej podobe v škole vôbec nebolo. Prvoradou je prevencia. Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ V rámci plnenie úloh Školského vzdelávacieho programu, na mimovyučovacích i na mimoškolských podujatiach školy.
     2. Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy preto je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania jednotlivcov alebo skupín žiakov.
     3. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy.
     4. Výchovná poradkyňa ako aj koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich plánov práce.
     5. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do triednej knihy v časti triednická hodina, po nadobudnutí účinnosti vnútornej smernice a vždy na začiatku nového školského roka.
     6. Vedenie školy zabezpečí v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovnej poradkyne v spolupráci so školskou psychologičkou  školské podujatia, besedy i vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania.
     7. S touto smernicou oboznámia triedni učitelia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na rodičovských združeniach jednotlivých tried v septembri až októbri každého školského roku.
     8. Táto smernica bude zverejnená na web stránke školy a v zborovni (pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy).

      

      

      

     V Pedagogickej rade prerokované dňa 28.2.2018.

      

      

      

      

      

                                                                                                                       PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                 riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 1

     DOTAZNÍK

      

     Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

     Dotazník  pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2017/2018

     _____________________trieda

     Dňa:______________________

     Zakrúžkuj vyhovujúcu odpoveď

     1.  

     Cítiš sa v škole bezpečne?

     áno

     nie

     1.  

     Cez prestávku sa môžeš pokojne pripraviť na ďalšiu hodinu?

     áno

     nie

     1.  

     Chodia cez prestávku do triedy žiaci z iných tried?

     áno

     nie

     1.  

     Robia Ti zle, alebo spolužiakom?

     áno

     nie

     1.  

     Nadáva Ti niektorý spolužiak/spolužiaci?

     áno

     nie

     1.  

     Bije Ťa niektorý spolužiak/spolužiaci?

     áno

     nie

     1.  

     Berie Ti niektorý spolužiak/spolužiaci desiatu, alebo Ti do nej pľuje?

     áno

     nie

     1.  

     Miznú Ti peniaze, alebo školské pomôcky?

     áno

     nie

     1.  

     Máš problémy so spolužiakmi počas obeda?           

     áno

     nie

     1.  

     Máš problémy so spolužiakmi, ich kamarátmi, alebo príbuznými po vyučovaní?

     áno

     nie

     1.  

     Vyhýbaš sa školským dobrovoľným aktivitám, pretože sa tam cítiš nepríjemne?

     áno

     nie

     1.  

     Možnosť doplnenia ďalších otázok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 2                                                                                                    

      

     Hlásenia   pre účely eliminácie šikanovania žiakov

      

     Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

     Hlásenie   pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2017/2018

      

     Meno a priezvisko zamestnanca školy:

      

     Podozrenie na šikanovanie

     žiaka/žiakov

     Meno, priezvisko, trieda

      

      

      

     Páchateľ/lia šikanovania

     Meno, priezvisko, trieda

      

      

     Popis páchania šikanovania (dátum, popis skutku)

      

      

      

      

      

     Dátum spísania Hlásenia

      

     Dátum odovzdania Hlásenia do podateľne školy

      

     Podpis zamestnanca školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 3                                                                                                    

      

     Evidencie  pre účely eliminácie šikanovania žiakov

      

     Evidenciu sa vedie v písomnej forme. Do formulára sa zapisuje nahlásené šikanovanie pre každý školský rok samostatne a tiež v elektronickej podobe, ktorá sa vedie pre všetky školské roky v jednej tabuľke, vo forme EXCEL.

      

      

     Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

     Evidencia  pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2017/2018

     Por.č.

     Dátum nahlásenia

     Nahlásil

     Meno priezvisko

     Šikanovaný žiak

     Meno priezvisko

     Šikanoval

     Meno priezvisko

     Dátum a popis šikanovania

     Prijaté opatrenia

     1.  

      

      

      

      

      

      

     1.  

      

      

      

      

      

      

     1.  

      

      

      

      

      

      

     Evidencia  pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2018/2019

     1.  

      

      

      

      

      

      

     1.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 4

      

     Zápisnice z prešetrovania šikanovania žiakov

      

      

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      

     Z á p i s n i c a

      

     z prešetrovania šikanovania žiaka/žiakov  __________________ meno, priezvisko, trieda, školský rok __________________ (ďalej aj „obeť“).

      

     Škola sa o prípade šikanovania žiaka/žiakov dozvedela písomnou formou (od koho) dňa, telefonicky toto podanie zapísal zamestnanec školy (meno, priezvisko, funkcia)  dňa  a podanie je vedené pod evid. č.________________.

      

     Miesto prešetrenia šikanovania:                           

     Čas prešetrovania šikanovania: 16. október až 30. október 2017 (napr.)

     Členovia komisie na prešetrenie šikanovania:                            

     predseda komisie : výchovný poradca

     člen komisie :        triedny učiteľ (prípadne svedok šikany)

      

     Prešetrovaním prípadu sa zistilo:

     Šikanovaný žiak/žiaci ____________________________(konkretizovať menom, priezviskom, triedou, školským rokom).

     Žiak/žiaci ____________________________(konkretizovať menom, priezviskom, triedou, školským rokom), ktorí šikanovali

      

     Pri prešetrovaní predmetného prípadu šikanovania členovia komisie na prešetrovanie šikanovania  vychádzali z nasledovných dokladov a materiálov (napríklad):

     • vyjadrenie šikanového žiaka (konkretizovať)
     • vyjadrenia žiaka, ktorý šikanoval (konkretizovať)
     • vyjadrenie  zamestnanca/zamestnancov školy (konkretizovať)
     • vyjadrenie odborného zamestnanca (konkretizovať)
     • vyjadrenie svedkov šikanovania (konkretizovať)
     • vyjadrenie zákonných zástupcov šikanového žiaka (konkretizovať)
     • vyjadrenie zákonných zástupcov žiaka, ktorý šikanoval (konkretizovať)
     •  ostatné vyjadrenia, resp. listinné dôkazy súvisiace s prípadom šikanovania (konkretizovať).

      

     Preukázané zistenia:

     Šetrením prípadu šikanovania  bolo zistené nasledovné (popis prípadu šikanovania na základe vyššie uvedených podkladov):

      

     Záver:

     Na základe uvedených skutočností prešetrením prípadu šikanovania bolo zistené, boli prijaté nasledovné opatrenia:

      

     Za Gymnázium Ivana Kupca prípad šikanovania prešetrili:

                

     ______________________                                                             ____________________

     meno, priezvisko, predseda                                                                    podpis

     ______________________                                                             _____________________ meno, priezvisko, člen                                                                           podpis 

      

      

     Dátum vyhotovenia zápisnice:

     Smernica o šikanovaní žiaka

     v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

      

      

      

      

      

      

      

     Smernica nadobúda účinnosť 1.3.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice z 2.9.2015.

     Počet strán: 18

     Počet príloh: 4

      

      

     Obsah

     Šikanovanie a jeho zákaz u zamestnávateľa. 3

     v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci 3

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zákaz šikanovania. 4

     Čl. 5. 4

     Charakteristika šikanovania. 4

     Čl. 6. 5

     Podstatné znaky šikanovania. 5

     Čl. 7. 6

     Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí 6

     Čl. 8. 6

     Zodpovednosť školy. 6

     Čl. 9. 7

     Účastníci prevencie šikanovania. 7

     Čl. 10. 7

     Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť. 7

     Čl. 11. 8

     Povinnosti zamestnanca školy. 8

     Čl. 12. 9

     Povinnosti riaditeľa školy. 9

     Čl. 13. 10

     Prešetrenie šikanovania. 10

     Čl. 14. 10

     Metódy riešenia šikanovania. 10

     Čl. 15. 11

     Opatrenia na riešenie situácie. 11

     Čl. 16. 12

     Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami 12

     Čl. 17. 12

     Porušenie pracovnej disciplíny. 12

     Čl. 18. 12

     Všeobecné a záverečné ustanovenia. 12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Šikanovanie a jeho zákaz u zamestnávateľa

     v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci

     Riaditeľka školy vydáva túto vnútornú smernicu s cieľom zákazu šikanovania v škole, ktorá stanovuje terminológiu šikanovania,  komisiu na prešetrenie šikanovania,   spôsob závažnosti šikanovania, prevenciu šikanovania.

      

     Vnútorná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a žiakov školy.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP riaditeľa školy bol pridelený:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Mgr. Michaela Nagyová

     Školský psychológ

      

      

     Mgr. Adriana Kúdelová

     Výchovný poradca

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

     Mgr. Mária Juristová

     Koordinátor žiackej školskej rady

      

      

     Ján Centko

     Predseda žiackej školskej rady

      

      

     Mgr. Ľubomíra Krajčová

     ZO OZ

      

      

                                              

     Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy v spise............................ a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy všetkým zamestnancom, všetkým žiakom a všetkým zákonným zástupcom žiakov.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne najneskôr na najbližšej porade úseku po pridelení VP – 34/2018 (ďalej len „VP“)zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený.

     S obsahom VP je povinné vedenie školy prostredníctvom triednych učiteľov informovať všetkých zákonných zástupcov na najbližšom rodičovskom združení.

     S obsahom VP je povinný každý triedny učiteľ oboznámiť žiakov, primerane ich veku a oboznámiť zákonných zástupcov žiakov, kde sa majú možnosť oboznámiť s verejne prístupným príkazom na eliminovanie šikanovanie v škole.

     V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým zamestnancom na webovej stránke školy, a tiež pre zákonných zástupcov, ako i širokú verejnosť.

      

     Čl. 4

     Zákaz šikanovania

     1.      Zakazuje sa akákoľvek forma šikanovania žiakov v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci.

     2.      Šikanovanie žiakov je zakázané v priestoroch školy, na aktivitách organizovaných školou a vo voľnom čase žiakov.

      

     Čl. 5

     Charakteristika šikanovania

      

     1.      Šikanovaním rozumieme akékoľvek  správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

      

     2.      V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité:

     a)      zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy,

     b)      dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas prestávok a v kritických zónach školy,

     c)      informovať všetkých zainteresovaných (pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa žiakov,

     d)      spolupracovať s odborníkmi CPPPaP,

     e)      zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania a agresívneho správania.

      

     3.      V prípade agresorov často ide o jedincov:

     a)      nadpriemerne telesne zdatných, silných, obratných,

     b)      s veľmi vysokou inteligenciou, ktorá umožňuje vymýšľať rafinované formy agresie,

     c)      s typickou túžbou dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať

     d)      ľahko sa urazia, sú vzťahovační,

     e)      ubližujú druhým pre svoju radosť.

      

     4.      Obeťou šikanovania sa môže stať každý. Šikanovanie hrozí deťom, ktoré prídu ako nové do zohraného kolektívu. Tieto deti sa stanú predmetom nepriateľstva pre svoju nejakú prednosť. Môžu to byť deti premýšľavé, príliš zrelé a ušľachtilé. Najčastejšie sa stávajú terčom šikanovania deti vtedy:

     a)      ak sa od skupiny odlišujú pre nejakú zvláštnosť (dobrý žiak, žiak s handicapom),

     b)      ak má v škole málo kamarátov,

     c)      ťažšie nadväzujú kontakty,

     d)      ak je zo sociálne slabšej rodiny,

     e)      ak provokujú agresiu vlastným správaním.

     Obeť má nízke sebavedomie, má sklon pociťovať zanedbanie bez dostatočného dôvodu, považuje sa za hlúpu a nezaujímavú osobu, submisívne sa podriaďuje, ťažko sa presadzuje medzi rovesníkmi.

      

      

     Čl. 6

     Podstatné znaky šikanovania

      

     a)      úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

     b)      agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

     c)      opakované útoky,

     d)      nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,

     e)      urážlivé nadávky, posmech,

     f)       odcudzenie vecí atď.

      

     Čl. 7

     Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí

      

     1.      Priame znaky šikanovania:

     a)      fyzické útoky,

     b)      urážlivé prezývky,

     c)      nadávky,

     d)      posmech,

     e)      tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete,

     f)       odcudzenia vecí atď.

      

     2.      Nepriame (varovné) znaky šikanovania:

     a)      prehliadanie a ignorovanie obete, 

     b)      pri tímových športoch býva jedinec volený do družstva medzi poslednými,

     c)      ak má žiak prehovoriť pred triedou, je neistý, ustrašený,

     d)      školský prospech žiaka sa náhle a nevysvetliteľne zhoršuje,

     e)      odmieta vysvetliť poškodenie alebo stratu vecí, stále mu nejaké veci chýbajú,

     f)       mení pravidelnú cestu do školy a z nej,

     g)      má odreniny, modriny, škrabance, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť.

      

     3.      Prejavy šikanovania:

     a)      zhoršenie vzťahov v triednom kolektíve,

     b)      vtieravé správanie agresora,

     c)      utiahnuté správanie obete,

     d)      obeť čaká na odchod spolužiakov zo školy,

     e)      obeť sa zdržiava počas prestávok v blízkosti učiteľa,

     f)       zhoršenie správania obete,

     g)      zvýšená chorobnosť obete,

     h)      obeť máva „náhodné“ zranenia,

     i)       obeť máva často poškodené veci v osobnom vlastníctve a školské pomôcky.

      

      

      Čl. 8

     Zodpovednosť školy

      

     1.      Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a Školského poriadku.

      

     2.      Za povinnosť udelenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy:

     a)      ktorí realizujú vyučovací proces,

     b)      ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,

     c)      ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie),

     d)      ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas činnosti záujmových útvarov.

      

     3.      Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).

      

     4.      Šikanovanie (už jeho náznaky) nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy (triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnej poradkyni).

      

     Čl. 9

     Účastníci prevencie šikanovania

      

     a)      Vedenie školy dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu.

     b)      Výchovný poradca koordinuje preventívne pôsobenie, eviduje potenciálnych agresorov a obete, spolupracuje s triednymi učiteľmi, koordinátorom protidrogovej prevencie a CPPPaP a ak nie v škole špeciálny pedagóg, pomáha zmierňovať možné príčiny agresie, sprostredkúva kontakty s poradenskými inštitúciami.

     c)      Triedny učiteľ buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a rodičmi.

     d)      Ostatní pedagogickí zamestnanci (i vedúci záujmových útvarov) sa aktívne podieľajú na nesúhlasnom postoji voči prejavom šikanovania.

     e)      Žiaci sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi boja proti šikanovaniu.

     f)       Rodičia sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi.

     g)      Všetci zainteresovaní spolupracujú s poradnými orgánmi (Polícia SR, CPPPaP. Zriaďovateľ).

      

      

     Čl. 10

     Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

      

     1.      Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Sú to predovšetkým priestupky:

     a)      proti občianskemu spolunažívaniu,

     b)      proti majetku.

      

     2.      Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

      

     3.      Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon. Je to najmä trestný čin:

     a)      ohovárania,

     b)      nebezpečného vyhrážania,

     c)      ublíženia na zdraví,

     d)      obmedzovania osobnej slobody,

     e)      nátlaku,

     f)       vydierania,

     g)      lúpeže,

     h)      hrubého nátlaku,

     i)       krádeže,

     j)       poškodzovania cudzej veci,

     k)      neoprávneného užívania cudzej veci.

      

     4.      Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

      

     5.      Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania  trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku, sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.

      

     6.      Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie  o prípade šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.

      

     7.      Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať aj skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti  ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.

      

     Čl. 11

     Povinnosti zamestnanca školy

     1.      Triedny učiteľ, resp. iný zamestnanec školy je povinný podľa potreby, najneskôr raz za pol rok  na triednickej hodine dať žiakom anonymne vyplniť Dotazník (príloha č. 1).

     2.      Triedny učiteľ, prispôsobí v prípade potreby vzor Dotazníka pre potreby žiakov svojej triedy podľa mentálnej vyspelosti žiakov.

     3.      Triedny učiteľ Dotazník pravidelne vyhodnocuje, a akékoľvek podozrenie na šikanovanie písomne predloží vedeniu školy (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy).

     4.      Triedny učiteľ, resp. iný zamestnanec školy je povinný v prípade podozrenia na šikanovanie žiaka/žiakov vypísať Hlásenie (príloha č. 2). Toto hlásenie je povinný najbližší pracovný deň odovzdať do podateľne školy a v prípade potreby akýmkoľvek spôsobom (osobne, telefonicky, SMS, e – mailom) informovať o ňom riaditeľa školy.

      

     Čl. 12

     Povinnosti riaditeľa školy

      

     Riaditeľ školy je povinný:

     1.      Zaoberať sa Hlásením ihneď po jeho zaevidovaní v podateľni školy.

     1. Zaoberať sa ihneď akýmkoľvek poznatkom (či od žiakov školy, zákonných zástupcov a iných osôb) o šikanovaní žiakov školy. O tomto poznatku je povinný spísať Záznam, aby sa následne mohol použiť s vyššie uvedenými údajmi doplnenými o údaj od koho získal tento poznatok.
     2. Zaoberať sa ihneď akýmkoľvek poznatkom  o šikanovaní žiakov školy, ktorý prišiel elektronickým spôsobom, aj bez podpisu a označenia podávateľa.
     3. Bezodkladne po prijatí oznámenia o šikanovaní žiaka školy vymenovať komisiu na prešetrenie šikanovania.
     4. S výsledkami prešetrovania šikanovania oboznámiť zamestnancov školy, zabezpečiť primeraným spôsobom oboznámenie žiakov školy a ich zákonných zástupcov.
     5. Oboznámiť zriaďovateľa  o prípade šikanovania v škole.
     6. Raz mesačne na porade riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami školy oboznámiť prítomných s novými poznatkami o šikanovaní žiakov v škole a spôsoboch jej eliminácie.
     7. Nariadiť zamestnancom školy zvýšiť kontrolu žiakov napríklad počas prestávok v triede, kde prebehlo šikanovanie žiakov, počas prestávok a aktivít konaných mimo triedy,  na dievčenských, resp. chlapčenských  záchodoch, v jedálni.
     8. Vyzvať  žiakov školy, zákonných zástupcov,   aby oznámili šikanovanie buď učiteľom, alebo anonymne do pripravenej schránky na tieto účely.
     9. Zaviesť Evidenciu ohlásených prípadov šikanovania v škole (Príloha č. 3).
     10. Zabezpečiť súvisiacu literatúru pre zamestnancov školy.
     11. Zabezpečiť semináre, školenia odborníkmi pre zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov na elimináciu šikanovania.
     12. Zabezpečiť na webovej stránke školy zverejnenie tohto príkazu, ako aj formulára, ktorý môže vyplniť akákoľvek osoba a upozorniť tým na šikanovanie v škole.
     13. V prípade potreby upozorniť zákonných zástupcov agresora a obete na možnosť riešiť problém prostredníctvom mediátora.

      

     Čl. 13

     Prešetrenie šikanovania

      

     Poverení členovia Komisie na prešetrenie šikanovania sú povinní bezodkladne:

      vypočuť :

             šikanovaného žiaka/žiakov

             žiakov, ktorí boli prítomní pri šikanovaní žiaka

             iné osoby, ktoré vedia  majú poznatky o šikanovaní žiaka

             žiaka, ktorý šikanoval

             zákonných zástupcov oboch žiakov.

     prizvať v prípade potreby:

             odbornú pomoc v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov

             odbornú pomoc zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

             iné osoby (nemusia to byť zákonní zástupcovia), ku ktorým má žiak obeť šikanovania, či žiak páchateľ šikanovania kladný vzťah.

     vypracovať:

             Zápisnicu z prešetrovania šikanovania žiakov (Príloha č. 4)

             Zápisnicu z prešetrovania šikanovania žiakov prerokovať s riaditeľom školy príslušným triednym učiteľom, resp. triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami obete a agresora.

      

     Čl. 14

     Metódy riešenia šikanovania

      

     1.      Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy:

     a)      zaistenie ochrany obetiam,

     b)      rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,

     c)      nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami – nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,

     d)      kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

     e)      kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum). Kontakt zabezpečuje výchovná poradkyňa,

     f)       využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

      

     2.      Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup:

     a)      okamžitá pomoc obeti,

     b)      dohoda riaditeľa školy s výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania,

     c)      vlastné vyšetrenie,

     d)      zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

     e)      pokračujúca pomoc a podpora obete,

     f)       nahlásenie prípadu polícii – rozhodne riaditeľ školy,

     g)      kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov – zabezpečia triedni učitelia,

     h)      kontaktovanie špecializovaných inštitúcií.

      

     Čl. 15

     Opatrenia na riešenie situácie

      

     V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, použijú sa tieto opatrenia:

     1.      Opatrenia pre obete:

     a)      odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP),

     b)      zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci a CPPPaP,

     c)      informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov.

      

     2.      Opatrenia voči agresorom:

     a)      odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc,

     b)      výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy,

     c)      preložiť žiaka do inej triedy,

     d)      znížiť známku zo správania.

      

     3.      Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

     a)      odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do liečebno-výchovného sanatória,

     b)      oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

     c)      oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

      

     Čl. 16

     Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami

      

     1.      Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovná poradkyňa, ale hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov:

     a)      aby si všímali možné príznaky šikanovania a

     b)      súčasne im ponúknuť pomoc.

     Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora.

     2.      Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie dôvernosti informácií.

     3.      Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje výchovná poradkyňa a koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov.

     4.      Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR.

     5.      Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovanie páchal priepustky.

      

     Čl. 17

     Porušenie pracovnej disciplíny

      

     1.      Porušenie tohto VP zamestnancom školy sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny

     2.      Porušenie tohto príkazu žiakom školy sa rieši v zmysle ustanovení zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  v znení neskorších predpisov  v nadväznosti na Školský poriadok.

      

     Čl. 18

     Všeobecné a záverečné ustanovenia

      

     1.      Základnou úlohou školy je, aby šikanovanie v hocijakej podobe v škole vôbec nebolo. Prvoradou je prevencia. Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ V rámci plnenie úloh Školského vzdelávacieho programu, na mimovyučovacích i na mimoškolských podujatiach školy.

     2.      Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy preto je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania jednotlivcov alebo skupín žiakov.

     3.      Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy.

     4.      Výchovná poradkyňa ako aj koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich plánov práce.

     5.      S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do triednej knihy v časti triednická hodina, po nadobudnutí účinnosti vnútornej smernice a vždy na začiatku nového školského roka.

     6.      Vedenie školy zabezpečí v spolupráci s koordinátorkou prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovnej poradkyne v spolupráci so školskou psychologičkou  školské podujatia, besedy i vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania.

     7.      S touto smernicou oboznámia triedni učitelia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na rodičovských združeniach jednotlivých tried v septembri až októbri každého školského roku.

     8.      Táto smernica bude zverejnená na web stránke školy a v zborovni (pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy).

      

      

      

     V Pedagogickej rade prerokované dňa 28.2.2018.

      

      

      

      

      

                                                                                                                       PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                 riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 1

     DOTAZNÍK

      

     Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

     Dotazník  pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2017/2018

     _____________________trieda

     Dňa:______________________

     Zakrúžkuj vyhovujúcu odpoveď

     1.       

     Cítiš sa v škole bezpečne?

     áno

     nie

     2.       

     Cez prestávku sa môžeš pokojne pripraviť na ďalšiu hodinu?

     áno

     nie

     3.       

     Chodia cez prestávku do triedy žiaci z iných tried?

     áno

     nie

     4.       

     Robia Ti zle, alebo spolužiakom?

     áno

     nie

     5.       

     Nadáva Ti niektorý spolužiak/spolužiaci?

     áno

     nie

     6.       

     Bije Ťa niektorý spolužiak/spolužiaci?

     áno

     nie

     7.       

     Berie Ti niektorý spolužiak/spolužiaci desiatu, alebo Ti do nej pľuje?

     áno

     nie

     8.       

     Miznú Ti peniaze, alebo školské pomôcky?

     áno

     nie

     9.       

     Máš problémy so spolužiakmi počas obeda?           

     áno

     nie

     10.   

     Máš problémy so spolužiakmi, ich kamarátmi, alebo príbuznými po vyučovaní?

     áno

     nie

     11.   

     Vyhýbaš sa školským dobrovoľným aktivitám, pretože sa tam cítiš nepríjemne?

     áno

     nie

     12.   

     Možnosť doplnenia ďalších otázok

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 2                                                                                                    

      

     Hlásenia   pre účely eliminácie šikanovania žiakov

      

     Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

     Hlásenie   pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2017/2018

      

     Meno a priezvisko zamestnanca školy:

      

     Podozrenie na šikanovanie

     žiaka/žiakov

     Meno, priezvisko, trieda

      

      

      

     Páchateľ/lia šikanovania

     Meno, priezvisko, trieda

      

      

     Popis páchania šikanovania (dátum, popis skutku)

      

      

      

      

      

     Dátum spísania Hlásenia

      

     Dátum odovzdania Hlásenia do podateľne školy

      

     Podpis zamestnanca školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 3                                                                                                    

      

     Evidencie  pre účely eliminácie šikanovania žiakov

      

     Evidenciu sa vedie v písomnej forme. Do formulára sa zapisuje nahlásené šikanovanie pre každý školský rok samostatne a tiež v elektronickej podobe, ktorá sa vedie pre všetky školské roky v jednej tabuľke, vo forme EXCEL.

      

      

     Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

     Evidencia  pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2017/2018

     Por.č.

     Dátum nahlásenia

     Nahlásil

     Meno priezvisko

     Šikanovaný žiak

     Meno priezvisko

     Šikanoval

     Meno priezvisko

     Dátum a popis šikanovania

     Prijaté opatrenia

     1.       

      

      

      

      

      

      

     2.       

      

      

      

      

      

      

     3.       

      

      

      

      

      

      

     Evidencia  pre účely eliminácie šikanovania žiakov v školskom roku 2018/2019

     1.       

      

      

      

      

      

      

     2.       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 4

      

     Zápisnice z prešetrovania šikanovania žiakov

      

      

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      

     Z á p i s n i c a

      

     z prešetrovania šikanovania žiaka/žiakov  __________________ meno, priezvisko, trieda, školský rok __________________ (ďalej aj „obeť“).

      

     Škola sa o prípade šikanovania žiaka/žiakov dozvedela písomnou formou (od koho) dňa, telefonicky toto podanie zapísal zamestnanec školy (meno, priezvisko, funkcia)  dňa  a podanie je vedené pod evid. č.________________.

      

     Miesto prešetrenia šikanovania:                           

     Čas prešetrovania šikanovania: 16. október až 30. október 2017 (napr.)

     Členovia komisie na prešetrenie šikanovania:                            

     predseda komisie : výchovný poradca

     člen komisie :        triedny učiteľ (prípadne svedok šikany)

      

     Prešetrovaním prípadu sa zistilo:

     Šikanovaný žiak/žiaci ____________________________(konkretizovať menom, priezviskom, triedou, školským rokom).

     Žiak/žiaci ____________________________(konkretizovať menom, priezviskom, triedou, školským rokom), ktorí šikanovali

      

     Pri prešetrovaní predmetného prípadu šikanovania členovia komisie na prešetrovanie šikanovania  vychádzali z nasledovných dokladov a materiálov (napríklad):

     -   vyjadrenie šikanového žiaka (konkretizovať)

     -   vyjadrenia žiaka, ktorý šikanoval (konkretizovať)

     -   vyjadrenie  zamestnanca/zamestnancov školy (konkretizovať)

     -   vyjadrenie odborného zamestnanca (konkretizovať)

     -   vyjadrenie svedkov šikanovania (konkretizovať)

     -   vyjadrenie zákonných zástupcov šikanového žiaka (konkretizovať)

     -   vyjadrenie zákonných zástupcov žiaka, ktorý šikanoval (konkretizovať)

     -    ostatné vyjadrenia, resp. listinné dôkazy súvisiace s prípadom šikanovania (konkretizovať).

      

     Preukázané zistenia:

     Šetrením prípadu šikanovania  bolo zistené nasledovné (popis prípadu šikanovania na základe vyššie uvedených podkladov):

      

     Záver:

     Na základe uvedených skutočností prešetrením prípadu šikanovania bolo zistené, boli prijaté nasledovné opatrenia:

      

     Za Gymnázium Ivana Kupca prípad šikanovania prešetrili:

                

     ______________________                                                             ____________________

     meno, priezvisko, predseda                                                                    podpis

     ______________________                                                             _____________________ meno, priezvisko, člen                                                                           podpis 

      

      

     Dátum vyhotovenia zápisnice:

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura