• Smernica o sťažnostiach

    • Príkaz na vybavovanie a kontrolu sťažností

     V Gymnáziu Ivana Kupca

      

      

     Smernica nadobúda účinnosť 17.5.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice zo 16.2.2015.

     Počet strán: 21

     Počet príloh: 5

      

      

      

     Obsah

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 4

     Čl. 5. 4

     Vymedzenie pojmov. 4

     Čl. 6. 6

     Podávanie sťažností 6

     Čl. 7. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností 7

     Čl. 8. 9

     Vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 9. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 10. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti 10

     Čl. 11. 11

     Prešetrovanie sťažnosti 11

     Čl. 12. 11

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti 11

     Čl. 13. 12

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 12

     Čl. 14. 12

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť. 12

     Čl. 15. 13

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 13

     a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 13

     Čl. 16. 13

     Kontrola vybavovania sťažností 13

     Čl. 17. 13

     Odloženie sťažnosti 13

     Čl. 18. 14

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností 14

     Čl. 19. 14

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania. 14

     a vybavovania sťažností  na diskrimináciu. 14

     Čl. 20. 15

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk. 15

     Príloha č. 1. 16

     Príloha č. 2 17

     Príloha č.3: 18

     Príloha č. 4: 19

     Príloha č. 5: 21

      

     Riaditeľka školy Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec upravuje pôsobnosť a postup útvarov a zamestnancov školy pri vybavovaní a kontrole sťažností, ktoré:

     1. sa týkajú činností útvarov alebo zamestnancov GIK podľa zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
     2. zamestnanec GIK podal vo veci diskriminácie svojej osoby.

      

     Oblasť platnosti:

     Príkaz je platný pre všetkých zamestnancov GIK.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP-36/2018 riaditeľa školy bol pridelený:

      

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

     Mgr. Ľubomíra Krajčová

     ZO OH

      

      

              Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP–36/2018 riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy pod č. spisu .............................., na výveske v zborovni a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

      

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne po pridelení VP-36/2018 zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený. V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

      

     1. Na vybavenie sťažnosti je oprávnený riaditeľ školy.
     2. Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti komisiu na prešetrenie sťažností.
     3. Riaditeľ školy môže poveriť prešetrovaním a vybavovaním sťažností aj príslušného vedúceho zamestnanca, alebo iného zamestnanca školy.
     4. Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 1), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného útvaru, resp. zamestnanec útvaru, ako ten voči ktorého práci sťažnosť smeruje.
     5. Riaditeľ školy  vedie:
     • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností
     • Centrálnu evidenciu sťažností (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností a spisy sťažností. Evidencia obsahuje údaje podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

      

     Čl. 5

     Vymedzenie pojmov

      

     1. Na účely zákona zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach je:

      

       1. vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,

      

       1. vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

      

     1. Sťažnosť podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým:

      

     a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ,

      

     b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti školy.

     Podmienky uvedené v písm. a) a b) sa posudzujú kumulatívne vo vzájomnej súvzťažnosti. Z uvedeného vyplýva, že odstránenie nedostatkov musí byť v pôsobnosti GIK.

     1. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
       1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

      

       1. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, (napríklad Správny súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov)

      

       1. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, (napríklad § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

      

       1. smeruje proti rozhodnutiu GIK vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napríklad § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov)

      

       1. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, (napríklad zákon č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 98 až 104 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      

       1. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu – zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     1. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
       1. orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

      

       1. osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci – napríklad súdneho exekútora a notára.
     1. Podanie podľa odseku 3 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 4 písm. a) a b) označené ako sťažnosť, škola odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Škola  takéto podanie neodloží, ak je možné podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

      

     1. Podanie podľa odseku 3 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán škola vybaví podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak na vybavenie podania podľa odseku 3 písm. d) nie je škola príslušná, postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní od jeho doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

      

     1. Dokumentáciou súvisiacou s vybavovaním sťažnosti sa rozumejú všetky písomnosti:
     • celé spisy súvisiace so šetrením sťažnosti, ak sťažnosť smeruje voči zamestnancovi GIK;
     • súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou zamestnanca GIK, voči ktorému sťažnosť smeruje;
     • súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou GIK, ak sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

      

     1. Príslušným vedúcim oddelenia – je ten vedúci oddelenia, resp. útvaru školy, na prácu ktorého  ako celku, alebo zamestnanca prišla sťažnosť.

      

     Čl. 6

     Podávanie sťažností

      

     1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
     2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.
     3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti").
     4. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
     5. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z.z.  ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sťažnosť škola odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia škola písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na tieto  účely rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

      

     1. Ak sa sťažovateľ dostaví do školy osobne podať sťažnosť, škola sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do školy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec školy. Sťažnosť musí obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti.   

      

     1. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, škola zašle sťažovateľovi, ktorý ako prvý uvádza všetky svoje údaje.

      

     1. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom na matrike alebo u notára. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, škola sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom.

      

     1. Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu školy je sťažnosťou podanou orgánu škole. Zamestnanec, ktorý takúto sťažnosť prijal, je povinný ju zaevidovať do centrálnej evidencie pošty.

      

     1.  Každá sťažnosť, ktorá  bola doručená GIK, resp. bola spísaná v GIK, musí byť zaevidovaná v centrálnej evidencii pošty školy.

      

      

     Čl. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností

      

     1. Škola je povinná prijať každú sťažnosť.
     2. Totožnosť sťažovateľa je škola a každý jeho zamestnanec  povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.
     3. GIK môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
     4. Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, predseda o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.
     5. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti sa ďalej nepostupuje. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe, inak sťažnosť odloží .
     6. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je škola príslušná, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.
     7. Prijatú sťažnosť, v ktorej sťažovateľ nepožiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je GIK príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.
     8. Škola je povinná viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností.

     Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

     1. dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     1. údaje podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach – náležitosti,

      

     1. predmet sťažnosti,

      

     1. dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,

      

     1. výsledok prešetrenia sťažnosti,

      

     1. prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

      

     1. dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     1. výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

      

     1. dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

      

     1. dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,

      

     1. poznámku.

      

     1. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.

      

      

      

     Čl. 8

     Vybavenie sťažnosti

      

     1. Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi školy  je príslušný zriaďovateľ, vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.
     2. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
     3. Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený:
     1. zamestnanec školy  príslušného na vybavenie sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
     2. zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
     3. ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi školy, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.
     1. Riaditeľ školy bezodkladne proti podpisu predloží predsedovi komisie  (predseda) a členovi/ členom komisie na prešetrovanie sťažnosti Poverenie (Príloha č.1, resp. Príloha č. 2).  Predsedovi predloží zároveň s Poverením  fotokópiu celého Spisového obalu došlej sťažnosti, vrátane jeho obsahu. Originál spisu došlej sťažnosti sa nachádza v spise na vedení školy.
     2. Predseda oboznámi toho, proti komu sťažnosť smeruje a jeho priameho nadriadeného s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň im umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
     3. Vedúci zamestnanec a zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje,  sú povinní v lehote stanovej predsedom  predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti, doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
     4. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti,  ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa § 8 až § 12 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) sa sťažovateľovi nesprístupňujú – § 7 ods. 2 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti

      

     1. Škola je povinná sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní.
     2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 na základe žiadosti predsedu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
     3. Predseda  oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.
     4. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia GIK.
     5. Ostatné lehoty pri vybavovaní sťažností upravuje zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti

      

     Zamestnanci školy

     1. Všetci zamestnanci školy sú povinní bezodkladne poskytnúť predsedovi a členovi/členom komisie príslušným na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, o ktorú požiadajú.

     Iné osoby

     1. Pri vybavovaní sťažnosti môže predseda požadovať súčinnosť aj od iných osôb ako zamestnancov školy s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Iné osoby poskytnú súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.

     Sťažovateľ

     1. Predseda je  oprávnený v nevyhnutnom rozsahu  písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží.
     2. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.
     3. Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, môže pred jej uplynutím písomne požiadať o určenie novej lehoty. Škola môže sťažovateľovi určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce.
     4. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

      

     Orgány verejnej správy

     1. Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť škole doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
     2. Orgán verejnej správy poskytne súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.
     3. Lehota na vybavenie sťažnosti v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia neplynie. Prerušenie plynutia lehoty orgán predseda písomne oznámi sťažovateľovi.

      

      

      

     Čl. 11

     Prešetrovanie sťažnosti

      

     1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, predseda to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.
     3. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, škola neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.
     4. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.
     5. Prácu komisie na prešetrenie sťažnosti koordinuje jej predseda, ktorý zodpovedá za všetky úkony spojené s prešetrovaním sťažnosti.

                                                                                                                                                       

     Čl. 12

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti

      

     1. Predseda, príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej len "zápisnica"), ktorá obsahuje najmä:
      1. označenie útvaru školy príslušného na vybavenie sťažnosti,
      2. predmet sťažnosti,
      3. označenie školy ako orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala,
      4. obdobie prešetrovania sťažnosti,
      5. preukázané zistenia,
      6. dátum vyhotovenia zápisnice,
      7. mená, priezviská a podpisy zamestnancov školy, ktorí sťažnosť prešetrili,
      8. meno, priezvisko a podpis riaditeľa školy, alebo ním splnomocneného zástupcu,
      9. meno, priezvisko a podpis príslušného vedúceho oddelenia, alebo ním splnomocneného zástupcu,
      10. povinnosť príslušného vedúceho oddelenia,  alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej predsedom
       • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
       • určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
       • predložiť prijaté opatrenia riaditeľovi školy,
       • predložiť riaditeľovi školy správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.

      

     1. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.

      

     Čl. 13

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

      

     1. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi na doručenku do vlastných rúk. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.
     2. V oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.
     3. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení predseda uvedie, že škole a zamestnancovi školy, u ktorého sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa Čl. 12. ods. 1 písm. j).

      

     Čl. 14

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

      

     1. Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
     2. Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný predseda, ktorý predchádzajúcu sťažnosť vybavil, ak z prešetrovania a vybavenia sťažnosti nie je vylúčený z dôvodov uvedených v ods. 3 Čl. 8.
     3. Predseda  prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam.
     4. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, predseda túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží.
     5. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, predseda  opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
     6. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú škola už vybavila, sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia predseda oznámi sťažovateľovi.
     7. Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti predseda opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží, o čom sťažovateľa neupovedomí.

      

     Čl. 15

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

      a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

      

     1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu školy  pri vybavovaní sťažnosti.
     2. Sťažnosť proti postupu školy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.
     3. Sťažnosť podľa odseku 1 vybaví riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca, ak nie je vylúčený. Ak sťažnosť vybavil riaditeľ školy, na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 je príslušný zriaďovateľ.
     4. Zriaďovateľovi písomnosti postúpi riaditeľ školy.

      

     Čl. 16

     Kontrola vybavovania sťažností

      

     1. Ten, kto sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
     2. To, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia, kontroluje zároveň určený zamestnanec školy – napríklad riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, vedúci ekonomicko - hospodárskeho úseku.

      

     Čl. 17.

     Odloženie sťažnosti

      

     1. Predseda  sťažnosť odloží ak:
     1. neobsahuje náležitosti a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe nie je autorizovaná resp. odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,
     2. zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
     3. zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie,
     4. od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
     5. ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona o sťažnostiach,
     6. ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach,
     7. ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona o sťažnostiach,
     8. mu bola zaslaná na vedomie,

      

     1. sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach, alebo
     1. sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

      

     1. Ak v sťažnosti chýba predmet sťažnosti alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, predseda písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.
     2. Predseda  odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne škole pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.
     3. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa  písm. b), c), d), f) a g) predseda sťažovateľa písomne upovedomí v lehote do 60 pracovných dní.

      

     Čl. 18

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností

      

     1. Riaditeľ školy  je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti.
     2. Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť písomne len riaditeľ školy.
     3. Predseda je povinný odovzdať riaditeľovi školy originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

     Čl. 19

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania

      a vybavovania sťažností  na diskrimináciu 

      

      1. GIK je v pracovnoprávnych vzťahoch povinná zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
      2. Ustanovenia o zásade rovnakého zaobchádzania upravuje § 13 Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a vnútorný predpis ZŠ.
      3. Na vybavenie sťažnosti zamestnanca GIK vo veci diskriminácie, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov boli porušené, je príslušný riaditeľ školy.
      4. Ak sťažnosť smeruje proti riaditeľovi školy , na jej vybavenie je príslušný zriaďovateľ.
      5. Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti  zamestnanca na diskrimináciu  komisiu na prešetrenie sťažností  zamestnancov.
      6. Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti  zamestnanca samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 2), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného oddelenia, resp. zamestnanec útvaru  školy, ako ten, v ktorom je  zamestnanec, ktorý podal sťažnosť,  začlenený. Členom komisie je vždy zamestnanec ekonomicko-personálneho oddelenia, pokiaľ sťažnosť sám nepodal, resp. predmet sťažnosti  zamestnanca, nesmeruje voči jeho činnosti.
      7. Na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností  zamestnancov  sa použijú primerane ustanovenia tohto príkazu s tým, že sa nepoužijú ustanovenia o lehotách z časti A.,  keďže škola je povinná na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, a ak komisia zistila nedostatky, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.
      8. Riaditeľ školy vedie:
     • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností  zamestnancov na diskrimináciu
     • Centrálnu evidenciu sťažností na diskrimináciu a spisy týchto sťažností.

      

     Čl. 20

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk

      

     1. Porušenie tohto príkazu sa považuje za  porušenie  pracovnej disciplíny.
     2.  Prerokované v Pedagogickej rade dňa 16.5.2018.

      

      

                                                                                                                                                                   PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                                                                    riad. školy

      

      

      

     Príloha č. 1 k VP- 36/2018

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

                                                                                                                                 V ...................., dňa ..............

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade so zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec) doručená dňa ___________________komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

      

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a s Príkazom riaditeľa školy  č. ___/2017.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať (určenej osobe školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Riaditeľ školy

      

      

      

      

     Príloha č. 2 k VP-36/2018

                  

      V ....................., dňa ..............

                    

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade s § 13 Zákonníka práce v nadväznosti na zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a Príkazného listu riaditeľa školy  č. ...poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec doručená dňa ______________  zamestnancom ____________ (meno, priezvisko, zaradenie) komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade s VP-36/2018.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať určenej osobe (napr. riaditeľke školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

                                                                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                                                                Riaditeľ školy

     Príloha č.3:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      

                                                                                            V Hlohovci  dňa

      

      

     Vec:

     Výzva na predloženie vyjadrenia

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť ...................je povinná v lehote 10 pracovných dní stanovej predsedom  komisie predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti sťažovateľa –.............zo dňa..............vedenej pod č. .....

      

     Zároveň predložte doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie predmetu sťažnosti.

     Predmet sťažnosti:

      

     K nahliadnutiu prikladám sťažnosť sťažovateľa.

                                                                                                         ______________________

                                                                                                                   predseda komisie

                                                                                                     poverený na prešetrenie sťažnosti

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje výzvu prevzal dňa: _______  podpis zamestnanca___________

      

      

      

      

      

     Príloha č. 4:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

     Z á p i s n i c a

      

     z prešetrovania sťažnosti na vo veci __________________ p. __________________ (ďalej aj „sťažovateľ“).

     Písomná sťažnosť p. ________________, bytom ______________bola doručená do Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec dňa ________  a je vedená pod evid. č.________________.

      Na základe Poverenia riaditeľky Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec sťažnosť preverovala komisia v zložení:

     predseda komisie : _________________

     člen komisie :           _________________

     člen komisie :           _________________

     Miesto prešetrenia predmetu sťažnosti:                             Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

     Obdobie prešetrovania predmetu sťažnosti:    

     Čas prešetrovania predmetu sťažnosti:  

     Sťažovateľ :      

     ____________________________________(meno, priezvisko, bydlisko)

     Predmet sťažnosti

     1. ___________________________.
     2. ____________________________________.

     Pri prešetrovaní predmetnej sťažnosti členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti vychádzali z nasledovných dokladov a materiálov:

     • Stanovisko zamestnanca ________________ zo dňa a súvisiace vyjadrenie nadriadeného zamestnanca zo dňa __________________
     • Prezenčná listina zo dňa ___________
     • Vyjadrenie sťažovateľa

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

     III.

     Členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti, pri prešetrovaní sťažnosti zistili nasledovné nedostatky, ktoré je potrebné preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec:

     •  

     IV.

     1. Komisia na prešetrovanie sťažnosti (ďalej komisia), konštatuje, že sťažnosť bola opodstatnená v predmete sťažnosti, uvedenej v bode.
     2. Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec zistenia komisie uvedené v bode III a prijať opatrenia na ich odstránenie.
     3. Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec s ohľadom na časť II. v lehote do ___________ uložiť zamestnancovi, ktorý porušil ustanovenia o zákaze diskriminácie:
       • vykonať nápravu,
       • upustiť od takého konania /zabezpečiť upustenie od takého konania
       • odstrániť  následky zistenej diskriminácie.
     4. Komisia predkladá riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec návrh „Oznámenia o prešetrení sťažnosti“ sťažovateľovi.

     Za Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec   sťažnosť prešetrili:

                    

     meno, priezvisko, predseda                                                     podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis              

      

     Dátum vyhotovenia zápisnice: __________________

     S obsahom zápisnice bol dňa ________________ oboznámený:

     Za Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

      

      riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec                                   ___________________                                              

                                                                 

      

      

     Príloha č. 5:

     Gymnázium Ivana Kupca, so sídlom: Komenského 13, 920 01 Hlohovec

      

     VEC

     Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti

      

     Dňa _________ Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec (Gymnázium) prevzalo Vašu sťažnosť, ktorú vedie pod. č. _________.

     Predmet sťažnosti

      

     1. ___________________________.
     2. ____________________________________.

      

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

      

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 5 Zákonníka práce gymnázium s ohľadom na bod č. II. vykonalo nápravu, zabezpečilo od upustenia  od takého konania a odstránilo jeho následky.

     S pozdravom

      

      

                                                                           

     VP – 36/2018

      

      

      

      

      

      

     Príkaz na vybavovanie a kontrolu sťažností

     V Gymnáziu Ivana Kupca

      

      

      

      

      

      

      

     Smernica nadobúda účinnosť 17.5.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice zo 16.2.2015.

     Počet strán: 21

     Počet príloh: 5

      

      

      

     Obsah

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 4

     Čl. 5. 4

     Vymedzenie pojmov. 4

     Čl. 6. 6

     Podávanie sťažností 6

     Čl. 7. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností 7

     Čl. 8. 9

     Vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 9. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 10. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti 10

     Čl. 11. 11

     Prešetrovanie sťažnosti 11

     Čl. 12. 11

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti 11

     Čl. 13. 12

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 12

     Čl. 14. 12

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť. 12

     Čl. 15. 13

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 13

     a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 13

     Čl. 16. 13

     Kontrola vybavovania sťažností 13

     Čl. 17. 13

     Odloženie sťažnosti 13

     Čl. 18. 14

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností 14

     Čl. 19. 14

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania. 14

     a vybavovania sťažností  na diskrimináciu. 14

     Čl. 20. 15

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk. 15

     Príloha č. 1. 16

     Príloha č. 2 17

     Príloha č.3: 18

     Príloha č. 4: 19

     Príloha č. 5: 21

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Riaditeľka školy Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec upravuje pôsobnosť a postup útvarov a zamestnancov školy pri vybavovaní a kontrole sťažností, ktoré:

     1. sa týkajú činností útvarov alebo zamestnancov GIK podľa zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
     2. zamestnanec GIK podal vo veci diskriminácie svojej osoby.

      

     Oblasť platnosti:

     Príkaz je platný pre všetkých zamestnancov GIK.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP-36/2018 riaditeľa školy bol pridelený:

      

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

     Mgr. Ľubomíra Krajčová

     ZO OH

      

      

              Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP–36/2018 riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy pod č. spisu .............................., na výveske v zborovni a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

      

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne po pridelení VP-36/2018 zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený. V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

      

     1. Na vybavenie sťažnosti je oprávnený riaditeľ školy.
     2. Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti komisiu na prešetrenie sťažností.
     3. Riaditeľ školy môže poveriť prešetrovaním a vybavovaním sťažností aj príslušného vedúceho zamestnanca, alebo iného zamestnanca školy.
     4. Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 1), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného útvaru, resp. zamestnanec útvaru, ako ten voči ktorého práci sťažnosť smeruje.
     5. Riaditeľ školy  vedie:
     • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností
     • Centrálnu evidenciu sťažností (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností a spisy sťažností. Evidencia obsahuje údaje podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

      

     Čl. 5

     Vymedzenie pojmov

      

     1. Na účely zákona zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach je:

      

       1. vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,

      

       1. vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

      

     1. Sťažnosť podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým:

      

     a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ,

      

     b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti školy.

     Podmienky uvedené v písm. a) a b) sa posudzujú kumulatívne vo vzájomnej súvzťažnosti. Z uvedeného vyplýva, že odstránenie nedostatkov musí byť v pôsobnosti GIK.

     1. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
       1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

      

       1. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, (napríklad Správny súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov)

      

       1. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, (napríklad § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

      

       1. smeruje proti rozhodnutiu GIK vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napríklad § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov)

      

       1. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, (napríklad zákon č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 98 až 104 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      

       1. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu – zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     1. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
       1. orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

      

       1. osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci – napríklad súdneho exekútora a notára.
     1. Podanie podľa odseku 3 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 4 písm. a) a b) označené ako sťažnosť, škola odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Škola  takéto podanie neodloží, ak je možné podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

      

     1. Podanie podľa odseku 3 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán škola vybaví podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak na vybavenie podania podľa odseku 3 písm. d) nie je škola príslušná, postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní od jeho doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

      

     1. Dokumentáciou súvisiacou s vybavovaním sťažnosti sa rozumejú všetky písomnosti:
     • celé spisy súvisiace so šetrením sťažnosti, ak sťažnosť smeruje voči zamestnancovi GIK;
     • súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou zamestnanca GIK, voči ktorému sťažnosť smeruje;
     • súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou GIK, ak sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

      

     1. Príslušným vedúcim oddelenia – je ten vedúci oddelenia, resp. útvaru školy, na prácu ktorého  ako celku, alebo zamestnanca prišla sťažnosť.

      

     Čl. 6

     Podávanie sťažností

      

     1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
     2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.
     3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti").
     4. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
     5. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z.z.  ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sťažnosť škola odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia škola písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na tieto  účely rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

      

     1. Ak sa sťažovateľ dostaví do školy osobne podať sťažnosť, škola sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do školy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec školy. Sťažnosť musí obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti.   

      

     1. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, škola zašle sťažovateľovi, ktorý ako prvý uvádza všetky svoje údaje.

      

     1. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom na matrike alebo u notára. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, škola sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom.

      

     1. Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu školy je sťažnosťou podanou orgánu škole. Zamestnanec, ktorý takúto sťažnosť prijal, je povinný ju zaevidovať do centrálnej evidencie pošty.

      

     1.  Každá sťažnosť, ktorá  bola doručená GIK, resp. bola spísaná v GIK, musí byť zaevidovaná v centrálnej evidencii pošty školy.

      

      

     Čl. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností

      

     1. Škola je povinná prijať každú sťažnosť.
     2. Totožnosť sťažovateľa je škola a každý jeho zamestnanec  povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.
     3. GIK môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
     4. Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, predseda o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.
     5. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti sa ďalej nepostupuje. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe, inak sťažnosť odloží .
     6. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je škola príslušná, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.
     7. Prijatú sťažnosť, v ktorej sťažovateľ nepožiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je GIK príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.
     8. Škola je povinná viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností.

     Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

     1. dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     1. údaje podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach – náležitosti,

      

     1. predmet sťažnosti,

      

     1. dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,

      

     1. výsledok prešetrenia sťažnosti,

      

     1. prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

      

     1. dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     1. výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

      

     1. dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

      

     1. dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,

      

     1. poznámku.

      

     1. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.

      

      

      

     Čl. 8

     Vybavenie sťažnosti

      

     1. Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi školy  je príslušný zriaďovateľ, vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.
     2. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
     3. Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený:
     1. zamestnanec školy  príslušného na vybavenie sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
     2. zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
     3. ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi školy, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.
     1. Riaditeľ školy bezodkladne proti podpisu predloží predsedovi komisie  (predseda) a členovi/ členom komisie na prešetrovanie sťažnosti Poverenie (Príloha č.1, resp. Príloha č. 2).  Predsedovi predloží zároveň s Poverením  fotokópiu celého Spisového obalu došlej sťažnosti, vrátane jeho obsahu. Originál spisu došlej sťažnosti sa nachádza v spise na vedení školy.
     2. Predseda oboznámi toho, proti komu sťažnosť smeruje a jeho priameho nadriadeného s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň im umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
     3. Vedúci zamestnanec a zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje,  sú povinní v lehote stanovej predsedom  predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti, doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
     4. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti,  ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa § 8 až § 12 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) sa sťažovateľovi nesprístupňujú – § 7 ods. 2 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti

      

     1. Škola je povinná sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní.
     2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 na základe žiadosti predsedu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
     3. Predseda  oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.
     4. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia GIK.
     5. Ostatné lehoty pri vybavovaní sťažností upravuje zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti

      

     Zamestnanci školy

     1. Všetci zamestnanci školy sú povinní bezodkladne poskytnúť predsedovi a členovi/členom komisie príslušným na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, o ktorú požiadajú.

     Iné osoby

     1. Pri vybavovaní sťažnosti môže predseda požadovať súčinnosť aj od iných osôb ako zamestnancov školy s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Iné osoby poskytnú súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.

     Sťažovateľ

     1. Predseda je  oprávnený v nevyhnutnom rozsahu  písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží.
     2. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.
     3. Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, môže pred jej uplynutím písomne požiadať o určenie novej lehoty. Škola môže sťažovateľovi určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce.
     4. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

      

     Orgány verejnej správy

     1. Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť škole doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
     2. Orgán verejnej správy poskytne súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.
     3. Lehota na vybavenie sťažnosti v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia neplynie. Prerušenie plynutia lehoty orgán predseda písomne oznámi sťažovateľovi.

      

      

      

     Čl. 11

     Prešetrovanie sťažnosti

      

     1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, predseda to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.
     3. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, škola neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.
     4. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.
     5. Prácu komisie na prešetrenie sťažnosti koordinuje jej predseda, ktorý zodpovedá za všetky úkony spojené s prešetrovaním sťažnosti.

                                                                                                                                                       

     Čl. 12

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti

      

     1. Predseda, príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej len "zápisnica"), ktorá obsahuje najmä:
      1. označenie útvaru školy príslušného na vybavenie sťažnosti,
      2. predmet sťažnosti,
      3. označenie školy ako orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala,
      4. obdobie prešetrovania sťažnosti,
      5. preukázané zistenia,
      6. dátum vyhotovenia zápisnice,
      7. mená, priezviská a podpisy zamestnancov školy, ktorí sťažnosť prešetrili,
      8. meno, priezvisko a podpis riaditeľa školy, alebo ním splnomocneného zástupcu,
      9. meno, priezvisko a podpis príslušného vedúceho oddelenia, alebo ním splnomocneného zástupcu,
      10. povinnosť príslušného vedúceho oddelenia,  alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej predsedom
       • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
       • určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
       • predložiť prijaté opatrenia riaditeľovi školy,
       • predložiť riaditeľovi školy správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.

      

     1. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.

      

     Čl. 13

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

      

     1. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi na doručenku do vlastných rúk. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.
     2. V oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.
     3. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení predseda uvedie, že škole a zamestnancovi školy, u ktorého sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa Čl. 12. ods. 1 písm. j).

      

     Čl. 14

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

      

     1. Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
     2. Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný predseda, ktorý predchádzajúcu sťažnosť vybavil, ak z prešetrovania a vybavenia sťažnosti nie je vylúčený z dôvodov uvedených v ods. 3 Čl. 8.
     3. Predseda  prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam.
     4. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, predseda túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží.
     5. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, predseda  opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
     6. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú škola už vybavila, sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia predseda oznámi sťažovateľovi.
     7. Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti predseda opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží, o čom sťažovateľa neupovedomí.

      

     Čl. 15

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

      a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

      

     1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu školy  pri vybavovaní sťažnosti.
     2. Sťažnosť proti postupu školy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.
     3. Sťažnosť podľa odseku 1 vybaví riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca, ak nie je vylúčený. Ak sťažnosť vybavil riaditeľ školy, na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 je príslušný zriaďovateľ.
     4. Zriaďovateľovi písomnosti postúpi riaditeľ školy.

      

     Čl. 16

     Kontrola vybavovania sťažností

      

     1. Ten, kto sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
     2. To, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia, kontroluje zároveň určený zamestnanec školy – napríklad riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, vedúci ekonomicko - hospodárskeho úseku.

      

     Čl. 17.

     Odloženie sťažnosti

      

     1. Predseda  sťažnosť odloží ak:
     1. neobsahuje náležitosti a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe nie je autorizovaná resp. odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,
     2. zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
     3. zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie,
     4. od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
     5. ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona o sťažnostiach,
     6. ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach,
     7. ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona o sťažnostiach,
     8. mu bola zaslaná na vedomie,

      

     1. sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach, alebo
     1. sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

      

     1. Ak v sťažnosti chýba predmet sťažnosti alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, predseda písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.
     2. Predseda  odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne škole pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.
     3. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa  písm. b), c), d), f) a g) predseda sťažovateľa písomne upovedomí v lehote do 60 pracovných dní.

      

     Čl. 18

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností

      

     1. Riaditeľ školy  je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti.
     2. Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť písomne len riaditeľ školy.
     3. Predseda je povinný odovzdať riaditeľovi školy originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

     Čl. 19

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania

      a vybavovania sťažností  na diskrimináciu 

      

      1. GIK je v pracovnoprávnych vzťahoch povinná zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
      2. Ustanovenia o zásade rovnakého zaobchádzania upravuje § 13 Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a vnútorný predpis ZŠ.
      3. Na vybavenie sťažnosti zamestnanca GIK vo veci diskriminácie, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov boli porušené, je príslušný riaditeľ školy.
      4. Ak sťažnosť smeruje proti riaditeľovi školy , na jej vybavenie je príslušný zriaďovateľ.
      5. Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti  zamestnanca na diskrimináciu  komisiu na prešetrenie sťažností  zamestnancov.
      6. Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti  zamestnanca samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 2), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného oddelenia, resp. zamestnanec útvaru  školy, ako ten, v ktorom je  zamestnanec, ktorý podal sťažnosť,  začlenený. Členom komisie je vždy zamestnanec ekonomicko-personálneho oddelenia, pokiaľ sťažnosť sám nepodal, resp. predmet sťažnosti  zamestnanca, nesmeruje voči jeho činnosti.
      7. Na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností  zamestnancov  sa použijú primerane ustanovenia tohto príkazu s tým, že sa nepoužijú ustanovenia o lehotách z časti A.,  keďže škola je povinná na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, a ak komisia zistila nedostatky, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.
      8. Riaditeľ školy vedie:
     • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností  zamestnancov na diskrimináciu
     • Centrálnu evidenciu sťažností na diskrimináciu a spisy týchto sťažností.

      

     Čl. 20

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk

      

     1. Porušenie tohto príkazu sa považuje za  porušenie  pracovnej disciplíny.
     2.  Prerokované v Pedagogickej rade dňa 16.5.2018.

      

      

      

      

                                                                                                                             PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                           riad. školy

      

      

      

     Príloha č. 1 k VP- 36/2018

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

                                                                                                                                 V ...................., dňa ..............

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade so zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec) doručená dňa ___________________komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

      

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a s Príkazom riaditeľa školy  č. ___/2017.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať (určenej osobe školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Riaditeľ školy

      

      

      

      

     Príloha č. 2 k VP-36/2018

                  

      V ....................., dňa ..............

                    

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade s § 13 Zákonníka práce v nadväznosti na zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a Príkazného listu riaditeľa školy  č. ...poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec doručená dňa ______________  zamestnancom ____________ (meno, priezvisko, zaradenie) komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade s VP-36/2018.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať určenej osobe (napr. riaditeľke školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

                                                                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                                                                Riaditeľ školy

     Príloha č.3:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      

                                                                                            V Hlohovci  dňa

      

      

     Vec:

     Výzva na predloženie vyjadrenia

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť ...................je povinná v lehote 10 pracovných dní stanovej predsedom  komisie predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti sťažovateľa –.............zo dňa..............vedenej pod č. .....

      

     Zároveň predložte doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie predmetu sťažnosti.

     Predmet sťažnosti:

      

     K nahliadnutiu prikladám sťažnosť sťažovateľa.

                                                                                                         ______________________

                                                                                                                   predseda komisie

                                                                                                     poverený na prešetrenie sťažnosti

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje výzvu prevzal dňa: _______  podpis zamestnanca___________

      

      

      

      

      

     Príloha č. 4:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

     Z á p i s n i c a

      

     z prešetrovania sťažnosti na vo veci __________________ p. __________________ (ďalej aj „sťažovateľ“).

     Písomná sťažnosť p. ________________, bytom ______________bola doručená do Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec dňa ________  a je vedená pod evid. č.________________.

      Na základe Poverenia riaditeľky Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec sťažnosť preverovala komisia v zložení:

     predseda komisie : _________________

     člen komisie :           _________________

     člen komisie :           _________________

     Miesto prešetrenia predmetu sťažnosti:                             Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

     Obdobie prešetrovania predmetu sťažnosti:    

     Čas prešetrovania predmetu sťažnosti:  

     Sťažovateľ :      

     ____________________________________(meno, priezvisko, bydlisko)

     Predmet sťažnosti

     1. ___________________________.
     2. ____________________________________.

     Pri prešetrovaní predmetnej sťažnosti členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti vychádzali z nasledovných dokladov a materiálov:

     • Stanovisko zamestnanca ________________ zo dňa a súvisiace vyjadrenie nadriadeného zamestnanca zo dňa __________________
     • Prezenčná listina zo dňa ___________
     • Vyjadrenie sťažovateľa

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

     III.

     Členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti, pri prešetrovaní sťažnosti zistili nasledovné nedostatky, ktoré je potrebné preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec:

     •  

     IV.

     1. Komisia na prešetrovanie sťažnosti (ďalej komisia), konštatuje, že sťažnosť bola opodstatnená v predmete sťažnosti, uvedenej v bode.
     2. Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec zistenia komisie uvedené v bode III a prijať opatrenia na ich odstránenie.
     3. Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec s ohľadom na časť II. v lehote do ___________ uložiť zamestnancovi, ktorý porušil ustanovenia o zákaze diskriminácie:
       • vykonať nápravu,
       • upustiť od takého konania /zabezpečiť upustenie od takého konania
       • odstrániť  následky zistenej diskriminácie.
     4. Komisia predkladá riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec návrh „Oznámenia o prešetrení sťažnosti“ sťažovateľovi.

     Za Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec   sťažnosť prešetrili:

                    

     meno, priezvisko, predseda                                                     podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis              

      

     Dátum vyhotovenia zápisnice: __________________

     S obsahom zápisnice bol dňa ________________ oboznámený:

     Za Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

      

      riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec                                   ___________________                                              

                                                                 

      

      

     Príloha č. 5:

     Gymnázium Ivana Kupca, so sídlom: Komenského 13, 920 01 Hlohovec

      

     VEC

     Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti

      

     Dňa _________ Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec (Gymnázium) prevzalo Vašu sťažnosť, ktorú vedie pod. č. _________.

     Predmet sťažnosti

      

     1. ___________________________.
     2. ____________________________________.

      

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

      

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 5 Zákonníka práce gymnázium s ohľadom na bod č. II. vykonalo nápravu, zabezpečilo od upustenia  od takého konania a odstránilo jeho následky.

     S pozdravom

      

      

                                                                           

     VP – 36/2018

      

      

      

      

      

      

     Príkaz na vybavovanie a kontrolu sťažností

     V Gymnáziu Ivana Kupca

      

      

      

      

      

      

      

     Smernica nadobúda účinnosť 17.5.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice zo 16.2.2015.

     Počet strán: 21

     Počet príloh: 5

      

      

      

     Obsah

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 4

     Čl. 5. 4

     Vymedzenie pojmov. 4

     Čl. 6. 6

     Podávanie sťažností 6

     Čl. 7. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností 7

     Čl. 8. 9

     Vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 9. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 10. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti 10

     Čl. 11. 11

     Prešetrovanie sťažnosti 11

     Čl. 12. 11

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti 11

     Čl. 13. 12

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 12

     Čl. 14. 12

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť. 12

     Čl. 15. 13

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 13

     a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 13

     Čl. 16. 13

     Kontrola vybavovania sťažností 13

     Čl. 17. 13

     Odloženie sťažnosti 13

     Čl. 18. 14

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností 14

     Čl. 19. 14

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania. 14

     a vybavovania sťažností  na diskrimináciu. 14

     Čl. 20. 15

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk. 15

     Príloha č. 1. 16

     Príloha č. 2 17

     Príloha č.3: 18

     Príloha č. 4: 19

     Príloha č. 5: 21

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Riaditeľka školy Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec upravuje pôsobnosť a postup útvarov a zamestnancov školy pri vybavovaní a kontrole sťažností, ktoré:

     1.       sa týkajú činností útvarov alebo zamestnancov GIK podľa zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

     2.       zamestnanec GIK podal vo veci diskriminácie svojej osoby.

      

     Oblasť platnosti:

     Príkaz je platný pre všetkých zamestnancov GIK.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP-36/2018 riaditeľa školy bol pridelený:

      

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

     Mgr. Ľubomíra Krajčová

     ZO OH

      

      

              Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP–36/2018 riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy pod č. spisu .............................., na výveske v zborovni a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

      

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne po pridelení VP-36/2018 zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený. V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

      

     1.       Na vybavenie sťažnosti je oprávnený riaditeľ školy.

     2.       Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti komisiu na prešetrenie sťažností.

     3.       Riaditeľ školy môže poveriť prešetrovaním a vybavovaním sťažností aj príslušného vedúceho zamestnanca, alebo iného zamestnanca školy.

     4.       Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 1), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného útvaru, resp. zamestnanec útvaru, ako ten voči ktorého práci sťažnosť smeruje.

     5.       Riaditeľ školy  vedie:

     -   Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností

     -   Centrálnu evidenciu sťažností (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností a spisy sťažností. Evidencia obsahuje údaje podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

      

     Čl. 5

     Vymedzenie pojmov

      

     1.       Na účely zákona zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach je:

      

     a)       vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,

      

     b)      vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

      

     2.       Sťažnosť podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým:

      

     a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ,

      

     b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti školy.

     Podmienky uvedené v písm. a) a b) sa posudzujú kumulatívne vo vzájomnej súvzťažnosti. Z uvedeného vyplýva, že odstránenie nedostatkov musí byť v pôsobnosti GIK.

     3.       Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

     a)       má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

      

     b)      poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, (napríklad Správny súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov)

      

     c)      je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, (napríklad § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

      

     d)      smeruje proti rozhodnutiu GIK vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napríklad § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov)

      

     e)      smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, (napríklad zákon č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 98 až 104 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      

     f)        obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu – zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     4.       Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

     a)       orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

      

     b)      osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci – napríklad súdneho exekútora a notára.

     5.       Podanie podľa odseku 3 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 4 písm. a) a b) označené ako sťažnosť, škola odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Škola  takéto podanie neodloží, ak je možné podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

      

     6.       Podanie podľa odseku 3 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán škola vybaví podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak na vybavenie podania podľa odseku 3 písm. d) nie je škola príslušná, postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní od jeho doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

      

     7.       Dokumentáciou súvisiacou s vybavovaním sťažnosti sa rozumejú všetky písomnosti:

     -          celé spisy súvisiace so šetrením sťažnosti, ak sťažnosť smeruje voči zamestnancovi GIK;

     -          súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou zamestnanca GIK, voči ktorému sťažnosť smeruje;

     -          súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou GIK, ak sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

      

     8.       Príslušným vedúcim oddelenia – je ten vedúci oddelenia, resp. útvaru školy, na prácu ktorého  ako celku, alebo zamestnanca prišla sťažnosť.

      

     Čl. 6

     Podávanie sťažností

      

     1.       Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

     2.       Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

     3.       Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti").

     4.       Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

     5.       Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z.z.  ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sťažnosť škola odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia škola písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na tieto  účely rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

      

     6.       Ak sa sťažovateľ dostaví do školy osobne podať sťažnosť, škola sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do školy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec školy. Sťažnosť musí obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti.   

      

     7.       Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, škola zašle sťažovateľovi, ktorý ako prvý uvádza všetky svoje údaje.

      

     8.       Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom na matrike alebo u notára. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, škola sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom.

      

     9.       Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu školy je sťažnosťou podanou orgánu škole. Zamestnanec, ktorý takúto sťažnosť prijal, je povinný ju zaevidovať do centrálnej evidencie pošty.

      

     10.    Každá sťažnosť, ktorá  bola doručená GIK, resp. bola spísaná v GIK, musí byť zaevidovaná v centrálnej evidencii pošty školy.

      

      

     Čl. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností

      

     1.       Škola je povinná prijať každú sťažnosť.

     2.       Totožnosť sťažovateľa je škola a každý jeho zamestnanec  povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.

     3.       GIK môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

     4.       Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, predseda o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.

     5.       Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti sa ďalej nepostupuje. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe, inak sťažnosť odloží .

     6.       Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je škola príslušná, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

     7.       Prijatú sťažnosť, v ktorej sťažovateľ nepožiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je GIK príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

     8.       Škola je povinná viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností.

     Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

     a)       dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     b)      údaje podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach – náležitosti,

      

     c)       predmet sťažnosti,

      

     d)      dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,

      

     e)      výsledok prešetrenia sťažnosti,

      

     f)        prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

      

     g)       dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     h)      výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

      

     i)        dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

      

     j)        dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,

      

     k)       poznámku.

      

     9.       Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.

      

      

      

     Čl. 8

     Vybavenie sťažnosti

      

     1.       Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi školy  je príslušný zriaďovateľ, vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

     2.       Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

     3.       Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený:

     a)       zamestnanec školy  príslušného na vybavenie sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

     b)      zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

     c)       ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi školy, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.

     4.       Riaditeľ školy bezodkladne proti podpisu predloží predsedovi komisie  (predseda) a členovi/ členom komisie na prešetrovanie sťažnosti Poverenie (Príloha č.1, resp. Príloha č. 2).  Predsedovi predloží zároveň s Poverením  fotokópiu celého Spisového obalu došlej sťažnosti, vrátane jeho obsahu. Originál spisu došlej sťažnosti sa nachádza v spise na vedení školy.

     5.       Predseda oboznámi toho, proti komu sťažnosť smeruje a jeho priameho nadriadeného s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň im umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

     6.       Vedúci zamestnanec a zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje,  sú povinní v lehote stanovej predsedom  predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti, doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

     7.       Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti,  ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa § 8 až § 12 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) sa sťažovateľovi nesprístupňujú – § 7 ods. 2 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti

      

     1.       Škola je povinná sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní.

     2.       Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 na základe žiadosti predsedu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

     3.       Predseda  oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.

     4.       Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia GIK.

     5.       Ostatné lehoty pri vybavovaní sťažností upravuje zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti

      

     Zamestnanci školy

     1.       Všetci zamestnanci školy sú povinní bezodkladne poskytnúť predsedovi a členovi/členom komisie príslušným na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, o ktorú požiadajú.

     Iné osoby

     2.       Pri vybavovaní sťažnosti môže predseda požadovať súčinnosť aj od iných osôb ako zamestnancov školy s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Iné osoby poskytnú súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.

     Sťažovateľ

     3.       Predseda je  oprávnený v nevyhnutnom rozsahu  písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží.

     4.       Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.

     5.       Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, môže pred jej uplynutím písomne požiadať o určenie novej lehoty. Škola môže sťažovateľovi určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce.

     6.       V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

      

     Orgány verejnej správy

     7.       Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť škole doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

     8.       Orgán verejnej správy poskytne súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.

     9.       Lehota na vybavenie sťažnosti v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia neplynie. Prerušenie plynutia lehoty orgán predseda písomne oznámi sťažovateľovi.

      

      

      

     Čl. 11

     Prešetrovanie sťažnosti

      

     1.       Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     2.       Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, predseda to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.

     3.       Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, škola neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.

     4.       Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.

     5.       Prácu komisie na prešetrenie sťažnosti koordinuje jej predseda, ktorý zodpovedá za všetky úkony spojené s prešetrovaním sťažnosti.

                                                                                                                                                       

     Čl. 12

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti

      

     1.      Predseda, príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej len "zápisnica"), ktorá obsahuje najmä:

     a)      označenie útvaru školy príslušného na vybavenie sťažnosti,

     b)      predmet sťažnosti,

     c)      označenie školy ako orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala,

     d)      obdobie prešetrovania sťažnosti,

     e)      preukázané zistenia,

     f)       dátum vyhotovenia zápisnice,

     g)      mená, priezviská a podpisy zamestnancov školy, ktorí sťažnosť prešetrili,

     h)      meno, priezvisko a podpis riaditeľa školy, alebo ním splnomocneného zástupcu,

     i)       meno, priezvisko a podpis príslušného vedúceho oddelenia, alebo ním splnomocneného zástupcu,

     j)       povinnosť príslušného vedúceho oddelenia,  alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej predsedom

     -          prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

     -          určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

     -          predložiť prijaté opatrenia riaditeľovi školy,

     -          predložiť riaditeľovi školy správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.

      

     2.      Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.

      

     Čl. 13

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

      

     1.      Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi na doručenku do vlastných rúk. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.

     2.      V oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.

     3.      Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení predseda uvedie, že škole a zamestnancovi školy, u ktorého sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa Čl. 12. ods. 1 písm. j).

      

     Čl. 14

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

      

     1.      Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

     2.      Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný predseda, ktorý predchádzajúcu sťažnosť vybavil, ak z prešetrovania a vybavenia sťažnosti nie je vylúčený z dôvodov uvedených v ods. 3 Čl. 8.

     3.      Predseda  prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam.

     4.      Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, predseda túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží.

     5.      Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, predseda  opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

     6.      Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú škola už vybavila, sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia predseda oznámi sťažovateľovi.

     7.      Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti predseda opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží, o čom sťažovateľa neupovedomí.

      

     Čl. 15

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

      a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

      

     1.      Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu školy  pri vybavovaní sťažnosti.

     2.      Sťažnosť proti postupu školy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

     3.      Sťažnosť podľa odseku 1 vybaví riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca, ak nie je vylúčený. Ak sťažnosť vybavil riaditeľ školy, na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 je príslušný zriaďovateľ.

     4.      Zriaďovateľovi písomnosti postúpi riaditeľ školy.

      

     Čl. 16

     Kontrola vybavovania sťažností

      

     1.      Ten, kto sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

     2.      To, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia, kontroluje zároveň určený zamestnanec školy – napríklad riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, vedúci ekonomicko - hospodárskeho úseku.

      

     Čl. 17.

     Odloženie sťažnosti

      

     1.      Predseda  sťažnosť odloží ak:

     a)       neobsahuje náležitosti a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe nie je autorizovaná resp. odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,

     b)      zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,

     c)       zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie,

     d)      od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,

     e)      ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona o sťažnostiach,

     f)        ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach,

     g)       ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona o sťažnostiach,

     h)      mu bola zaslaná na vedomie,

      

     i)        sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach, alebo

     j)        sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

      

     2.      Ak v sťažnosti chýba predmet sťažnosti alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, predseda písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

     3.      Predseda  odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne škole pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

     4.      O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa  písm. b), c), d), f) a g) predseda sťažovateľa písomne upovedomí v lehote do 60 pracovných dní.

      

     Čl. 18

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností

      

     1.      Riaditeľ školy  je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti.

     2.      Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť písomne len riaditeľ školy.

     3.      Predseda je povinný odovzdať riaditeľovi školy originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

     Čl. 19

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania

      a vybavovania sťažností  na diskrimináciu 

      

     1.       GIK je v pracovnoprávnych vzťahoch povinná zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

     2.       Ustanovenia o zásade rovnakého zaobchádzania upravuje § 13 Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a vnútorný predpis ZŠ.

     3.       Na vybavenie sťažnosti zamestnanca GIK vo veci diskriminácie, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov boli porušené, je príslušný riaditeľ školy.

     4.       Ak sťažnosť smeruje proti riaditeľovi školy , na jej vybavenie je príslušný zriaďovateľ.

     5.       Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti  zamestnanca na diskrimináciu  komisiu na prešetrenie sťažností  zamestnancov.

     6.       Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti  zamestnanca samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 2), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného oddelenia, resp. zamestnanec útvaru  školy, ako ten, v ktorom je  zamestnanec, ktorý podal sťažnosť,  začlenený. Členom komisie je vždy zamestnanec ekonomicko-personálneho oddelenia, pokiaľ sťažnosť sám nepodal, resp. predmet sťažnosti  zamestnanca, nesmeruje voči jeho činnosti.

     7.       Na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností  zamestnancov  sa použijú primerane ustanovenia tohto príkazu s tým, že sa nepoužijú ustanovenia o lehotách z časti A.,  keďže škola je povinná na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, a ak komisia zistila nedostatky, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

     8.       Riaditeľ školy vedie:

     -   Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností  zamestnancov na diskrimináciu

     -   Centrálnu evidenciu sťažností na diskrimináciu a spisy týchto sťažností.

      

     Čl. 20

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk

      

     1.       Porušenie tohto príkazu sa považuje za  porušenie  pracovnej disciplíny.

     2.     Prerokované v Pedagogickej rade dňa 16.5.2018.

      

      

      

      

                                                                                                                             PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                           riad. školy

      

      

      

     Príloha č. 1 k VP- 36/2018

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

                                                                                                                                 V ...................., dňa ..............

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade so zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec) doručená dňa ___________________komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

      

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a s Príkazom riaditeľa školy  č. ___/2017.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať (určenej osobe školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Riaditeľ školy

      

      

      

      

     Príloha č. 2 k VP-36/2018

                  

      V ....................., dňa ..............

                    

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade s § 13 Zákonníka práce v nadväznosti na zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a Príkazného listu riaditeľa školy  č. ...poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec doručená dňa ______________  zamestnancom ____________ (meno, priezvisko, zaradenie) komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade s VP-36/2018.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať určenej osobe (napr. riaditeľke školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

                                                                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                                                                Riaditeľ školy

     Príloha č.3:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      

                                                                                            Hlohovci  dňa

      

      

     Vec:

     Výzva na predloženie vyjadrenia

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť ...................je povinná v lehote 10 pracovných dní stanovej predsedom  komisie predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti sťažovateľa –.............zo dňa..............vedenej pod č. .....

      

     Zároveň predložte doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie predmetu sťažnosti.

     Predmet sťažnosti:

      

     K nahliadnutiu prikladám sťažnosť sťažovateľa.

                                                                                                         ______________________

                                                                                                                   predseda komisie

                                                                                                     poverený na prešetrenie sťažnosti

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje výzvu prevzal dňa: _______  podpis zamestnanca___________

      

      

      

      

      

     Príloha č. 4:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

     Z á p i s n i c a

      

     z prešetrovania sťažnosti na vo veci __________________ p. __________________ (ďalej aj „sťažovateľ“).

     Písomná sťažnosť p. ________________, bytom ______________bola doručená do Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec dňa ________  a je vedená pod evid. č.________________.

      Na základe Poverenia riaditeľky Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec sťažnosť preverovala komisia v zložení:

     predseda komisie : _________________

     člen komisie :           _________________

     člen komisie :           _________________

     Miesto prešetrenia predmetu sťažnosti:                             Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

     Obdobie prešetrovania predmetu sťažnosti:    

     Čas prešetrovania predmetu sťažnosti:  

     Sťažovateľ :      

     ____________________________________(meno, priezvisko, bydlisko)

     Predmet sťažnosti

     I.        ___________________________.

     II.      ____________________________________.

     Pri prešetrovaní predmetnej sťažnosti členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti vychádzali z nasledovných dokladov a materiálov:

     -   Stanovisko zamestnanca ________________ zo dňa a súvisiace vyjadrenie nadriadeného zamestnanca zo dňa __________________

     -   Prezenčná listina zo dňa ___________

     -   Vyjadrenie sťažovateľa

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     -   ____________________

     -   ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     -   ____________________

     -   ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

     III.

     Členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti, pri prešetrovaní sťažnosti zistili nasledovné nedostatky, ktoré je potrebné preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec:

     -    

     IV.

     1)    Komisia na prešetrovanie sťažnosti (ďalej komisia), konštatuje, že sťažnosť bola opodstatnená v predmete sťažnosti, uvedenej v bode.

     2)    Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec zistenia komisie uvedené v bode III a prijať opatrenia na ich odstránenie.

     3)      Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec s ohľadom na časť II. v lehote do ___________ uložiť zamestnancovi, ktorý porušil ustanovenia o zákaze diskriminácie:

     -          vykonať nápravu,

     -          upustiť od takého konania /zabezpečiť upustenie od takého konania

     -          odstrániť  následky zistenej diskriminácie.

     4)      Komisia predkladá riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec návrh „Oznámenia o prešetrení sťažnosti“ sťažovateľovi.

     Za Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec   sťažnosť prešetrili:

                    

     meno, priezvisko, predseda                                                     podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis              

      

     Dátum vyhotovenia zápisnice: __________________

     S obsahom zápisnice bol dňa ________________ oboznámený:

     Za Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

      

      riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec                                   ___________________                                              

                                                                 

      

      

     Príloha č. 5:

     Gymnázium Ivana Kupca, so sídlom: Komenského 13, 920 01 Hlohovec

      

     VEC

     Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti

      

     Dňa _________ Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec (Gymnázium) prevzalo Vašu sťažnosť, ktorú vedie pod. č. _________.

     Predmet sťažnosti

      

     III.    ___________________________.

     IV.    ____________________________________.

      

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

      

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     -   ____________________

     -   ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     -   ____________________

     -   ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 5 Zákonníka práce gymnázium s ohľadom na bod č. II. vykonalo nápravu, zabezpečilo od upustenia  od takého konania a odstránilo jeho následky.

     S pozdravom

      

      

                                                                           

     VP – 36/2018

      

      

      

      

      

      

     Príkaz na vybavovanie a kontrolu sťažností

     V Gymnáziu Ivana Kupca

      

      

      

      

      

      

      

     Smernica nadobúda účinnosť 17.5.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice zo 16.2.2015.

     Počet strán: 21

     Počet príloh: 5

      

      

      

     Obsah

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 4

     Čl. 5. 4

     Vymedzenie pojmov. 4

     Čl. 6. 6

     Podávanie sťažností 6

     Čl. 7. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností 7

     Čl. 8. 9

     Vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 9. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 10. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti 10

     Čl. 11. 11

     Prešetrovanie sťažnosti 11

     Čl. 12. 11

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti 11

     Čl. 13. 12

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 12

     Čl. 14. 12

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť. 12

     Čl. 15. 13

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 13

     a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 13

     Čl. 16. 13

     Kontrola vybavovania sťažností 13

     Čl. 17. 13

     Odloženie sťažnosti 13

     Čl. 18. 14

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností 14

     Čl. 19. 14

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania. 14

     a vybavovania sťažností  na diskrimináciu. 14

     Čl. 20. 15

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk. 15

     Príloha č. 1. 16

     Príloha č. 2 17

     Príloha č.3: 18

     Príloha č. 4: 19

     Príloha č. 5: 21

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Riaditeľka školy Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec upravuje pôsobnosť a postup útvarov a zamestnancov školy pri vybavovaní a kontrole sťažností, ktoré:

     1. sa týkajú činností útvarov alebo zamestnancov GIK podľa zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
     2. zamestnanec GIK podal vo veci diskriminácie svojej osoby.

      

     Oblasť platnosti:

     Príkaz je platný pre všetkých zamestnancov GIK.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP-36/2018 riaditeľa školy bol pridelený:

      

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

     Mgr. Ľubomíra Krajčová

     ZO OH

      

      

              Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP–36/2018 riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy pod č. spisu .............................., na výveske v zborovni a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

      

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne po pridelení VP-36/2018 zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený. V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým zamestnancom.

      

     Čl. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

      

     1. Na vybavenie sťažnosti je oprávnený riaditeľ školy.
     2. Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti komisiu na prešetrenie sťažností.
     3. Riaditeľ školy môže poveriť prešetrovaním a vybavovaním sťažností aj príslušného vedúceho zamestnanca, alebo iného zamestnanca školy.
     4. Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 1), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného útvaru, resp. zamestnanec útvaru, ako ten voči ktorého práci sťažnosť smeruje.
     5. Riaditeľ školy  vedie:
     • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností
     • Centrálnu evidenciu sťažností (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností a spisy sťažností. Evidencia obsahuje údaje podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

      

     Čl. 5

     Vymedzenie pojmov

      

     1. Na účely zákona zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach je:

      

       1. vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,

      

       1. vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

      

     1. Sťažnosť podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým:

      

     a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ,

      

     b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti školy.

     Podmienky uvedené v písm. a) a b) sa posudzujú kumulatívne vo vzájomnej súvzťažnosti. Z uvedeného vyplýva, že odstránenie nedostatkov musí byť v pôsobnosti GIK.

     1. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré
       1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

      

       1. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom, (napríklad Správny súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov)

      

       1. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, (napríklad § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

      

       1. smeruje proti rozhodnutiu GIK vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napríklad § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov)

      

       1. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, (napríklad zákon č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 98 až 104 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

      

       1. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu – zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     1. Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie
       1. orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

      

       1. osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci – napríklad súdneho exekútora a notára.
     1. Podanie podľa odseku 3 písm. a), b), d), e) a f) alebo podľa odseku 4 písm. a) a b) označené ako sťažnosť, škola odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu. Škola  takéto podanie neodloží, ak je možné podanie vybaviť podľa osobitného predpisu.

      

     1. Podanie podľa odseku 3 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán škola vybaví podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak na vybavenie podania podľa odseku 3 písm. d) nie je škola príslušná, postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní od jeho doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

      

     1. Dokumentáciou súvisiacou s vybavovaním sťažnosti sa rozumejú všetky písomnosti:
     • celé spisy súvisiace so šetrením sťažnosti, ak sťažnosť smeruje voči zamestnancovi GIK;
     • súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou zamestnanca GIK, voči ktorému sťažnosť smeruje;
     • súvisiace s činnosťou alebo nečinnosťou GIK, ak sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

      

     1. Príslušným vedúcim oddelenia – je ten vedúci oddelenia, resp. útvaru školy, na prácu ktorého  ako celku, alebo zamestnanca prišla sťažnosť.

      

     Čl. 6

     Podávanie sťažností

      

     1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
     2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.
     3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti").
     4. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
     5. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z.z.  ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sťažnosť škola odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia škola písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na tieto  účely rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

      

     1. Ak sa sťažovateľ dostaví do školy osobne podať sťažnosť, škola sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa do školy dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec školy. Sťažnosť musí obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti.   

      

     1. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, škola zašle sťažovateľovi, ktorý ako prvý uvádza všetky svoje údaje.

      

     1. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom na matrike alebo u notára. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, škola sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom.

      

     1. Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu školy je sťažnosťou podanou orgánu škole. Zamestnanec, ktorý takúto sťažnosť prijal, je povinný ju zaevidovať do centrálnej evidencie pošty.

      

     1.  Každá sťažnosť, ktorá  bola doručená GIK, resp. bola spísaná v GIK, musí byť zaevidovaná v centrálnej evidencii pošty školy.

      

      

     Čl. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností

      

     1. Škola je povinná prijať každú sťažnosť.
     2. Totožnosť sťažovateľa je škola a každý jeho zamestnanec  povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada.
     3. GIK môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
     4. Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, predseda o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.
     5. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti sa ďalej nepostupuje. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe, inak sťažnosť odloží .
     6. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je škola príslušná, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.
     7. Prijatú sťažnosť, v ktorej sťažovateľ nepožiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je GIK príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.
     8. Škola je povinná viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len "evidencia") oddelene od evidencie ostatných písomností.

     Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

     1. dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     1. údaje podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach – náležitosti,

      

     1. predmet sťažnosti,

      

     1. dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,

      

     1. výsledok prešetrenia sťažnosti,

      

     1. prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

      

     1. dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,

      

     1. výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

      

     1. dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

      

     1. dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,

      

     1. poznámku.

      

     1. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.

      

      

      

     Čl. 8

     Vybavenie sťažnosti

      

     1. Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi školy  je príslušný zriaďovateľ, vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.
     2. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
     3. Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený:
     1. zamestnanec školy  príslušného na vybavenie sťažnosti, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
     2. zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,
     3. ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi školy, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.
     1. Riaditeľ školy bezodkladne proti podpisu predloží predsedovi komisie  (predseda) a členovi/ členom komisie na prešetrovanie sťažnosti Poverenie (Príloha č.1, resp. Príloha č. 2).  Predsedovi predloží zároveň s Poverením  fotokópiu celého Spisového obalu došlej sťažnosti, vrátane jeho obsahu. Originál spisu došlej sťažnosti sa nachádza v spise na vedení školy.
     2. Predseda oboznámi toho, proti komu sťažnosť smeruje a jeho priameho nadriadeného s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň im umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
     3. Vedúci zamestnanec a zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje,  sú povinní v lehote stanovej predsedom  predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti, doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
     4. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti,  ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa § 8 až § 12 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) sa sťažovateľovi nesprístupňujú – § 7 ods. 2 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti

      

     1. Škola je povinná sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní.
     2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 na základe žiadosti predsedu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
     3. Predseda  oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.
     4. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia GIK.
     5. Ostatné lehoty pri vybavovaní sťažností upravuje zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

      

     Čl. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti

      

     Zamestnanci školy

     1. Všetci zamestnanci školy sú povinní bezodkladne poskytnúť predsedovi a členovi/členom komisie príslušným na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, o ktorú požiadajú.

     Iné osoby

     1. Pri vybavovaní sťažnosti môže predseda požadovať súčinnosť aj od iných osôb ako zamestnancov školy s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Iné osoby poskytnú súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.

     Sťažovateľ

     1. Predseda je  oprávnený v nevyhnutnom rozsahu  písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží.
     2. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.
     3. Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, môže pred jej uplynutím písomne požiadať o určenie novej lehoty. Škola môže sťažovateľovi určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce.
     4. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

      

     Orgány verejnej správy

     1. Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť škole doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak napríklad zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.
     2. Orgán verejnej správy poskytne súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.
     3. Lehota na vybavenie sťažnosti v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia neplynie. Prerušenie plynutia lehoty orgán predseda písomne oznámi sťažovateľovi.

      

      

      

     Čl. 11

     Prešetrovanie sťažnosti

      

     1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, predseda to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.
     3. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, škola neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.
     4. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.
     5. Prácu komisie na prešetrenie sťažnosti koordinuje jej predseda, ktorý zodpovedá za všetky úkony spojené s prešetrovaním sťažnosti.

                                                                                                                                                       

     Čl. 12

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti

      

     1. Predseda, príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (ďalej len "zápisnica"), ktorá obsahuje najmä:
      1. označenie útvaru školy príslušného na vybavenie sťažnosti,
      2. predmet sťažnosti,
      3. označenie školy ako orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala,
      4. obdobie prešetrovania sťažnosti,
      5. preukázané zistenia,
      6. dátum vyhotovenia zápisnice,
      7. mená, priezviská a podpisy zamestnancov školy, ktorí sťažnosť prešetrili,
      8. meno, priezvisko a podpis riaditeľa školy, alebo ním splnomocneného zástupcu,
      9. meno, priezvisko a podpis príslušného vedúceho oddelenia, alebo ním splnomocneného zástupcu,
      10. povinnosť príslušného vedúceho oddelenia,  alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej predsedom
       • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
       • určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
       • predložiť prijaté opatrenia riaditeľovi školy,
       • predložiť riaditeľovi školy správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.

      

     1. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.

      

     Čl. 13

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

      

     1. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi na doručenku do vlastných rúk. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.
     2. V oznámení sa uvedie, či sťažnosť je opodstatnená, alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.
     3. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení predseda uvedie, že škole a zamestnancovi školy, u ktorého sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa Čl. 12. ods. 1 písm. j).

      

     Čl. 14

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

      

     1. Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
     2. Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný predseda, ktorý predchádzajúcu sťažnosť vybavil, ak z prešetrovania a vybavenia sťažnosti nie je vylúčený z dôvodov uvedených v ods. 3 Čl. 8.
     3. Predseda  prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam.
     4. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, predseda túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží.
     5. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, predseda  opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
     6. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú škola už vybavila, sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia predseda oznámi sťažovateľovi.
     7. Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti predseda opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží, o čom sťažovateľa neupovedomí.

      

     Čl. 15

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

      a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

      

     1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu školy  pri vybavovaní sťažnosti.
     2. Sťažnosť proti postupu školy pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.
     3. Sťažnosť podľa odseku 1 vybaví riaditeľ školy  alebo ním splnomocnený zástupca, ak nie je vylúčený. Ak sťažnosť vybavil riaditeľ školy, na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 je príslušný zriaďovateľ.
     4. Zriaďovateľovi písomnosti postúpi riaditeľ školy.

      

     Čl. 16

     Kontrola vybavovania sťažností

      

     1. Ten, kto sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
     2. To, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia, kontroluje zároveň určený zamestnanec školy – napríklad riaditeľ školy, zástupca riaditeľa, vedúci ekonomicko - hospodárskeho úseku.

      

     Čl. 17.

     Odloženie sťažnosti

      

     1. Predseda  sťažnosť odloží ak:
     1. neobsahuje náležitosti a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe nie je autorizovaná resp. odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,
     2. zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
     3. zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie,
     4. od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
     5. ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona o sťažnostiach,
     6. ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach,
     7. ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona o sťažnostiach,
     8. mu bola zaslaná na vedomie,

      

     1. sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach, alebo
     1. sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

      

     1. Ak v sťažnosti chýba predmet sťažnosti alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, predseda písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.
     2. Predseda  odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne škole pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.
     3. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa  písm. b), c), d), f) a g) predseda sťažovateľa písomne upovedomí v lehote do 60 pracovných dní.

      

     Čl. 18

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností

      

     1. Riaditeľ školy  je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti.
     2. Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže oslobodiť písomne len riaditeľ školy.
     3. Predseda je povinný odovzdať riaditeľovi školy originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

     Čl. 19

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania

      a vybavovania sťažností  na diskrimináciu 

      

      1. GIK je v pracovnoprávnych vzťahoch povinná zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
      2. Ustanovenia o zásade rovnakého zaobchádzania upravuje § 13 Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a vnútorný predpis ZŠ.
      3. Na vybavenie sťažnosti zamestnanca GIK vo veci diskriminácie, ak sa domnieva, že jeho práva podľa Zákonníka práce, zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov boli porušené, je príslušný riaditeľ školy.
      4. Ak sťažnosť smeruje proti riaditeľovi školy , na jej vybavenie je príslušný zriaďovateľ.
      5. Riaditeľ školy môže poveriť zabezpečením prešetrovania a vybavovania sťažnosti  zamestnanca na diskrimináciu  komisiu na prešetrenie sťažností  zamestnancov.
      6. Členov komisie na prešetrenie každej sťažnosti  zamestnanca samostatne vymenúva riaditeľ školy písomným poverením (príloha č. 2), pričom predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy vedúci iného oddelenia, resp. zamestnanec útvaru  školy, ako ten, v ktorom je  zamestnanec, ktorý podal sťažnosť,  začlenený. Členom komisie je vždy zamestnanec ekonomicko-personálneho oddelenia, pokiaľ sťažnosť sám nepodal, resp. predmet sťažnosti  zamestnanca, nesmeruje voči jeho činnosti.
      7. Na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností  zamestnancov  sa použijú primerane ustanovenia tohto príkazu s tým, že sa nepoužijú ustanovenia o lehotách z časti A.,  keďže škola je povinná na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, a ak komisia zistila nedostatky, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.
      8. Riaditeľ školy vedie:
     • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností  zamestnancov na diskrimináciu
     • Centrálnu evidenciu sťažností na diskrimináciu a spisy týchto sťažností.

      

     Čl. 20

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk

      

     1. Porušenie tohto príkazu sa považuje za  porušenie  pracovnej disciplíny.
     2.  Prerokované v Pedagogickej rade dňa 16.5.2018.

      

      

      

      

                                                                                                                             PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                           riad. školy

      

      

      

     Príloha č. 1 k VP- 36/2018

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

                                                                                                                                 V ...................., dňa ..............

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade so zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec) doručená dňa ___________________komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

      

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a s Príkazom riaditeľa školy  č. ___/2017.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať (určenej osobe školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

      

      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Riaditeľ školy

      

      

      

      

     Príloha č. 2 k VP-36/2018

                  

      V ....................., dňa ..............

                    

     P O V E R E N I E

     číslo ___/_____

      

     V súlade s § 13 Zákonníka práce v nadväznosti na zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a Príkazného listu riaditeľa školy  č. ...poverujem na vybavenie sťažnosti č. __________/__________ , ktorá bola do Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec doručená dňa ______________  zamestnancom ____________ (meno, priezvisko, zaradenie) komisiu v zložení:

     .........................................., predseda komisie na vybavovanie sťažností

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     ..........................................., člen komisie na vybavovanie sťažností *

     (meno, priezvisko, titul)

     Predseda komisie a člen/členovia komisie na vybavovanie sťažností sú povinní postupovať v súlade s VP-36/2018.  

     Predseda komisie je povinný odovzdať určenej osobe (napr. riaditeľke školy) originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

                                                                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                                                                Riaditeľ školy

     Príloha č.3:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

      

                                                                                            V Hlohovci  dňa

      

      

     Vec:

     Výzva na predloženie vyjadrenia

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť ...................je povinná v lehote 10 pracovných dní stanovej predsedom  komisie predložiť mu vyjadrenia k sťažnosti sťažovateľa –.............zo dňa..............vedenej pod č. .....

      

     Zároveň predložte doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie predmetu sťažnosti.

     Predmet sťažnosti:

      

     K nahliadnutiu prikladám sťažnosť sťažovateľa.

                                                                                                         ______________________

                                                                                                                   predseda komisie

                                                                                                     poverený na prešetrenie sťažnosti

      

     Zamestnanec, proti komu sťažnosť smeruje výzvu prevzal dňa: _______  podpis zamestnanca___________

      

      

      

      

      

     Príloha č. 4:

     Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec

     Z á p i s n i c a

      

     z prešetrovania sťažnosti na vo veci __________________ p. __________________ (ďalej aj „sťažovateľ“).

     Písomná sťažnosť p. ________________, bytom ______________bola doručená do Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec dňa ________  a je vedená pod evid. č.________________.

      Na základe Poverenia riaditeľky Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec sťažnosť preverovala komisia v zložení:

     predseda komisie : _________________

     člen komisie :           _________________

     člen komisie :           _________________

     Miesto prešetrenia predmetu sťažnosti:                             Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

     Obdobie prešetrovania predmetu sťažnosti:    

     Čas prešetrovania predmetu sťažnosti:  

     Sťažovateľ :      

     ____________________________________(meno, priezvisko, bydlisko)

     Predmet sťažnosti

     1. ___________________________.
     2. ____________________________________.

     Pri prešetrovaní predmetnej sťažnosti členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti vychádzali z nasledovných dokladov a materiálov:

     • Stanovisko zamestnanca ________________ zo dňa a súvisiace vyjadrenie nadriadeného zamestnanca zo dňa __________________
     • Prezenčná listina zo dňa ___________
     • Vyjadrenie sťažovateľa

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

     III.

     Členovia komisie na prešetrovanie sťažnosti, pri prešetrovaní sťažnosti zistili nasledovné nedostatky, ktoré je potrebné preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec:

     •  

     IV.

     1. Komisia na prešetrovanie sťažnosti (ďalej komisia), konštatuje, že sťažnosť bola opodstatnená v predmete sťažnosti, uvedenej v bode.
     2. Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec preveriť v rámci vnútornej kontroly Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec zistenia komisie uvedené v bode III a prijať opatrenia na ich odstránenie.
     3. Komisia navrhuje riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec s ohľadom na časť II. v lehote do ___________ uložiť zamestnancovi, ktorý porušil ustanovenia o zákaze diskriminácie:
       • vykonať nápravu,
       • upustiť od takého konania /zabezpečiť upustenie od takého konania
       • odstrániť  následky zistenej diskriminácie.
     4. Komisia predkladá riaditeľovi Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec návrh „Oznámenia o prešetrení sťažnosti“ sťažovateľovi.

     Za Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec   sťažnosť prešetrili:

                    

     meno, priezvisko, predseda                                                     podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis

     meno, priezvisko, člen                                                              podpis              

      

     Dátum vyhotovenia zápisnice: __________________

     S obsahom zápisnice bol dňa ________________ oboznámený:

     Za Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

      

      riaditeľka Gymnázia Ivana Kupca, Hlohovec                                   ___________________                                              

                                                                 

      

      

     Príloha č. 5:

     Gymnázium Ivana Kupca, so sídlom: Komenského 13, 920 01 Hlohovec

      

     VEC

     Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti

      

     Dňa _________ Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec (Gymnázium) prevzalo Vašu sťažnosť, ktorú vedie pod. č. _________.

     Predmet sťažnosti

      

     1. ___________________________.
     2. ____________________________________.

      

     Preukázané zistenia:

     Šetrením sťažnosti bolo zistené nasledovné:

     I.

      

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je neopodstatnená.

     II.

     Na základe vyššie uvedených skutočností :

     • ____________________
     • ____________________

      

     možno konštatovať, že sťažnosť je opodstatnená.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 5 Zákonníka práce gymnázium s ohľadom na bod č. II. vykonalo nápravu, zabezpečilo od upustenia  od takého konania a odstránilo jeho následky.

     S pozdravom

      

      

                                                                           

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura