• O slobodnom prístupe k informáciám

    •  

     VP – O slobodnom prístupe k informáciám

      

      

      

     Smernica nadobúda účinnosť 1.6.2018

     Súčasne s ruší platnosť vnútornej smernice zo 16.2.2015.

     Počet strán: 21

     Počet príloh: 5

      

      

      

     Obsah

     Čl. 1. 3

     Pridelenie vnútorného predpisu. 3

     Čl. 2. 4

     Uloženie vnútorného predpisu. 4

     Čl. 3. 4

     Oboznámenie s vnútorným predpisom.. 4

     Čl. 4. 4

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania a vybavovania sťažností  podľa zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 4

     Čl. 5. 4

     Vymedzenie pojmov. 4

     Čl. 6. 6

     Podávanie sťažností 6

     Čl. 7. 7

     Prijímanie a evidencia sťažností 7

     Čl. 8. 9

     Vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 9. 9

     Lehoty na vybavenie sťažnosti 9

     Čl. 10. 10

     Súčinnosť pri vybavení sťažnosti 10

     Čl. 11. 11

     Prešetrovanie sťažnosti 11

     Čl. 12. 11

     Zápisnica o prešetrení sťažnosti 11

     Čl. 13. 12

     Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 12

     Čl. 14. 12

     Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť. 12

     Čl. 15. 13

     Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti 13

     a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 13

     Čl. 16. 13

     Kontrola vybavovania sťažností 13

     Čl. 17. 13

     Odloženie sťažnosti 13

     Čl. 18. 14

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností 14

     Čl. 19. 14

     Zodpovednosť za zabezpečenie  prešetrovania. 14

     a vybavovania sťažností  na diskrimináciu. 14

     Čl. 20. 15

     Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností a stanovísk. 15

     Príloha č. 1. 16

     Príloha č. 2 17

     Príloha č.3: 18

     Príloha č. 4: 19

     Príloha č. 5: 21

      

      

     Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o slobode informácií“) v podmienkach Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec (ďalej len „škola“) vydávam túto internú smernicu o poskytovaní informácií.

      

     Čl. 1

     Pridelenie vnútorného predpisu

      

     VP-38/2018 riaditeľa školy bol pridelený:

      

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

      

     PaedDr. Danica Bartoňová

     Riaditeľ školy

      

      

     PaedDr. Valéria Brunčáková

     Zástupca riaditeľa školy

      

      

     Beáta Hargašová

     Ekonomicko personálne oddelenie

      

      

              Čl. 2

     Uloženie vnútorného predpisu

     VP–38/2018 riaditeľa školy bude trvalo uložený na vedení školy pod č. spisu .............................., na výveske v zborovni a  je  prístupný aj v elektronickej podobe na web stránke školy.

      

     Čl. 3

     Oboznámenie s vnútorným predpisom

      

     Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku je povinný bezodkladne po pridelení VP-38/2018 zabezpečiť preukázateľné (proti podpisu) oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto VP a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený. V elektronickej podobe je VP nepretržite prístupný všetkým.

      

     Čl. 4

     Výkon kompetencie povinnej osoby

      

     1. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec poskytuje prístupk informáciám, ktoré má k dispozícii, s obmedzeniami uvedenými v §8, §9, §10, §11, §12 zákona o slobode informácií, ktoré sú bližšie opísané v článku 8 až 12 tejto smernice, a to jednak spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám, alebo na základe žiadosti.

     Pracoviskom poskytujúcim informácie za školu na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií (ďalej len „žiadosť“) je útvar riaditeľa, ktorý plní aj úlohu podateľne školy.

     1. Hromadným spôsobom sa zverejňujú najmä údaje vymedzené v §5, §5a, §5b a §6 zákona o slobode informácií, a tieto sú upravené v čl. 6 tejto smernice.

      

     Čl. 5

     Vymedzenie pojmov

      

     1. Žiadateľom o sprístupnenie informácie je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá požiadala o sprístupnenie informácie.
     2. Hromadným spôsobom sa zverejňujú najmä údaje vymedzené v §5, §5a, §5b a §6 zákona. Za hromadný prístup k informáciám sa považuje najmä zverejnenie informácií na internetovej stránke školy, oznámenie na verejne prístupnej vývesnej tabuli na pracovisku v škole, prípadne materiály vydávané školou.
     3. Zverejnenou je taká informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači, na internete alebo vystavená na informačnej tabuli s možnosťou voľného prístupu.
     4. Sprievodnou informáciou je taká informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informáciou o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o čase, počas ktorého trvá odmietnutie sprístupnenia informácie, a kedy bude opätovne preskúmaná.

     Čl. 6

     Povinné zverejňovanie informácií

      

     1. Škola je povinná zabezpečiť zverejnenie informácií podľa §5 zákona o slobode informácií na svojom webovom sídle a na informačných tabuliach na všetkých pracoviskách školy v tomto rozsahu:
     1. Spôsob zriadenia školy, jej právomoci a kompetencie (zriaďovacia listina so štatútom),
     2. Organizačná štruktúra školy (príloha k organizačnému poriadku školy),
     3. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie od školy, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť a iné podanie,
     4. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia vydaného školou, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
     5. Postup, ktorý musí škola dodržať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
     6. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých škola koná, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k škole,
     7. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

      

     1. Škola na svojom webovom sídle zverejňuje v zákonom stanovenej lehote všetky zmluvy, objednávky a faktúry tak, ako ich zverejnenie vymedzuje zákon o slobode informácií v §5a a §5b nasledovne:
     1. Zmluvy sa naskenujú a tak prevedú do elektronickej podoby v odporúčanom formáte (napr. *.rtf, *pdf, *odt); zároveň sa zabezpečí znečitateľnenie údajov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám a takto upravená zmluva sa zverejní,
     2. V štruktúrovanej a prehľadnej forme o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, s zverejnia tieto údaje a to do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia – nezverejňujú sa tie objednávky,  ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou:
     1. Číslo objednávky,
     2. Popis objednaného plnenia,
     3. Celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
     4. Číslo zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
     5. Dátum vyhotovenia objednávky,
     6. Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
     • Meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
     • Adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
     • Identifikačné číslo dodávateľa objednaného plnenia, ak ho má pridelené,
     1. Údaje o zamestnancovi školy, ktorý objednávku podpísal:
     • Meno a priezvisko,
     • Funkcia.
     1. V štruktúrovanej a prehľadnej forme o faktúre za tovary, služby a práce, sa zverejnia tieto údaje, a to do 30 dní odo dňa ich zaplatenia:
     1. Číslo faktúry,
     2. Popis fakturovaného plnenia tak, ako je uvedený na faktúre,
     3. Celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
     4. Číslo zmluvy, ak faktúra súvis s povinne zverejňovanou zmluvou,
     5. Číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
     6. Dátum doručenia faktúry,
     7. Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
     • Meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
     • Adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídla právnickej osoby,
     • Identifikačné číslo dodávateľa objednaného plnenia, ak ho má pridelené.

      

     1. Riaditeľ školy, príp. poverený zamestnanec je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie.

      

     Čl. 7

     Odkaz na zverejnenú informáciu

      

     1. Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola najneskôr do 5 dní od podania žiadosti oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožnia vyhľadanie a získanie požadovaných informácií.

      

     1. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní v zákonnej lehote, ktorá však začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na sprístupnení informácie.

      

     Čl. 8

     Obmedzenia prístupu k informáciám

      

     1. Dôvodom na obmedzenie prístupu k informáciám sú:
     1. Ochrana utajovaných skutočností,
     2. Ochrana osobnosti a osobných údajov,
     3. Ochrana obchodného tajomstva,
     4. Ochrana ďalších údajov.

      

     1. Všetky obmedzenia práva na informácie sa vykonávajú tak, že škola sprístupní požadované informácie po vylúčení tých informácií, ktoré nie je možné podľa zákona sprístupniť. Toto právo na obmedzenie trvá len dovtedy, kým trvá dôvod zneprístupnenia.

      

      

      

      

      

      

     Čl. 9

     Ochrana utajovaných skutočností

      

     Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť alebo je predmetom bankového alebo daňového tajomstva, ku ktorému nemá žiadateľ oprávnený prístup, škola ju nesprístupní s odkazom na príslušný právny predpis.

      

     Čl. 10

     Ochrana osobnosti a osobných údajov

      

     1. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy škola sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

      

     1. Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, škola sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon o slobode informácií, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

      

     1. Škola sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje o fyzickej osobe, ktorá je vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme. Toto ustanovenie sa týka vedúcich zamestnancov školy na tých vedúcich miestach, ktoré sú podľa pracovného poriadku školy obsadzované výberovým konaním. Sprístupňujú sa osobné údaje v tomto rozsahu:
     1. Titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa,
     2. Funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
     3. Pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti,
     4. Miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom funkciu alebo činnosť vykonáva.

      

      

     Čl. 11

     Ochrana obchodného tajomstva

      

     1. Informácie označené ako obchodné tajomstvo škola nesprístupní.

      

     1. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie:
     1. Týkajúcej s závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo a životné prostredie,
     2. O znečisťovaní životného prostredia,
     3. Ktorá sa získala za verejné financie, alebo sa týka použitia verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu,
     4. O štátnej pomoci a informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

      

     1. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy podľa §5a  zákona o slobode informácií.

                                                                                                                                                       

     Čl. 12

     Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám

      

     Škola obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak:

     Jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá v škole písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak táto osoba do siedmich dní na výzvu neodpovedala, hoci bola na túto lehotu upozornená, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Toto neplatí, ak ide o informácie získané za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom školy alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

     Ju zverejňuje podľa osobitného zákona vo vopred stanovenej dobe a iba do uplynutia tejto doby.

     Tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva s výnimkou, ak oprávnená osoba na zverejnenie udelila súhlas.

     Sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitného predpisu okrem informácie o výsledku, ak to osobitný predpis nezakazuje.

     Pri sprístupnení informácií, ktoré škola získala od tretej osoby na plnenie úlohy na základe osobitného zákona, ktorý je prekážkou v prístupe k informáciám, môže škola sprístupniť len tie informácie, ktoré priamo súvisia s jej úlohami.

      

     Čl. 13

     Podmienky obmedzenia

      

     Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva škola tak, že sprístupní požadované informácie, vrátane sprievodných informácií, po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.

      

      

     Čl. 14

     Žiadosť o sprístupnenie informácií

      

     1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Na prijatie ústnej žiadosti predkladanej osobne alebo telefonicky sa použije formulár žiadosti, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto smernice. Žiadosti o poskytnutie informácií sa prijímajú na vedení školy. Ústne žiadosti (osobne telefonicky) o poskytnutie informácií riaditeľstvo školy prijíma v dňoch školského vyučovania v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
     2. Ak bola žiadosť o poskytnutie informácie podaná mimo riaditeľstva školy, zamestnanci, ktorí nie sú kompetentní vo veci poskytovania informácií konať, sú povinní postupovať nasledovne:
     1. Žiadosti podávané písomne alebo faxom bezodkladne odovzdať na riaditeľstve školy,
     2. O žiadosti podanej ústne (osobne alebo telefonicky) vyhotoviť záznam na tlačive (príloha č. 1) a tlačivo bezodkladne odovzdať na riaditeľstve školy.
     1. Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená škole, meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
     2. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak tak žiadateľ neurobí a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, škola žiadosť odloží.
     3. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená alebo doručená škole.
     4. Na požiadanie škola písomne potvrdí prijatie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
     5. Žiadosti o poskytnutie informácie centrálne eviduje zamestnanec poverený riaditeľom školy. Každej žiadosti pridelí evidenčné číslo v registratúrnom denníku a v centrálnej evidencii žiadostí.

      

     Čl. 15

     Postúpenie žiadosti

      

     1. Ak škola nemá požadované informácie, ale má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia príslušnej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie, inak žiadosť odmietne rozhodnutím podľa čl. 18.
     2. Postúpenie žiadosti škola bezodkladne oznámi žiadateľovi.
     3. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

      

      

      

     Čl. 16

     Spôsob sprístupnenia informácií

      

     1. Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií originálov s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne škola so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
     2. Škola umožní každému, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.
     3. Škola pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené zákonné obmedzenia prístupu k informáciám.

      

     Čl. 17.

     Lehoty na vybavenie žiadosti

      

     1. Žiadosť o sprístupnenie informácií škola vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v Braillovom písme.
     2. Zo závažných dôvodov môže škola predĺžiť lehotu vybavenia najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v Braillovom písme.

      

     Závažnými dôvodmi sú:

     1. Vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo školy,
     2. Vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
     3. Preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že budú odstránené v priebehu predĺženej lehoty.
     1. Predĺženie lehoty škola oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím základnej lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

      

     Čl. 18

     Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

      

     1. Ak škola poskytne žiadateľovi požadované informácie v požadovanom rozsahu, požadovaným alebo dohodnutým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie o sprístupnení informácie zápisom do spisu. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
     2. Ak škola žiadosti nevyhovie hoci len čiastočne, vydá o tom v zákonnej lehote písomné rozhodnutie (vzor v príl. č. 2). Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa Čl. 14 ods. 4.
     3. Ak škola v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie alebo nevydala rozhodnutie a ani informácie nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla informácie poskytnúť. Za deň doručenia rozhodnutia s v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

      

     Čl. 19

     Opravné prostriedky

      

     1. Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie podľa Čl. 18 ods. 3. Odvolanie sa podáva v škole.
     2. O odvolaní proti rozhodnutiu školy rozhoduje zriaďovateľ školy: Trnavský samosprávny kraj.
     3. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od postúpenia odvolania zo strany školy. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol. Za deň doručenia sa potom považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
     4. Rozhodnutie o odmietnutí odvolania možno preskúmať v súdnom procese.

      

     Čl. 20

     Evidencia žiadostí

      

     1. Poverený zamestnanec útvaru riaditeľa školy – administratívna pracovníčka, vedie evidenciu všetkých žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
     2. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:
     1. Dátum podania žiadosti,
     2. Vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia,
     3. Výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),
     4. Podanie opravného prostriedku.
     1. Poverený zamestnanec útvaru riaditeľa školy (administratívna pracovníčka):
     1. Pridelí žiadosti registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia podľa platného registratúrneho poriadku,
     2. Vyznačí na spisovom obale spôsob vybavenia žiadosti,
     3. Vyznačí v registratúrnom denníku typ, druh, status a výsledok vybavenia žiadosti,
     4. Zaeviduje aj ďalšie záznamy v tej istej veci pod rovnakým číslom spisu a vloží ich spolu s prílohami do spisového obalu,
     5. Vyhotoví odpovede, ktoré odošle žiadateľovi a zaeviduje to registratúrnom denníku a v centrálnej evidencii žiadostí,
     6. Uzatvorí spis v registratúrnom denníku.

     Čl. 20

     Úhrada nákladov

      

     1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so  zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
     2. Škola môže  zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.
     3. Za materiálne náklady na sprístupnenie informácie sa považujú:
     1. Obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov, USB kľúčov,...
     2. Vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä papier,
     3. Obstaranie obalu, a to najmä obálok,
     4. Odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.
     1. Výšku úhrady nákladov na sprístupnenie informácie určí poverený zamestnanec útvaru riaditeľa školy ako súčet potrebných nákladov podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií, ktorý tvorí prílohu 3 tejto smernice.
     2. Žiadateľ môže uhradiť náklady takto:
     1. Poštovou poukážkou,
     2. Bezhotovostný prevodom na účet školy v banke,
     3. V hotovosti do pokladne školy.

     Úhrada nákladov nie je podmienkou sprístupnenia informácií.

      

     Čl. 21

     Priestupky

      

     1. Priestupku na úseku práva na prístup k informáciám sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie, vydaním rozhodnutia, vydaním príkazu alebo iných opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, príp. poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom o slobode informácií.
     2. Sankcie za priestupky na úseku práva na slobodný prístup k informáciám možno uložiť podľa osobitného predpisu.

      

     Čl. 22

     Záverečné ustanovenia

      

     Prerokované v Pedagogickej rade dňa 25.6.2018.

     Táto smernica nadobúda účinnosť prerokovaním v PR dňa 25.6.2018.

      

      

      

      

                                                                                                                             PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                                           riad. školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 1 k VP- 38/2018

     Záznam o ústnom podaní žiadosti o poskytnutie

     informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

     o slobodnom prístupe k informáciám

      

     Evidenčné číslo:

     Dátum a hodina podania žiadosti:

     Forma ústnej žiadosti (osobne, telefonicky):

     Meno a priezvisko (názov organizácie) a adresa žiadateľa:

     Formulácia žiadosti o informáciu:

     Požadovaný spôsob poskytnutia informácie:

     Podpis žiadateľa:

     Žiadosť prevzal:

     Vyjadrenie riaditeľa školy:

     Spôsob vybavenia žiadosti: sprístupnenie – nesprístupnenie (dôvody)

     Forma vybavenia žiadosti:

     • Ústne osobne – ústne telefonicky
     • Písomne – zhotovením kópie (odpisu)
     • Nahliadnutím do spisu
     • Písomne – faxom, elektronickou poštou
     • Rozhodnutím o nesprístupnení informácií

     Dátum vybavenia žiadosti:

     Výška úhrady:

     Zaplatené dňa:                                                        Číslo dokladu:

     Odpustené dňa:

     V Hlohovci

     Číslo spisu:

      

     Podpis riaditeľa školy

     Príloha č. 2 k VP- 38/2018

     Rozhodnutie

      

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

     nevyhovujem

      

     žiadosti o poskytnutie informácií o ....................................................................

     ktorú Gymnáziu Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec podal ........................................................

     dňa ..........................................

     Odôvodnenie

     (uvedú sa skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, a čo sa bralo do úvahy pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých riaditeľ školy rozhodol.)

     Poučenie

     Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie riaditeľovi školy do 15 dní od jeho doručenia.

      

     Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky

      

     Podpis riaditeľa školy

      

      

      

      

      

      

      

      0,02 €

     Príloha č. 3 k VP- 38/2018

     Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

      

     1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
     1. Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 – 0,02 €
     2. Vyhotovenie obojstranného listu formátu A4  - 0,03 €
     3. Vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3  - 0,04 €
     4. Vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 – 0,06 €
     5. Jeden ks OVO ROM – 1,50 €
     6. Jeden ks CD ROM – 0,80 €
     7. Obálka formát A6 – 0,02 €
     8. Obálka formát A5 – 0,03 €
     9. Obálka formát A4 – 0,07 €
     10. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
     1. Informácie zasielanie-mailom, faxom a telefonicky sa poskytujú bezplatne.
     2. Bezplatne s poskytujú informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia sumárne 3,50 €.
     3. Žiadateľovi, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia 3,50 €.
     4. Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
     • Poštovou poukážkou,
     • Bezhotovostným prevodom na účet v banke,
     • V hotovosti do pokladne.
     1. Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom podpisu.

      

     V Hlohovci dňa 25.6.2018

      

     Podpis riaditeľa

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Ivana Kupca
   • gymhc@zupa-tt.sk
   • sekretariát: 033/7320946 riaditeľka školy: 033/7320947 ekonomické oddelenie: 033/ 7320 810
   • Komenského 13, 920 01 Hlohovec
   • 000160164
   • 2021279282
   • Odhlasovanie z obedov je možné len elektronicky cez internet. vedúca jedálne: p. Kamendyová tel. č. 033/73 20 620
 • Fotogaléria

  • Švajčiarsko - apríl 2019
  • EXPERT geniality show
  • Informatika
  • Študentské voľby - 4. februára 2020
  • Medzinárodné stretnutie v Dánsku
  • Sv. Mikuláš 2019-6.12.2019
  • Deň otvorených dverí - 4.12.2019
  • Exkurzia v Bratislave - 3. 12. 2019
  • GEW 2019 - 18. 11. 2019
  • GEW 2019 - 14.11.2019
  • GEW 2019 - 13.11.2019
  • GEW 2019 - Návšteva britského veľvyslanca p. Andrewa Gartha a vojenského pridelenca obrany Spojeného kráľovstva v Českej republike plukovníka Davida Catmura