Prijímacie pohovory

Kritériá 4-ročné 2019/2020

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia

na školský rok 2019/2020

 

            V zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 (školský zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa sú podmienky prijatia do 4-ročnej formy štúdia v Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci, študijný odbor 79 02 J – gymnázium v súlade s návrhom prijímacej komisie stanovené nasledovne:

 

 1. Prijímacie konanie do odboru 79 02 J - gymnázium pre šk. rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 13.mája 2019 – termín a 16. mája 2019 - 2. termín prvého kola.

 

 1.  V školskom roku 2019/2020 bude otvorená podľa plánu výkonov jedna trieda 4-ročného gymnázia. Počet prijatých uchádzačov bude 28.

 

 1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí dosiahli na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo SJL a z MAT úspešnosť najmenej 90% z každého predmetu samostatne, čo preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch vydanom MŠVV a ŠSR.

 

 1. Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 3. bod týchto kritérií, budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu platných osnov pre ZŠ:
 • v prvom termíne prvého kola dňa  13.mája 2019 o 8,00 hod. v budove školy
 • v druhom termíne prvého kola dňa 16.mája 2018 o 8,00 hod. v budove školy.

 

 1. Ak zákonný zástupca uchádzača 3 dni vopred doloží potvrdenie príslušného CPPPP o individuálnej integrácii a potrebe navýšenia časovej dotácie na vypracovanie testu, bude to žiakovi umožnené v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi potrebami.

 

 1. Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný zástupca požiada 3 dni vopred o špeciálne úpravy a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi umožnené.

 

 1. Na prijímacie pohovory budú žiaci pozvaní najneskôr 5 dní pred konaním prijímacích skúšok.

 

 1. Na prijímacích pohovoroch môže žiak získať:
 • Najviac 100 bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ;
 •      Najviac 100 bodov v písomných prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky;
 • Najviac 20 bodov za úspešnosť v súťažiach a olympiádach v jazykoch a prírodovedných predmetoch.

 

 1.  Za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov ročníka ZŠ zo SJL a z MAT získa žiak za každé percento úspešnosti 0,5 bodu. Žiak prinesie na prijímacie skúšky potvrdenie o dosiahnutých výsledkoch z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka vydané MŠVV a ŠSR.

 

 1.  Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 100 bodov, z toho 50 bodov na skúške zo slovenského jazyka a literatúry a 50 bodov na skúške z matematiky. Písomné skúšky trvajú 60 minút v každom predmete. Žiak môže používať len písacie a rysovacie pomôcky a kalkulačku.

 

 1.  Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach v obvodnom resp. okresnom a vyšších kolách získa žiak body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže:

Umiestnenie

Okresné/

obvodné kolo

Krajské    kolo

Celoštátne kolo

 1. miesto

4

7

10

 1. miesto

3

6

9

 1. miesto

2

5

8

Úspešný         riešiteľ

1

4

7

 

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom diplomu organizátora súťaže najneskôr v deň  konania prijímacích skúšok do 8,00 hod.

 1. Žiak vykonal úspešne prijímaciu skúšku, ak dosiahol na písomnej prijímacej skúške viac ako 30 bodov. Ak žiak získa 30 bodov a menej, nie je možné žiaka zapísať na štúdium ani v prípade posunutia poradia úspešných uchádzačov.

 

 1. Pri rovnosti súčtu bodov bude prijatý žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
 1. má zníženú pracovnú schopnosť;
 2. dosiahol vyšší počet bodov na prijímacích skúškach;
 3. dosiahol lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ;
 4. dosiahol lepšie študijné výsledky z profilových predmetov (SJL, MAT) v 2.polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka.

 

 1.  O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie do 3 pracovných dní od ukončenia prijímacej skúšky a odošle rozhodnutia o výsledkoch prijímacieho konania zákonným zástupcom žiakov spolu s termínom, miestom a spôsobom zápisu na štúdium.

 

 1.  Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený.

 

 1.  Predbežné poradie uchádzačov (trvalé bude až po zápise) bude zverejnené pri hlavnom vchode do budovy gymnázia a na internetovej stránke školy.

 

 1.  Počet prijatých uchádzačov je maximálne 28 . Poradie bude stanovené na základe kritérií a zápisov vykonaných v určenom termíne. Na uvoľnené miesta po nezapísaných prijatých uchádzačoch o štúdium sa posunú žiaci podľa poradia úspešnosti na základe prijímacích kritérií (rozhodnutie o prijatí na štúdium sa v prípade nezapísania stáva neplatným).

 

 1.  Ak sa uchádzač z vážnych dôvodov, najmä zdravotných, nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, je jeho zákonný zástupca povinný ho vopred ospravedlniť riaditeľke školy najneskôr do 8.00 hod. v deň skúšky a súčasne predložiť lekárske potvrdenie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni. O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov sa zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa ich výsledky zaradia do poradovníka a konečné poradie sa upraví do počtu 28 prijatých žiakov.

 

 1. Zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prvého ročníka štúdia ak úspešne ukončil 9. ročník. Dokladom je predloženie originálu koncoročného vysvedčenia triednemu učiteľovi na začiatku školského roka.

 

 1. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy v termíne, ktorý oznámi škola v rozhodnutí o prijatí uchádzača na štúdium.

 

 

V Hlohovci dňa 28.3.2019                                                          PaedDr. Valéria Brunčáková

                                                                                                               poverená riad. školy

 

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/