Prijímacie pohovory v šk.roku 2017/2018

Kritériá 5-RBG

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia

na školský rok 2018/2019

 

       V zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 (školský zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a po prerokovaní pedagogickou radou sú podmienky prijatia stanovené takto:

 

1.     Prijímacie konanie do odboru 7902 J 74 gymnázium – 5 ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým pre šk. rok 2018/2019, ktoré si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, t.j. uchádzač musí úspešne vykonať talentovú skúšku, sa uskutoční 6. apríla 2018.

 

2.     V školskom roku 2018/2019 bude otvorená podľa plánu výkonov jedna trieda. Do prvého ročníka bilingválneho gymnázia bude prijatých maximálne 31 žiakov, absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

3.     Všetci prihlásení žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie skúšky. I. časť – psychologický test na zistenie jazykových a inteligenčných spôsobilostí,  II. časť – písomný test zo  slovenského jazyka a literatúry a III. časť – písomný test z matematiky v rozsahu platných osnov pre 8. ročník ZŠ.

 

4.     Prijatie uchádzačov bez písomnej talentovej skúšky nie je možné. Ak zákonný zástupca vopred neodovzdá  súhlas s vykonaním talentovej skúšky a spracovaním osobných údajov CPPPaP, žiak nesplnil kritériá na prijatie do bilingválnej formy štúdia.

 

5.     Ak zákonný zástupca uchádzača vopred doloží potvrdenie príslušného CPPPP o individuálnej integrácii a potrebe navýšenia časovej dotácie na vypracovanie testu, bude to žiakovi umožnené v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi potrebami.

 

6.     Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný zástupca požiada o špeciálne úpravy a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi umožnené.

 

7.     Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 100 bodov, z toho 50 bodov zo psychologického testu, 25 bodov na skúške zo slovenského jazyka a literatúry a 25 bodov na skúške z matematiky. Písomné skúšky sú 90 minút psychologický testy, 45 minút slovenský jazyk a literatúra, 45 minút matematika.

Žiak môže používať len písacie a rysovacie pomôcky a kalkulačku.

 

8.     Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach v obvodnom resp. okresnom a vyšších kolách získa žiak body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže:

 

 

Umiestnenie

Okresné/ obvodné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

1.    miesto

4

7

10

2.    miesto

3

6

9

3.    miesto

2

5

8

Úspešný riešiteľ

1

4

7

 

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom diplomu organizátora súťaže najneskôr v deň  konania prijímacích skúšok do 8,00 hod.

Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach môže získať žiak maximálne  20 bodov.

 

9.     Žiak vykonal úspešne prijímaciu skúšku, ak dosiahol na písomnej prijímacej skúške viac ako 30 bodov. Ak žiak získa 30 bodov a menej, nie je možné žiaka zapísať na štúdium ani v prípade posunutia poradia úspešných uchádzačov.

 

10.   Pri rovnosti súčtu bodov bude prijatý žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí :

a) má zníženú pracovnú schopnosť;

b) dosiahol vyšší počet bodov v psychologickom teste;

c) dosiahol vyšší počet bodov v slovenskom jazyku a literatúre;

d) dosiahol lepšie študijné výsledky z profilových predmetov (SJL,MAT) v 1.polroku 8. ročníka, resp. v prvom polroku 9. ročníka.

 

11.   O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky a odošle rozhodnutia o výsledkoch prijímacieho konania zákonným zástupcom žiakov spolu s termínom, miestom a spôsobom zápisu na štúdium.

 

12.   Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený.

 

 

13.   Predbežné poradie uchádzačov (trvalé bude až po zápise) bude zverejnené pri hlavnom vchode do budovy gymnázia a na internetovej stránke školy.

 

14.   Prijatých bude 31 prihlásených uchádzačov podľa poradia na základe kritérií a ktorí vykonajú zápis v určenom termíne. Na uvoľnené miesta po nezapísaných prijatých uchádzačoch o štúdium sa posunú žiaci podľa poradia úspešnosti na základe prijímacích kritérií (rozhodnutie o prijatí na štúdium sa v prípade nezapísania stáva neplatným).

 

15.   Ak sa uchádzač z vážnych dôvodov, najmä zdravotných, nemôže zúčastniť talentovej skúšky, je jeho zákonný zástupca povinný ho vopred ospravedlniť riaditeľke školy najneskôr do 8.00 hod. v deň skúšky a súčasne predložiť lekárske potvrdenie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni. O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov sa zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní talentových skúšok v náhradnom termíne sa ich výsledky zaradia do poradovníka a konečné poradie sa upraví do počtu 31 prijatých žiakov.

 

16.   Zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prvého ročníka päťročného bilingválneho štúdia ak úspešne ukončil 8. ročník ZŠ (u uchádzačov z radov ôsmakov) alebo 9. ročník v prípade deviatakov. Dokladom je predloženie originálu koncoročného vysvedčenia triednemu učiteľovi na začiatku školského roka.

 

17.   Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy v termíne, ktorý oznámi škola v rozhodnutí o prijatí uchádzača na štúdium.

 

 

 

V Hlohovci dňa 12.1.2018                                                        PaedDr. Danica Bartoňová

                                                                                                                    riad. školy